Straipsnio ID: 126449
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje pateikiami spartieji klavi?ai, kuriuos galite naudoti sistemoje ?Windows?.

Daugiau informacijos

?Windows? sistemos klavi?? deriniai

 • F1: ?inynas
 • CTRL + ESC: atidaryti meniu prad?ti
 • ALT + TAB: pereiti i? vienos atidarytos programos ? kit?
 • ALT + F4: i?jungti program?
 • SHIFT + DELETE: visam laikui panaikinti element?
 • ?Windows? logotipas + L: u?rakinti kompiuter? (nenaudojant CTRL + ALT + DELETE)

?Windows? program? klavi?? deriniai

 • CTRL + C: kopijuoti
 • CTRL + X: i?kirpti
 • CTRL + V: ?klijuoti
 • CTRL + Z: anuliuoti
 • CTRL + B: Bold
 • CTRL + U: pabraukimas
 • CTRL + I: Italic

Pel?s spustel?jimo / klaviat?ros modifikatoriaus deriniai, skirti apvalkalo objektams

 • SHIFT + spustel?ti de?iniuoju pel?s mygtuku: atidaromas alternatyvi? komand? meniu
 • SHIFT + spustel?ti dukart: vykdomas alternatyvi numatytoji komanda (antras meniu elementas)
 • ALT + spustel?ti dukart: rodomos ypatyb?s
 • SHIFT + DELETE: elementas panaikinamas neperkeliant jo ? ?iuk?lin?

Bendrosios klavi?? komandos

 • F1: paleid?iamas ?Windows? ?inynas
 • F10: aktyvinamos meniu juostos parinktys
 • SHIFT + F10: atidaromas pasirinkto elemento spar?i?j? klavi?? meniu (kaip spustel?jus de?iniuoju pel?s mygtuku objekt?)
 • CTRL + ESC: atidaromas meniu prad?ti (rodykli? klavi?ais reikia pasirinkti element?)
 • CTRL + ESC arba ESC: pasirenkamas mygtukas prad?ti (paspauskite TAB, kad pasirinktum?te u?duo?i? juost?, arba paspauskite SHIFT + F10, kad b?t? atidarytas kontekstinis meniu)
 • CTRL + SHIFT + ESC: atidaromas ?Windows? u?duo?i? tvarkytuvas
 • ALT + rodykl? ?emyn: atidaromas i?ple?iamasis s?ra?o laukas
 • ALT + tabuliavimo klavi?as: pereiti ? kit? paleist? program? (laikykite nuspaud? ALT klavi?? ir paspauskite klavi?? TAB nor?dami per?i?r?ti u?duo?i? perjungimo lang?)
 • SHIFT: paspauskite ir laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT, kol ?d?site CD-ROM, kad diskas neb?t? paleistas automati?kai
 • ALT + tarpo klavi?as: Rodo pagrindinio lango sistemos meniu (i? toliau Kompiuterio modelis meniu, galite atkurti, perkelti, keisti dyd?, minimizuoti, Maksimizuoti arba u?daryti lang?)
 • ALT +-(ALT + br?k?nelis): parodo daugiadokument?s s?sajos (MDI) polangio Kompiuterio modelis meniu (nuo MDI vaikas lango sistemos meniu, galite atkurti, perkelti, keisti dyd?, minimizuoti, Maksimizuoti arba u?daryti polang?)
 • CTRL + tabuliavimo klavi?as: ?jungti kit? daugiadokument?s s?sajos (MDI) programos antrin? lang?
 • ALT +pabraukta meniu raid?: Atidaro meniu
 • ALT + F4: u?daromas dabartinis langas
 • CTRL + F4: u?daromas dabartinis daugiadokument?s s?sajos (MDI) langas
 • ALT + F6: Persijungti tarp tos pa?ios programos langus (pvz., kai Notepad Rasti rodomas dialogo langas, ALT + F6 perjungia dialogo lang? rasti ir pagrindin? u?ra?in?s lang?)

Apvalkalo objekt? ir bendrieji aplanko / ?Windows? nar?ykl?s spartieji klavi?ai

Pasirinkus objekt?:
 • F2: pervardyti objekt?
 • F3: surasti visus failus
 • CTRL + X: i?kirpti
 • CTRL + C: kopijuoti
 • CTRL + V: ?klijuoti
 • SHIFT + DELETE: i? karto panaikinti pasirinktus elementus neperkeliant j? ? ?iuk?lin?
 • ALT + ENTER: atidaryti pa?ym?to objekto ypatybes

Failo kopijavimas

Paspauskite ir laikykite nuspaud? klavi?? CTRL, kol vilksite fail? ? anotherfolder.

Spar?iojo klavi?o k?rimas

Paspauskite ir laikykite nuspaud? CTRL + SHIFT, kol vilksite fail? ? aplank? darbalaukio ora.

