Thông báo l?i "su" danh sách cho Windows 95, Windows 98 và Windows Me Setup

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 129971 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a m?t danh sách c?a các thông báo l?i mà b?n có th? nh?n đư?c khi b?n ch?y th? t?c thi?t l?p trong Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, ho?c Windows Millennium Edition (Me). Bài vi?t này c?ng mô t? làm th? nào đ? gi?i quy?t m?t s? hành vi thông báo l?i.

THÔNG TIN THÊM

Các ph?n sau đây mô t? các thông báo l?i b?n có th? nh?n đư?c khi b?n ch?y th? t?c thi?t l?p và làm th? nào đ? gi?i quy?t m?t s? các hành vi.

SU0010

C?nh báo SU0010
Thi?t l?p đ? phát hi?n m?t phân vùng qu?n l? kh?i đ?ng trên máy tính c?a b?n. N?u b?n thi?t l?p Windows, b?n s? không th? s? d?ng qu?n l? kh?i đ?ng. Đ? bi?t thêm thông tin, thoát kh?i thi?t l?p, và đ?c thi?t l?p.TXT trên đ?a thi?t l?p 1 ho?c các Windows đ?a CD-ROM.
Đ? xem m?t b?n sao c?a thông tin đư?c bao g?m trong các t?p tin Setup.txt cho h? đi?u hành, b?m vào m?t trong các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
271240 Windows Millennium Edition n?i dung t?p tin Setup.txt
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt t?p tin
179756 Phiên b?n t?p c?a Windows 98 Setup.txt
305710 Phiên b?n t?p c?a Windows 95 Setup.txt

SU0011

C?nh báo SU0011
Thi?t l?p đ? phát hi?n m?t m?t kh?u b?o v? phân vùng trên đ?a c?ng c?a b?n. Thi?t l?p Windows 95 (ho?c Windows 98), trư?c tiên b?n c?n ph?i lo?i b? các m?t kh?u b?o v?. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem thi?t l?p.TXT trên thi?t l?p đ?a 1 ho?c các c?a s? đ?a CD-ROM.
Đ? xem m?t b?n sao c?a thông tin đư?c bao g?m trong các t?p tin Setup.txt cho h? đi?u hành, b?m vào m?t trong các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
271240 Windows Millennium Edition n?i dung t?p tin Setup.txt
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt t?p tin
179756 Phiên b?n t?p c?a Windows 98 Setup.txt
305710 Phiên b?n t?p c?a Windows 95 Setup.txt

SU0012

C?nh báo SU0012
Thi?t l?p phát hi?n m?t OS/2 ho?c Windows NT t?p tin h? th?ng phân vùng trên c?a b?n đ?a c?ng. T?p trên phân vùng này s? không s?n dùng khi b?n s? d?ng Windows 95 (ho?c Windows 98). Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem thi?t l?p.TXT ngày thi?t l?p Đ?a 1 ho?c Windows đ?a CD-ROM.

Đ? xem m?t b?n sao c?a thông tin đư?c bao g?m trong các t?p tin Setup.txt cho h? đi?u hành, b?m vào m?t trong các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
271240 Windows Millennium Edition n?i dung t?p tin Setup.txt
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt t?p tin
179756 Phiên b?n t?p c?a Windows 98 Setup.txt
305710 Phiên b?n t?p c?a Windows 95 Setup.txt

