G? r?i v?n đ? video trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 127139 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này không mô t? các v?n đ? liên quan đ?n ph?n c?ng c?a b?n, h?y xem trang Web Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx/W98?Sid=460
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? hi?n th? video ho?c l?i thư liên quan đ?n video hi?n th? tr?nh đi?u khi?n khi b?n b?t đ?u ho?c b?ng cách s? d?ng Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Millennium Edition (Me).

THÔNG TIN THÊM

Video v?n đ? x?y ra khi Windows b?t đ?u b?nh thư?ng, nhưng không x?y ra khi Windows b?t đ?u trong ch? đ? an toàn thư?ng liên quan đ?n các hi?n th? tr?nh đi?u khi?n mà Windows đang c? g?ng s? d?ng. Đ? xác đ?nh li?u b?n đang s? d?ng m?t Windows 3.1, ho?c Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Me tr?nh đi?u khi?n video, làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng b?t k? tr?nh so?n th?o văn b?n (ví d? như Notepad) đ? m? t?p tin System.ini trong thư m?c Windows.
 2. Trong ph?n [Boot], t?m ki?m các "hi?n th? =" d?ng. N?u d?ng này l?n đ?c b?t c? đi?u g? khác hơn là d?ng sau, ngư?i lái xe b?n đang s? d?ng đư?c thi?t k? cho Windows 3.1 (ho?c m?t phiên b?n c? c?a Windows):
  Display.drv=Pnpdrvr.drv
  					
N?u b?n đang s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n video thi?t k? cho Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Me, h?y vào ph?n "Nâng cao cài đ?t đ? h?a" trong bài vi?t này. N?u không, ti?p t?c v?i ph?n sau.

Tr?nh đi?u khi?n hi?n th? Windows 3.1

N?u không có Windows 95 ho?c Windows 98 hi?n th? tr?nh đi?u khi?n có s?n cho video c?a b?n b? đi?u h?p, c? g?ng s? d?ng các tr?nh đi?u khi?n Windows 3.1 có s?n t? các b? chuy?n đ?i nhà s?n xu?t. Tài li?u hư?ng d?n kèm trong đó tr?nh đi?u khi?n cho thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n.

LƯU ?: N?u b?n s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n hi?n th? Windows 3.1 trong Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Me, b?n không th? s? d?ng tính năng giao di?n thi?t b? đ? h?a (GDI) m?i như:
 • Con ch?y ho?t h?nh.Đ? có thêm thông tin v? vi?c s? d?ng con ch?y ho?t h?nh, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  123334Yêu c?u đ?i v?i con ch?y ho?t h?nh
 • Thay đ?i năng đ?ng gi?i quy?t. Trong nhi?u trư?ng h?p, b?n có th? đ?i đ? phân gi?i video trong Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Me mà không c?n kh?i đ?ng l?i Windows. N?u b?n thay đ?i đ? sâu màu ho?c tr?nh đi?u khi?n video mà b?n đang s? d?ng, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i Windows.
 • VGA ch? đ? d? ph?ng. N?u Windows phát hi?n m?t v?n đ? v?i video card ho?c tr?nh đi?u khi?n video, nó kh?i đ?ng v?i tr?nh đi?u khi?n VGA.
 • Windows 95/98 khung ph?ng ?o đ?m thi?t (Vflatd.vxd). Vflatd.vxd cung c?p m?t b? đ?m khung có th? lên đ?n 1 MB trong kích thư?c. Tr?nh đi?u khi?n video Windows 3.1 đư?c gi?i h?n trong m?t vùng đ?m khung 64 K có ?nh hư?ng đ?n ngu?n l?c s?n có h? th?ng c?a b?n.
N?u Windows 3.1 hi?n th? tr?nh đi?u khi?n không ho?t đ?ng đúng trong Windows Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Me, s? d?ng tr?nh đi?u khi?n VGA chu?n đi kèm v?i Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Me. Đ? làm như v?y, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho h? đi?u hành.

