Làm th? nào đ? c?u h?nh Internet Explorer s? d?ng m?t máy ch? proxy

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 135982 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? c?u h?nh tr?nh duy?t Microsoft Internet Explorer s? d?ng m?t máy ch? proxy đ? k?t n?i v?i Internet. M?t máy ch? proxy có vai tr? như m?t b?o m?t rào c?n gi?a m?ng n?i b? c?a b?n và Internet, gi? nh?ng ngư?i khác trên các Internet t? vi?c có th? đ? có đư?c truy c?p thông tin n?m ? m?ng n?i b? c?a b?n. Bài vi?t này mô t? cách c?u h?nh Internet Thám hi?m đ? s? d?ng m?t máy ch? proxy qua m?t k?t n?i m?ng c?c b? (LAN) và danh sách các proxy đ? h? tr? cho Internet Explorer.

Quan tr?ng: Các th? t?c này đư?c mô t? trong bài vi?t này có th? yêu c?u thông tin v? máy ch? ?y quy?n c?a b?n mà ch? có th? đư?c cung c?p b?i h? th?ng c?a b?n ngư?i qu?n tr?. B?i v? đi?u này, b?n có th? c?n liên h? v?i h? th?ng c?a b?n qu?n tr? viên trư?c khi b?n ti?n hành.

THÔNG TIN THÊM

Đ? c?u h?nh Internet Explorer s? d?ng m?t proxy trên m?t m?ng LAN k?t n?i, s? d?ng các th? t?c trong ph?n thích h?p.

Internet Explorer 6.0

 1. Trên các Công cụ Menu trong Internet Explorer, Nh?p vào Tuỳ chọn Internet, b?m các Kết nốitab, và sau đó b?m Thi?t đ?t LAN.
 2. Dư?i Máy ch? proxy, nh?n vào đây đ? ch?n cácS? d?ng m?t máy ch? proxy cho m?ng LAN c?a b?n h?p ki?m.
 3. Trong các Đ?a ch? h?p, g? đ?a ch? IP c?a các máy ch? proxy.
 4. Trong các C?ng h?p, g? s? hi?u c?ng mà đư?c s? d?ng b?i các máy ch? proxy cho các k?t n?i khách hàng (theo m?c đ?nh, 8080).
 5. B?n có th? nh?n vào đây đ? ch?n các B? qua h? ph?c v? ?y quy?n cho Đ?a ch? c?c b? ki?m tra h?p n?u b?n không mu?n máy tính h? ph?c v? ?y quy?n đư?c dùng khi b?n k?t n?i v?i m?t máy tính trong m?ng c?c b? (đi?u này có th? đ?y k? hi?u su?t).
 6. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng LAN Thiết đặt h?p tho?i.
 7. Nh?p vào Ok m?t l?n n?a đ? đóng cácTuỳ chọn Internet h?p tho?i.

Internet Explorer 5

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Internet.
 2. B?m vào các Kết nối tab, b?m vào Thi?t đ?t LAN, và sau đó b?m vào đ? ch?n các S? d?ng máy ch? Proxy h?p ki?m.
 3. Trong các Đ?a ch? h?p, nh?p thông tin máy ch? ?y quy?n thích h?p và s? d?ng các đ?nh d?ng sau:
  http://<address> </address>
 4. Nh?p vào Nâng cao, và sau đó nh?p các thi?t đ?t ?y quy?n thích h?p trong các Các máy ch? khu v?c. S? d?ng cú pháp sau đây cho thi?t đ?t ?y quy?n:
  http://<address>:<port> </port></address>
  nơi<address> is the Web address of the proxy server, and <port> is the port number that is assigned to the proxy server. For example, if the proxy server's address is "proxy.example.microsoft.com" and the port number is 80, the setting in the Proxy Server box should appear like this: </port></address>
  http://proxy.example.Microsoft.com:80
  Quan tr?ng: N?u b?n s? d?ng m?t d?u chéo ngư?c (\) thay v? m?t d?u g?ch chéo (/) trong proxy Đ?a ch? c?a máy ch?, thi?t l?p các bi?n m?t kh?i các Máy ch? proxy h?p và Internet Explorer không t?m th?y máy ch? proxy.