SU0013

L?i SU0013
Thi?t l?p không th? t?o t?p trên ? đ?a kh?i đ?ng c?a b?n và không th? thi?t l?p Windows. N?u b?n có h? th?ng t?p tin HPFS ho?c Windows NT, b?n ph?i t?o m?t Phân vùng kh?i đ?ng MS-DOS. N?u b?n có máy ch? LANtastic ho?c SuperStor nén, vô hi?u hóa nó trư?c khi ch?y thi?t l?p. Xem thi?t l?p.TXT trên đ?a thi?t l?p 1 ho?c Windows đ?a CD-ROM.
B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này n?u b?n cài đ?t Windows 95 trên Windows 95 OSR2 và b?n đang s? d?ng h? th?ng t?p FAT32 trên đ?a c?ng c?a b?n.B?n c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i này n?u b?n đang ch?y EZ ? đ?a và b?n có các Đ?a m?m kh?i đ?ng b?o v? tùy ch?n kh? d?ng trong ? đ?a EZ. Đ? gi?i quy?t hành vi này, vô hi?u hóa các Đ?a m?m kh?i đ?ng b?o v? tùy ch?n trong ? đ?a EZ.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thông báo l?i này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
267782 Norton AntiVirus 7,0 công ty Edition ngăn ng?a nâng c?p
200119 Err Msg: Không th? t?o t?p trên ? đ?a kh?i đ?ng c?a b?n và thi?t l?p không th? thi?t l?p Windows 98
188166 Thông báo l?i "su0013" ch?y thi?t l?p trên máy tính Toshiba Tecra
Đ? xem m?t b?n sao c?a thông tin đư?c bao g?m trong các t?p tin Setup.txt cho h? đi?u hành, b?m vào m?t trong các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
271240 Windows Millennium Edition n?i dung t?p tin Setup.txt
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt t?p tin
179756 Phiên b?n t?p c?a Windows 98 Setup.txt
305710 Phiên b?n t?p c?a Windows 95 Setup.txt

SU0014

C?nh báo SU0014
Thi?t l?p đ? t?m th?y m?t thi?t b? ph?n c?ng trên máy tính c?a b?n mà không ph?i là đáp ?ng. Đ? th? thi?t b? này m?t l?n n?a, nh?p vào ti?p t?c.
N?u b?n không th? gi?i quy?t hành vi này, thoát kh?i b?t k? chương tr?nh khác đang ch?y, và thi?t l?p t?t máy tính c?a b?n, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Sau khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng, ch?y l?i thi?t l?p và ch?n Ph?c h?i an toàn khi b?n đư?c nh?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thông báo l?i này, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
136747 SU0014 L?i khi phát hi?n đ?t 100 ph?n trăm hoàn t?t
120388 Thi?t l?p Windows 95 Err Msg: C?nh báo SU-0014...

SU0015

C?nh báo SU0015
Thi?t l?p phát hi?n m?t Windows NT t?p tin h? th?ng phân vùng trên đ?a c?ng c?a b?n. T?p trên phân vùng này s? không s?n dùng khi b?n s? d?ng Windows 95 (ho?c Windows 98).

SU0016

C?nh báo SU0016
Thi?t l?p đ? phát hi?n th?y OS/2 t?p tin trên máy tính c?a b?n. N?u b?n thi?t l?p Windows 95 (ho?c Windows 98), b?n có th? không th? s? d?ng OS/2. Đ? bi?t thêm chi ti?t, thoát kh?i thi?t l?p và đ?c thi?t l?p.TXT trên đ?a thi?t l?p 1 ho?c Windows đ?a CD-ROM.
Đ? xem m?t b?n sao c?a thông tin đư?c bao g?m trong các t?p tin Setup.txt cho h? đi?u hành, b?m vào m?t trong các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
271240 Windows Millennium Edition n?i dung t?p tin Setup.txt
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt t?p tin
179756 Phiên b?n t?p c?a Windows 98 Setup.txt
305710 Phiên b?n t?p c?a Windows 95 Setup.txt

SU0018

L?i SU0018
Thi?t l?p không th? t?o t?p trên ? đ?a kh?i đ?ng c?a b?n và không th? thi?t l?p Windows.

Có th? có quá nhi?u t?p trong thư m?c g?c c?a kh?i đ?ng c?a b?n ? đ?a, ho?c k? t? ? đ?a kh?i đ?ng c?a b?n có th? đ? đư?c remapped b?i m?ng ho?c ph?n m?m nén. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem thi?t l?p.TXT ngày thi?t l?p Đ?a 1 ho?c Windows đ?a CD-ROM.

