PRJ: แมโครกับค่าผลรวมในรายการที่ถูกกรอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 124482 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

แมโครตัวอย่างโครงการของ Microsoft ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของ บทความนี้หาผลรวมค่าตัวเลขจากรายการของงานที่มองเห็นและการแสดง ผลรวมในแถวที่ด้านล่างของรายการงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แสดงตัวอย่างของ Visual Basic สำหรับกระบวนงานของแอพลิเคชันสำหรับ ภาพประกอบเท่านั้น โดยไม่มีรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดย นัย รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยของสินค้าและ/หรือเหมาะ สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ มีกระบวนงาน Visual Basic ในบทความนี้ 'ตามที่เป็นอยู่' และ Microsoft ไม่รับประกันว่า จะสามารถใช้ใน สถานการณ์ทั้งหมด ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับการ ฟังก์ชันการทำงานของแมโครเฉพาะ พวกเขาจะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เมื่อต้องการ มีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้น หรือจะจะช่วยคุณสร้างแมโครการ ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณหรือไม่ ถ้าคุณได้รับการจำกัดประสบการณ์การเขียนโปรแกรม คุณ อาจต้องการดูรายละเอียดที่ผู้ให้บริการโซลูชัน Microsoft อย่างใดอย่างหนึ่ง โซลูชัน ผู้ให้บริการมีหลากหลายค่าธรรมเนียมบริการที่ใช้ รวมทั้งการสร้าง แมโครที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการโซลูชันของ Microsoft ติดต่อฝ่ายบริการข้อมูลลูกค้าของ Microsoft ที่ (800) 426-9400

แมโครดังต่อไปนี้รวมค่าจากเขตข้อมูล Number1 ของมองเห็นทั้งหมด งาน หลังจากที่คุณเรียกใช้แมโครนี้ จะมีสร้างงานใหม่ที่ชื่อว่า "ผลรวม" และแสดงในตอนท้ายของโครงการที่ใช้งานอยู่ ฟิลด์ Number1 ในเรื่องนี้ งานจะประกอบด้วยผลรวมของค่า Number1 สำหรับทั้งหมดอื่น ๆ เห็น งาน

2010 โครงการ Microsoft และ 2013

 1. Ribbonมุมมองเลือกแมโครแล้วคลิกแมโครในมุมมอง
 2. ป้อนชื่อ " SumFilteredList และคลิกสร้าง
 3. คัดลอกรหัสจากขั้นตอนที่ 6 ด้านล่างนี้ลงใน Module1 ซึ่งจะเปิดใน Visual Basic editor
เมื่อต้องการใช้แมโครนี้ ทำต่อไปนี้:

 1. เลือกมุมมองงานที่ใช้ตาราง เช่นแผนภูมิ Gantt
 2. แสดงเฉพาะงานคุณต้องการคำนวณผลรวมสำหรับ โดยใช้ตัวกรองหรือ โดยการซ่อน หรือแสดงงานย่อย
 3. บน ribbonมุมมองเลือกแมโครและจากนั้น คลิกแมโครในมุมมอง
 4. ในรายการแมโคร เลือก SumFilteredList และจากนั้น คลิกเรียกใช้


Microsoft โครงการ 98, 2000, 2002, 2003 และ 2007
 1. บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่แมโคร และจากนั้น คลิกแมโคร
 2. ในฟิลด์ชื่อแมโคร พิมพ์SumFilteredList คลิกสร้าง
 3. 2010 โครงการ Microsoft
 4. เลือกแท็บมุมมองและคลิกแมโคร
 5. ในกล่องโต้ตอบแมโครชนิดSumFilteredListในชื่อแมโครที่เก็บข้อมูล และคลิกสร้าง
 6. ใน Visual Basic Editor ป้อนรหัสต่อไปนี้:
     Sub SumFilteredList()
     ' This macro totals up the values in the Number1 field
     ' for all visible (filtered) tasks, and displays this total
     ' at the bottom of the task list.
  
     Dim oTask As Task     ' Current task pointer
     Dim oTotalTask As Task   ' Totals task pointer
     Dim fTotal As Single    ' Used to hold totals
  
       ' Ignore error generated by trying to delete a task
       ' that does not exist.
       On Error Resume Next
       ' If totals task is present, delete it.
       ActiveProject.Tasks("Total:").Delete
       ' Re-enable default error handling
       On Error GoTo 0
  
       ' Select visible tasks
       SelectAll
       ' If tasks are selected, then loop through each of them
       If Not (ActiveSelection.Tasks Is Nothing) Then
        For Each oTask In ActiveSelection.Tasks
          ' Add Number1 for each task to total
          fTotal = fTotal + oTask.Number1  ' Field to Sum
        Next oTask
       Else
        ' There's nothing to add
        Exit Sub
       End If
  
       ' Create Totals task so it's visible
       Set oTotalTask = ActiveProject.Tasks.Add("Total:")
  
       ' Insure "Totals:" task is at outline level 1 (not indented)
       Do Until oTotalTask.OutlineLevel = 1
         oTotalTask.OutlineOutdent
       Loop
  
