ID c?a bi: 126962 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi ban chay nhiu chng trinh da trn Windows, thng bao li "Ht b nh" xut hin khi ban c gng khi ng cac chng trinh mi hoc c gng s dung cac chng trinh ang chay, cho du ban vn con nhiu b nh vt ly va b nh ao.

NGUYN NHN

Hin tng nay co th xay ra nu heap man hinh trong h thng con WIN32 a ht.

Chu y S c nay xay ra thng xuyn hn trong Windows NT 3.5 vi kich thc mc inh cua heap man hinh la 512K. Trong Windows NT 3.1, gia tri mc inh la 3072K. Gia tri mc inh c giam xung tng hiu sut.

GI?I PHP

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
? ?c chng ti kh?c ph?c s? c? ny giup ban, b?n hay vo ph?n "Kh?c ph?c s? c? giup ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung, va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.

Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50496

Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.
 • Nu phng phap nay khng khc phuc c s c cho ban, hay tng b nh cho may tinh cua ban.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?

khc phuc s c nay, hay tng kich thc heap man hinh:
 1. Chay Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. T cy con
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  , hay chuyn ti khoa sau:
  \System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems
 3. Chon gia tri Windows.
 4. T menu Chinh sa, chon Chui.
 5. Tng tham s SharedSection.

  i vi Windows NT:
  SharedSection chi inh h thng va heap man hinh bng inh dang sau:
  SharedSection=xxxx,yyyy
  Thm ",256" hoc ",512" vao sau s yyyy.

  i vi Windows 2000, Windows XP va Windows Server 2003:
  SharedSection s dung inh dang sau chi inh heap h thng va heap man hinh:
  SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz
  i vi h iu hanh 32 bit, tng gia tri yyyythanh "12288";
  Tng gia tri zzzz thanh "1024".
  i vi h iu hanh 64 bit, tng gia tri yyyythanh "20480";
  Tng gia tri zzzz thanh "1024".

THNG TIN THM

Windows NT s dung heap b nh ng bit cho tt ca cac chng trinh da trn Windows ang chay trn man hinh. Heap man hinh c s dung cho tt ca cac i tng (ca s, menu, but, biu tng v.v...). Khi nhiu chng trinh da trn Windows cung chay, heap nay co th ht b nh. Khi khng co u b nh ap ng yu cu phn b, h thng thng tra lai li va thng bao cho ngi dung rng ho sp ht b nh. Mt s chng trinh khng x ly tt s c va trong mt s trng hp co th khng co u b nh tao hp thoai thng bao li. Vi vy, thao tac a yu cu khng thanh cng ma khng co bt ky du hiu nao.

Khoa SharedSection la mt chui dai khi c xem bng Registry Editor. Gia tri mc inh cua khoa nay nh sau.
  %SystemRoot%\system32\csrss.exe
  ObjectDirectory=\Windows
  SharedSection=1024,3072,512
  Windows=On
  SubSystemType=Windows
  ServerDll=basesrv,1
  ServerDll=winsrv:GdiServerDllInitialization,4
  ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3
  ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2
  ProfileControl=Off
  MaxRequestThreads=16
				


Gia tri SharedSection u tin (1024) xac inh kich thc heap ph bin i vi tt ca cac man hinh. Gia tri nay bao gm bang iu khin chung (The quan Window la pham vi may ring) va thit t h thng c chia se (nh SystemMetrics). Ban co th khng cn phai thay i gia tri nay.

Gia tri SharedSection th hai (3072) kim soat kich thc cua heap man hinh lin quan n mt tram window tng tac (c s dung cho cac i tng Windows). Gia tri tinh nay c s dung ngn khng cho cac ng dung hoat ng kem s dung qua nhiu tai nguyn. Vi heap man hinh c anh xa trong mi khoang ia chi cua qua trinh, gia tri nay khng c t thanh gia tri tuy y cao (vi no se lam giam hiu sut), ma chi nn c tng ung mc cho phep tt ca cac ng dung mong mun chay.

Gia tri SharedSection th ba (512) kim soat kich thc cua heap man hinh cho mi man hinh lin quan n tram window "khng tng tac". Nu khng co gia tri nay, kich thc cua heap man hinh cho cac tram window khng tng tac se ging kich thc cc chi inh cho cac tram window tng tac (gia tri SharedSection th hai).
bit thm thng tin v cac tham s cua khoa SharedSection, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
184802 PRB: User32.dll hoc Kernel32.dll khng th khi ng

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky vn gi vi giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc giemail cho chung ti.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 126962 - L?n xem xt sau cng: 11 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? kha:
kbenv kbmsifixme kbfixme KB126962

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com