Đ? xem m?t b?n sao c?a thông tin đư?c bao g?m trong các t?p tin Setup.txt cho h? đi?u hành, b?m vào m?t trong các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
271240 Windows Millennium Edition n?i dung t?p tin Setup.txt
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt t?p tin
179756 Phiên b?n t?p c?a Windows 98 Setup.txt
305710 Phiên b?n t?p c?a Windows 95 Setup.txt

SU0019

C?nh báo SU0019
Thi?t l?p đ? t?m th?y l?nh trong AUTOEXEC c?a b?n.BAT ho?c CONFIG.SYS t?p tin đó là không tương thích v?i Windows.
Thi?t l?p t?o ra b?n sao lưu c?a Autoexec.bat hi?n có c?a b?n và Config.sys t?p tin và t?o ra t?p m?i, n?u c?n thi?t.

SU0129

L?i SU0129
Thi?t l?p đ? không th? xác đ?nh c?u h?nh ph?n c?ng máy tính c?a b?n. Thi?t l?p không th? ti?p t?c và s? đóng ngay bây gi?.
Đ? gi?i quy?t hành vi này, t?t máy tính c?a b?n, ch?y l?i thi?t l?p, và sau đó ch?n các Ph?c h?i an toàn tùy ch?n.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thông báo l?i này, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
186738 Reinstalling Windows 98 hay Windows tôi gây ra thông báo an toàn ph?c h?i l?i

SU0130

C?nh báo SU0130
H?y ch?c ch?n r?ng tên ngư?i dùng, Beta ID và m?t kh?u c?a b?n là chính xác.

SU0133

C?nh báo SU0133
Thi?t l?p đ? không th? xác đ?nh c?u h?nh h? th?ng c?a b?n b?ng cách s? d?ng đ?y đ? phát hi?n. B?n có mu?n th? l?n n?a b?ng cách s? d?ng t?i thi?u phát hi?n?

Lưu ?: N?u đi?u này không làm vi?c, ch?y l?i thi?t l?p và ch?n ph?c h?i an toàn khi đư?c nh?c.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thông báo l?i này, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
186738 Reinstalling Windows 98 hay Windows tôi gây ra thông báo an toàn ph?c h?i l?i
258560 Reinstalling Windows 98 hay Windows tôi gây ra thông báo an toàn ph?c h?i l?i
262793 Không th? h?y b? lưu t?p tin h? th?ng khi cài đ?t Windows Millennium Edition
262381 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? máy tính treo trong khi phát hi?n ph?n c?ng

SU0135

C?nh báo SU0135
Thi?t l?p đ? không th? đúng xác đ?nh t?t c? các ph?n c?ng c?a b?n. Đ? xác nh?n c?a b?n cài đ?t ph?n c?ng, b?m thay đ?i thi?t đ?t máy tính.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262381 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? máy tính treo trong khi phát hi?n ph?n c?ng

SU0136

C?nh báo SU0136
Thi?t l?p đ? không th? kh?i t?o Windows giúp. Tr? giúp không s?n sàng trong lúc thi?t l?p Windows.

SU0139

C?nh báo SU0139
Thư m?c b?n ch? đ?nh ch?a m?t phiên b?n c?a Windows v?i m?t t?p k? t? khác nhau. Thi?t l?p không th? nâng c?p phiên b?n này. Vui l?ng ch?n m?t thư m?c khác nhau.

SU0141

C?nh báo SU0141
Thi?t l?p không th? sao t?p c?n thi?t cho đ?a kh?i đ?ng c?a b?n. B?n có th? v?n ti?p t?c v?i thi?t l?p mà không c?n t?o đ?a kh?i đ?ng. Nh?p vào OK đ? ti?p t?c.

SU0142

C?nh báo SU0142
Setup không t?m th?y đ? mi?n phí m?c thư m?c trong thư m?c g?c c?a các ? đ?a sau. H?y xóa m?t s? t?p ho?c thư m?c đ? làm cho đ? ch?. Thi?t l?p c?n ít hơn m?c mi?n phí trên ? đ?a.