Windows 95

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Màn hình.
 2. B?m vào các Thiết đặt tab, và sau đó b?m Thay đ?i ki?u hi?n th?.
 3. B?m vào các Thay đổi Button trong các Lo?i b? đi?u h?p ph?n, và sau đó b?m Hi?n t?t c? thi?t b?.
 4. Trong các Các nhà s?n xu?t h?p, b?m vào (Tiêu chu?n hi?n th? lo?i).
 5. Trong các Các mô h?nh h?p, b?m vào V? màn h?nh tiêu chu?n (VGA), b?m Ok, và sau đó nh?p vào Đóng.
 6. Nh?p vào Đóng.

Windows 98 và Windows Me

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Màn hình.
 2. B?m vào các Thiết đặt tab, và sau đó b?m Nâng cao.
 3. B?m vào các B? đi?u h?p tab, và sau đó b?m Thay đổi.
 4. Nh?p vào Ti?p theo, b?m Hi?n th? m?t danh sách c?a t?t c? các tr?nh đi?u khi?n t?i m?t đ?a đi?m c? th?, do đó, b?n có th? ch?n tr?nh đi?u khi?n b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Nh?p vào Hi?n t?t c? thi?t b?.
 6. Trong các Các nhà s?n xu?t h?p, b?m vào (Tiêu chu?n hi?n th? lo?i).
 7. Trong các Các mô h?nh h?p, b?m vào V? màn h?nh tiêu chu?n (VGA), b?m Ok, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. Nh?p vào Ti?p theo, b?m Ti?p theo, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 9. Nh?p vào Đóng, b?m Đóng m?t l?n n?a, và sau đó nh?p vào Có kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
N?u b?n ti?p t?c g?p v?n đ?, ti?p t?c v?i nh?ng đi?u sau đây keá tieáp.

Thi?t đ?t nâng cao đ? h?a

Windows 95, Windows 98 và Windows Me có m?t phương pháp đư?c xây d?ng trong đ? g? r?i v?n đ? video. Đó là m?t thanh trư?t b?n có th? đi?u ch?nh đ? thay đ?i cách Windows s? d?ng video card. Đó là m?t ? tư?ng t?t đ? b?t đ?u v?i các thi?t l?p ? bên ph?i (các Đ?y đ? cài đ?t) và di chuy?n các thi?t l?p m?t thanh trư?t bên trái cho đ?n khi b?n t?m th?y cài đ?t phù h?p nh?t. Đ? s? d?ng con trư?t đ? thay đ?i cách Windows s? d?ng video card, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Các vấn đề.
 2. B?m vào các Hiệu suất tab, và sau đó b?m Đ? h?a.
 3. Lưu ? r?ng các Tăng t?c ph?n c?ng trư?t có b?n cài đ?t (đ?y đ?, h?u h?t, Basic, và không có). M?i ngư?i trong s? nh?ng thi?t đ?t này đư?c mô t? dư?i đây.

Đ?y đ?

Đây là thi?t l?p m?c đ?nh và cho phép tăng t?c ph?n c?ng đ?y đ?.

H?u h?t

Thi?t đ?t này cho bi?t thêm các m?c sau đây: SWCursor = 1 đ?n ph?n [Display] c?a System.ini t?p.

Thi?t l?p SWCursor 1 vô hi?u hóa ph?n c?ng con tr?.

LƯU ?: Cài đ?t này là tương t? như cách s? d?ng chuy?n /Y v?i m?t s? các phiên b?n c?a tr?nh đi?u khi?n Microsoft Mouse MS MS-DOS c?p.

Thi?t l?p nh?t áp d?ng cho Tây k? thu?t s? (WD) ho?c S3 tương thích v?i tr?nh đi?u khi?n. N?u b?n có v?n đ? v?i cách con tr? chu?t s? xu?t hi?n trên màn h?nh, h?y th? cài đ?t này.

Basic

Thi?t đ?t này cho bi?t thêm các m?c sau đây:

 • SafeMode = 1 b? ph?n [Windows] t?p Win.ini.

  Thi?t l?p SafeMode 1 cho phép tăng t?c cơ b?n ch? (ví d?, mô h?nh chút kh?i chuy?n [bitblt] và màn h?nh, màn h?nh bitblt).
 • MMIO = 0 đ?n ph?n [Display] c?a System.ini t?p.

