Straipsnio ID: 129972 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus
 Kas yra kompiuteri? virusas?

Kompiuteri? virusas yra nedidel? programa, kuri plinta i? vieno kompiuterio ? kit? ir trikdo kompiuterio veikim?. Kompiuteri? virusas gali sugadinti arba panaikinti kompiuteryje esan?ius duomenis, naudotis el. pa?to programa ir plisti ? kitus kompiuterius arba net panaikinti visus stand?iajame diske saugomus duomenis.

Kompiuteri? virusai paprastai plinta el. pa?to priedais arba tiesioginiais prane?imais. Tod?l niekada neatidarykite el. pa?to priedo, nebent pa??state prane?imo siunt?j? arba priedas tur?jo b?ti prid?tas prie lai?ko. Virusai gali b?ti u?maskuoti kaip juoking? vaizd?, sveikinimo atviruk? arba garso ar vaizdo fail? priedai. Be to, kompiuteri? virusai plinta per interneto atsisiuntimus. Jie gali b?ti pasl?pti piratin?je programin?je ?rangoje arba kituose failuose ar programose, kurias galima atsisi?sti.

Kompiuteri? virus? simptomai

Daugiau informacijos apie kompiuteri? virus? simptomus ?r.
?Microsoft? kompiuterio saugos svetain?je.

Kas yra kirminas?

Kirminas yra kompiuterio kodas, kuris plinta be vartotojo s?veikos. Dauguma kirmin? pradeda plisti kaip el. pa?to priedai, kuriuos atidarius u?kre?iamas kompiuteris. Kirminas nuskaito u?kr?sto kompiuterio failus, pvz., adres? knygeles arba laikinuosius tinklalapius, kuriuose yra el. pa?to adres?. Kirminas ?iuos adresus naudoja i?si?sti u?kr?stiems el. lai?kams ir paprastai imituoja pastar?j? el. lai?k? siunt?j? adresus (apsimeta ?iais vartotojais), kad u?kr?sti el. lai?kai atrodyt? kaip i? pa??stamo siunt?jo. Taip kirminai plinta el. lai?kais, tinklais arba naudodamiesi operacin?s sistemos pa?eid?iamumu ir da?niausiai u?valdo sistemas prie? nustatant sutrikim? prie?ast?. Kirminai ne visuomet daro ?aling? poveik? kompiuteriams, bet paprastai sukelia kompiuterio ar tinklo efektyvumo ir stabilumo problem?.

Kas yra Trojos arklys?

Trojos arklys yra kenk?ji?ka programin? ?ranga, kuri yra pasl?pta kitose programose. ?i programa patenka ? kompiuter? pasl?pta nekenksmingos programos, pvz., ekrano u?sklandos, viduje. Tuomet ?i programa ?taiso kod? operacin?je sistemoje, kuris ?galina programi?i? gauti prieig? prie u?kr?sto kompiuterio. Trojos arkliai paprastai neplinta patys. Juos skleid?ia virusai, kirminai arba atsisi?sta programin? ?ranga.

Kas yra ?nipin?jimo programa?

?nipin?jimo programa gali b?ti ?diegta j?s? kompiuteryje be j?s? ?inios. ?ios programos gali pakeisti kompiuterio konfig?racij? arba rinkti duomenis reklamavimui ar asmenin? informacij?. ?nipin?jimo programa gali sekti interneto ie?kos ?pro?ius ir peradresuoti ?iniatinklio nar?ykl? ? kit? svetain?, kurioje lankytis neketinote.

Kas yra kenksminga saugos programin? ?ranga?

