Thi?u phông ch? TrueType trong phông ch? thư m?c ho?c các chương tr?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 133732 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng: Bài vi?t này ch?a thông tin v? ch?nh s?a registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, b?n nên đ?u tiên t?o b?n sao lưu c?a các đăng k? t?p tin (System.dat và User.dat). C? hai đ?u là các t?p tin ?n trong các Thư m?c Windows.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n có th? nh?n th?y m?t ho?c nhi?u c?a các tri?u ch?ng sau đây:
 • Phông ch? TrueType có th? không có trong thư m?c Fonts.
 • B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau đây n?u b?n c? g?ng thêm m?t Phông TrueType:
  Phông TrueType <fontname> đ? đư?c cài đ?t. Đ? cài đ?t m?t Phiên b?n m?i, l?n đ?u tiên g? b? phiên b?n c?. <b00></b00></fontname>
 • Phông ch? TrueType không đư?c li?t kê trong b?t k? chương tr?nh.
 • Trư?c đây t?o ra tài li?u đư?c in m?t cách khác nhau ho?c các đ?nh d?ng thay đ?i khi b?n xem các tài li?u.
 • Khi b?n in m?t tài li?u, văn b?n có th? xu?t hi?n nh? hơn so v?i d? ki?n.
 • Thi?t l?p máy tính đ? bàn tùy bi?n đ? thay đ?i phông ch?.

NGUYÊN NHÂN

Khóa s? đăng k? danh sách phông ch? TrueType có th? b? hư h?ng ho?c thi?u.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp thích h?p:

S? d?ng công c? Fontreg

Ch?y Fontreg.exe cho bi?t thêm m?t khóa registry cho phép cài đ?t Phông ch? TrueType. Đ? ch?y Fontreg.exe và cài đ?t các phông ch?, làm theo các bư?c sau:

Lưu ?: Các công c? Fontreg (Fontreg.exe) không bao g?m trong Windows NT 4.0. S? d?ng công c? này trong Windows NT 4.0, sao chép các t?p tin Fontreg.exe t? m?t Windows 95/98-d?a trên máy tính.
 1. B?m vào các B?t đ?u nút, và sau đó b?m Ch?y.
 2. Lo?i fontreg trong các M? h?p, và sau đó Nh?p vào Ok.
 3. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Phông ch?.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Cài đ?t phông ch? m?i.
 5. Trong các Thư m?c h?p, ch?n c?p có ch?a các TrueType phông ch? (thư?ng là Windows\Fonts).
 6. Nh?p vào Ch?n t?t c?, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. N?u tài li?u c?a b?n không đư?c in như b?n mong đ?i, lo?i b? và cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n máy in phù h?p.

Ch?nh s?a Fonts Registry Key

C?nh báo: B?ng cách s? d?ng Registry Editor không đúng có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Windows 95/98 ho?c Microsoft Windows NT. không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? phát sinh t? vi?c s? d?ng không đúng Biên t?p viên đăng k? có th? đư?c gi?i quy?t. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

Lưu ?: Thông tin v? cách ch?nh s?a registry, xem thay đ?i Phím và các giá tr? tr?c tuy?n giúp đ? đ? trong Registry Editor (Regedit.exe). Chú ý b?n nên t?o m?t b?n sao lưu các t?p tin đăng k? (System.dat và User.dat) trư?c khi b?n ch?nh s?a registry.

Đ? thay th? m?t thi?u ho?c b? hư h?ng Fonts ch?a khóa trong đăng k?, làm theo các bư?c sau:
 1. Di chuy?n n?i dung c?a thư m?c Fonts vào m?t thư m?c có s?n ph?m nào.
 2. N?u phím Fonts t?n t?i trong các thi?t l?p đăng k? sau, xóa các Phông ch? phím và sau đó thêm nó m?t l?n n?a:

  Windows 95/98:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

  Windows NT:

  HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion


  N?u phím Fonts không t?n t?i trong các thi?t l?p cơ quan đăng k? đư?c li?t kê ? trên, Thêm phím sau đây:
  Phông ch?
 3. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Phông ch?.
 4. Trên các Phông ch? tr?nh đơn, nh?p vào Cài đ?t phông ch? m?i.
 5. Trong các Thư m?c h?p, ch?n thư m?c mà b?n di chuy?n các phông ch? trong bư?c 1.
 6. Nh?p vào Ch?n t?t c?, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. N?u tài li?u c?a b?n không in như mong đ?i, lo?i b? và cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n máy in phù h?p.

THÔNG TIN THÊM

Lưu ? r?ng Windows 95/98 có m?t gi?i h?n kho?ng 1000 phông ch?.

Đ? thêm thông tin v? h?n ch? phông này, xem dư?i đây bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
ID C?A BÀI: 131943
Tiêu đ?: TrueType Font gi?i h?n trong Windows 95
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 133732 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbprint kbmt KB133732 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:133732

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com