Thông báo l?i: Không th? t?m th?y m?t t?p tin thi?t b? có th? c?n thi?t đ? ch?y Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 132008 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.


Quan tr?ng: Bài vi?t này ch?a thông tin v? ch?nh s?a registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c l?i nó N?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các Ch? đi?m tr? giúp "Khôi ph?c s? đăng k?" trong Regedit.exe ho?c các "Restoring m?t Registry Key"ch? đi?m tr? giúp trong Regedt32.exe.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n kh?i đ?ng Windows, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Không th? t?m th?y thi?t b? m?t t?p tin mà có th? c?n thi?t đ? ch?y Windows ho?c m?t ?ng d?ng Windows.

Windows registry ho?c h? th?ng.T?p tin này đ? c?p đ?n t?p tin thi?t b? này, nhưng các t?p tin thi?t b? không c?n t?n t?i.

N?u b?n xóa b? t?p này vào m?c đích, h?y th? g? b? cài đ?t các liên k?t ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng chương tr?nh d? cài đ?t ho?c chương tr?nh thi?t l?p c?a nó.

N?u b?n v?n mu?n s? d?ng các ?ng d?ng liên k?t v?i thi?t b? này t?p, th? cài đ?t l?i ?ng d?ng đó đ? thay th? t?p b? thi?u.

<filename>.vxd</filename>

Lưu ?: Các t?p tin c? th? có th? không đư?c đ?t tên là.

NGUYÊN NHÂN

Thông báo l?i này có th? x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau:
 • M?t c?a s? thi?t b? ?o driver (VxD) tham chi?u trong System.ini t?p tin ho?c đăng k? là thi?u ho?c b? hư h?i.
 • M?t trong các giá tr? StaticVxD trong registry ch?a d? li?u không h?p l?. Cho Ví d?, giá tr? là tr?ng hay ch?a ch? d?u cách. Trong trư?ng h?p này, các không có trong b?ng đi?u khi?n thi?t b? không đư?c đ?t tên trong các thông báo l?i.

GI?I PHÁP

C?nh báo: B?ng cách s? d?ng Registry Editor không đúng có th? gây v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? phát sinh t? vi?c s? d?ng sai c?a Registry Biên t?p viên có th? đư?c gi?i quy?t. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

Thông tin v? cách ch?nh s?a registry, xem các "thay đ?i phím Và các giá tr?"ch? đi?m tr? giúp trong Registry Editor (Regedit.exe) ho?c các" Add và Xoá thông tin trong đăng k?"và"Ch?nh s?a Registry Data"ch? đi?m tr? giúp trong Regedt32.exe. Lưu ? r?ng b?n nên sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n ch?nh s?a nó.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo t?ng bư?c dư?i đây cho đ?n khi không c?n l?i x?y ra:
 1. N?u b?n có g?n đây đ? g? b? m?t chương tr?nh ho?c thành ph?n, cài đ?t l?i các chương tr?nh ho?c thành ph?n, sau đó ch?y công c? g? b? cài đ?t n?u ai có s?n. N?u không có công c? g? b? cài đ?t là có s?n cho chương tr?nh ho?c thành ph?n, liên h? v?i h?ng ch? t?o đ? có đư?c hư?ng d?n vào g? cài đ?t.
 2. N?u tr?nh đi?u khi?n thi?t b? không có trong b?ng này có m?t ph?n m? r?ng.386, vô hi?u hóa d?ng đ? c?p đ?n tr?nh đi?u khi?n thi?t b? này trong t?p tin System.ini b?ng cách đ?t m?t d?u ch?m ph?y (;) t?i đ?u c?a d?ng. Ví d?, n?u d?ng tham kh?o tr?nh đi?u khi?n thi?t b? thi?u l?n đ?c
     device=Example.386
   
  						
  thay đ?i d?ng đ? đ?c
     ;device=Example.386
   
  						
 3. N?u tr?nh đi?u khi?n thi?t b? không có trong b?ng này có m?t ph?n m? r?ng .vxd, nó là m?t tr?nh đi?u khi?n đư?c thi?t k? đ? s? d?ng v?i Windows 95 ho?c Windows 98 và đư?c tham chi?u trong s? đăng k?. Trong h?u h?t trư?ng h?p, m?t chương tr?nh ho?c thành ph?n v?i tr?nh đi?u khi?n đư?c thi?t k? đ? s? d?ng v?i Windows 95 ho?c Windows 98 c?ng s? đư?c li?t kê trong công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Control Panel. Sau các hư?ng d?n trong bư?c 1 nên kh?c ph?c s? c?.