  Thi?t l?p MMIO 0 vô hi?u hóa b? nh? ánh x? I/O cho tr?nh đi?u khi?n tương thích S3.
 • SWCursor = 1 đ?n ph?n [Display] c?a System.ini t?p.

  Thi?t l?p SWCursor 1 vô hi?u hóa ph?n c?ng con tr?.

  H?y th? thi?t l?p cơ b?n n?u máy tính c?a b?n có v? như ng?ng đáp ?ng (treo) ng?u nhiên và b?n có m?t tr?nh đi?u khi?n video S3 tương thích.

Không có

Thi?t đ?t này cho bi?t thêm các m?c sau đây:
 • SafeMode = 2 b? ph?n [Windows] t?p Win.ini.

  Thi?t l?p SafeMode 2 vô hi?u hoá t?t c? các v? màn h?nh tăng t?c (ví d?, các GDI g?i thi?t b? đ?c l?p bitmap [DIB] công c? tr?c ti?p cho màn h?nh v?, ch? không ph?i là b?ng cách s? d?ng tr?nh đi?u khi?n hi?n th?).
 • MMIO = 0 đ?n ph?n [Display] c?a System.ini t?p.

  Thi?t l?p MMIO 0 vô hi?u hóa b? nh? ánh x? I/O cho tr?nh đi?u khi?n tương thích S3.
 • SWCursor = 1 đ?n ph?n [Display] c?a System.ini t?p.

  Thi?t l?p SWCursor 1 vô hi?u hóa ph?n c?ng con tr?.

  H?y th? nh?ng không cài đ?t n?u máy tính c?a b?n có v? đ? treo ng?u nhiên, b?n có m?t tr?nh đi?u khi?n video S3 tương thích, và thi?t l?p cơ b?n không gi?i quy?t v?n đ?.
N?u b?n ti?p t?c g?p v?n đ?, ti?p t?c v?i nh?ng đi?u sau đây keá tieáp.

LƯU ?: N?u b?n làm gi?m s? tăng t?c đ? h?a, và v?n đ? không c?n x?y ra, b?n thư?ng có th? đ? l?i h? th?ng c?a b?n vào thi?t đ?t này. Các Basic ho?c Không có thi?t l?p là hơn tương thích hơn Đ?y đ? trong h?u h?t trư?ng h?p. Tuy nhiên, cho hi?u su?t t?t nh?t, ho?c n?u b?n có chương tr?nh yêu c?u tăng t?c đ?y đ?, liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a v? màn h?nh c?a b?n đ? C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n. M?t s? tr? chơi cao hi?u su?t yêu c?u tăng t?c đ?y đ?.

V?n đ? thay đ?i đ? sâu màu

N?u b?n g?p v?n đ? thay đ?i đ? sâu màu trên máy tính c?a b?n, ví d?, không th? ch?n b?t c? đi?u g? khác hơn là 256 màu, có th? có m?t v?n đ? v?i tr?nh đi?u khi?n v? màn h?nh c?a b?n. Đ? đ?m b?o r?ng b?n đang s? d?ng tr?nh đi?u khi?n v? màn h?nh hi?n th? đúng, h?y liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng.

Màn h?nh

S? d?ng các bư?c sau đ? xác minh r?ng màn h?nh c?a b?n ch?n m?t cách chính xác trong Windows.

C?NH BÁO: Có th? gây ra thi?t h?i cho màn h?nh c?a b?n n?u b?n ch?n m?t lo?i màn h?nh mà vư?t quá kh? năng c?a màn h?nh c?a b?n. Tham kh?o tài li?u hư?ng d?n c?a màn h?nh ho?c nhà s?n xu?t cho thông tin c? th? v? kh? năng c?a m?nh.

