X? l? s? c? ch? đ? tương thích MS-DOS trên đ?a c?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 130179 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Tab hi?u su?t trong thu?c tính h? th?ng cho th?y r?ng m?t ho?c m?t s? các đ?a c?ng trong máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng ch? đ? tương thích MS-DOS. MS-DOS ch? đ? tương thích có th? s? d?ng cho h? th?ng t?p tin ho?c cho b? nh? ?o. B?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
Kh? năng tương thích ch? đ? Paging làm gi?m hi?u su?t t?ng th? h? th?ng

NGUYÊN NHÂN

Ch? đ? MS-DOS tương thích có th? s? d?ng cho b?t k? l? do sau đây:
 • M?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? "không an toàn", chương tr?nh b? nh? cư trú ho?c virus n?i chu?i INT21h ho?c INT13h trư?c khi Windows đư?c n?p.
 • B? đi?u khi?n đ?a c?ng trong máy tính c?a b?n không đư?c phát hi?n b?i Windows.
 • B? đi?u khi?n đ?a c?ng đ? đư?c g? b? t? c?u h?nh hi?n t?i trong Device Manager.
 • Đó là m?t xung đ?t tài nguyên gi?a các b? đi?u khi?n đ?a c?ng và thi?t b? ph?n c?ng khác.
 • Tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? c?a Windows là thi?u ho?c b? hư h?i.
 • Các tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? đ?a Windows 32-bit phát hi?n m?t c?u h?nh unsupportable ho?c không tương thích ph?n c?ng.
 • B?n đang ch?y Windows Millennium Edition (Me) và đ? s? d?ng Drive Copy 2.0 b?i Powerquest đ? sao chép n?i dung c?a m?t đ?a c?ng vào m?t đ?a c?ng.

GI?I PHÁP

Đ? đúng hành vi, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. N?u b?n s? d?ng ? đ?a h?nh ?nh 2.0 b?i Powerquest, liên h? v?i Powerquest cho m?t phiên b?n c?a ph?n m?m tương thích v?i Windows Me.
 2. S? d?ng tab hi?u su?t trong thu?c tính h? th?ng đ? xác đ?nh các ? đ?a đó đang s? d?ng ch? đ? tương thích MS-DOS và t?i sao.

  LƯU ?: ? đ?a m?m và CD-ROM ? đ?a ho?t đ?ng trong ch? đ? MS-DOS tương thích gây ra hi?u su?t tab đ? hi?n th? thư "m?t s? ? đ?a đang s? d?ng MS-DOS tương thích" cho h? th?ng t?p tin, nhưng bài vi?t này ch? áp d?ng cho kh?c ph?c s? c? ho?t đ?ng trong ch? đ? tương thích MS-DOS đ?a c?ng.

  Đ?i v?i thông tin b? sung v? kh?c ph?c s? c? ? đ?a m?m, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  131690 G? r?i v?n đ? ? đ?a m?m trong Windows
  1. N?u tên tr?nh đi?u khi?n li?t kê như ch? đ? MS-DOS tương thích gây là Mbrint13.sys, máy tính c?a b?n có th? b? nhi?m virus r?nh ghi kh?i đ?ng, ho?c b?n đang ch?y ph?n h?nh h?c b?t ch? đ? m?m d?ch thu?t (đ?i v?i m?t đ?a c?ng IDE v?i hơn 1024 chai) mà không ph?i là tương thích v?i tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? đ?a Windows.

   Đ? có thêm thông tin v? ph?n m?m d?ch thu?t h?nh h?c b?t ch? đ? tương thích v?i Windows tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? đ?a, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   126855 H? tr? Windows cho đ?a c?ng IDE l?n
   Qu?n l? đ?a 6.03 đư?c h? tr? trong ch? đ? đư?c b?o v? trên đ?a c?ng trên kênh IDE chính và khi DriveSpace đ?a nén không đư?c cài đ?t. Cho ? đ?a trên kênh IDE th? c?p, Disk Manager 7,0 hay sau này là b?t bu?c. Khi s? d?ng ph?n m?m nén DriveSpace đư?c bao g?m trong Microsoft Windows và Microsoft Plus!, Disk Manager 7.04 tr? lên ph?i đư?c s? d?ng.
   Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   126855 H? tr? Windows cho đ?a c?ng IDE l?n
   Đ? thêm thông tin v? vi?c phát hi?n và lo?i b? virus r?nh ghi kh?i đ?ng, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   82923 Phương pháp đ? phát hi?n m?t r?nh ghi kh?i đ?ng Virus
   129972 Mô t? c?a virus máy tính
   49500 Danh sách các nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng vi-rút
  2. N?u tr?nh đi?u khi?n đư?c li?t kê trong t?p Config.sys đư?c đ?t tên, liên h? v?i h?ng ch? t?o tr?nh đi?u khi?n đ? xác đ?nh xem đó là m?t phiên b?n tr?nh đi?u khi?n cho phép truy c?p ch? đ? b?o v? trong Windows.

