Làm th? nào đ? s? d?ng Logevent.exe đ? đăng nh?p các s? ki?n t? m?t t?p tin th?c thi

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 131008 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Logevent.exe, m?t d?ng l?nh ti?n ích, có th? đư?c s? d?ng đ? đăng nh?p m?t ID s? ki?n cung c?p b?i ngư?i dùng vào s? ghi s? ki?n ?ng d?ng. Đi?u này cho phép ngư?i s? d?ng đăng nh?p l?i và thông tin d? li?u t? t?p tin bó, k?ch b?n đăng nh?p, và Giám sát hi?u su?t. S? ghi s? ki?n ?ng d?ng sau đó có th? đư?c xem và ch? tác v?i các công c? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? đ?i phó v?i b?n ghi s? ki?n.

Dư?i Windows NT 4.0, LOGEVENT có th? c?ng đư?c s? d?ng đ? th?c hi?n m?c đ? các Windows NT s? ki?n đăng nh?p trên máy tính đ?a phương ho?c t? xa. Nó là đ?c bi?t h?u ích đ? lưu tr? thông tin historical t? th?c hi?n đ?t chương tr?nh ch?y t? k?ch b?n đăng nh?p ho?c l?nh AT. Kh? năng lưu tr? m?c vào s? ghi s? ki?n c?a máy tính khác cho phép d? li?u này đư?c thu th?p tr?c thu?c Trung ương, n?u c?n thi?t.

THÔNG TIN THÊM

Windows NT 3.51

Cài đ?t Logevent.exe b?ng cách sao chép nó vào thư m?c %SystemRoot%\system32.

LOGEVENT yêu c?u cơ quan đăng k? đư?c s?a đ?i v?i m?t ch?a khóa b? sung. Ch?y LOGEVENT mà không có b?t k? thông s? đ? t?o ra đi?u quan tr?ng c?n thi?t trong Registry. Phím sau đây s? đư?c t?o ra:
  \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog
  \Application\CommandLog
				

và s? t?o ra các giá tr? sau dư?i phím này:
  EventMessageFile
  TypesSupported
				

T?t c? các s? ki?n đăng nh?p b?i LOGEVENT s? cho th?y CommandLog như là ngu?n g?c c?a các s? ki?n khi đư?c xem trong tr?nh xem s? ki?n.

Cú pháp cho Logevent.exe l?nh là:
LOGEVENT xxxxx string1 string2 string3 string4 string5

d?ng ch? xxxxx là t? ch?c s? ki?n ID b?n mu?n đăng k? (trong th?p phân) và string1 thông qua string5 là 1 đ?n 5 chèn chu?i

N?u LOGEVENT ch?y mà không có tham s? nào nó s? t?o ra đi?u quan tr?ng c?n thi?t trong s? đăng k? (như mô t? ? trên). N?u nó ch?y mà không có b?t k? thông s? và khóa Registry đ? t?n t?i sau đó s? d?ng sau đây s? đư?c đưa ra:
 [e:\ntbin]logevent
  Usage: LogEvent xxxx string1 string2 string3 string4 string5
  Where xxxx = numeric ID and stringX is "multiple word string" | single_word
				

Ch? có 5 chèn chu?i đư?c phép, nhưng đi?u này nên là đ? cho h?u h?t các ?ng d?ng v? nhân v?t đôi báo giá (") có th? đư?c s? d?ng đ? vư?t qua càng nhi?u thông tin như c?n thi?t trong m?t chu?i duy nh?t. Trư?ng h?p nơi các thêm chu?i có ích là nơi bi?n môi trư?ng s? đư?c thông qua như là tham s? t? m?t t?p tin th?c thi. ID s? ki?n luôn LUÔN ph?i đư?c cung c?p N?u không ti?n ích s? cung c?p vi?c s? d?ng cho l?nh và s? thoát ra mà không c?n đăng b?t c? đi?u g? vào Nh?t k?.

Ví d?, LOGEVENT có th? đư?c s? d?ng t? m?t t?p tin th?c thi đ? báo cáo các th?c hi?n thành công c?a m?t ch? huy và đăng nh?p nó đ? s? ki?n ?ng d?ng đăng nh?p v?i các l?nh sau ví d?:
  LOGEVENT 9876 "program failure in batch file" %0
   (to report failure of program execution from a batch file)
				

  LOGEVENT 1234 "Program CAPTURE.EXE" "ran successfully to completion"
   (from the batch file after successful execution of the program)
				

  LOGEVENT 2222 "Program failed for user" %USERNAME% "with a path of" %PATH%
   (from a batch file showing use of environment variables)
				

M?t ví d? khác là vi?c s? d?ng các LOGEVENT t? Giám sát hi?u su?t. N?u PerfMon đ? đư?c thi?t l?p đ?n t?o ra c?nh báo, nó có th? có nh?ng c?nh báo Đăng trong s? ki?n đăng nh?p. Tuy nhiên, phiên b?n hi?n t?i c?a PerfMon các b?n ghi t?t c? s? ki?n đư?c t?o ra b?i m?t c?nh báo như là cùng m?t s? ki?n ID trong s? ki?n ?ng d?ng Đăng nh?p. N?u m?t vài c?nh báo là đang đư?c theo d?i s? ki?n Id trong đăng nh?p không th? đư?c s? d?ng đ? phân bi?t c?nh báo mà gây ra s? ki?n (m?c dù các chi ti?t cho s? ki?n này s? hi?n th? thông tin này).