Windows 95

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Màn hình.
 2. B?m vào các Thiết đặt tab, và sau đó b?m Thay đ?i ki?u hi?n th?.
 3. B?m vào các Thay đổi Button trong các Lo?i màn h?nh ph?n, và sau đó b?m Hi?n t?t c? thi?t b?.
 4. Trong các Các nhà s?n xu?t h?p, b?m vào các nhà s?n xu?t màn h?nh c?a b?n.

  LƯU ?: N?u nhà s?n xu?t màn h?nh c?a b?n không đư?c li?t kê, h?y nh?p vào (Tiêu chu?n giám sát các lo?i).
 5. Trong các Các mô h?nh h?p, b?m vào màn h?nh b?n đang s? d?ng, h?y nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Đóng.
 6. Nh?p vào Ok.

Windows 98

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Màn hình.
 2. B?m vào các Thiết đặt tab, và sau đó b?m Nâng cao.
 3. B?m vào các Màn h?nh tab, và sau đó b?m Thay đổi.
 4. Trong các Các nhà s?n xu?t h?p, b?m vào các nhà s?n xu?t màn h?nh c?a b?n.

  LƯU ?: N?u nhà s?n xu?t màn h?nh c?a b?n không đư?c li?t kê, h?y nh?p vào (Tiêu chu?n giám sát các lo?i).
 5. Trong các Các mô h?nh h?p, b?m vào màn h?nh b?n đang s? d?ng, h?y nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
 6. Nh?p vào Ok.
N?u b?n ti?p t?c g?p v?n đ?, ti?p t?c v?i nh?ng đi?u sau đây keá tieáp.

LƯU ?: N?u màn h?nh th?nh tho?ng ho?c liên t?c redetects trong khi kh?i đ?ng, có th? đ? r?ng nó không ph?i m?t cách an toàn c?m. T?t máy tính, ng?t k?t n?i và k?t n?i l?i màn h?nh h?p.

Lo?i b? b? nh? xung đ?t

Xác đ?nh li?u v?n đ? là k?t qu? c?a m?t ngư?i lái xe xung đ?t trong b? nh?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
136337G? r?i v?n đ? kh?i đ?ng Windows 95 và các thông báo l?i
N?u b?n ti?p t?c g?p v?n đ?, ti?p t?c v?i nh?ng đi?u sau đây keá tieáp.

Ki?m ch?ng t?p tr?nh đi?u khi?n h?p l?

Ki?m ch?ng r?ng t?p tr?nh đi?u khi?n v? màn h?nh đư?c h?p l?, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho h? đi?u hành.

Windows 95

Ch?y l?i thi?t l?p Windows 95 và ch?n tùy ch?n xác minh khi ñang nh?c nh?. Tùy ch?n xác minh gây ra Windows 95 đ? ki?m tra t?t c? các file và thay th? b?t k? mà b? thi?u ho?c b? hư h?i.

Windows 98

Ch?y công c? ki?m tra t?p tin h? th?ng Windows 98. Đ? b?t đ?u t?p tin h? th?ng Checker công c?, nh?p B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i SFC.exe trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.

Đ? bi?t thông tin v? cách s? d?ng các công c? ki?m tra h? th?ng t?p tin đ? gi?i nén m?t t?p tin, nh?p vào B?t đ?u, b?m Trợ giúp, b?m các Ch? s? tab, lo?i t?p h? th?ng, b?m đúp vào các Ki?m tra t?p tin h? th?ng ch? đ?, nh?p vào B?ng cách s? d?ng ki?m tra t?p tin h? th?ng và sau đó nh?p vào Màn hình.

N?u b?n ti?p t?c g?p v?n đ?, ti?p t?c v?i nh?ng đi?u sau đây keá tieáp.

Liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a v? màn h?nh

N?u không có nh?ng x? l? s? c? các bư?c kh?c ph?c s? c?, liên h? v?i các nhà s?n xu?t v? màn h?nh đ? bi?t thông tin v? vi?c thu th?p m?t C?p Nh?t Tr?nh đi?u khi?n Windows.

Không th? đi?u ch?nh thi?t đ?t hi?n th?