   N?u không có tr?nh đi?u khi?n đư?c li?t kê trên tab hi?u su?t, ti?p t?c v?i bư?c 3.
 3. Ki?m tra đ? ch?c ch?n r?ng b? đi?u khi?n đ?a c?ng đư?c li?t kê trong Device Manager. N?u nó không đư?c li?t kê, cài đ?t nó v?i thêm m?i Hardware Wizard. N?u thu?t s? không phát hi?n b? đi?u khi?n, ch?y thu?t s? l?i nhưng đ?ng đ? thu?t s? phát hi?n ph?n c?ng trong máy tính c?a b?n. Thay vào đó, ch?n b? đi?u khi?n t? danh sách ph?n c?ng. N?u b? đi?u khi?n không đư?c li?t kê, h?y liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a b? đi?u khi?n đ?a c?ng đ? xác đ?nh li?u có s?n m?t tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? đ?a Windows ho?c m?t lư?ng đư?c phép trong đi?u khi?n truy nh?p (FastDisk) 32-bit đ?a c?a Windows 3.1.

  LƯU ?: N?u b? đi?u khi?n đ?a c?ng đư?c li?t kê trong qu?n l? thi?t b?, nhưng có m?t x màu đ? trên nó, nó đ? đư?c g? b? t? c?u h?nh ph?n c?ng hi?n t?i. Nh?p vào Thu?c tính cho b? đi?u khi?n trong qu?n l? thi?t b?, và sau đó b?m h?p ki?m đó tương ?ng v?i c?u h?nh ph?n c?ng hi?n t?i theo thi?t b? s? d?ng.
 4. N?u b? đi?u khi?n đ?a c?ng đư?c li?t kê trong qu?n l? thi?t b?, nhưng có m?t d?u ch?m đi?m màu vàng trên nó, có m?t cu?c xung đ?t IRQ, I/O, DMA, ho?c b? nh? RAM đ?a ch? v?i m?t thi?t b?, tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? v?ng m?t ho?c b? hư h?ng, ho?c h?p ki?m "Vô hi?u hoá t?t c? các tr?nh đi?u khi?n 32-bit b?o v? ch? đ? đ?a" đư?c ch?n trong thu?c tính h? th?ng t?p tin.

  1. Ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng các "vô hi?u hoá t?t c? 32-bit b?o v? ch? đ? đ?a tr?nh đi?u khi?n"h?p ki?m đ? không đư?c ch?n trên tab gi?i đáp th?c m?c trong thu?c tính h? th?ng t?p tin. Đ? truy c?p vào tab này, b?m đúp vào h? th?ng trong b?ng đi?u khi?n, b?m tab hi?u su?t, và sau đó b?m t?p H? th?ng.
  2. Gi?i quy?t b?t k? xung đ?t tài nguyên (IRQ, I/O, DMA, ho?c b? nh? RAM đ?a ch?) v?i các thi?t b? khác. Tài li?u hư?ng d?n c?a b? đi?u khi?n cho thông tin v? cách s? d?ng tài nguyên và thay đ?i cách s? d?ng tài nguyên.
  3. Ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? là trong các Windows\SYSTEM\IOSUBSYS thư m?c và đang t?i đúng cách. Đ? xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n nào cung c?p truy c?p 32-bit đ?a, b?m vào Thu?c tính c?a b? đi?u khi?n trong Device Manager và b?m tr?nh đi?u khi?n Tab đ? xem nh?ng t?p tin tr?nh đi?u khi?n đư?c k?t h?p v?i b? đi?u khi?n.

   LƯU ?: N?u b?n đang s? d?ng m?t b? đi?u khi?n đ?a c?ng IDE, EIDE, ho?c ESDI, tab tr?nh đi?u khi?n không có m?t khi b?n b?m vào thu?c tính cho b? đi?u khi?n trong Device Manager. Tr? khi b?n đang s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n bên th? ba, Esdi_506.pdr là tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? đư?c s? d?ng đ? cung c?p truy c?p 32-bit đ?a cho các b? đi?u khi?n.