SU0147

C?nh báo SU0147
Setup không t?m th?y đ? mi?n phí m?c thư m?c trong thư m?c g?c c?a b?n ? đ?a kh?i đ?ng. H?y xóa m?t s? t?p ho?c thư m?c đ? làm cho đ? ph?ng, và sau đó ch?y l?i thi?t l?p. Thi?t l?p nhu c?u ít x hơn mi?n phí m?c trên ? đ?a này. Nơi "X" là m?t tham s? thay th?.

SU0151

C?nh báo SU0151
Thi?t l?p không th? ki?m ch?ng r?ng máy tính c?a b?n có s? ti?n t?i thi?u c?a b? nh? (RAM) c?n thi?t đ? ch?y Windows 95 (ho?c Windows 98). B?n có mu?n ti?p t?c v?i thi?t l?p?

SU0152

C?nh báo SU0152
Máy tính c?a b?n đ? x byte b? nh? (RAM). Windows 95 (ho?c Windows 98) yêu c?u t?i thi?u c?a x byte. B?n ph?i cài đ?t thêm b? nh? trư?c khi cài đ?t lên Windows 95 (ho?c Windows 98).

SU0153

C?nh báo SU0153
? X, ? đ?a lưu tr? cho các nén x ? đ?a, ph?i có lúc ít nh?t là x byte mi?n phí đ? thi?t l?p Windows. Mi?n phí không gian đ?a, và sau đó ch?y l?i thi?t l?p.

SU0156

C?nh báo SU0156
Thi?t l?p đ? t?m th?y bút Extensions 1.0 đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. N?u b?n ti?p t?c v?i thi?t l?p, chúng s? đư?c g? b?. Đ? ti?p t?c v?i thi?t l?p, b?m Ok. Đ? thoát kh?i thi?t l?p, b?m H?y b?.

SU0159

C?nh báo SU0159
Thư m?c x b?n ch? đ?nh ch?a m?t cài đ?t Windows NT. Thi?t l?p không th? cài đ?t Windows trong thư m?c này. H?y ch?n m?t thư m?c khác nhau.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? kh?i đ?ng kép v?i Windows NT, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
153762 Làm th? nào đ? thi?t l?p kh?i đ?ng kép sau khi b?n cài đ?t Windows NT
221061 Không th? Dual kh?i đ?ng Windows 2000 trên m?t phân vùng đư?c chia s?
289283 Mô t? v? c?u h?nh đư?c h? tr? Windows Dual-kh?i đ?ng
243896 Làm th? nào đ? kh?i đ?ng kép Windows 98 và Windows NT 4.0 v?i FAT16 hay kh?i tin NTFS
155034 Kh?i đ?ng kép gi?a các máy tr?m Windows NT 4.0 và Windows 95

SU0160

C?nh báo SU0160
Thư m?c x đó là c?n thi?t đ? cài đ?t Windows vào đ? có m?t Cài đ?t Windows. H?y ch?n m?t thư m?c cài đ?t khác nhau.

SU0161

C?nh báo SU0161
Thư m?c x đó là c?n thi?t đ? cài đ?t Windows vào đ? có m?t Cài đ?t Windows. Thi?t l?p s? ch?n m?t thư m?c cho b?n, mà b?n có th? thay đ?i sau này.

SU0162

C?nh báo SU0162
Thư m?c x ch?a m?t cài đ?t Windows NT. Thi?t l?p không th? cài đ?t vào thư m?c này. Thi?t l?p s? ch?n m?t thư m?c cho b?n, mà b?n có th? thay đ?i sau này.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? kh?i đ?ng kép v?i Windows NT, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
153762 Làm th? nào đ? thi?t l?p kh?i đ?ng kép sau khi b?n cài đ?t Windows NT
221061 Không th? Dual kh?i đ?ng Windows 2000 trên m?t phân vùng đư?c chia s?
289283 Mô t? v? c?u h?nh đư?c h? tr? Windows Dual-kh?i đ?ng
243896 Làm th? nào đ? kh?i đ?ng kép Windows 98 và Windows NT 4.0 v?i FAT16 hay kh?i tin NTFS
155034 Kh?i đ?ng kép gi?a các máy tr?m Windows NT 4.0 và Windows 95

