Identifikator ?lanka: 126962 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kad koristite veliki broj Windows programa, poruke o gre?ci ?Nema dovoljno memorije? pojavljuju se kad poku?ate da pokrenete nove programe ili da koristite programe koji su ve? pokrenuti iako jo? uvek imate dovoljno fizi?ke i strani?ne memorije.

UZROK

Da tog pona?anja mo?e do?i ako je dinami?ka memorija radne povr?ine u WIN32 podsistemu prazna.

Napomena Do ovog problema ?e??e dolazi u operativnom sistemu Windows NT 3.5 jer je podrazumevana veli?ina dinami?ke memorije radne povr?ine 512 K. U operativnom sistemu Windows NT 3.1 podrazumevana vrednost je 3072 K. Podrazumevana vrednost je umanjena da bi se pove?ale performanse.

RE?ENJE

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50496

Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.
 • Ako ovo i dalje nije re?ilo problem, pove?ajte memoriju svog ra?unara.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovaj problem, pove?ajte dinami?ku memoriju radne povr?ine:
 1. Pokrenite alatku ?Ure?iva? registratora? (Regedit32.exe).
 2. U podstablu
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  idite na slede?i klju?:
  \System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems
 3. Izaberite vrednost Windows.
 4. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Niska.
 5. Pove?ajte parametar SharedSection.

  U operativnom sistemu Windows NT:
  Parametar SharedSection navodi dinami?ke memorije sistema i radne povr?ine koriste?i slede?i format:
  SharedSection=xxxx,yyyy
  Dodajte ?,256? ili ?,512? posle broja yyyy.

  U operativnim sistemima Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003:
  Parametar SharedSection koristi slede?i format za navo?enje dinami?ke memorije sistema i radne povr?ine:
  SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz
  Za 32-bitne operativne sisteme pove?ajte vrednost yyyy na ?12288?.
  Pove?ajte vrednost zzzz na ?1024?.
  Za 64-bitne operativne sisteme pove?ajte vrednost yyyy na ?20480?.
  Pove?ajte vrednost zzzz na ?1024?.

DODATNE INFORMACIJE

Windows NT koristi posebnu dinami?ku memoriju za sve Windows programe pokrenute na radnoj povr?ini. Dinami?ka memorija radne povr?ine koristi se za sve objekte (prozore, menije, olovke, ikone itd). Kada je pokrenut veliki broj Windows programa, mo?e da ponestane te dinami?ke memorije. Kad nema dovoljno memorije da bi se ispunio zahtev za dodelu, sistem obi?no vra?a gre?ku i obave?tava korisnika da nema dovoljno memorije. Neki programi ne podnose neuspeh lako, a u nekim slu?ajevima mo?da nema dovoljno memorije za kreiranje dijaloga poruke o gre?ci. Zbog toga tra?ena operacija ne uspeva bez ikakvog obave?tenja.

Klju? SharedSection je duga?ka niska kad se prikazuje pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora?. Podrazumevana vrednost za ovaj klju? je slede?a.
  %SystemRoot%\system32\csrss.exe
  ObjectDirectory=\Windows
  SharedSection=1024,3072,512
  Windows=On
  SubSystemType=Windows
  ServerDll=basesrv,1
  ServerDll=winsrv:GdiServerDllInitialization,4
  ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3
  ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2
  ProfileControl=Off
  MaxRequestThreads=16
				


Prva vrednost parametra SharedSection (1024) defini?e veli?inu dinami?ke memorije zajedni?ku za sve radne povr?ine. To obuhvata globalnu tabelu regulatora (regulatori prozora su jedinstveni na celom ra?unaru) i deljene postavke sistema (na primer, SystemMetrics). Malo je verovatno da ?ete ikad morati da menjate ovu vrednost.

Druga vrednost parametra SharedSection (3072) kontroli?e veli?inu dinami?ke memorije radne povr?ine koja je u vezi sa interaktivnom stanicom prozora (koja se koristi za Windows objekte). Ova stati?ka vrednost se koristi za spre?avanje da neispravne aplikacije potro?e previ?e resursa. Po?to je dinami?ka memorija radne povr?ine mapirana u prostoru za adresu svakog procesa, tu vrednost ne treba postaviti na nasumi?nu visoku vrednost (jer bi to umanjilo performanse), ve? je treba samo pove?ati dovoljno da se dozvoli pokretanje svih ?eljenih aplikacija.

Tre?a vrednost parametra SharedSection (512) kontroli?e veli?inu dinami?ke memorije radne povr?ine koja je povezana sa stanicom prozora koja nije interaktivna. Ako ta vrednost ne postoji, veli?ina dinami?ke memorije radne povr?ine za stanice prozora koje nisu interaktivne bi?e ista kao veli?ina navedena za interaktivne stanice prozora (druga vrednost parametra SharedSection).
Da biste dobili vi?e informacija o parametrima klju?a SharedSection, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
184802 PRB: User32.dll ili Kernel32.dll ne mo?e da se pokrene

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 126962 - Poslednji pregled: 11. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbmsifixme kbfixme KB126962

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com