Kenksminga saugos programin? ?ranga bando apgauti, kad kompiuteris u?kr?stas virusu, ir paprastai ragina atsisi?sti arba ?sigyti produkt?, kuris pa?alina virus?. ?i? produkt? pavadinimuose paprastai vartojami ?ie ?od?iai: ?Antivirus?, ?Shield?, ?Security?, ?Protection? arba ?Fixer?. Tod?l jie atrodo teis?ti. ?ios programos paprastai vykdomos i?kart jas atsisiuntus arba kit? kart? paleidus kompiuter? i? naujo. Kenksminga saugos programin? ?ranga gali neleisti atidaryti tam tikr? program?, pvz., ?Internet Explorer?. Kenksminga saugos programin? ?ranga taip pat gali rodyti, kad ?Windows? failai, kurie i? tikr?j? yra tinkami ir svarb?s sistemai, yra u?kr?sti. Klaidos prane?imuose ar raginimuose paprastai pateikiamos ?ios fraz?s:

?sp?jimas!
J?s? kompiuteris u?kr?stas!
?is kompiuteris u?kr?stas ?nipin?jimo arba reklamin?mis programomis.

Pastaba. Jei jums pateikiamas ?? ?sp?jim? primenantis laikinasis dialogo langas, klaviat?roje paspauskite ALT + F4, kad u?darytum?te ?? dialogo lang?. Nespustel?kite nieko pa?iame dialogo lange. Jei ?sp?jimas, kurio pavyzdys pateiktas pirmiau, pateikiamas kaskart, kai bandote u?daryti dialogo lang?, tai paprastai nurodo, kad prane?imas kenk?ji?kas.

Ar tikrai norite i?eiti i? ?io puslapio?
J?s? kompiuteris u?kr?stas! Tai gali b?ti duomen? praradimo ir fail? sugadinimo prie?astis, tod?l kuo grei?iau b?tina imtis veiksm?. Paspauskite AT?AUKTI, kad tam u?kirstum?te keli?. Gr??kite ? sistemos saugos parametrus ir atsisi?skite program?, kad apsaugotum?te savo kompiuter?.
Spauskite Gerai, kad t?stum?te, arba At?aukti, kad i?liktum?te dabartiniame puslapyje.

Jei pateikiamas toks prane?imas, neatsisi?skite ir nepirkite programin?s ?rangos.

Kas yra kenk?ji?ka programa?

Kenk?ji?ka programa yra kenk?ji?ka programin? ?ranga, sukurta pakenkti arba nepageidaujamiems veiksmams atlikti kompiuterio sistemoje. Kenk?ji?k? program? pavyzd?iai:
 • virusai;
 • kirminai;
 • Trojos arkliai;
 • ?nipin?jimo programos;
 • kenksminga saugos programin? ?ranga.

Kaip pa?alinti kenk?ji?kas programas, pvz., virusus, ?nipin?jimo programas ar kenksming? saugos programin? ?rang?

Pa?alinti kompiuteri? virusus arba ?nipin?jimo programas gali b?ti sud?tinga nenaudojant kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?ranki?. Kai kurie kompiuteri? virusai ir kita nepageidaujama programin? ?ranga ?diegiama pakartotinai savaime net aptikus ir pa?alinus virusus ir ?nipin?jimo programas. Laimei, atnaujindami kompiuter? ir naudodami kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?rankius galite visam laikui pa?alinti nepageidaujam? programin? ?rang?.

Daugiau informacijos, kaip ?alinti kompiuterio virusus ir ?nipin?jimo program?, ?r. ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
2671662 ?Microsoft? virus? ir kenk?ji?k? program? ?alinimo i?tekliai ir naudojimo instrukcijos
Pastaba Jei negalite pasiekti interneto savo kompiuteryje, naudokite kit? kompiuter?, kad kompiuteryje, kuris gali b?ti u?kr?stas, gal?tum?te vykdyti veiksmus, toliau nurodytus skyriuje ?Kaip i? naujo nustatyti ?Internet Explorer? tarpinio serverio parametrus??.

Veiksmus atlikite nurodyta tvarka, kad pa?alintum?te kompiuteri? virusus ir kit? kenk?ji?k? programin? ?rang?.

