Raksta ID: 129972 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu
 Kas ir datorv?russ?

Datorv?russ ir maza programma, kas izplat?s no viena datoru uz citu un trauc? datoru darb?bu. Datorv?russ var boj?t vai dz?st datora datus, izmantot e-pasta programmu, lai izplat?tu v?rusu citos datoros, vai pat izdz?st visu cietaj? disk? eso?o inform?ciju.

Datorv?rusi bie?i tiek izplat?ti ar e-pasta zi?ojumu pielikumiem vai t?l?t?j?s zi?ojumapmai?as zi?ojumiem. T?d?? nekad neatveriet e-pasta pielikumu, ja vien nepaz?stat zi?ojuma s?t?t?ju vai negaid?t e-pasta zi?ojumu ar pielikumu. V?rusi var b?t apsl?pti k? pielikumi ar smiekl?giem att?liem, apsveikuma kart?t?m vai audiofailiem un videofailiem. Datorv?rusi ar? izplat?s, lejupiel?d?jot saturu no interneta. Tie var b?t pasl?pti pir?tiskaj? programmat?r? vai citos failos vai programm?s, ko lejupiel?d?jat.

Datorv?rusa paz?mes

Inform?ciju par datorv?rusa paz?m?m skatiet
vietn? Microsoft datora dro??ba.

Kas ir t?rps?

T?rps ir datora kods, kas izplat?s bez lietot?ja zi?as. T?rpi liel?koties tiek ieg?ti no e-pasta pielikumiem, kurus atverot tiek infic?ts dators. T?rps infic?taj? dator? mekl? e-pasta adreses saturo?us failus, piem?ram, adre?u gr?matas vai pagaidu vietnes. T?rps izmanto ??s adreses infic?tu e-pasta zi?ojumu s?t??anai un bie?i imit? e-pasta zi?ojumu s?t?t?ju adreses (jeb izliekas par citu s?t?t?ju), t?d?? infic?tie zi?ojumi ??iet sa?emti no paz?stamas personas. P?c tam t?rpi autom?tiski izplat?s, izmantojot e-pasta zi?ojumus, t?klus vai oper?t?jsist?mas ievainojam?bu, bie?i p?r?emot ??s sist?mas, v?l pirms ir zin?ms probl?mas c?lonis. T?rpi ne vienm?r kait? datoriem, bet tie parasti rada datora un t?kla darb?bas un stabilit?tes probl?mas.

Kas ir Trojas zirgs?

Trojas zirgs ir ?aunprogrammat?ra, kas sl?pjas cit?s programm?s. Tas iek??st dator?, pasl?pies likum?g? programm?, piem?ram, ekr?nsaudz?t?j?. P?c tam tas oper?t?jsist?m? ievada kodu, kas ?auj ur?iem piek??t infic?tajam datoram. Trojas zirgi parasti sevi neizplata. Tos izplata v?rusi, t?rpi vai lejupiel?d?t? programmat?ra.

Kas ir spiegprogrammat?ra?

Spiegprogrammat?ra var tikt instal?ta lietot?ja dator? bez vi?a zi?as. ??s programmas var main?t datora konfigur?ciju vai iev?kt rekl?mdev?jiem saisto?us datus un personisko inform?ciju. Spiegprogrammat?ra var izsekot interneta p?rl?ko?anas ieradumus un p?rl?kprogramm? novirz?t j?s uz citu vietni, nevis to, kuru v?laties apmekl?t.

Kas ir viltus dro??bas programmat?ra?