N?u b?n không th? thay đ?i thi?t đ?t hi?n th?, v? màn h?nh có th? b? h?ng. H?y th? các bư?c sau đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 1. M? System Properties trong Control Panel và nh?p vào các C?u h?nh ph?n c?ng Nh?p vào tab n?i b?t c?u h?nh ph?n c?ng đư?c đánh d?u (hi?n t?i), Sao, sau đó nh?p tên cho h? sơ m?i như "Ki?m tra."
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? an toàn. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m T?t máy, b?m Kh?i đ?ng l?i, nh?n F8 khi b?n nh?n đư?c d?u nh?c "B?t đ?u t? Windows", và sau đó b?m đ? ch?n Ch? đ? an toàn t? các Kh?i đ?ng tr?nh đơn.
 3. Khi b?n nh?n đư?c m?t nh?c đ? ch?n m?t c?u h?nh ph?n c?ng đ? kh?i đ?ng vào, b?m vào các Test h? sơ và cho phép máy tính đ? kh?i đ?ng vào Windows.

  LƯU ?: C?u h?nh ph?n c?ng này s? cho phép b?n th?c hi?n thay đ?i đ? qu?n l? thi?t b? mà không làm hư h?ng c?u h?nh ph?n c?ng g?c.
 4. M? thu?c tính h? th?ng m?t l?n n?a và b?m vào các Qu?n l? thi?t b? tab.
 5. Nh?p vào d?u c?ng ("+") bên c?nh B? đi?u h?p hi?n th? đ? xem danh sách các tr?nh đi?u khi?n thi?t b?.
 6. B?m v? màn h?nh đư?c li?t kê và b?m Gỡ bỏ. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n đư?c nh?ng "c?nh báo: b?n đang đ?nh lo?i b? thi?t b? này t? h? th?ng c?a b?n" d?u nh?c.
 7. N?u có r?t nhi?u tr?nh đi?u khi?n hi?n th? đư?c li?t kê, làm các bư?c tương t? cho m?i thi?t b?.
 8. Đóng thu?c tính h? th?ng, r?i b?m B?t đ?u, b?m T?t máy và sau đó nh?p vào Kh?i đ?ng l?i kh?i đ?ng l?i máy tính.
 9. Khi b?n nh?n đư?c c?u h?nh ph?n c?ng nh?c l?i, h?y nh?p vào Test. Windows nên phát hi?n m?t v? màn h?nh trong khi kh?i đ?ng và b?n s? nh?n đư?c m?t d?u nh?c kh?i đ?ng l?i máy tính đ? hoàn t?t cài đ?t thi?t b?, ho?c m?t d?u nh?c đ? cung c?p m?t nhà s?n xu?t đ?a đ? cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n.
 10. Khi b?n kh?i đ?ng l?i m?t l?n n?a, h?y nh?p vào các Test h? sơ m?t l?n n?a và th? đ? đi?u ch?nh các thi?t đ?t hi?n th? t? các Thiết đặt tab c?a Thu?c tính hi?n th? trong B?ng đi?u khi?n.
 11. N?u v?n đ? c?a b?n đư?c gi?i quy?t, sau đó b?n có th? xoá c?u h?nh ph?n c?ng Test t? thu?c tính h? th?ng và th?c hi?n cùng m?t t?p h?p các bư?c đ? g? b? và redetect tr?nh đi?u khi?n hi?n th? khi b?n kh?i đ?ng l?i vào c?u h?nh ph?n c?ng ban đ?u c?a b?n.
 12. N?u các bư?c này không s?a v?n đ?, sau đó lo?i b? bài ki?m tra c?u h?nh ph?n c?ng và xem ph?n trong bài vi?t này mang tên "Liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a v? màn h?nh."

THAM KH?O

Thông tin thêm v? hi?n th? b? đi?u h?p m?ng và thi?t b? chuy?n m?ch mà gi?i quy?t m?t s? hi?n th? các v?n đ?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
124267Hi?n th? thông tin b? đi?u h?p và h?u ích thi?t b? chuy?n m?ch

Thu?c tính

ID c?a bài: 127139 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbdisplay kbhardware kbinfo kbtshoot kbmt KB127139 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:127139

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com