SU0163

C?nh báo SU0163
Thư m?c x b?n ch? đ?nh ch?a m?t cài đ?t MS-DOS. Vui l?ng ch?n m?t thư m?c khác nhau.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
289283 Mô t? v? c?u h?nh đư?c h? tr? Windows Dual-kh?i đ?ng

SU0164

C?nh báo SU0164
Thi?t l?p không th? nâng c?p phiên b?n c?a Windows trong % 1, b?i v? b?n đang ch?y Windows t? m?t thư m?c khác nhau. H?y ch?n m?t thư m?c khác nhau.

SU0165

C?nh báo SU0165
Đư?ng d?n đ? ch? đ?nh ch?a m?t k? t? không h?p l? (ví d?, \344, \374, \366, \350, \343, \346). Xin vui l?ng ch? r? đư?ng d?n h?p l?.

SU0167

C?nh báo SU0167
Thư m?c ch? đ?nh ch?a m?t thư m?c tên là 'máy tính đ? bàn' mà b?n ph?i di chuy?n ho?c đ?i tên trư?c khi cài đ?t có th? ti?p t?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t, Xem thi?t l?p.TXT trên đ?a thi?t l?p 1 ho?c Windows đ?a CD-ROM.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thông báo l?i này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
187580 "SU0167 SUWIN c?nh báo" tin nh?n trong lúc thi?t l?p Windows 98
224836 Các thông báo l?i "SUWIN General b?o v? Fault" trong Windows 95 ho?c Windows 98 Setup

SU0168

C?nh báo SU0168
Máy tính c?a b?n đ? có m?t h? đi?u hành đư?c cài đ?t, mà không th? nâng c?p c?a phiên b?n này c?a thi?t l?p. Xin vui l?ng có đư?c Windows 95 (ho?c Nâng c?p Windows 98).
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thông báo l?i này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
225252 Err Msg: Máy tính c?a b?n đ? có m?t h? đi?u hành

SU0325

C?nh báo SU0325
Windows Millennium thi?t l?p không th? ti?p t?c.

V?n đ? này có th? đư?c gây ra b?i m?t t?p tin b? h?ng .cab đ? đư?c sao chép vào đ?a c?ng. Tham nh?ng này có th? đư?c gây ra b?i virus ho?c b?i th?t b?i ph?n c?ng, nhưng r?t có th? đư?c gây ra b?i m?t đ?a CD-ROM tr?y xư?c, b?n ho?c b? hư h?i.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thông báo l?i này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
270593 L?i SU0325 khi Windows tôi thi?t l?p là 10 ph?n trăm hoàn t?t

SU0335

L?i SU0335
Thi?t l?p không th? xác đ?nh thi?t đ?t ph?n c?ng c?a b?n. Có th? có m?t thi?u ho?c b? hư h?ng t?p thi?t l?p ho?c có th? không có đ? b? nh? đ? ti?p t?c. Mi?n phí m?t s? b? nh? và sau đó ch?y thi?t l?p m?t l?n n?a.

SU0343

C?nh báo SU0343
Thi?t l?p không th? t?o X. đ?m b?n đ? ch? đ?nh m?t ? đ?a h?p l? b?c thư và thư m?c tên. C?ng ch?c ch?n r?ng tên thư m?c không xung đ?t v?i t?p hi?n có trên đ?a c?a b?n.

SU0344

C?nh báo SU0344
Thư m?c Windows X b?n đ? ch? đ?nh không t?n t?i hi?n nay. Vui l?ng ki?m ch?ng r?ng đư?ng d?n là chính xác.

SU0346

C?nh báo SU0346
Thi?t l?p không th? nâng c?p Windows. Thư m?c x không ch?a m?t cài đ?t Windows h?p l?. H?y ch? đ?nh m?t thư m?c.

