Raksta ID: 126449 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir nor?d?ti ?sin?jumtausti?i, ko var lietot ar Windows.

Papildindorm?cija

Sist?ma Windows tausti?u kombin?cijas

 • F1: pal?dz?ba
 • CTRL + ESC: Open Start izv?lne
 • Tausti?u kombin?ciju ALT + TAB: P?rsl?gtu atv?rt?s programmas
 • ALT + F4: Beidziet darbu ar programmu
 • Tausti?u kombin?ciju SHIFT + DELETE: Neatgriezeniski dz?st vienumu
 • Windows logotips + L: Aizsl?gt datoru (neizmantojot CTRL + ALT + DELETE)

Programma Windows tausti?u kombin?cijas

 • Tausti?u kombin?ciju CTRL + C: Copy
 • Tausti?u kombin?ciju CTRL + X: samazin?t
 • Tausti?u kombin?ciju CTRL + V: Paste
 • Tausti?u kombin?ciju CTRL + Z: atsaukt
 • CTRL + B: treknraksts
 • Tausti?u kombin?ciju CTRL + U: pasv?trojums
 • Tausti?u kombin?ciju CTRL + I: Italic

Peles klik??i/klaviat?ras modifikators kombin?cijas ?aulas objektu

 • SHIFT + labais klik??is:, tiek par?d?ta ?sin?jumizv?lne, kur? ir alternat?va komandas
 • SHIFT + dubultklik??is: izpilda noklus?to alternat?vo komandu (otrais vienums izv?ln?)
 • ALT + klik??is: par?da rekviz?tus
 • Tausti?u kombin?ciju SHIFT + DELETE: Nekav?joties dz?? vienumu bez novietojot to uz Atkritne

Visp?r?j? tikai tastat?ras komandas

 • F1: Start? Windows pal?dz?ba
 • F10: Aktiviz? izv?l?u joslas opcijas
 • SHIFT + F10 atver ?sin?jumizv?lni atlas?tajam vienumam (tas ir t?pat k? peles labo pogu noklik??inot uz objekta
 • CTRL + ESC: Atver izv?lni Start (izmantojiet bulttausti?us, lai atlas?tu objektu)
 • CTRL + ESC, k? _ ar? ESC: izv?las pogu Start (nospiediet TAB, lai atlas?tu uzdevumjoslu vai nospiediet tausti?u kombin?ciju SHIFT + F10 konteksta izv?lne)
 • CTRL + SHIFT + ESC: Atver Windows Task Manager
 • ALT + lejupv?rst? bulti?a: Atver nolai?amo sarakstlodzi?u
 • Tausti?u kombin?ciju ALT + TAB: P?rsl?dzieties uz citu palaist? programma (turiet nospiestu tausti?u ALT un p?c tam nospiediet tabul??anas tausti??, lai skat?tu uzdevumu p?rsl?g?anas logs)
 • MAI?U: pieskarties un tur?t nospiestu tausti?u SHIFT, ievietojot kompaktdisku, lai apietu autom?tisk?s palai?anas funkcija
 • ALT + atstarpes tausti??: Par?da galveno logu sist?mas izv?lni (no Sist?ma izv?lni, varat atjaunot, p?rvietot, main?t izm?rus, minimiz?t, maksimiz?t vai izsl?gt logu)
 • ALT +-(ALT + P?RNESUMZ?ME): par?da vair?ku dokumentu interfeisa (MDI) atvasin?tais logs Sist?ma izv?lne (MDI b?rnu loga izv?ln? sist?mas varat atjaunot, p?rvietot, main?t izm?rus, minimiz?t, maksimiz?t vai aizveriet logu b?rnu)
 • Tausti?u kombin?ciju CTRL + TAB: P?riet uz n?kamo b?rna logu vair?ku dokumentu interfeisa (MDI) programmas
 • ALT +pasv?troto burtu izv?ln?: Atver izv?lni
 • ALT + F4: Aizver pa?reiz?jo logu
 • CTRL + F4: Aizver pa?reiz?jo vair?ku dokumentu interfeisa (MDI) logs
 • ALT + F6: P?rsl?gties starp vair?kiem logiem taj? pa?? programm? (piem?ram, kad piez?mju gr?mati?u Atrast tiek par?d?ts dialoglodzi??, ALT + F6 p?rsl?dz uz galveno Notepad logu un dialoglodzi?u atra?ana )

?aulas objektu un visp?r?ju mapes/Windows Explorer ?sin?jumtausti?i

Par atlas?tajiem objektiem:
 • F2: P?rd?v?t objektu
 • F3: Atrast visus failus
 • Tausti?u kombin?ciju CTRL + X: samazin?t
 • Tausti?u kombin?ciju CTRL + C: Copy
 • Tausti?u kombin?ciju CTRL + V: Paste
 • Tausti?u kombin?ciju SHIFT + DELETE: Dz?st atlasi uzreiz, bez vienumu p?rvieto?ana uz Atkritne
 • Tausti?u kombin?ciju ALT + ENTER: Atv?rt atlas?t? objekta rekviz?tus

Lai kop?tu failu

pieskarties un tur?t nospiestu tausti?u CTRL un velciet failu anotherfolder.

Lai izveidotu sa?sni

pieskarties un tur?t nospiestus tausti?us CTRL + SHIFT, kam?r velkat failu uz darbvirsmas senora mapi.

