Straipsnio ID: 126962 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kai paleid?iate daug ?Windows? program?, bandant paleisti nauj? program? arba pasinaudoti programomis, kurios jau paleistos, parodomas klaidos prane?imas ?Baig?si atmintis?, nors vis dar yra daug fizin?s ir perkrauties failo atminties.

PRIE?ASTIS

Taip gali nutikti, jei i?naudojamas WIN32 posistem?s darbalaukio netvarkusis masyvas.

Pastaba ?i problema da?niau kyla naudojantis ?Windows NT 3.5?, kai numatytasis darbalaukio netvarkiojo masyvo dydis yra 512K. Naudojantis ?Windows NT 3.1? numatytoji reik?m? yra 3072K. Numatytoji reik?m? suma?inama efektyvumui padidinti.

SPRENDIMAS

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50496

Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.
 • Jei problemos vis tiek nepavyksta i?spr?sti, padidinkite kompiuterio atmint?.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, padidinkite darbalaukio netvarkiojo masyvo dyd?:
 1. Paleiskite registro rengykl? (Regedt32.exe).
 2. I? at?akos
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  pereikite prie ?io rakto:
  \System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems
 3. Pasirinkite ?Windows? reik?m?.
 4. Meniu Redagavimas pasirinkite Eilut?.
 5. Padidinkite parametr? ?SharedSection?.

  Sistemoje ?Windows NT?:
  ?SharedSection? sistemos ir darbalaukio netvarkiuosius masyvus nurodo tokiu formatu:
  SharedSection=xxxx,yyyy
  Prid?kite ?,256? arba ?,512? po skai?iaus yyyy.

  Sistemoje ?Windows 2000?, ?Windows XP? ir ?Windows Server 2003?:
  ?SharedSection? sistemos ir darbalaukio netvarkiuosius masyvus nurodo tokiu formatu:
  SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz
  32 bit? operacin?se sistemoje padidinkite reik?m? yyyy iki ?12288?;
  Padidinkite reik?m? zzzz iki ?1024?.
  64 bit? operacin?se sistemose padidinkite reik?m? yyyy iki ?20480?;
  Padidinkite reik?m? zzzz iki ?1024?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?Windows NT? visoms ?Windows? programoms, veikian?ioms darbalaukyje, naudoja special?j? atminties netvark?j? masyv?. Darbalaukio netvarkusis masyvas yra naudojamas visiems objektams (langams, meniu, ra?ikliams, piktogramoms ir pan.). Paleidus daug ?Windows? program? ?iame netvarkiajame masyve gali pasibaigti atmintis. Kai priskyrimo u?klausai nepakanka atminties, sistema paprastai parodo klaidos prane?im? ir prane?a vartotojui apie besibaigian?i? atmint?. Kai kurios programos negali tinkamai susitvarkyti su ?ia problema ir kartais atminties gali nepakakti net klaidos prane?imo dialogo langui parodyti. Tod?l nepavyksta atlikti pra?omos operacijos ir apie tai neprane?ama.

Raktas ?SharedSection? registro rengykl?je rodomas kaip ilga eilut?. Numatytoji ?io rakto reik?m? nurodyta toliau.
  %SystemRoot%\system32\csrss.exe
  ObjectDirectory=\Windows
  SharedSection=1024,3072,512
  Windows=On
  SubSystemType=Windows
  ServerDll=basesrv,1
  ServerDll=winsrv:GdiServerDllInitialization,4
  ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3
  ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2
  ProfileControl=Off
  MaxRequestThreads=16
				


Pirmoji ?SharedSection? reik?m? (1024) nurodo netvarkiojo masyvo dyd?, naudojam? visuose darbalaukiuose. Tai sudaro visuotin?s rodykl?s lentel? (lang? rodykl?s yra unikalios visoje ma?inoje) ir bendrinamos sistemos parametrai (pvz., ?SystemMetrics?). Ma?ai tik?tina, kad jums kada nors reik?s keisti ?i? reik?m?.

Antroji ?SharedSection? reik?m? (3072) reguliuoja darbalaukio, susieto su interaktyvi?ja lang? stotimi (naudojama ?Windows? objektams), netvarkiojo masyvo dyd?. ?i stati?ka reik?m? naudojama norint neleisti netinkamai veikian?ioms programoms naudoti per daug i?tekli?. Kadangi darbalaukio netvarkusis masyvas yra susietas su kiekvieno proceso adreso vieta, ?i reik?m? netur?t? b?ti nustatyta iki nepagr?stai didel?s reik?m?s (nes tai suma?ins efektyvum?), ta?iau j? reik?t? padidinti iki reikiamo lygmens, kad gal?t? veikti visos reikiamos programos.

Tre?ioji ?SharedSection? reik?m? (512) reguliuoja kiekvieno darbalaukio, susieto su ?neinteraktyvi?ja? lang? stotimi, netvarkiojo masyvo dyd?. Jei ?ios reik?m?s n?ra, darbalaukio netvarkiojo masyvo dydis neinteraktyviose lang? stotyse bus toks pat, kaip ir nurodytasis interaktyvi?j? lang? stotyse (antroji ?SharedSection? reik?m?).
Daugiau informacijos apie rakto ?SharedSection? parametrus rasite spustel?j? ?? ?Microsoft? ?ini? baz?je esan?io straipsnio numer?:
184802 PRB: nepavyksta inicijuoti ?User32.dll? arba ?Kernel32.dll?

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 126962 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 11 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Rakta?od?iai: 
kbenv kbmsifixme kbfixme KB126962

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com