Viltus dro??bas programmat?ra m??ina rad?t iespaidu, ka datoru ir infic?jis v?russ, un parasti aicina lejupiel?d?t vai ieg?d?ties produktu, kas paredz?ts v?rusa no?em?anai. ?o produktu nosaukumi bie?i vien ietver t?dus v?rdus k? Antivirus (antiv?russ), Shield (vairogs), Security (dro??ba), Protection (aizsardz?ba) vai Fixer (labot?js). Tas rada iespaidu, ka ?ie produkti ir paredz?ti nor?d?tajam m?r?im. Bie?i vien tie tiek palaisti p?c lejupiel?d??anas vai n?kamaj? datora start??anas reiz?. Viltus dro??bas programmat?ra var liegt atv?rt da??das lietojumprogrammas, piem?ram, p?rl?kprogrammu Internet Explorer. Viltus dro??bas programmat?ra ar? var nor?d?t, ka likum?gi un svar?gi Windows faili ir infekcijas. K??das zi?ojumi vai uznirsto?ie zi?ojumi parasti ietver k?du no t?l?k nor?d?taj?m fr?z?m.

Warning! (Uzman?bu!)
Your computer is infected! (Dators ir infic?ts!)
This computer is infected by spyware and adware. (?o datoru ir infic?jusi spiegprogrammat?ra un rekl?mprogrammat?ra.)

Piez?me. Ja tiek par?d?ts uznirsto?ais dialoglodzi?? ar iepriek?min?tajiem pazi?ojumiem l?dz?gu tekstu, nospiediet tausti?u kombin?ciju ALT + F4, lai aizv?rtu dialoglodzi?u. Neklik??iniet ne uz viena no dialoglodzi?? eso?ajiem vienumiem. Ja, m??inot aizv?rt dialoglodzi?u, joproj?m tiek r?d?ts k?ds no t?l?k min?tajiem br?din?jumiem, t? ir diezgan dro?a paz?me, ka zi?ojums ir ?aunpr?t?gs.

Are you sure you want to navigate from this page? (Vai tie??m v?laties pamest ?o lapu?)
Your computer is infected! (Dators ir infic?ts!) They can cause data lost and file corruption and need to be treated as soon as possible. (V?rusi var rad?t datu zudumu un boj?t failus, un tie ir j?apstr?d? p?c iesp?jas ?tr?k.) Press CANCEL to prevent it. (Lai nov?rstu risku, nospiediet ATCELT.) Return to System Security and download it to secure your PC. (Atgriezieties sist?mas dro??bas lap? un lejupiel?d?jiet programmat?ru, lai nodro?in?tu datora aizsardz?bu.)
Press OK to Continue or Cancel to stay on the current page. (Nospiediet Labi, lai turpin?tu, vai Atcelt, lai paliktu pa?reiz?j? lap?.)

Ja tiek par?d?ts ??da veida zi?ojums, nelejupiel?d?jiet vai nep?rciet programmat?ru.

Kas ir ?aunprogrammat?ra?

?aunprogrammat?ra ir termins, ar kuru apz?m? ?aunpr?t?gu programmat?ru, kas paredz?ta datorsist?mas boj??anai vai nev?lamu darb?bu veik?anai taj?. ?aunprogrammat?ra ir, piem?ram,
 • v?rusi;
 • t?rpi;
 • Trojas zirgi;
 • spiegprogrammat?ra;
 • viltus dro??bas programmat?ra.

K? no?emt ?aunprogrammat?ru, piem?ram, v?rusu, spiegprogrammat?ru vai viltus dro??bas programmat?ru

No?emt datorv?rusu vai spiegprogrammat?ru, neizmantojot ?aunprogrammat?ras no?em?anas r?kus, var b?t gr?ti. Da?i datorv?rusi un cita nev?lama programmat?ra p?c v?rusu un spiegprogrammat?ras atra?anas un no?em?anas instal? sevi atk?rtoti. Tom?r, atjauninot datoru un izmantojot ?aunprogrammat?ras no?em?anas r?kus, nev?lamo programmat?ru var no?emt neatgriezeniski.

Papildinform?ciju par datorv?rusu un ?aunprogrammat?ras no?em?anu skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
2671662 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?) ? Microsoft resursi un nor?d?jumi par ?aunprogrammat?ras un v?rusu no?em?anu
Piez?me. Ja nevarat dator? piek??t internetam, izmantojiet citu datoru, lai var?tu infic?taj? dator? veikt darb?bas, kas nor?d?tas sada?? ?K? atiestat?t Internet Explorer starpniekservera iestat?jumus?.