SU0347

C?nh báo SU0347
Thi?t l?p không th? nâng c?p Windows <version number=""> trong <directory name="">. B?n ph?i có phiên b?n 3.0 Windows ho?c sau này đ? nâng c?p. Ch? đ?nh m?t thư m?c trong h?p thư m?c m?i. </directory></version>

SU0349

L?i SU0349
M?t SETUPX không kh?p.DLL đư?c n?p. Thiết lập không thể tiếp tục. B? t?t c? c?a s? và MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh, và sau đó th? l?i. Ho?c thoát kh?i Windows và sau đó ch?y cài đ?t t? MS-DOS.

SU0350

L?i SU0350
Thi?t l?p đ? không th? hi?n th? các th?a thu?n Nondisclosure. Thi?t l?p s? bây gi? đóng.

V?n đ?

V?n đ? này có th? x?y ra v? các v?n đ? v?i t?p tin License.txt ho?c v? máy tính đang ? m?c th?p trên b? nh?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thông báo l?i này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
311009 Thông báo l?i: L?i SU0350 thi?t l?p đ? không th? hi?n th? th?a thu?n Nondisclosure

SU0358

L?i SU0358
Thi?t l?p phát hi?n m?t ho?c nhi?u chương MS-MS-DOS trên tr?nh đang ch?y trên máy tính c?a b?n. Đóng chương tr?nh MS-DOS c?a b?n, và sau đó b?m OK đ? ti?p t?c. Ho?c, nh?p vào H?y b? đ? thoát kh?i thi?t l?p.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thông báo l?i này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
185354 Err Msg: Thi?t l?p phát hi?n m?t ho?c nhi?u hơn các chương tr?nh MS-MS-DOS-d?a...
131663 Thi?t l?p thông báo l?i: L?i SU0358

SU0360

C?nh báo SU0360
Thi?t l?p không th? t?o X. Type m?t ? thư và thư m?c tên ch? r? nơi b?n mu?n thi?t l?p Windows 95 (ho?c Windows 98). M?t ví d? v? m?t m?c nh?p h?p l? là C:\WINDOWS.

SU0361

C?nh báo SU0361
M?t c?a s? đăng k? t?p tin đư?c t?m th?y. N?u Windows 95 (ho?c Windows 98) là cài đ?t trong thư m?c khác, ti?p t?c v?i thi?t l?p s? vô hi?u hóa nó. Làm b?n có mu?n ti?p t?c?

SU0362

C?nh báo SU0362
Không nên cài đ?t ti?p t?c mà không có s? ti?n thích h?p không gian đ?a mi?n phí. N?u b?n ti?p t?c, thi?t l?p có th? ch?y không gian đ?a và không hoàn t?t thành công.

SU0365

C?nh báo SU0365
Tùy ch?n này có th? lo?i b? tr?nh đi?u khi?n c?n thi?t cho máy tính c?a b?n đ? b?t đ?u, bao g?m các l?nh có th? b?t đ?u m?t m?ng lư?i.

SU0366

C?nh báo SU0366
Tùy ch?n này vô hi?u hóa m?t s? các l?nh trong AUTOEXEC c?a b?n.DƠI và CONFIG.SYS t?p tin đ? đ?m b?o r?ng Windows 95 (ho?c Windows 98) cài đ?t m?t cách chính xác và s? d?ng các tr?nh đi?u khi?n nhanh nh?t.

SU0369

C?nh báo SU0369
Thi?t l?p bây gi? s? lo?i b? t?t c? các thành ph?n tùy ch?n. Trong m?t màn h?nh sau đó b?n s? có th? ch?n mà các thành ph?n cài đ?t. Ti?p t?c?

SU0370

C?nh báo SU0360
Windows không th? cài đ?t vào ? đ?a m?ng trong ch? đ? này. Type a đ?a c?c b? thư và thư m?c tên đ? xác đ?nh nơi b?n mu?n thi?t l?p Windows 95 (ho?c Windows 98). M?t ví d? c?a m?t m?c h?p l? là C:\\WINDOWS.