  N?u b?n đang s? d?ng giao th?c Internet (IP) đ?a ch? proxy c?a b?n h? ph?c v?, ch?c ch?n không ph?i lo?i hàng đ?u zero. Ví d?, s? d?ng 130.25.0.1 thay v? c?a 130.025.000.001.

  N?u b?n không bi?t đ?a ch? Web ho?c c?ng s? c?a các máy ch? proxy, liên h? v?i ngư?i qu?n tr? m?ng c?a b?n. Ngoài ra, n?u không có b?t k? máy ch? Web trên m?ng c?c b? mà b?n mu?n b? qua các proxy, g? tên máy ch? lưu tr? thích h?p trong các Không s? d?ng Proxy cho các đ?a ch? h?p. Ví d?, n?u b?n không mu?n s? d?ng máy ch? proxy đ? có đư?c quy?n truy c?p vào máy ch? Web "example.com" trên m?ng LAN c?a b?n, lo?iexample.com trong các Không s? d?ng Proxy cho các đ?a ch? h?p.

Internet Explorer 4.0, 4,01 cho Windows 95 và Windows NT

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Internet.
 2. B?m vào các K?t n?i tab, và sau đó b?m vào đ? ch?n các Truy c?p Internet b?ng cách s? d?ng m?t máy ch? proxy h?p ki?m.
 3. Nh?p vào Nâng cao, và sau đó nh?p các thi?t đ?t ?y quy?n thích h?p trong các Các máy ch? khu v?c. S? d?ng cú pháp sau đây cho thi?t đ?t ?y quy?n
  http://<address>:<port> </port></address>
  nơi<address> is the Web address of the proxy server, and <port> is the port number that is assigned to the proxy server. For example, if the proxy server's address is "proxy.example.microsoft.com" and the port number is 80, the setting in the Proxy Server box should look like this:<b00></b00></port></address>
  http://proxy.example.Microsoft.com:80
  Quan tr?ng: N?u b?n s? d?ng m?t d?u chéo ngư?c (\) thay v? m?t d?u g?ch chéo (/) trong proxy Đ?a ch? c?a máy ch?, thi?t l?p các bi?n m?t kh?i h?p máy ch? Proxy và Internet Thám hi?m không t?m th?y máy ch? proxy.

  N?u b?n đang s? d?ng các Giao th?c Internet (IP) đ?a ch? c?a máy ch? ?y quy?n c?a b?n, h?y ch?c ch?n r?ng b?n không làm như th? lo?i d?n zero. Ví d?, s? d?ng 130.25.0.1 thay v? c?a 130.025.000.001.

  N?u b?n không bi?t trang Web đ?a ch? ho?c c?ng s? proxy h? ph?c v?, liên h? v?i ngư?i qu?n tr? m?ng c?a b?n. Ngoài ra, n?u có b?t k? máy ch? Web trên m?ng c?c b? mà b?n mu?n b? qua proxy, g? các thích h?p máy ch? lưu tr? tên trong các Không s? d?ng Proxy cho các đ?a ch? h?p. Ví d?, n?u b?n không mu?n s? d?ng máy ch? proxy đ? truy c?p vào máy ch? Web "example.com" trên m?ng LAN c?a b?n, lo?iexample.com trong các Không s? d?ng Proxy cho các đ?a ch? h?p.