Lai no?emtu datorv?rusu vai citu ?aunprogrammat?ru, izpildiet t?l?k aprakst?t?s darb?bas nor?d?taj? sec?b?.

Instal?jiet jaun?kos vietn? Microsoft Update pieejamos atjaunin?jumus

Piez?me. Datorv?russ var liegt piek?uvi vietnei Microsoft Update, kas nepiecie?ama jaun?ko atjaunin?jumu instal??anai. Lai dator? netr?ktu svar?gu atjaunin?jumu, ieteicams iestat?t autom?tisku pakalpojuma Autom?tisk? atjaunin??ana palai?anu. Papildinform?ciju skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:

Windows Vista un Windows 7
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam mekl??anas lodzi?? ievadiet Windows Update.
 2. Rezult?tu sarakst? noklik??iniet uz Windows Update.
 3. Noklik??iniet uz Mekl?t atjaunin?jumus.
 4. Izpildiet nor?d?jumus, lai lejupiel?d?tu un instal?tu jaun?kos Windows atjaunin?jumus.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Oper?t?jsist?m? Windows XP
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Ierakstiet sysdm.cpl un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Autom?tisk? atjaunin??ana un p?c tam noklik??iniet uz opcijas Autom?tiski (ieteicams).
 4. Noklik??iniet uz Labi.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Izmantojiet Microsoft bezmaksas dro??bas p?rbaudes r?ku

Korpor?cija Microsoft pied?v? bezmaksas tie?saistes r?ku, kas p?rbauda datoru un pal?dz no?emt potenci?li b?stamas programmas. Lai veiktu p?rbaudi, apmekl?jiet vietni Microsoft dro??bas p?rbaudes r?ks.

Izmantojiet Windows ?aunprogrammat?ras no?em?anas r?ku

Papildinform?ciju par Microsoft ?aunprogrammat?ras no?em?anas r?ku skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
890830 ? Microsoft Windows ?aunprogrammat?ras no?em?anas r?ks pal?dz no?emt noteiktu, izplat?tu ?aunprogrammat?ru datoros, kuros darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 vai Windows XP

Manu?li no?emiet viltus dro??bas programmat?ru

Ja viltus dro??bas programmat?ru nevar atrast un no?emt, izmantojot Microsoft dro??bas p?rbaudes r?ku vai Windows ?aunprogrammat?ras no?em?anas r?ku, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
Windows XP, Windows Vista vai Windows 7
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

 1. Pierakstiet viltus dro??bas programmat?ras nosaukumu. ?aj? piem?r? t?s nosaukums b?s XP Security Agent 2010.
 2. Restart?jiet datoru.
 3. Kad tiek par?d?ts datora ra?ot?ja logotips, vair?kk?rt nospiediet tausti?u F8.
 4. Kad tiekat aicin?ts, izmantojiet bulttausti?us, lai iez?m?tu opciju Safe Mode with Networking (Dro?ais re??ms bez t?klo?anas), un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 5. Noklik??iniet uz pogas S?kt un p?rbaudiet, vai viltus dro??bas programmat?ra tiek r?d?ta izv?ln? S?kt. Ja t?s nav sarakst?, noklik??iniet uz Visas programmas un ritiniet, l?dz atrodat viltus dro??bas programmat?ras nosaukumu.
 6. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz viltus dro??bas programmat?ras un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 7. Noklik??iniet uz cilnes Sa?sne.
 8. Dialoglodzi?? Rekviz?ti atz?m?jiet sarakst? M?r?is nor?d?to viltus dro??bas programmat?ras ce?u. Piem?ram, C:\Program Files\XP Security Agent 2010.

