Làm th? nào đ? tăng b? nh? quy ư?c cho MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 134399 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? tăng s? lư?ng b? nh? quy ư?c s?n cho MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh trong Windows. Các ch? đ? sau s? đư?c th?o lu?n:
 • Vi?c xác đ?nh hi?n t?i b? nh? đi?u ki?n.
 • Làm cho b? nh? quy ư?c hơn có s?n.

THÔNG TIN THÊM

MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh đ?i h?i m?t s? ti?n nh?t đ?nh c?a b? nh? quy ư?c đ? ch?y, ngay c? khi b?n ch?y chúng trong Windows. N?u b?n c? g?ng đ? ch?y m?t MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh yêu c?u b? nh? quy ư?c hơn hơn là hi?n đang có s?n trên máy tính c?a b?n, chương tr?nh có th? không ch?y chính xác ho?c ? t?t c?, và m?t thông báo l?i ch? ra là không đ? b? nh? đ? ch?y chương tr?nh có th? đư?c hi?n th?. Khi đi?u này x?y ra, b?n ph?i c?u h?nh l?i máy tính c?a b?n đ? cho b? nh? quy ư?c hơn có s?n.

Vi?c xác đ?nh hi?n t?i b? nh? Conditions

Đ? xác đ?nh bao nhiêu b? nh? quy ư?c là hi?n đang có s?n cho MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh, nh?n ENTER, và sau đó xem giá tr? trên các chương tr?nh t?p tin th?c thi l?n nh?t Kích thư?c dây:
mem /c installer.bat/c
N?u giá tr? trên d?ng l?n nh?t t?p tin th?c thi chương tr?nh kích thư?c nh? hơn s? lư?ng b? nh? quy ư?c yêu c?u c?a MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh b?n đang c? g?ng đ? ch?y, chương tr?nh có th? không ch?y chính xác ho?c ? t?t c? cho đ?n khi b?n c?u h?nh l?i máy tính c?a b?n. Đ? xác đ?nh bao nhiêu b? nh? quy ư?c m?t MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh c? th? yêu c?u, tham kh?o tài li?u bao g?m trong chương tr?nh, ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a chương tr?nh.

Làm cho b? nh? quy ư?c hơn có s?n

Tr?nh đi?u khi?n thi?t b? và b? nh? cư trú chương tr?nh t?i t? Config.sys và t?p tin Autoexec.bat có th? gi?m s? lư?ng b? nh? quy ư?c có s?n cho các chương tr?nh MS-MS-DOS-d?a. Vi?c tăng s? lư?ng thông thư?ng b? nh? có s?n cho MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh thư?ng liên quan đ?n lo?i b? tr?nh đi?u khi?n không c?n thi?t và các chương tr?nh t? Config.sys ho?c T?p tin AUTOEXEC.bat, thay th? tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c trong t?p Config.sys v?i phiên b?n ch? đ? b?o v?, ho?c n?p tr?nh đi?u khi?n và các chương tr?nh vào Thư?ng b? nh? thay v? c?a b? nh? quy ư?c.

Lo?i b? tr?nh đi?u khi?n không c?n thi?t và các chương tr?nh:

Đ? xác đ?nh n?u m?t tr?nh đi?u khi?n đ?c bi?t ho?c chương tr?nh b? nh? cư trú trong các T?p config.sys ho?c Autoexec.bat là b?t bu?c cho máy tính c?a b?n đ? ch?c năng đúng, tài li?u hư?ng d?n đi kèm v?i chương tr?nh ho?c thi?t b? mà cài đ?t tr?nh đi?u khi?n ho?c chương tr?nh cư trú b? nh?, ho?c liên h? v?i các chương tr?nh ho?c nhà s?n xu?t c?a thi?t b?.

N?u b?n không ch?c ch?n mà chương tr?nh ho?c thi?t b? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n đ?c bi?t ho?c b? nh? cư trú chương tr?nh, b?n có th? c? g?ng đ? xác đ?nh n?u tr?nh đi?u khi?n ho?c chương tr?nh là c?n thi?t b?i t?m th?i vô hi?u hóa các d?ng tương ?ng trong t?p Config.sys ho?c Autoexec.bat. N?u máy tính c?a b?n, các thi?t b? cài đ?t trên máy tính c?a b?n, và các chương tr?nh b?n ch?y trên máy tính c?a b?n t?t c? dư?ng như ho?t đ?ng đúng sau khi b?n vô hi?u hóa m?t d?ng, tr?nh đi?u khi?n ho?c b? nh? cư trú chương tr?nh có th? không c?n thi?t.