SU0403

L?i SU0403
Không t?m th?y t?p x đ? chuy?n đ?i sang đ?nh d?ng m?i đăng k?.

SU0404

L?i SU0404
Thi?t l?p đang ch?y.

SU0406

L?i SU0406
Windows 95 (ho?c Windows 98) đ?i h?i ít nh?t m?t b? x? l? 386 đ? ch?y.

SU0409

L?i SU0409
Không t?m th?y t?p X.

SU0409

C?nh báo SU0409
Thi?t l?p Windows đ? không th? c?p nh?t các t?p h? th?ng c?a b?n. Đi?u này có th? đư?c gây ra b?i phát hi?n vi rút đư?c xây d?ng máy tính c?a b?n, ho?c do vi rút phát hi?n ph?n m?m ch?y trên máy tính c?a b?n. Đ? vô hi?u hóa đư?c xây d?ng trong virus phát hi?n, b?n s? c?n đ? ch?y chương tr?nh c?u h?nh mà đ?n v?i máy tính c?a b?n, ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính c?a b?n. Đ? vô hi?u hoá virus- phát hi?n ph?n m?m ch?y trên máy tính c?a b?n, b?n có th? c?n ph?i lo?i b? các d?ng mà ch?y chương tr?nh t? AUTOEXEC c?a b?n.BAT ho?c CONFIG.SYS t?p tin. Sau khi b?n đ? vô hi?u hóa vi?c phát hi?n virus, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó ch?y l?i thi?t l?p.

SU0409

B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này n?u chương tr?nh WildFile Inc GoBack đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Khuyên b?n vô hi?u hoá chương tr?nh trư?c khi b?n ti?p t?c thi?t l?p.

SU0410

L?i SU0410
Không th? m? X. T?p này có th? m?t ho?c b? hư h?ng, ho?c có th? không có đ? b? nh? đ? ti?p t?c. Mi?n phí b? nh? m?t s? và sau đó th? l?i. Thi?t l?p s? đóng ngay bây gi?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thông báo l?i này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
189143 PRB: L?i trong Preinstallation c?a bên th? ba đi?u khi?n

SU0433

L?i SU0433
Thi?t l?p không th? n?p t?p INF yêu c?u. Thi?t l?p s? đóng ngay bây gi?.

SU0434

L?i SU0434
L?i t?i INF file X.

SU0507

L?i SU0507
V?n đ? sau đây đ? x?y ra trong khi thi?t l?p phân tích máy tính c?a b?n: Thi?t l?p không th? ti?p t?c và s? đóng ngay bây gi?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
132186 Không th? cài đ?t/nâng c?p Windows 95 t? GUI trên IBM Aptiva 710

SU0515

L?i SU0515
Thi?t l?p đ? không th? c?u h?nh các c?u ph?n m?ng c?a b?n. Đ? ti?p t?c mà không c?n m?ng lư?i h? tr?, b?m có. Đ? thoát kh?i thi?t l?p, b?m s?

SU0516

C?nh báo SU0516
Thi?t l?p ch?y vào các v?n đ? trong khi c? g?ng đ? thi?t l?p thi?t b? sau trên máy tính c?a b?n: X

Thi?t l?p s? c? g?ng đ? cài đ?t thi?t b? này sau. N?u v?n đ? v?n t?n t?i, ch?y l?i thi?t l?p và ch?n ph?c h?i an toàn khi đư?c nh?c. Nh?p vào OK đ? ti?p t?c.

SU0700

C?nh báo SU0700
B?n không th? nâng c?p Windows trong lúc thi?t l?p ch? đ?. Ch? đ?nh m?t thư m?c trong h?p thư m?c m?i.

SU0701

C?nh báo SU0701
B?n không th? làm nâng c?p thi?t l?p hơn Anh ch? đ? c?a s?. Ch? đ?nh khác thư m?c trong thư m?c m?i h?p, hay thoát kh?i thi?t l?p và bi?n nó thành Nh?t B?n ch? đ?, sau đó ch?y l?i thi?t l?p.