  Piez?me. Mapes nosaukums bie?i vien ir p?c nejau??bas principa izv?l?ts skaitlis.
 9. Noklik??iniet uz Atv?rt faila atra?an?s vietu.
 10. Loga Programmu faili adre?u josl? noklik??iniet uz Programmu faili.
 11. Ritiniet, l?dz atrodat viltus dro??bas programmat?ras mapi. Piem?ram, XP Security Agent 2010.
 12. Noklik??iniet uz mapes ar peles labo pogu un p?c tam noklik??iniet uz Dz?st.
 13. Restart?jiet datoru.
 14. Apmekl?jiet vietni Microsoft dro??bas p?rbaudes r?ks.
 15. Noklik??iniet uz pogas Lejupiel?d?t t?l?t un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t.
 16. Izpildiet nor?d?jumus, lai sken?tu datoru un no?emtu viltus dro??bas programmat?ru.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Ja jums ir aizdomas, ka datoru infic?jusi viltus dro??bas programmat?ra, kuru Microsoft dro??bas l?dzek?i nav atradu?i, varat iesniegt paraugus, izmantojot iesnieg?anas veidlapu, kas pieejama Microsoft centr? aizsardz?bai pret ?aunprogrammat?ru.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par viltus dro??bas programmat?ru, p?rejiet uz vietni Uzmanieties no kr?pnieciskiem br?din?jumiem par v?rusiem.

Instal?jiet un palaidiet Microsoft Security Essentials vai Windows Defender

Windows XP, Windows Vista vai Windows 7
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


Microsoft pied?v? bezmaksas ?aunprogrammat?ras no?em?anas programmu Microsoft Security Essentials, kura pal?dz aizsarg?t datoru no infic??anas ar v?rusu. Lai instal?tu programmu Microsoft Security Essentials, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Apmekl?jiet vietni Microsoft Security Essentials.
 2. Noklik??iniet uz Bezmaksas lejupiel?de.
 3. Noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam izpildiet programmas Microsoft Security Essentials instal??anas nor?d?jumus.
 4. P?c instal??anas restart?jiet datoru.
 5. Noklik??iniet uz S?kt, uz Visas programmas un p?c tam uz Microsoft Security Essentials.
 6. Ciln? S?kums atlasiet p?rbaudes opciju Pilna un p?c tam noklik??iniet uz P?rbaud?t t?l?t.

Instal?jiet r?ku Windows Defender Offline


Windows Defender Offline ir ?aunprogrammat?ras no?em?anas r?ks, kas pal?dz no?emt gr?ti likvid?jamus v?rusus, kuri s?kt darboties pirms oper?t?jsist?mas Windows start??anas. Lai izmantotu r?ku Windows Defender Offline, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Neinfic?t? dator? atveriet vietni Kas ir Windows Defender Offline.
 2. Atkar?b? no izmantot?s oper?t?jsist?mas noklik??iniet uz Lejupiel?d?t 32 bitu versiju vai Lejupiel?d?t 64 bitu versiju. Ja skaidri nezin?t, kura oper?t?jsist?mas versija darbojas dator?, apmekl?jiet vietni Vai man? dator? darbojas sist?mas Windows 32 bitu vai 64 bitu versija?
 3. Kad tas tiek l?gts, noklik??iniet uz Saglab?t k? un saglab?jiet failu DVD disk?, kompaktdisk? vai USB zibatmi?as disk?.
 4. Ievietojiet DVD disku, kompaktdisku vai USB zibatmi?as disku infic?taj? dator? un p?c tam restart?jiet datoru.
 5. Kad tas tiek pras?ts, atlasiet datora start??anas opciju, atkar?b? no izmantot? datora veida nospie?ot tausti?u F12, F5 vai F8.
 6. Izmantojiet bulttausti?u, lai ritin?tu l?dz diskam, kur? instal?j?t r?ka Windows Defender Offline failu. R?ks Windows Defender Offline tiks start?ts un nekav?joties p?rbaud?s, vai dator? nav ?aunprogrammat?ras.
Papildinform?ciju par datorv?rusu no?em?anu skatiet vietn? K? no?emt datorv?rusu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


K? aizsarg?t datoru pret ?aunprogrammat?ru


Lai pal?dz?tu aizsarg?t datoru pret ?aunprogrammat?ru, varat veikt da??das darb?bas.