LƯU ?: Trư?c khi b?n s?a đ?i các t?p Config.sys ho?c Autoexec.bat, b?n nên t?o b?n sao lưu các t?p tin. Lo?i b? b?t k? tr?nh đi?u khi?n đ?a c?ng, tr?nh đi?u khi?n phân vùng đ?a, ho?c tr?nh đi?u khi?n nén đ?a trong khi b?n đang c? g?ng đ? xác đ?nh xem các tr?nh đi?u khi?n và các chương tr?nh trong t?p Config.sys ho?c Autoexec.bat c?n thi?t. Đ? bi?t thông tin v? tr?nh đi?u khi?n c? th? đó không ph?i g? b?, xin xem chương 35 c?a Microsoft Windows 95 Resource Kit.

Thay th? tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c v?i các phiên b?n ch? đ? b?o v?:

Windows bao g?m tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? cho nhi?u thi?t b?. Ngoài ra nhi?u nhà s?n xu?t ph?n c?ng cung c?p tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? cho h? các thi?t b?. C? g?ng đ? cài đ?t m?t tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? Windows cho m?t thi?t b? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Thêm ph?n c?ng m?i.
 2. Nh?p vào Ti?p theo, xác minh r?ng Có (Khuy?n cáo) là l?a ch?n, b?m Ti?p theo, và sau đó nh?p vào Ti?p theo m?t l?n n?a.
N?u thêm m?i Hardware Wizard không phát hi?n thi?t b? và cài đ?t m?t ch? đ? b?o v? tr?nh đi?u khi?n cho nó, b?n có th? c? g?ng đ? cài đ?t m?t c?a s? ch? đ? b?o v? tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? b?ng tay. Đ? làm như v?y, làm theo các bư?c sau:
 1. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Thêm ph?n c?ng m?i.
 2. Nh?p vào Ti?p theo, b?m Không, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. B?m vào lo?i thi?t b? mà b?n đang c? g?ng đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? trong các Lo?i ph?n c?ng h?p, và sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Nh?p vào h?ng ch? t?o thi?t b? t?i các Các nhà s?n xu?t h?p. N?u thi?t b? c? th? xu?t hi?n trong các Các mô h?nh h?p, b?m vào thi?t b? và sau đó nh?p vào Ok đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v?. N?u các nhà s?n xu?t thi?t b? không xu?t hi?n trong các Các nhà s?n xu?t h?p, hay thi?t b? c? th? không xu?t hi?n trong các Các mô h?nh h?p, Windows không bao g?m tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? cho thi?t b?.
Đ? xác đ?nh n?u ph?n c?ng c?a nhà s?n xu?t cung c?p b?o v?-ch? đ? tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này, liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a thi?t b?.

Đang n?p tr?nh đi?u khi?n và các chương tr?nh vào Thư?ng b? nh?:

C? g?ng đ? t?i m?t hay nhi?u tr?nh đi?u khi?n hay b? nh? chương tr?nh cư trú t? các t?p Config.sys ho?c Autoexec.bat vào b? nh? trên, ch?c ch?n r?ng các T?p config.SYS ch?a d?ng tương t? v?i nh?ng d?ng (trong các theo th? t?):
  device=c:\windows\himem.sys
  device=c:\windows\emm386.exe noems
  dos=high,umb
  devicehigh=c:\windows\command\drvspace.sys /move
				

Sau đó, th? n?p tr?nh đi?u khi?n thi?t b? trong t?p Config.sys s? d?ng các DEVICEHIGH l?nh thay v? c?a l?nh thi?t b?. Ngoài ra, h?y th? t?i chương tr?nh b? nh? cư trú trong t?p tin Autoexec.bat s? d?ng các LOADHIGH l?nh.

Lưu ?: N?u máy tính c?a b?n đư?c c?u h?nh đ? cho m? r?ng b? nh? có s?n và b?n đang t?i các t?p tin Mscdex.exe t? t?p tin Autoexec.bat, b?n có th? c? g?ng đ? t?i m?t ph?n c?a các t?p tin Mscdex.exe vào b? nh? m? r?ng s? d?ng chuy?n đ?i /E trên d?ng l?nh Mscdex.exe.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? ngày càng tăng s? lư?ng thông thư?ng b? nh? có s?n cho MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh trong Windows, h?y xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
ID C?A BÀI: 37242
Tiêu đ?: M?t hư?ng d?n chung v? các h?nh th?c khác nhau c?a b? nh?

ID C?A BÀI: 77083
Tiêu đ?: T?i ưu hóa c?a b?n s? d?ng trên b? nh? kh?i

ID C?A BÀI: 87165
Tiêu đ?: Chuy?n m?ch d?ng l?nh cho MSCDEX.EXE

Thu?c tính

ID c?a bài: 134399 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB134399 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:134399

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com