Kaip ?diegti naujausius naujinimus i? ?Microsoft Update?

Pastaba. Kompiuteri? virusas gali neleisti pasiekti ?Microsoft Update? svetain?s, kad negal?tum?te ?diegti naujausi? naujinim?. Rekomenduojame nustatyti automatini? naujinim? tarnyb?, kuri b?t? vykdoma automati?kai, tod?l kompiuteryje visuomet b?t? ?diegti svarb?s naujinimai. Daugiau informacijos ?r. ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:

?Windows Vista? ir ?Windows 7?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ie?kos lauke ?veskite ?Windows? naujinimas.
 2. Rezultat? srityje spustel?kite ?Windows? naujinimas.
 3. Spustel?kite Tikrinti, ar yra naujinim?.
 4. Vykdykite instrukcijas ir atsisi?skite bei ?diekite naujausius ?Windows? naujinimus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
?Windows XP?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. ?veskite sysdm.cpl ir paspauskite ?vedimo klavi??.
 3. Spustel?kite skirtuk? Automatiniai naujinimai, tuomet spustel?kite parinkt? Automatinis (rekomenduojama).
 4. Spustel?kite Gerai.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Kaip naudotis ?Microsoft? saugos ?valgytuvu

?Microsoft? teikia nemokam? interneto ?rank?, kuris nuskaito sistem? ir padeda i? kompiuterio pa?alinti galimas gr?smes. Kad nuskaitytum?te, apsilankykite ?Microsoft? saugos ?valgytuvo svetain?je.

Kaip naudoti ?Windows? kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rank?

Daugiau informacijos apie ?Microsoft? kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rank? ?r. ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
890830 ?Microsoft Windows? kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis suteikia galimyb? pa?alinti specifines paplitusias kenk?ji?kas programas i? kompiuteri?, kuriuose ?diegtos sistemos ?Windows 7?, ?Windows Vista?, ?Windows Server 2003?, ?Windows Server 2008? arba ?Windows XP?.

Kaip neautomati?kai pa?alinti kenksming? saugos programin? ?rang?

Jei kenksmingos saugos programin?s ?rangos neaptinka ir nepa?alina ?Microsoft? saugos ?valgytuvas arba ?Windows? kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis, i?bandykite toliau nurodytus veiksmus.
?Windows XP?, ?Windows Vista? arba ?Windows 7?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

 1. U?sira?ykite kenksmingos saugos programin?s ?rangos pavadinim?. ?iame pavyzdyje j? vadinsime XP Security Agent 2010.
 2. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
 3. Kai rodomas kompiuterio gamintojo logotipas, kelet? kart? spauskite klavi?? F8.
 4. Raginami naudokit?s rodykli? klavi?ais, kad pa?ym?tum?te Saugusis re?imas su tinklu, tuomet spauskite ?vedimo klavi??.
 5. Spustel?kite mygtuk? Prad?ti, tada patikrinkite, ar kenksminga saugos programin? ?ranga rodoma meniu Prad?ia. Jei nerodoma, spustel?kite Visos programos ir slinkite, kad surastum?te kenksmingos saugos programin?s ?rangos pavadinim?.
 6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kenksmingos saugos programos pavadinim?, tuomet spustel?kite Ypatyb?s.
 7. Spustel?kite skirtuk? Nuoroda.
 8. Dialogo lange Ypatyb?s patikrinkite kenksmingos saugos programos keli?, kuris nurodytas srityje Paskirties vieta. Pvz., C:\Program Files\XP Security Agent 2010.

