Làm th? nào đ? tính toán l?i nhu?n annualized trong ti?n và trong danh m?c đ?u tư ti?n MSN

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 131664 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Báo cáo hi?u su?t đ?u tư trong Microsoft ti?n và c?t t?ng Annualized tr? l?i trong danh m?c đ?u tư cho th?y các g?n đúng t? l? ph?n trăm annualized tr? l?i r?ng b?n nh?n đư?c trên m?i đ?u tư.

T? l? ph?n trăm annualized tr? l?i là l?i nhu?n hàng năm trên m?t s? đ?u tư m?t t? l? ph?n trăm c?a s? ti?n đ?u tư. Ti?n s? d?ng t? l? n?i b? Return (IRR) công th?c đ? tính toán t? l? ph?n trăm annualized tr? v? m?i đ?u tư.

THÔNG TIN THÊM

Các n?i b? t? l? c?a Return (IRR) là m?t tiêu chu?n k? toán công th?c mà cung c?p m?t cách đáng tin c?y đ? so sánh hi?u su?t c?a các lo?i khác nhau c?a đ?u tư.

S? tr? l?i đư?c tính trên ph?m vi toàn b? ngày c?a các giao d?ch cho đ?u tư, mà cung c?p m?t x?p x? th?c t? hơn.

IRR đư?c đ?nh ngh?a là t? l? gi?m giá mà t?i đó giá tr? hi?n t?i c?a t?t c? các d?ng ti?n m?t liên quan đ?n m?t kho?n ti?n đ?u tư b?ng không. IRR có th? đư?c tương đương v?i ngân hàng l?i mà s? cung c?p cho các ho?t đ?ng tương t? như các đ?u tư trong câu h?i. Đ?i di?n cho toán h?c, IRR là:
      ----   1
      \   ---------- * F
   0 =  /      N   j
      ----  (1+i) j
       j


where N = number of periods (days) between cash flow number j
    j  and the start of the reporting period.

and  F = amount of cash flow number j.
    j

and  i = internal rate of return per period (day).
				
B?i v? m?t d?ng ti?n m?t có th? x?y ra trên b?t k? ngày nào c?a năm, kho?ng th?i gian ph?i là m?t ngày. V? v?y, giá tr? cho tôi, mà k?t qu? t? công th?c này ph?i đư?c pháp h?u cho 365 ngày đ? tr? thành m?t s? tr? l?i hàng năm.

Các m?c sau đây đư?c tính là lưu lư?ng ti?n m?t:
 • Chi phí đ? mua m?t s? đ?u tư: cơ s? chi phí c?a vi?c đ?u tư là m?t ph? đ?nh ti?n m?t trong ngày đ?u tư mua.
 • C? t?c, l?i su?t, b?n phân ph?i v?n l?i, thu nh?p khác liên k?t v?i m?t s? đ?u tư: s? ti?n c?a b?t k? nh?ng m?c này là m?t d?ng ti?n m?t tích c?c vào ngày giao d?ch.
 • Ti?n thu đư?c bán: ti?n thu t? bán hàng (giá nhân v?i b?i s? lư?ng, ít hoa h?ng) là m?t d?ng ti?n m?t tích c?c vào các giao d?ch ngày.
 • Các chi phí khác liên quan đ?n m?t s? đ?u tư: lo?i giao d?ch là m?t d?ng ti?n m?t tiêu c?c v? ngày giao d?ch.
 • M?c đ?nh tr? l?i c?a th? đô: giá tr? th? trư?ng k?t thúc c?a các đ?u tư đư?c xem như m?t d?ng ti?n m?t tích c?c vào ngày cu?i cùng c?a giai đo?n báo cáo.
Reinvested c? t?c ho?c l?i su?t không đư?c tính là lưu lư?ng ti?n m?t. Các giao d?ch như v?y là t?ng s? không t? m?t d?ng ti?n m?t đi?m. Các kho?n ti?n mà đ?n t? kho?n thu nh?p ngay l?p t?c đư?c s? d?ng đ? mua thêm ch?ng khoán. Thu nh?p t? các giao d?ch ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t sau đó, ho?c như m?t bán ho?c theo m?c đ?nh tr? v? m?t hàng th? đô.

Thu?c tính

ID c?a bài: 131664 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Money Plus Deluxe
 • Microsoft Money Plus Home & Business
 • Microsoft Money Plus Premium
 • Microsoft Money 2007 Deluxe
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money 2007 Premium
 • Microsoft Money 2006 Deluxe
 • Microsoft Money 2006 Premium
 • Microsoft Money 2006 Small Business
 • Microsoft Money 2006 Standard
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Standard Edition
 • Microsoft Money 2002 Standard Edition
 • Microsoft Money 2001 Standard Edition
 • Microsoft Money 2001 Deluxe and Business Edition
 • Microsoft Money 2000 Business & Personal Edition
 • Microsoft Money 98 Standard Edition
 • Microsoft Money 98 Financial Suite Edition
 • Microsoft Money 97 Standard Edition
 • Microsoft Money 3.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmoneyinvest kbmt KB131664 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:131664

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com