Internet Explorer 4.0 cho Windows 3.1

 1. Trong Internet Explorer, nh?p vào Tuỳ chọn Internet trên các Xem tr?nh đơn.
 2. B?m vào các K?t n?i tab.
 3. Nh?p vào Nâng cao, và sau đó nh?p các thi?t đ?t ?y quy?n thích h?p trong các Các máy ch? khu v?c. S? d?ng cú pháp sau đây cho thi?t đ?t ?y quy?n
  http://<address>:<port> </port></address>
  nơi<address> is the Web address of the proxy server, and <port> is the port number that is assigned to the proxy server. For example, if the proxy server's address is "proxy.example.microsoft.com" and the port number is 80, the setting in the Proxy Server box should look like this:<b00></b00></port></address>
  http://proxy.example.Microsoft.com:80
  Quan tr?ng: N?u b?n s? d?ng m?t d?u chéo ngư?c (\) thay v? m?t d?u g?ch chéo (/) trong proxy Đ?a ch? c?a máy ch?, thi?t l?p các bi?n m?t kh?i các Máy ch? proxy h?p và Internet Explorer không t?m th?y máy ch? proxy.

  N?u b?n đang s? d?ng giao th?c Internet (IP) đ?a ch? proxy c?a b?n h? ph?c v?, ch?c ch?n không ph?i lo?i hàng đ?u zero. Ví d?, s? d?ng 130.25.0.1 thay v? c?a 130.025.000.001.

  N?u b?n không bi?t đ?a ch? Web ho?c c?ng s? c?a các máy ch? proxy, liên h? v?i ngư?i qu?n tr? m?ng c?a b?n. Ngoài ra, n?u không có b?t k? máy ch? Web trên m?ng c?c b? mà b?n mu?n b? qua các proxy, g? tên máy ch? lưu tr? thích h?p trong các Don't s? d?ng Proxy cho nh?ng Đ?a ch? h?p. Ví d?, n?u b?n không mu?n s? d?ng máy ch? proxy đ? truy c?p vào máy ch? Web "example.com" trên m?ng LAN c?a b?n, lo?iexample.com trong các Không s? d?ng Proxy cho các đ?a ch? h?p.

Internet Explorer 3.0

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Internet công c?, và sau đó nh?p vào Có đư?c trên Internet đ? ch?y thu?t s? k?t n?i Internet.
 2. Nh?p vào Ti?p theo, b?m Hư?ng d?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo đ? ch?y thu?t s? thi?t l?p c?a Internet.
 3. Nh?p vào Ti?p theo, b?m K?t n?i b?ng cách s? d?ng c?a tôi m?ng c?c b?, b?m Ti?p theo, và sau đó làm theo hư?ng d?n trong ph?n c?n l?i c?a các Thu?t s? thi?t l?p Internet. H?y ch?c ch?n nh?p đ? ch?n các S? d?ng máy ch? Proxy ki?m tra h?p khi nó xu?t hi?n và nh?p các thi?t đ?t ?y quy?n thích h?p trong các Máy ch? proxy h?p. S? d?ng cú pháp sau đây cho thi?t đ?t ?y quy?n
  http://<address>:<port> </port></address>
  nơi<address> is the Web address of the proxy server, and <port> is the port number that is assigned to the proxy server. For example, if the proxy server's address is "proxy.example.microsoft.com" and the port number is 80, the setting in the Proxy Server box should look like this:<b00></b00></port></address>
  http://proxy.example.Microsoft.com:80
  Quan tr?ng: N?u b?n s? d?ng m?t d?u chéo ngư?c (\) thay v? m?t d?u g?ch chéo (/) trong proxy Đ?a ch? c?a máy ch?, thi?t l?p các bi?n m?t kh?i các Máy ch? proxy h?p, và Internet Explorer không t?m th?y máy ch? proxy.

  N?u b?n đang s? d?ng giao th?c Internet (IP) đ?a ch? proxy c?a b?n h? ph?c v?, ch?c ch?n không ph?i lo?i hàng đ?u zero. Ví d?, s? d?ng 130.25.0.1 thay v? c?a 130.025.000.001.

