ID c?a bi: 126449
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bi vi?t ny li?t k cc phm t?t m b?n c th? s? d?ng v?i Windows.

Thng tin thm

T? h?p phm h? th?ng Windows

 • F1: Tr giup
 • CTRL+ESC: M? tr?nh n B?t ?u
 • ALT+TAB: Chuy?n ?i gi?a cc chng tr?nh ang m?
 • ALT+F4: Thot chng tr?nh
 • SHIFT+DELETE: Xo m?c v?nh vi?n
 • Bi?u trng Windows+L: Kho my tnh (m khng c?n s? d?ng CTRL+ALT+DELETE)

T? h?p phm chng tr?nh Windows

 • CTRL+C: Sao chp
 • CTRL+X: C?t
 • CTRL+V: Dn
 • CTRL+Z: Hon tc
 • CTRL+B: ?m
 • CTRL+U: G?ch d?i
 • CTRL+I: Nghing

B?m chu?t/t? h?p phm chuy?n ?i bn phm cho cc ?i t?ng v?

 • SHIFT+b?m chu?t ph?i: Hi?n th? menu phm t?t ch?a cc l?nh thay th?
 • SHIFT+b?m p chu?t: Ch?y l?nh m?c ?nh thay th? (m?c th? hai trn menu)
 • ALT+b?m p chu?t: Hi?n th? thu?c tnh
 • SHIFT+DELETE: Xo m?t m?c ngay l?p t?c m khng c?n chuy?n m?c vo Thng Rc

Nh?ng l?nh ph? bi?n ch? c trn bn phm

 • F1: B?t ?u Tr? gip c?a Windows
 • F10: Kch ho?t tu? ch?n thanh menu
 • SHIFT+F10 M? menu phm t?t cho m?c ?c ch?n (thao tc ny gi?ng nh b?m chu?t ph?i vo ?i t?ng)
 • CTRL+ESC: M? menu B?t ?u (s? d?ng phm M?I TN ? ch?n m?c)
 • CTRL+ESC ho?c ESC: Ch?n nt B?t ?u (nh?n TAB ? ch?n thanh tc v? ho?c nh?n SHIFT+F10 cho menu ng? c?nh)
 • CTRL+SHIFT+ESC: M? Trinh quan ly Tac vu Windows
 • ALT+M?I TN XU?NG: M? h?p danh sch th? xu?ng
 • ALT+TAB: Chuy?n sang chng tr?nh ang ch?y khc (gi? phm ALT r?i nh?n phm TAB ? xem c?a s? chuy?n ?i tc v?)
 • SHIFT: Nh?n v gi? phm SHIFT trong khi b?n chn CD-ROM ? b? qua tnh nng t? ?ng ch?y
 • ALT+PHM CCH: Hi?n th? menu H? th?ng c?a c?a s? chnh (t? menu H? th?ng, b?n c th? khi ph?c, di chuy?n, ?i c?, thu nh?, phng to ho?c ng c?a s?)
 • ALT+- (ALT+d?u n?i): Hi?n th? menu H? th?ng c?a c?a s? ph? Giao di?n Nhi?u Ti li?u (MDI) (t? menu H? th?ng c?a c?a s? ph? MDI, b?n c th? khi ph?c, di chuy?n, ?i c?, thu nh?, phng to ho?c ng c?a s? ph?)
 • CTRL+TAB: Chuy?n sang c?a s? ph? ti?p theo c?a chng tr?nh Giao di?n Nhi?u Ti li?u (MDI)
 • ALT+k? t? g?ch d?i trong menu: M? menu
 • ALT+F4: ng c?a s? hi?n t?i
 • CTRL+F4: ng c?a s? Giao di?n Nhi?u Ti li?u (MDI) hi?n t?i
 • ALT+F6: Chuy?n ?i gi?a nhi?u c?a s? trong cng m?t chng tr?nh (v d?: khi h?p tho?i T?m c?a Notepad hi?n th?, ALT+F6 chuy?n ?i gi?a h?p tho?i T?m v c?a s? chnh c?a Notepad)

Cc ?i t?ng v? v l?i t?t th m?c t?ng/Windows Explorer

?i v?i m?t ?i t?ng ? ch?n:
 • F2: ?i tn ?i t?ng
 • F3: T?m t?t c? cc t?p
 • CTRL+X: C?t
 • CTRL+C: Sao chp
 • CTRL+V: Dn
 • SHIFT+DELETE: Xo m?c ch?n ngay l?p t?c m khng c?n di chuy?n m?c vo Thng Rc
 • ALT+ENTER: M? cc thu?c tnh cho ?i t?ng ? ch?n

? sao chp m?t t?p

Nh?n v gi? phm CTRL khi b?n ko t?p vo th m?c khc.

? t?o m?t phm t?t

Nh?n v gi? CTRL+SHIFT khi b?n ko m?t t?p vo mn h?nh n?n ho?c m?t th m?c.