   Kh?i đ?ng l?i Windows và nh?n F8 lúc thông báo "B?t đ?u t? Windows xx", và sau đó ch?n Logged (/ Bootlog.txt) b?t đ?u t? Windows Startup Menu. Ki?m tra t?p tin ch? t?o ra Bootlog.txt đ? xác đ?nh n?u tr?nh đi?u khi?n đư?c li?t kê ? trên n?p đúng cách.

   Trong Windows 98, b?m và gi? phím CTRL cho đ?n khi b?n th?y tr?nh đơn kh?i đ?ng Windows 98, và sau đó ch?n Logged (/ Bootlog.txt).

   N?u t?p tin Bootlog.txt cho th?y m?t "không Init" ho?c tin nh?n "không t?i" cho tr?nh đi?u khi?n đư?c li?t kê ? trên, ti?n hành v?i bư?c m?t N?u t?p tin Bootlog.txt cho th?y m?t thông báo "initcompletesuccess" cho ? đ?a đư?c li?t kê ? trên, ki?m tra các IOS.T?p nh?t k?.

   Windows t?o ra t?p tin Ios.log trong thư m?c Windows n?u b?t k? ? đang s? d?ng ch? đ? tương thích MS-DOS. Vài d?ng đ?u tiên c?a t?p tin Ios.log có th? ch?a thông tin mô t? các l? do t?i sao tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? đ?a l?i khi n?p. Xin vui l?ng có thông tin này có s?n n?u b?n liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft v? hành vi này.
  4. Ki?m tra các giá tr? NOIDE trong registry dư?i:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\IOS

   Giá tr? NOIDE đư?c đ?t trong s? đăng k? khi tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? cho b? đi?u khi?n IDE không đư?c kh?i t?o.
   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c NOIDE, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   151911 V?n đ? ch? đ? MS-DOS tương thích v?i b? đi?u khi?n PCI IDE
  5. Đ?m b?o r?ng tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? không b? hư h?i.

   Cho t?t c? các ESDI và IDE ? đ?a, Windows s? d?ng ESDI_506.PDR trong thư m?c IOSUBSYS đ? cung c?p truy c?p 32-bit đ?a. Cho b? đi?u khi?n SCSI, Windows s? d?ng SCSIPORT.PDR và m?t "mini-port" (.MPD) đi?u khi?n đ? cung c?p truy c?p 32-bit đ?a.

   T? gi?i nén .pdr thích h?p ho?c t?p tin .mpd t? Windows đ?a ho?c đ?a CD-ROM, ho?c ch?y thi?t l?p và ch?n tùy ch?n xác minh.
 5. Ki?m tra xem n?u tr?nh đi?u khi?n Mh32bit.386 đang đư?c n?p trong t?p tin System.ini. Ki?m tra cho m?t d?ng mà đ?c "device=mh32bit.386." Tr?nh đi?u khi?n này đư?c cài đ?t b?i MicroHouse EZ-? đ?a m?m, và không ph?i là tương thích v?i các tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? đ?a Windows. Tr?nh đi?u khi?n này không đư?c c?t b? b?i thi?t l?p Windows.
 6. Liên h? v?i nhà s?n xu?t b? đi?u khi?n đ?a c?ng đ? có thông tin v? Windows tương thích. B?n có th? nh?n đư?c truy c?p ch? đ? b?o v?, 32-bit đ?a trong Windows b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

  • Vô hi?u hóa b?t k? tính năng nâng cao (như b? nh? đ?m, nhanh hay turbo ñoä chôø, gi?m d? li?u chuy?n t? giá, vv.) trên b? đi?u khi?n (SCSI, IDE, ho?c ESDI) ho?c h? th?ng BIOS (IDE).
  • Có đư?c m?t ch? đ? b?o v? Windows đi?u khi?n đ?a, ho?c Windows 3.1 FastDisk tr?nh đi?u khi?n cho b? đi?u khi?n.

THÔNG TIN THÊM

M?t tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c là "an toàn" N?u ch?c năng c?a nó không vư?t quá các ch?c năng c?a tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? Windows tương ?ng. N?u m?t tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c là an toàn, tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? có th? đi qua t?t c? các I/O các ho?t đ?ng cho thi?t b? tương ?ng. N?u không, các tuy?n đư?ng Windows t?t c? I/O ho?t đ?ng thông qua các tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c.