SU5019

Thi?t l?p l?i SU5019. Ki?m soát d? li?u tham nh?ng.

SU5038

L?i trong d?ng l?nh.
B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này n?u có m?t l?i thi?t l?p d?ng l?nh. Ví d?, n?u không có đ?i s? không h?p l? đư?c thông qua đ? Setup.exe.

SU8072

L?i SU8072
Thi?t l?p không th? t?m th?y tài nguyên UI.

SU8073

L?i SU8073
K? t? Windows không th? kh?i đ?ng.

SU8074

L?i SU8074
Thi?t l?p g?p m?t l?i v?i m?t l?p window ho?c c?a s? sáng t?o.

SU8075

L?i SU8075
Màn h?nh không th? chuy?n sang ch? đ? đ? h?a.

SU8077

L?i SU8077
Thi?t l?p g?p ph?i m?t HINSTvalue không h?p l?.

SU8078

L?i SU8078
Giao di?n đ? đư?c kh?i t?o hai l?n.

SU8079

L?i SU8079
L?i không bi?t đ? x?y ra.

SU8080

L?i SU8080
Thoát ra b?i ngư?i dùng yêu c?u.

SU8128

C?nh báo SU8128
Không th? t?o thư m?c x b?i v? m?t t?p tin đ? có v?i tên đó. B?m OK đ? đ?i tên file x đ? Y. b?m H?y b? đ? b? thu?c lá Thi?t l?p.

SU8129

C?nh báo SU8129
? đ?a x đư?c nén b?ng cách s? d?ng m?t phiên b?n beta c?a DoubleSpace. Vui l?ng C?p Nh?t ? đ?a này đ? phát hành phiên b?n, ho?c gi?i nén nó trư?c khi cài đ?t Windows.

SU8130

C?nh báo SU8130
? đ?a x là m?t ? đ?a DriveSpace m?t ph?n chuy?n đ?i. Xin vui l?ng hoàn t?t chuy?n đ?i đ?a này trư?c khi cài đ?t Windows.

SU995038

Tùy ch?n l?nh không h?p l? đư?c ch? ra. H?y ki?m tra d?ng l?nh và th? m?t l?n n?a, ho?c g? thi?t l?p /? đ? đư?c giúp đ? v? các l?a ch?n l?nh thi?t l?p. (ox13ae)

Thay đ?i thư m?c

B?n không th? ch?n m?t thư m?c khi ch?y Windows 95. N?u b?n c?n ph?i cài đ?t Windows vào m?t thư m?c khác nhau, b?n ph?i ch?y cài đ?t t? MS-DOS.

Crosslinked t?p tin

Đó là m?t t?p tin crosslinked trên ? đ?a X. Xin vui l?ng ch?y quét đ?a.EXE t? Thi?t l?p đ?a 1 ho?c CD-ROM Windows đ? kh?c ph?c v?n đ?. Thi?t l?p không th? ti?p t?c.

Thư m?c đ? t?n t?i

Thư m?c x đ? t?n t?i. N?u b?n ti?p t?c, các t?p tin trong này thư m?c có th? đư?c ghi đè. B?n có mu?n ti?p t?c v?i các thư m?c ch? đ?nh?

Máy tính Directory

B?n c?n ph?i ch? đ?nh m?t thư m?c máy đ? ti?p t?c.

V?n đ? v?i ? đ?a

Có v? là m?t v?n đ? v?i ? X. Xin vui l?ng ch?y ScanDisk ho?c CHKDSK s?a v?n đ?. Thiết lập không thể tiếp tục.

UPI

M?t s? nh?n d?ng s?n ph?m c?n thi?t đ? thi?t l?p Windows 95 (ho?c Windows 98).

Máy ?o

%s không th? ch?y t? m?t d?u nh?c MS-DOS trong Windows. Ch?y %s t? Windows.
Các s?n ph?m c?a bên th? ba s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 129971 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kberrmsg kbinfo kbsetup kbmt KB129971 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:129971

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com