Iesl?dziet ugunsm?ri

Windows XP
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Labot autom?tiski
Lai autom?tiski iesl?gtu ugunsm?ri, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it Microsoft Fix it 50102
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodu versij?s.

Piez?me. Ja neatrodaties pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisk?s labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

Labotpatst?v?gi
Lai iesp?jotu Windows ugunsm?ri, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ierakstiet Firewall.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Ciln? Visp?r?gi noklik??iniet uz Iesl?gts (ieteicams).
 3. Noklik??iniet uz Labi.
Piez?me. Ja cilne Visp?r?gi vai opcija Iesl?gts (ieteicams) nav pieejama, sist?m?, iesp?jams, ir iestat?ta politika pret ugunsm?ra palai?anu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ugunsm?ra iesp?jo?anu, sazinieties ar sist?mas administratoru. Turkl?t sist?m?, iesp?jams, jau ir palaists tre??s puses ugunsm?ris (piem?ram, Zone Alarm vai Norton Internet Security). Sazinieties ar sist?mas administratoru, lai sa?emtu pal?dz?bu saist?b? ar sist?m? palaista ugunsm?ra noteik?anu.

Papildinform?ciju par to, k? iesl?gt ugunsm?ri oper?t?jsist?m? Windows XP, skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?: 283673 ? K? iesl?gt vai izsl?gt ugunsm?ri Windows XP 2. servisa pakotn? vai jaun?k?s versij?s?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows Vista un Windows 7
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Noklik??iniet uz pogas S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 2. Lodzi?? Mekl?t ierakstiet ugunsm?ris un p?c tam noklik??iniet uz Windows ugunsm?ris.
 3. Kreisaj? r?t? noklik??iniet uz Iesl?gt vai izsl?gt Windows ugunsm?ri (iesp?jams, tiks par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ievad?t administratora paroli).
 4. Katrai jaunai t?kla atra?an?s vietai noklik??iniet uz Iesl?gts (ieteicams) (Windows Vista) vai Iesl?gt Windows ugunsm?ri (Windows 7) un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? iesl?gt ugunsm?ri oper?t?jsist?m? Windows Vista, apmekl?jiet vietni Windows Vista ugunsm?ra iesl?g?ana vai izsl?g?ana.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? iesl?gt ugunsm?ri oper?t?jsist?m? Windows 7, apmekl?jiet vietni Windows 7 ugunsm?ra iesl?g?ana vai izsl?g?ana.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Atjauniniet datora programmat?ru

Papildinform?ciju par autom?tisk?s atjaunin??anas iestat??anu oper?t?jsist?m? Windows skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
306525 ? K? konfigur?t un lietot autom?tisko atjaunin??anu oper?t?jsist?m? Windows

Instal?jiet programmu Microsoft Security Essentials un regul?ri to atjauniniet

Papildinform?ciju par programmas Microsoft Security Essentials instal??anu un izmanto?anu skatiet vietn? Microsoft Security Essentials.