       ' Put total in proper field
       oTotalTask.Number1 = fTotal       ' Field containing total
  
       ' Hide task bar for this task
       oTotalTask.HideBar = True
       ' Select totals row
       SelectRow oTotalTask.ID, False
       ' Set font to bold
       FontBold Set:=True
  
     End Sub
  						

Microsoft โครงการ 4.x

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกแมโคร
 2. คลิกสร้าง
 3. ในฟิลด์ชื่อแมโคร พิมพ์ SumFilteredList. คลิก ตกลง
 4. ในโมดูล Editor ป้อนรหัสต่อไปนี้:
     Sub SumFilteredList()
     ' This macro totals up the values in the Number1 field
     ' for all visible (filtered) tasks, and displays this total
     ' at the bottom of the task list.
  
     Dim oTask As Task     ' Current task pointer
     Dim oTotalTask As Task   ' Totals task pointer
     Dim fTotal As Single    ' Used to hold totals
  
       ' Ignore error generated by trying to delete a task
       ' that does not exist.
       On Error Resume Next
       ' If totals task is present, delete it.
       ActiveProject.Tasks("Total:").Delete
       ' Re-enable default error handling
       On Error GoTo 0
  
       ' Select visible tasks
       SelectAll
       ' If tasks are selected, then loop through each of them
       If Not (ActiveSelection.Tasks Is Nothing) Then
        For Each oTask In ActiveSelection.Tasks
          ' Add Number1 for each task to total
          fTotal = fTotal + oTask.Number1  ' Field to Sum
        Next oTask
       Else
        ' There's nothing to add
        Exit Sub
       End If
  
       ' Create Totals task so it's visible
       Set oTotalTask = ActiveProject.Tasks.Add("Total:")
  
       ' Insure "Totals:" task is at outline level 1 (not indented)
       Do Until oTotalTask.OutlineLevel = 1
         oTotalTask.OutlineOutdent
       Loop
  
       ' Put total in proper field
       oTotalTask.Number1 = fTotal       ' Field containing total
  
       ' Hide task bar for this task
       oTotalTask.HideBar = True
       ' Select totals row
       SelectRow oTotalTask.ID, False
       ' Set font to bold
       FontBold Set:=True
  
     End Sub
  						
เมื่อต้องการใช้แมโครนี้ ทำต่อไปนี้:

 1. เลือกมุมมองงานที่ใช้ตาราง เช่นแผนภูมิ Gantt
 2. แสดงงานการใช้งานคุณต้องการคำนวณผลรวมสำหรับการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ใช้ตัวกรอง หรือโดยการซ่อน หรือแสดงงานย่อย
 3. บนเมนูเครื่องมือ คลิกแมโคร
 4. ในรายการแมโคร เลือก SumFilteredList และจากนั้น คลิกเรียกใช้
เมื่อต้องการใช้แมโครนี้ ทำต่อไปนี้:

 1. เลือกมุมมองงานที่ใช้ตาราง เช่นแผนภูมิ Gantt
 2. แสดงงานการใช้งานคุณต้องการคำนวณผลรวมสำหรับการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ใช้ตัวกรอง หรือโดยการซ่อน หรือแสดงงานย่อย
 3. บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่แมโคร และจากนั้น คลิกแมโคร
 4. ในรายการแมโคร เลือก SumFilteredList และจากนั้น คลิกเรียกใช้

การปรับเปลี่ยนแมโคร

เมื่อต้องการรวมค่าจากเขตข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ Number1 แทนการอ้างอิงถึง Number1 ในบรรทัด commented กับ "ฟิลด์จะคิดผลรวม" ด้วยชื่อของการ ฟิลด์ที่คุณต้องการทั้งหมดที่สืบทอดมา เมื่อต้องการทำผลรวมในเขตข้อมูล นอกเหนือจาก Number1 แทนการอ้างอิงถึง Number1 ในบรรทัด commented โดยที่ "เขตข้อมูลประกอบด้วยผลรวม" ด้วยชื่อของเขตข้อมูลที่คุณ จริง ๆ แล้ว ต้องการทำผลรวม

ตัวอย่างเช่น ถ้าฟิลด์ที่คุณต้องการรวม เขตข้อมูลจากการคำนวณ เช่น ต้นทุน หรือต้น ทุนที่แท้จริง แล้วผลรวมต้องถูกวางลงในเขตข้อมูลไม่ใช่คำนวณ เช่น Cost1 หรือ Number1 ดังนั้น เพื่อดูผลรวมทุนเขตข้อมูลทั้งหมด งานที่มองเห็นและการทำผลรวมในฟิลด์ Cost1 ของภารกิจ "รวม" คุณต้องเปลี่ยนบรรทัดระบุไว้ดังนี้:
  fTotal = fTotal + oTask.Cost  ' Field to Sum
  oTotalTask.Cost1 = fTotal   ' Field containing total
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 124482 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 for Macintosh
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Server 2002
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Project 2013 Professional
 • Microsoft Project 2013 Standard
Keywords: 
kbcode kbhowto kbprogramming kbmt KB124482 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:124482

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com