N?u tính năng NVAlert c?a SNA server đang đư?c s? d?ng đ? vư?t qua nh?ng c?nh báo trên NetView (trên m?t máy tính l?n), sau đó nó là c?n thi?t đ? có th? s? d?ng các T? ch?c s? ki?n ID đ? phân bi?t c?nh báo mà t?o ra các s? ki?n trong Nh?t k?. B?i b?ng cách s? d?ng LOGEVENT có th? làm đi?u này. Ví d?, t? PerfMon, b?n s? thi?t l?p c?nh báo b?n mu?n giám sát và sau đó đ?t ? đây l?nh đư?c th?c hi?n khi c?nh báo kích ho?t:
  LOGEVENT 2001 "Alert generated from Perfmon" "disk usage on D: exceeded 70%%"
				

Khi b?n xem s? ghi s? ki?n cho các đi?u này ví d?, b?n s? th?y các sau:
  Date:   4/13/95   Event ID: 2001
  Time:   9:16:40 AM  Source:  CommandLog
  User:   N/A     Type:   Information
  Computer: SPYMASTER  Category: None
				

  Description:
  The description for Event ID ( 2001 ) in Source ( CommandLog ) could not
  be found. It contains the following insertion string(s): Alert generated
  from Perfmon, disk usage on D: exceeded 70%.
				

Các chu?i đư?c cung c?p s? đư?c thông qua đ?u tiên và sau đó các thông s? cung c?p b?i PerfMon s? đư?c thông qua. Các tham s? truy?n t? PerfMon th?c s? gi?ng như các thông tin đăng nh?p đ? PerfMon chính nó. N?u t?t c? các tham s? đư?c thông qua t? PerfMon là ph?i đăng vào vi?c s? d?ng s? ki?n đăng nh?p các cùng m?t d?ng như trên nhưng đ?t m?t, "(d?u ph?y và đôi báo) ho?c (d?u ph?y) ngày cu?i d?ng (đ?i v?i NT 3.5, và NT 3.51 tương ?ng). Trong trư?ng h?p này ch? 1-4 chèn chu?i nên đư?c thông qua cùng v?i vi?c, "ho?c trên các k?t thúc. Ví dụ:
  LOGEVENT 2001 "Alert generated from Perfmon" "disk usage on D: exceeded 70%%"
				

s? vư?t qua 2 stings cung c?p cho LOGEVENT và sau đó s? đi qua t?t c? các thông tin t? Perfmon như chèn chu?i 3rd. Lưu ? d?u ph?y (,) t?i các cu?i d?ng (đi?u này là cho NT 3.51). S? d?ng cho NT 3.1 ho?c NT 3.5 " k? t?.

Như đ? th?y trong s? ghi s? ki?n, nó s? đư?c báo cáo r?ng các mô t? không t?m th?y cho s? ki?n này ID. Đi?u này là b?i v? không có t?p tin có ch?a chu?i mô t? cho Logevent.exe v? không có cách nào đ? bi?t nh?ng g? s? ki?n ID ngư?i s? d?ng s? đưa vào s? ki?n này đăng nh?p. Các EventMessageFile trong Registry s? ch? cho chương tr?nh Logevent.exe riêng c?a m?nh. Tuy nhiên, đi?u này là th?c s? ch? là m?t m?c nh?p gi? ch? trong Registry như Logevent.exe không ch?a b?t k? chu?i mô t?.

ID s? ki?n đăng nh?p s? th?c s? ch? có ? ngh?a cho ngư?i s? d?ng ho?c ?ng d?ng mà s? giám sát s? ghi s? ki?n (như NV Alert). Ngoài ra, ? đây Ví d? các %% b?t bu?c đ? cho % đ? xu?t hi?n trong trư?ng h?p đăng nh?p (đi?u này là v? ? ngh?a đ?c bi?t c?a v?t %, chèn x? l? chu?i).

Ngoài ra, b?i v? nh?ng s? ki?n này s? đư?c t?o ra b?i ngư?i s? d?ng, nó đ? c?m th?y nó là đ? đ? đ?t các trong Nh?t k? là thông tin lo?i thư ch?. Hi?n nay là không có cách (ho?c c?n) đ? đăng nh?p c?nh báo hay l?i lo?i các s? ki?n b?ng cách s? d?ng ti?n ích này.

Windows NT 4.0

Đ? cho phép ngư?i xem s? k? s? đ? đúng cách hi?n th? các m?c nh?p, các ?ng d?ng nên đư?c cài đ?t vào máy tính đang đư?c s? d?ng đ? xem các S? k? s?. Cài đ?t t? đ?ng th?c hi?n khi LOGEVENT chương tr?nh đư?c s? d?ng l?n đ?u tiên.

Cú pháp cho Logevent.exe là:
  LOGEVENT [-m \\MACHINENAME] [-s SIWEF] [-c CategoryNumber] "Event Text"
  Severity is one of (S)uccess, (I)nformation, (W)arning, (E)rror or
  (F)ailure.
				

Thu?c tính

ID c?a bài: 131008 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB131008 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:131008

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com