Visp?r?ju mapes/sa?snes kontrole

 • F4: Atlasa lodzi?u Doties uz citu mapi un p?rce?as uz leju ievadnes adreses lodzi?? (ja r?kjosla ir akt?va, programm? Windows Explorer)
 • F5: Atsvaidzina pa?reiz?jo logu.
 • F6: Kustas pa Windows Explorer r?t?m
 • tausti?u kombin?cija CTRL + G: Atver iet uz mapi r?ku (tikai Windows 95 Windows Explorer)
 • CTRL + Z: P?d?jo komandu Atsaukt
 • Tausti?u kombin?ciju CTRL + A: Atlas?tu visus vienumus pa?reiz?j? log?
 • ATPAKA?ATK?PE: P?rsl?dzieties uz vec?kmapi
 • Tausti?u SHIFT + noklik??iniet uz +izsl?gt poga: mapes, aizveriet pa?reiz?j? map?, k? _ ar? visas vec?kmapes

Windows Explorer koka kontroles

 • Ciparu papildtastat?ra *: izv?r?as viss zem pa?reiz?j? atlase
 • Cipartastat?ru +: izv?r? pa?reiz?jo atlasi
 • Cipartastat?ru-: Sak?auj pa?reiz?jo atlasi.
 • LABO bulti?u: Izv?r? pa?reiz?jo atlasi, ja t? nav izv?rsta, pret?j? gad?jum? iet pirmais b?rns
 • KREIS? bulti?a: Sak?auj pa?reiz?jo atlasi, ja t? ir izv?rsta, cit?di iet uz m?tes

Rekviz?tu vad?klu

 • Tausti?u kombin?ciju CTRL + TAB / CTRL + SHIFT + TAB: p?rvietoties pa cilnes rekviz?tu

Pieejam?bas ?sin?jumtausti?i

 • Piecas reizes nospiediet tausti?u SHIFT: iesl?dz vai izsl?dz l?dzekli Tausti?u ??de, iesl?g?ana un izsl?g?ana
 • Piespiediet un turiet nospiestu labo tausti?u SHIFT asto?as sekundes: Toggles tausti?u filtru iesl?g?ana un izsl?g?ana
 • Nospiediet uz leju un turiet tausti?u NUM LOCK 5 sekundes: Toggles P?rsl?gska?a iesl?g?ana un izsl?g?ana
 • Kreisais ALT + left SHIFT + NUM LOCK: Toggles peles tausti?u iesl?g?ana un izsl?g?ana
 • Kreisais ALT + kreisais SHIFT + PRINT SCREEN: p?rsl?dz augsta kontrasta iesl?g?ana un izsl?g?ana

Microsoft Natural Keyboard tausti?i

 • Windows Logo: Izv?lnes S?kt
 • Windows logotips + R: Run dialog box
 • Windows logotips + M: Minimiz?t visus
 • SHIFT + Windows logotips + M: Undo Minimiz?t visus
 • Windows logotips + F1: pal?dz?ba
 • Windows logotips + E: Windows Internet Explorer
 • Windows logotips + F: Mekl?t failus vai mapes
 • Windows logotips + D: Samazina visiem atv?rtajiem logiem un pieredze darb? ar datoru par?da
 • CTRL + Windows logotips + F: Atrast datoru
 • CTRL + Windows logotips + TAB: Fokuss p?rvietojas no s?kuma, uz ?tr?s palai?anas r?kjoslu uz system tray (izmantojiet labo bulttausti?? vai kreiso bulttausti??, lai fokusu p?rvietotu kr?jumus uz ?tr?s palai?anas r?kjoslu un system tray)
 • Windows logotips + TAB: Cikliska uzdevumjoslas pogas
 • Windows logotips + Break: Dialoglodzi?a Sist?mas rekviz?ti
 • Lietojumprogrammas tausti?u: Par?da atlas?t? vienuma ?sin?jumizv?lni

IntelliType programmat?ra ir instal?ta ar Microsoft Natural Keyboard

 • Windows logotips + L: Atsak?ties sist?m? Windows
 • Windows logotips + P: Start? drukas p?rvaldnieku
 • Windows logotips + C: Atver vad?bas paneli
 • Windows logotips + V: Starts starpliktuvi
 • Windows logotips + K: Atver dialoglodzi?u Tastat?ras rekviz?ti
 • Windows logotips + I: atver Peles rekviz?tu dialoglodzi??
 • Windows logotips + A: S?kas pieejam?bas opcij?m (ja t? ir instal?ta)
 • Windows logotips + atstarpes tausti??: Par?da Microsoft IntelliType ?sin?jumtausti?u sarakstu
 • Windows logotips + S: Toggles burtsl?gs iesl?g?ana un izsl?g?ana

Dialoga lodzi?? tastat?ras komandas

 • TAB: P?riet uz n?kamo vad?klu, dialoglodzi?a
 • Tausti?u kombin?ciju SHIFT + TAB: P?rvietoties uz iepriek??jo vad?klu, dialoglodzi?a
 • Atstarpes tausti??: Ja pa?reiz?j? vad?kla ir poga, tas noklik??ina uz pogas. Ja pa?reiz?j? vad?kla ir izv?les r?ti?a, tas p?rsl?dz izv?les r?ti?a. Ja pa?reiz?j? vad?kla ir opciju, atlasa ?o opciju.
 • ENTER: Ekvivalenta noklik??in??anai uz atlas?t?s pogas (poga ar kont?ru)
 • ESC: Ekvivalenta noklik??in??anai uz pogas Atcelt
 • ALT +dialoga lodzi?? vienuma pasv?troto burtu: P?rvietot uz atbilsto?o vienumu

Rekviz?ti

Raksta ID: 126449 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. febru?ris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 95
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbpubtypekc kbenablemove kbenablesight kbenv kbfaq kbinfo kbmt KB126449 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 126449

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com