  Pastaba. Aplanko pavadinimas da?nai yra atsitiktini? skai?i? derinys.
 9. Spustel?kite Atidaryti failo viet?.
 10. Lango Program? failai adreso juostoje spustel?kite Program? failai.
 11. Slinkite, kol rasite kenksmingos saugos programos aplank?. Pvz., XP Security Agent 2010.
 12. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank?, tuomet spustel?kite Naikinti.
 13. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
 14. Apsilankykite ?Microsoft? saugos ?valgytuvo svetain?je.
 15. Spustel?kite mygtuk? Atsisi?sti dabar, tada spustel?kite Vykdyti.
 16. Vykdykite nurodymus, kad nuskaitytum?te savo kompiuter? ir pa?alintum?te kenksming? saugos programin? ?rang?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Jei manote, kad kompiuteris u?kr?stas kenksminga saugos programine ?ranga, kurios nepavyko aptikti naudojantis pateiktais ?Microsoft? saugos sprendimais, galite pateikti pavyzd?i? naudodamiesi ?Microsoft? apsaugos nuo kenk?ji?k? program? centro informacijos pateikimo forma.

Daugiau informacijos apie kenksming? saugos programin? ?rang? ?r. svetain?je Saugokit?s netikr? ?sp?jim? apie virusus.

?diekite ir vykdykite ?Microsoft Security Essentials? arba ?Windows Defender?

?Windows XP?, ?Windows Vista? arba ?Windows 7?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


?Microsoft? si?lo nemokam? kenk?ji?k? virus? ?alinimo program?, pavadint? ?Microsoft Security Essentials?, kuri apsaugo kompiuter? nuo u?kr?timo. ?Microsoft Security Essentials? ?diegiama atliekant toliau nurodytus veiksmus.
 1. Eikite ? Microsoft Security Essentials svetain?.
 2. Spustel?kite Nemokamas atsisiuntimas.
 3. Spustel?kite Vykdyti, tuomet vadovaukit?s instrukcijomis, kad ?diegtum?te ?Microsoft Security Essentials?.
 4. ?dieg? i? naujo paleiskite kompiuter?.
 5. Spustel?kite Prad?ti, Visos programos, tuomet spustel?kite Microsoft Security Essentials.
 6. Skirtuke Pagrindinis pasirinkite nuskaitymo parinkt? Visi?kas, tuomet spustel?kite Nuskaityti dabar.

Kaip ?diegti ?Windows? sargyb? neprisijungus


?Windows? sargyba neprisijungus yra kenk?ji?kos programos ?rankis, padedantis pa?alinti sunkiai pa?alinamus virusus, kurie paleid?iami prie? paleid?iant ?Windows?. ?Windows? sargyba neprisijungus gali b?ti naudojama atlikus toliau nurodytus veiksmus.
 1. Naudodami neu?kr?st? kompiuter? apsilankykite svetain?je Kas yra ?Windows? sargyba neprisijungus.
 2. Spustel?kite Atsisi?sti 32 bit? versij? arba Atsisi?sti 64 bit? versij?, atsi?velgdami ? naudojam? operacin? sistem?. Jei ne?inote, kuri? operacin? sistem? naudojate, apsilankykite svetain?je Ar mano kompiuteryje veikia 32, ar 64 bit? ?Windows? versija.
 3. Raginami spustel?kite ?ra?yti kaip, tuomet ?ra?ykite fail? ? DVD, CD arba USB ?flash? atmintin?.
 4. U?kr?stame kompiuteryje ?d?kite DVD, CD arba USB ?flash? atmintin?, tuomet paleiskite kompiuter? i? naujo.
 5. Raginami paspauskite klavi??, kad pasirinktum?te parinkt? paleisti kompiuter? i? naujo, pvz., F12, F5 arba F8, atsi?velgdami ? kompiuterio tip?.
 6. Naudodamiesi rodykli? klavi?ais slinkite ? disk?, kuriame ?dieg?te ?Windows? sargybos neprisijungus fail?. ?Windows? sargyba neprisijungus paleid?iama ir i?kart pradeda nuskaityti sistem? siekdama aptikti kenk?ji?k? program?.
Daugiau informacijos, kaip ?alinti kompiuteri? virusus, ?r. svetain?je Kaip pa?alinti kompiuteri? virus?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Kaip apsaugoti kompiuter? nuo kenk?ji?k? program??