Uzmanieties no ?aunprogrammat?ras lejupiel?d??anas

T?l?k ir sniegti da?i padomi, kas pal?dz?s izvair?ties no nev?lamas programmat?ras lejupiel?d??anas.
 • Lejupiel?d?jiet programmas tikai no vietn?m, kur?m uzticaties. Ja neesat p?rliecin?ts, vai programma, kuru v?laties lejupiel?d?t, ir uzticama, ievadiet t?s nosaukumu sav? iecien?t?kaj? mekl??anas programm?, lai noskaidrotu, vai k?ds no lietot?jiem nav zi?ojis, ka ?? programma ietver spiegprogrammat?ru.
 • Izlasiet visus dro??bas br?din?jumus, licences l?gumus un pazi?ojumus par konfidencialit?ti, kas saist?ti ar lejupiel?d?jamo programmat?ru.
 • Nekad neklik??iniet uz Piekr?tu vai Labi, lai aizv?rtu logu, ja jums ir aizdomas par spiegprogrammat?ru. Lai aizv?rtu logu, klik??iniet uz sarkan? ?x? loga st?r? vai nospiediet tausti?u kombin?ciju Alt + F4.
 • Uzmanieties no popul?raj?m ?bezmaksas? m?zikas un filmu failu kop?go?anas programm?m un p?rliecinieties, ka jums ir skaidrs, kam ir paredz?ta visa ?o programmu komplekt?cij? ietvert? programmat?ra.
 • Administratora konta viet? izmantojiet standarta lietot?ja kontu. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet vietni K?p?c administratora konta viet? izmantot standarta lietot?ja kontu.
Papildinform?ciju par datora aizsarg??anu pret v?rusiem skatiet vietn? K? palielin?t dro??bu pret ?aunprogrammat?ru un aizsarg?t datoru.

K? atiestat?t p?rl?kprogrammas Internet Explorer starpniekservera iestat?jumus

?aunprogrammat?ra var main?t p?rl?kprogrammas Internet Explorer starpniekservera iestat?jumus, un ??s izmai?as var liegt piek??t vietnei Windows Update vai Microsoft dro??bas vietn?m.

Lai autom?tiski nomain?tu Internet Explorer starpniekservera iestat?jumus j?su viet?, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Fix it eso??s darb?bas: 
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it Microsoft Fix it 50566
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

Lai manu?li main?tu p?rl?kprogrammas Internet Explorer starpniekservera iestat?jumus, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.

Windows XP, Windows Vista un Windows 7
 1. Noklik??iniet uz pogas S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Nokop?jiet un iel?m?jiet lodzi?? Izpild?t ??du tekstu:
  reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyEnable /t REG_DWORD /d 0 /f
 3. Noklik??iniet uz Labi.
 4. Noklik??iniet uz pogas S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 5. Nokop?jiet un iel?m?jiet lodzi?? Izpild?t ??du tekstu:
  reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyServer /f
 6. Noklik??iniet uz Labi.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Internet Explorer starpniekservera iestat?jumu atiestat??anu, skatiet ??du Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2289942 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?) ? K? atiestat?t Internet Explorer starpniekservera iestat?jumus

K? sa?emt atbalstu ar datorv?rusiem un dro??bu saist?tos jaut?jumos

Amerikas Savienotaj?s Valst?s
Vai v?laties t?rz?t ar k?du no darbiniekiem? M?su tehnisko konsultantu dienesta apm?c?tie speci?listi ir gatavi pal?dz?t:
konsultantu grupa

Amerikas Savienotaj?s Valst?s un Kan?d?
Aizsarg?jiet datoru pret v?rusiem un ?aunprogrammat?ru:
pretv?rusu risin?jumu un dro??bas centrs

Sa?emiet pal?dz?bu saist?b? ar atjaunin?jumu instal??anu:
Microsoft Update atbalsts

Dro??bas risin?jumi IT profesion??iem:
TechNet dro??bas probl?mu nov?r?ana un atbalsts

Atbalsta sa?em?ana da??d?s valst?s:
starptautiskais atbalsts

Ja izmantojat datoru, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 8, noklik??iniet ?eit, lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? pal?dz?t aizsarg?t datoru pret v?rusiem, vai noklik??iniet ?eit, lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? atrast un no?emt v?rusus.

?rpus Zieme?amerikas
Lai sa?emtu atbalstu saist?b? ar datoru v?rusiem un dro??bu ?rpus Zieme?amerikas, apmekl?jiet Microsoft atbalsta vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 129972 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 16. apr?lis - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbPubTypeKC kbfirewall kbvirus kbhowto kbenv kbinfo kbsmbportal KB129972

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com