Th m?c t?ng/i?u khi?n l?i t?t

 • F4: Ch?n i t?i m?t th m?c khc v di chuy?n xu?ng m?c nh?p trong (n?u thanh cng c? ang ho?t ?ng trong Windows Explorer)
 • F5: Lm m?i c?a s? hi?n t?i.
 • F6: Di chuy?n gi?a cc c?a s? trong Windows Explorer
 • CTRL+G: M? cng c? i ?n Th m?c (ch? trong Windows 95 Windows Explorer)
 • CTRL+Z: Hon tc l?nh cu?i cng
 • CTRL+A: Ch?n t?t c? cc m?c trong c?a s? hi?n t?i
 • BACKSPACE: Chuy?n sang th m?c chnh
 • SHIFT+b?m+nt ng: ?i v?i cc th m?c, h?y ng th m?c hi?n t?i cng v?i t?t c? th m?c cha

i?u khi?n cy Windows Explorer

 • Bn phm S? *: M? r?ng m?i th? d?i l?a ch?n hi?n t?i
 • Bn phm S? +: M? r?ng l?a ch?n hi?n t?i
 • Bn phm S? -: Thu g?n l?a ch?n hi?n t?i.
 • M?I TN PH?I: M? r?ng l?a ch?n hi?n t?i n?u n khng ?c m? r?ng, ho?c i t?i th m?c con ?u tin
 • M?I TN TRI: Thu g?n l?a ch?n hi?n t?i n?u n ?c m? r?ng, ho?c i t?i th m?c cha

i?u khi?n thu?c tnh

 • CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: Di chuy?n qua tab thu?c tnh

Phm t?t tr? nng

 • Nh?n SHIFT nm l?n: B?t v t?t StickyKeys
 • Nh?n v gi? phm SHIFT bn ph?i kho?ng 8 giy: B?t v t?t FilterKeys
 • Nh?n v gi? phm NUM LOCK kho?ng 5 giy: B?t v t?t ToggleKeys
 • ALT tri + SHIFT tri+NUM LOCK: B?t v t?t MouseKeys
 • ALT tri + SHIFT tri +PRINT SCREEN: B?t v t?t tng ph?n cao

Cc phm trong Ban phim T? nhin cua Microsoft

 • Bi?u trng Windows: Menu B?t ?u
 • Bi?u trng Windows+R: H?p tho?i Ch?y
 • Bi?u trng Windows+M: Thu nh? t?t c?
 • SHIFT+Bi?u trng Windows+M: Hon tc thu nh? t?t c?
 • Bi?u trng Windows + F1: Tr giup
 • Bi?u trng Windows + E: Windows Explorer
 • Bi?u trng Windows + F: T?m t?p ho?c th m?c
 • Bi?u trng Windows + D: Thu nh? t?t c? c?a s? ang m? v hi?n th? mn h?nh n?n
 • CTRL + Bi?u trng Windows + F: T?m my tnh
 • CTRL + Bi?u trng Windows + TAB: Di chuy?n tiu i?m t? B?t ?u, ?n thanh cng c? Kh?i ch?y Nhanh, ?n khay h? th?ng (s? d?ng M?I TN PH?I ho?c M?I TN TRI ? di chuy?n tiu i?m ?n cc m?c trn thanh cng c? Kh?i ch?y Nhanh v khay h? th?ng)
 • Bi?u trng Windows + TAB: Di chu?t qua cc nt trn thanh tc v?
 • Bi?u trng Windows + Break: H?p tho?i Thu?c tnh H? th?ng
 • Phim ?ng dung: Hin thi menu li tt cho muc a chon

Bn phm T? nhin c?a Microsoft ?c ci ?t ph?n m?m IntelliType

 • Bi?u trng Windows+L: ng xut khoi Windows
 • Bi?u trng Windows + P: Kh?i ?ng Tr?nh qu?n l? In
 • Bi?u trng Windows + C: M Pa-nen iu khin
 • Bi?u trng Windows + V: Kh?i ?ng B?ng t?m
 • Bi?u trng Windows + K: M? h?p tho?i Thu?c tnh Bn phm
 • Bi?u trng Windows + I: M? h?p tho?i Thu?c tnh Chu?t
 • Bi?u trng Windows + A: B?t ?u Tu? ch?n Tr? nng (n?u ? ci ?t)
 • Bi?u trng Windows + PHM CCH: Hi?n th? danh sch cc phm t?t IntelliType Microsoft
 • Bi?u trng Windows + S: B?t v t?t CAPS LOCK

L?nh ban phim cho hp thoai

 • TAB: Di chuy?n ?n i?u khi?n ti?p theo trong h?p tho?i
 • SHIFT+TAB: Di chuy?n ?n i?u khi?n tr?c trong h?p tho?i
 • PHM CCH: N?u i?n khi?n hi?n t?i l nt th? thao tc l b?m vo nt. N?u i?n khi?n hi?n t?i l h?p ki?m th? thao tc l chuy?n ?i h?p ki?m. N?u i?n khi?n hi?n t?i l tu? ch?n th? thao tc l ch?n tu? ch?n.
 • ENTER: Tng ng v?i cch b?m nt ? ch?n (nt c ?ng bao)
 • ESC: Tng ng v?i cch b?m nt Hu?
 • ALT+ch? ?c g?ch trong m?c h?p tho?i: Di chuy?n ?n m?c tng ?ng

Thu?c tnh

ID c?a bi: 126449 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Mi Hai 2014 - Xem xt l?i: 5.0
T? kha:
kbpubtypekc kbenablemove kbenablesight kbenv kbfaq kbinfo KB126449

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com