Yra veiksm?, kuri? galite imtis, kad apsaugotum?te savo kompiuter? nuo kenk?ji?k? program?.

Kaip ?jungti u?kard?

?Windows XP?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Pataisyti u? mane
. Nor?dami automati?kai ?jungti u?kard?, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir vykdykite vediklio nurodymus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft? Pataisyti ?Microsoft? Pataisyti 50102
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Pastaba ?is vediklis gali b?ti teikiamas tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Leiskite taisyti pa?iam
Nor?dami ?galinti ?Windows? u?kard?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite Firewall.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 2. Skirtuke Bendra spustel?kite ?jungta (rekomenduojama).
 3. Spustel?kite Gerai.
Pastaba Jei skirtukas Bendra arba parinktis ?jungta (rekomenduojama) n?ra galimi, gali b?ti, kad sistemoje esama taisykli? d?l u?kardos paleidimo. Kreipkit?s ? sistemos administratori?, kad gautum?te daugiau informacijos, kaip ?galinti u?kard?. Be to, sistemoje gali veikti tre?iosios ?alies u?karda, pvz., ?Zone Alarm? arba ?Norton Internet Security?. Kreipkit?s ? sistemos administratori?, kad gautum?te daugiau informacijos, ar sistemoje veikia u?karda.

Daugiau informacijos, kaip ?Windows XP? ?jungti u?kard?, ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsniuose ?r. straipsn? 283673 Kaip ?jungti arba i?jungti u?kard? ?Windows XP? su 2 pakeitim? paketu arba naujesn?se versijose?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
?Windows Vista? ir ?Windows 7?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Spustel?kite mygtuk? Prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Lauke Ie?koti ?veskite u?karda, tada spustel?kite Windows u?karda.
 3. Kairiojoje srityje spustel?kite ?jungti arba i?jungti ?Windows? u?kard?, jus gali paraginti ?ra?yti administratoriaus slapta?od?.
 4. Kiekvienoje tinklo vietoje spustel?kite ?jungta (rekomenduojama) (?Windows Vista?) arba ?jungti ?Windows? u?kard? (?Windows 7?), tada spustel?kite Gerai.
Daugiau informacijos, kaip ?jungti u?kard? sistemoje ?Windows Vista?, ?r. svetain?je ?jungti arba i?jungti ?Windows Vista? u?kard?.
Daugiau informacijos, kaip ?jungti u?kard? sistemoje ?Windows 7?, ?r. svetain?je ?jungti arba i?jungti ?Windows 7? u?kard?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip apsaugoti kompiuter?

Daugiau informacijos, kaip nustatyti ?Windows? automatinius naujinimus, ?r. ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
306525 Kaip sistemoje ?Windows? konfig?ruoti ir naudoti automatinius naujinimus

Kaip ?diegti ir atnaujinti ?Microsoft Security Essentials?

Daugiau informacijos, kaip ?diegti ir naudoti ?Microsoft Security Essentials?, ?r. svetain?je Microsoft Security Essentials.

Nesileiskite apgaunami, kai si?loma atsisi?sti kenk?ji?k? program?