M?t ví d? v? tr?nh đi?u khi?n không an toàn là m?t tr?nh đi?u khi?n IDE/ESDI b?t ch? đ? s? d?ng năng đ?ng m? hóa l? do an ninh. K? t? khi Windows không cung c?p m?t m? hoá, Windows không cho phép tr?nh đi?u khi?n IDE/ESDI ch? đ? b?o v? đ? ti?p nh?n các tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c. B?t k? tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c v?i ch?c năng trong danh sách sau đây đư?c xem là không an toàn:

 • Nén d? li?u đó không ph?i là tương thích v?i DoubleSpace
 • M? hóa d? li?u
 • Đ?a ánh x?
 • L?p b?n đ? khu v?c kinh t? x?u
 • L?i khoan dung (ví d? như, b?o tr? c?a ECC ch?nh vào m?t tách đ?a)
 • Ngư?i bán hàng c? th? IOCTLs
 • Microsoft xác đ?nh IOCTLs v?i các tính năng m? r?ng nhà bán
Danh sách tr?nh đi?u khi?n an toàn (t?p tin Ios.ini) là duy tr? Windows danh sách lái xe an toàn. M?i m?c trong danh sách xác đ?nh m?t tr?nh đi?u khi?n ho?c TSR mà Windows có th? đi qua v?i tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? tương ?ng. Các lái xe an toàn danh sách bao g?m tên tr?nh đi?u khi?n ho?c TSR. Tên này nên là gi?ng như tên trong t?p Config.sys ho?c Autoexec.bat.

Windows không lưu tr? s? phiên b?n c?a tr?nh đi?u khi?n ho?c TSR trong các danh sách, do đó, nó là trách nhi?m c?a nhà cung c?p đ? thay đ?i tên c?a các tr?nh đi?u khi?n n?u m?t phiên b?n m?i c?a tr?nh đi?u khi?n đ? đư?c nâng c?p trong m?t cách mà làm cho tr?nh đi?u khi?n không an toàn.

Theo m?c đ?nh, các tr?nh đi?u khi?n sau đây đư?c coi là an toàn:
 • MS-DOS 5.0 tương thích ch? đ? th?c kh?i đi?u khi?n thi?t b?
 • INT 13 màn h?nh (móc INT 13 cho giám sát INT 13 I/O nhưng không truy c?p ph?n c?ng tr?c ti?p ho?c s?a đ?i các b? đ?m I/O)
 • INT 13 hooker (móc INT 13 cho thay đ?i INT 13 I/O nhưng không không truy c?p ph?n c?ng tr?c ti?p)
 • Tr?nh đi?u khi?n INT 13 (cung c?p ch?c năng INT 13 và tr?c ti?p truy c?p ph?n c?ng)
 • ASPI Manager (th?c hi?n ASPI cho MS-DOS đ?c đi?m k? thu?t)
 • CAM Manager (th?c hi?n đ?c t? MS-DOS CAM)
LƯU ?: N?u tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c, b?n đang s? d?ng này có hi?u su?t t?t hơn ho?c cung c?p m?t s? ch?c năng đang không tr?nh bày trong các c?a s? tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v?, nhà cung c?p tr?nh đi?u khi?n nên lo?i b? tr?nh đi?u khi?n t? danh sách tr?nh đi?u khi?n an toàn. H? th?ng có th? s? d?ng ch? đ? th?c đ? truy c?p vào ? đ?a. N?u tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c b?n đang s? d?ng m?t cách an toàn có th? đư?c th?c hi?n trên c?a tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v?, nhà cung c?p tr?nh đi?u khi?n có th? thêm r?ng tr?nh đi?u khi?n đ? các danh sách các lái xe an toàn.

Qu?n l? đ?a đư?c s?n xu?t b?i OnTrack Computer Systems, m?t nhà s?n xu?t đ?c l?p c?a Microsoft; chúng tôi làm cho không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a s?n ph?m này.

EZ-? đ?a đư?c s?n xu?t b?i Micro nhà, m?t nhà bán đ?c l?p c?a Microsoft; chúng tôi làm cho không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? vi?c này c?a s?n ph?m hi?u su?t ho?c đ? tin c?y.

Thu?c tính

ID c?a bài: 130179 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbenv kbhardware kbhw kbprb kbtshoot kbwinme kbmt KB130179 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:130179

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com