  Cho Windows 98

  N?u các thông báo l?i v?n x?y ra sau khi theo các hư?ng d?n trong Bư?c 1 ho?c nó không áp d?ng, s? d?ng h? th?ng ki?m tra t?p tin đ? gi?i nén các thi?u t?p tin t? Windows 98 CD-ROM như sau:

  1. B?m b?t đ?u, tr? t?i chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó b?m h? th?ng thông tin.
  2. Trên menu công c?, nh?p vào ki?m tra t?p tin h? th?ng.
  3. Nh?p vào "Extract m?t t?p tin t? đ?a cài đ?t," nh?p tên c?a t?p b?n mu?n gi?i nén trong các "Specify h? th?ng t?p b?n có mu?n khôi ph?c"h?p, và sau đó b?m b?t đ?u.
  4. Trong ph?c h?i t? h?p, nh?p đư?ng d?n t?i c?p Win98 vào các Windows 98 đ?a CD-ROM. lo?i trong vi?c lưu t?p trong c?p đích h?p n?u c?n thi?t, và sau đó b?m OK.
  5. B?m OK, nh?p OK và sau đó nh?p vào có khi b?n đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

  Đ?i v?i Windows 95

  S? d?ng cú pháp sau đây đ? trích xu?t m?t t?p tin t? m?t n?i các t?p đ? bi?t:
  gi?i nén <cabinet> <filename> /l <destination> <b00></b00></destination></filename></cabinet>
  Ví d?, đ? gi?i nén các t?p tin Windows 95 Unidrv.dll t? các Win95_10.cab t?p tin vào đ?a trong ? a vào thư m?c Windows\System trên ? C, s? d?ng l?nh sau đây:
  gi?i nén a:\win95_10.cab unidrv.dll/l c:\windows\system
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i nén t?p tin, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  ID C?A BÀI: 129605
  Tiêu đ?: Làm th? nào đ? gi?i nén t?p tin nén Windows g?c
 4. N?u tr?nh đi?u khi?n thi?t b? c? th? không đư?c đ?t tên trong các thông báo l?i, m?t trong các giá tr? StaticVxD trong registry là r?t có th? tr?ng hay ch?a ch? d?u cách. Các giá tr? StaticVxD đư?c đ?t t?i các khóa registry dư?i đây các phím sau đây:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD


  S? d?ng Registry Editor đ? xác đ?nh v? trí và xoá b?t k? giá tr? StaticVxD trong các cơ quan đăng k? có ch?a d? li?u không h?p l?, tr?ng, ho?c ch?a ch? d?u cách.

THÔNG TIN THÊM

Khi Windows kh?i đ?ng, t?p tin System.ini và registry đ?c đ? có đư?c m?t danh sách các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? n?p. Khi Windows không t?m m?t đi?u khi?n thi?t b? ?o nó là c? g?ng đ? t?i, m?t thông báo l?i là đư?c t?o ra.

Tr?nh đi?u khi?n thi?t b? ?o là t?p tin c?n thi?t b?i chương tr?nh khác nhau đ? giao ti?p v?i ph?n c?ng máy tính c?a b?n.

M?u ky sau đây có ch?a m?t giá tr? StaticVxD:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\COMBUFF


D? li?u cho các giá tr? StaticVxD này là "* COMBUFF" (mà không c?n báo giá nh?n hi?u; các d?u ngo?c kép xu?t hi?n trong Registry Editor, nhưng là không ph?i là m?t ph?n c?a VxD tên). D?u hoa th? (*) ngay trư?c tên VxD ch? ra r?ng các VxD là n?i b? đ? các t?p tin Vmm32.vxd. N?u VxD tham chi?u b?i các StaticVxD giá tr? không ph?i là n?i b? đ? các t?p tin Vmm32.vxd, tên c?a nó không ph?i là d?n trư?c b?i m?t d?u hoa th? và thư?ng có m?t ph?n m? r?ng .vxd.

Thu?c tính

ID c?a bài: 132008 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB132008 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:132008

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com