Bendrieji aplank? spartieji klavi?ai

 • F4: pasirenkamas laukas Eiti ? kit? aplank? ir ?emyn perkeliami lauko ?ra?ai (jei ?ranki? juosta yra aktyvi ?Windows? nar?ykl?je)
 • F5: atnaujinamas dabartinis langas.
 • F6: judama tarp ?Windows? nar?ykl?s sri?i?
 • CTRL + G: atidaromas ?rankis Eiti ? aplank? (tik ?Windows 95? ?Windows? nar?ykl?je)
 • CTRL + Z: anuliuojama paskutin? komanda
 • CTRL + A: pasirenkami visi dabartiniame lange esantys elementai
 • BACKSPACE: pereiti ? auk?tesnio lygio aplank?
 • SHIFT + mygtukoU?darykite mygtukas: u?daro dabartin? aplank? ir visus auk?tesnio lygio aplankus

?Windows? nar?ykl?s med?io valdymas

 • Skai?i? klaviat?ra *: i?ple?iami visi pasirinkto turinio elementai
 • Skai?i? klaviat?ra +: i?ple?iamas dabartinis pasirinktas turinys
 • Skai?i? klaviat?ra ?: sutraukiamas pasirinktas turinys.
 • RODYKL? ? de?in?: i?skleid?iamas pasirinktas turinys, jei jis dar nei?skleistas, arba einama ? pirm? poaplank?
 • RODYKL? ? kair?: sutraukiamas pasirinktas turinys, jei ji yra i?skleistas, arba einama ? auk?tesnio lygio aplank?

Ypatybi? valdymas

 • CTRL + TAB / CTRL + SHIFT + TAB: eiti per ypatybi? skirtukus

Pritaikymo ne?galiesiems spartieji klavi?ai

 • Paspausti SHIFT penkis kartus: ?jungiama ir i?jungiama klavi?? fiksavimo funkcija
 • Laikyti nuspaudus de?in?j? SHIFT klavi?? a?tuonias sekundes: ?jungiama ir i?jungiama klavi?? filtravimo
 • Laikyti nuspaudus klavi?? NUM LOCK penkias sekundes: ?jungiama ir i?jungiama klavi?? perjungimo ?garsinimo funkcija
 • Kairysis ALT + kairysis SHIFT + NUM LOCK: ?jungiama ir i?jungiama ?MouseKeys? funkcija
 • Kairysis ALT + kairysis SHIFT + PRINT SCREEN: ?jungiamas ir i?jungiamas didelis kontrastas

?Microsoft Natural Keyboard? klavi?ai

 • ?Windows? logotipas: meniu prad?ti
 • ?Windows? logotipas + R: dialogo langas Vykdyti
 • ?Windows? logotipas + M: minimizuoti visk?
 • SHIFT + ?Windows? logotipas + M: anuliuoti minimizavimo komand?
 • ?Windows? logotipas + F1: ?inynas
 • ?Windows? logotipas + E: ?Windows? nar?ykl?
 • ?Windows? logotipas + F: ie?koti fail? arba aplank?
 • ?Windows? logotipas + D: minimizuojami visi atidaryti langai ir rodomas darbalaukis
 • CTRL + ?Windows? logotipas + F: ie?koti kompiuteryje
 • CTRL + ?Windows? logotipas + TAB: pereinama i? meniu Prad?ti ? greitosios paleisties ?ranki? juost?, tada ? ? sistemos d?kl? (naudokite rodykl? kair?n arba de?in?n, jei norite pereiti prie greitosios paleisties ?ranki? juostoje ir sistemos d?kle esan?i? element?)
 • ?Windows? logotipas + TAB: einama per u?duo?i? juostos mygtukus
 • ?Windows? logotipas + ?Break?: dialogo langas Sistemos ypatyb?s
 • Programos klavi?as: parodomas pasirinkto elemento spar?i?j? klavi?? meniu

?Microsoft Natural Keyboard? ir ?diegta ?IntelliType? programin? ?ranga

 • ?Windows? logotipas + L: i??jimas i? sistemos ?Windows?
 • ?Windows? logotipas + P: paleid?iamas spausdinimo instruktorius
 • ?Windows? logotipas + C: atidaromas valdymo skydas
 • ?Windows? logotipas + V: paleid?iama main? srit?
 • ?Windows? logotipas + K: atidaromas dialogo langas Klaviat?ros ypatyb?s
 • ?Windows? logotipas + I: atidaromas dialogo langas Pel?s ypatyb?s
 • ?Windows? logotipas + A: paleid?iamos pritaikymo ne?galiesiems parinktys (jei ?diegta)
 • ?Windows? logotipas + tarpo klavi?as: rodomas ?Microsoft IntelliType? spar?i?j? klavi?? s?ra?as
 • ?Windows? logotipas + S: ?jungiama ir i?jungiama funkcija CAPS LOCK

Dialogo lango klaviat?ros komandos

 • Tabuliavimo klavi?as: pereiti prie kito valdiklio dialogo lange
 • SHIFT + tabuliavimo klavi?as: pereiti prie ankstesnio valdiklio dialogo lange
 • Tarpo klavi?as: jei dabartinis valdiklis yra mygtukas, spustel?jamas mygtukas. Jei dabartinis valdiklis yra ?ym?s langelis, j? pa?ym?site ?ym?s langel?. Jei dabartinis valdiklis yra pasirinktis, ?ia kombinacija j? pasirinksite.
 • ENTER: atitinka pasirinkto mygtuko spustel?jim? (mygtukas su kont?ru)
 • ESC: atitinka mygtuko At?aukti spustel?jim?
 • ALT +pabraukta raid? dialogo langas: Perkelti ? atitinkam? punkt?

Savyb?s

Straipsnio ID: 126449 - Paskutin? per?i?ra: 2015 m. sausio 3 d. - Per?i?ra: 6.0
Rakta?od?iai: 
kbPubTypeKC kbenablemove kbenablesight kbenv kbfaq kbinfo kbmt KB126449 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 126449

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com