Toliau pateikiame kelet? patarim?, kurie gali pad?ti apsisaugoti nuo nepageidaujamos programos atsisiuntimo.
 • Program? si?skit?s tik i? patikim? svetaini?. Jei nesate tikri, ar pasitik?ti programa, kuri? norite atsisi?sti, ?veskite programos pavadinim? ? m?gstam? paie?kos sistem?, kad nustatytum?te, ar kas nors neprane??, kad tai yra ?nipin?jimo programa.
 • Perskaitykite atsisiun?iamos programin?s ?rangos saugos ?sp?jimus, licencijos sutartis ir privatumo nuostatas.
 • Niekuomet nespauskite ?Sutinku? arba ?Gerai?, kad u?darytum?te lang?, kur? ?tariate esant ?nipin?jimo programa. Spustel?kite lango kampe esant? raudon? ?x? arba klaviat?roje paspauskite Alt + F4, kad u?darytum?te lang?.
 • Saugokit?s populiari? ?nemokamos? muzikos ir film? fail? bendrinimo program? ir prie? naudodami ?sitikinkite, kad ?inote, kaip veikia ?i programin? ?ranga.
 • Naudokite standartin? vartotojo abonement? vietoj administratoriaus abonemento. Daugiau informacijos ?r. svetain?je Kod?l reikia naudoti standartin?, o ne administratoriaus abonement?.
Daugiau informacijos, kaip apsaugoti kompiuter? nuo virus?, ?r. svetain?je Kaip padidinti apsaugos nuo kenk?ji?k? program? lyg? ir apsaugoti kompiuter?.

Kaip i? naujo nustatyti ?Internet Explorer? tarpinio serverio parametrus

Kenk?ji?ka programin? ?ranga gali pakeisti ?Internet Explorer? tarpinio serverio parametrus, o d?l ?i? pakeitim? gali b?ti neleid?iama pasiekti ?Windows Update? arba ?Microsoft? saugos svetaini?.

Jei norite, kad pakeistum?me ?Internet Explorer? tarpin? server? u? jus, spustel?kite mygtuk? arba sait? Pataisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir vykdykite vediklio ?Pataisyti? nurodymus
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft? Pataisyti ?Microsoft? Pataisyti 50566
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Pastabos
 • ?is vediklis gali b?ti teikiamas tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Pataisyti? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

?Internet Explorer? tarpinio serverio parametrus galite keisti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

?Windows XP?, ?Windows Vista? ir ?Windows 7?
 1. Spustel?kite mygtuk? Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lauke Vykdyti nukopijuokite ir ?klijuokite ?i? komand?:
  reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyEnable /t REG_DWORD /d 0 /f
 3. Spustel?kite Gerai.
 4. Spustel?kite mygtuk? Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 5. Lauke Vykdyti nukopijuokite ir ?klijuokite ?i? komand?:
  reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyServer /f
 6. Spustel?kite Gerai.
Daugiau informacijos, kaip atkurti ?Internet Explorer? tarpinio serverio parametrus, ?Microsoft? ?ini? baz?je ?r. toliau nurodyt? straipsn?.

2289942 Kaip atkurti ?Internet Explorer? tarpinio serverio parametrus?

Kaip gauti pagalbos d?l kompiuteri? virus? ir saugos

Jungtin?s Valstijos
Ar norite bendrauti su ?mogumi? Kvalifikuoti specialistai yra pasiruo?? pad?ti:
Atsakym? tarnyba

Jungtin?s Valstijos ir Kanada
Kompiuterio apsaugos nuo virus? ir kenk?ji?k? program? pagalba:
Apsaugos nuo virus? sprendim? ir saugos centras

Naujinim? diegimo pagalba:
?Microsoft Update? palaikymas

Saugos sprendimai IT profesionalams:
?TechNet? saugos trik?i? ?alinimas ir palaikymas

Palaikymas atskirose ?alyse:
Pagalba ?vairiose ?alyse

Jei naudojate kompiuter?, kuriame veikia ?Windows 8?, spustel?kite ?ia, kad gautum?te daugiau informacijos, kaip apsaugoti savo kompiuter? nuo virus?, arba spustel?kite ?ia, kad gautum?te daugiau informacijos, kaip rasti ir pa?alinti virusus.

U? ?iaur?s Amerikos rib?
Jei reikia pagalbos d?l kompiuteri? virus? ir saugos vietov?se u? ?iaur?s Amerikos rib?, ?r. svetain? ?Microsoft? palaikymas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 129972 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 31 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbpubtypekc kbfirewall kbvirus kbhowto kbenv kbinfo kbsmbportal KB129972

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com