  N?u b?n không bi?t đ?a ch? Web ho?c c?ng s? c?a các máy ch? proxy, liên h? v?i ngư?i qu?n tr? m?ng c?a b?n. Ngoài ra, n?u không có b?t k? máy ch? Web trên m?ng c?c b? mà b?n mu?n b? qua các proxy, g? tên máy ch? lưu tr? thích h?p trong các Không s? d?ng Proxy cho các đ?a ch? h?p. Ví d?, n?u b?n không mu?n s? d?ng máy ch? proxy đ? truy c?p vào máy ch? Web "example.com" trên m?ng LAN c?a b?n, lo?iexample.com trong các Không s? d?ng Proxy cho các đ?a ch? h?p.

Internet Explorer 2.0

 1. N?u b?n đ? có ch?y thu?t s? thi?t l?p c?a Internet, chuy?n sang Bư?c 2. N?u b?n không có ch?y thu?t s? thi?t l?p Internet, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Internet công c?, và sau đó nh?p vào Thu?t s? cài đ?t Internet. Theo các ch? d?n trong thu?t s? thi?t l?p Internet, ch?n các Tr?c ti?p k?t n?i m?ng LAN tùy ch?n khi b?n đư?c nh?c.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Internet.
 3. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó b?m vào đ? ch?n các S? d?ng máy ch? Proxy h?p ki?m.
 4. Trong các Máy ch? proxy h?p, nh?p các thi?t đ?t ?y quy?n thích h?p. S? d?ng sau đây cú pháp
  http://<address>:<port> </port></address>
  nơi<address> is the Web address of the proxy server and <port> is the port number assigned to the proxy server. For example, if the proxy server's address is "proxy.example.microsoft.com" and the port number is 80, the setting in the Proxy Server box should look like this:<b00></b00></port></address>
  http://proxy.example.Microsoft.com:80
  Quan tr?ng: N?u b?n s? d?ng m?t d?u chéo ngư?c (\) thay v? m?t d?u g?ch chéo (/) trong proxy Đ?a ch? c?a máy ch?, thi?t l?p các bi?n m?t kh?i h?p máy ch? Proxy và Internet Thám hi?m không t?m th?y máy ch? proxy.

  N?u b?n không bi?t các trang Web Đ?a ch? ho?c c?ng s? c?a các máy ch? proxy, liên h? v?i ngư?i qu?n tr? m?ng c?a b?n.

  N?u b?n đang s? d?ng đ?a ch? giao th?c Internet (IP) c?a các proxy h? ph?c v?, ch?c ch?n không ph?i lo?i hàng đ?u zero. Ví d?, s? d?ng 130.25.0.1 thay v? c?a 130.025.000.001.
 5. N?u có b?t k? máy ch? Web trên m?ng c?c b? mà b?n có mu?n b? qua proxy, g? tên máy ch? lưu tr? thích h?p trong các B? qua Proxy ngày h?p. Ví d?, n?u b?n không mu?n s? d?ng máy ch? proxy đ? truy c?p vào máy ch? Web "example.com" trên m?ng LAN c?a b?n, lo?iexample.com trong các B? qua Proxy ngày h?p.
 6. Nh?p vào Ok.
Lưu ? r?ng Internet Explorer 2.0 không h? tr? khác nhau proxy cho các lo?i trang Web khác nhau. Ví d?, b?n không th? c?u h?nh m?t khác nhau ?y quy?n cho các trang Web File Transfer Protocol (FTP) và v?n t?i siêu văn b?n Giao th?c (HTTP) các trang Web. Tuy nhiên, Internet Explorer 3.0 h? tr? proxy khác nhau cho các lo?i trang Web khác nhau.

Proxy đư?c h? tr? b?i Internet Explorer 3,0

Internet Explorer 3.0 h? tr? các h? ph?c v? ?y quy?n sau:
 • V? V4
 • CERN tuân th? proxy
 • HTTP 1.1 Proxy Authentication v?i CERN-tuân th? Proxy
 • SSL Tunneling v?i CERN tuân th? proxy
 • H? tr? FTP ?y quy?n chuyên ngành, bao g?m c? TIS găng s?t và WinGate

Thu?c tính

ID c?a bài: 135982 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbnetwork kbmt KB135982 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:135982

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com