Làm th? nào đ? thi?t l?p ngu?n d? li?u ODBC khi phân ph?i ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 123008 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? các phương pháp sau đây b?n cho vi?c thi?t l?p m?t ODBC ngu?n d? li?u trên máy tính:
 • ODBC Setup
 • RegisterDatabase
 • ODBC API
 • T?p tin b?n sao c?a này mù

THÔNG TIN THÊM

T?p yêu c?u

Các t?p tin sau đây ph?i đư?c phân ph?i v?i ?ng d?ng c?a b?n n?u b?n s? d?ng ODBC. Khi s? d?ng thu?t s? thi?t l?p đ? t?o ra phân ph?i đ?a, đ?m b?o r?ng các t?p tin c?n thi?t đư?c bao g?m trong danh sách t?p. T?t c? các t?p li?t kê nên đư?c cài đ?t trong thư m?c \WINDOWS\SYSTEM.

Tùy ch?n t?p (SQL Server hay Oracle) đư?c bi?u hi?n có d?u (*).
File         Description
----------------------------------------------------------------------
ODBC.DLL       The ODBC Driver Manager. This DLL is called by the
           Microsoft Jet database engine when performing ODBC
           operations. The Driver Manager handles loading the
           correct ODBC driver and dispatching ODBC function
           calls to the driver.

ODBCINST.DLL     The ODBC Driver Installation library. This DLL
           contains Driver installation specific functions.
           The ODBC Administrator (ODBCADM.EXE) calls functions
           exported from this DLL when installing ODBC
           drivers. You may also call functions in this DLL
           to automate driver installation.

ODBCADM.EXE      The ODBC Administrator program. This program
           allows a user to install ODBC drivers and
           set up or modify Data Sources.

ODBCINST.HLP     The ODBC Administrator help file.

COMMDLG.DLL      The Common Dialog DLL. This DLL is used by the
           ODBC Administrator program.

CTL3D.DLL       The 3D Control DLL. This DLL is used by the ODBC
           Administrator program. If you are using ODBC.DLL
           version 1.05 or greater, you need to distribute
           CTL3DV2.DLL.

PDSODBC.DLL      Crystal Reports Physical Server DLL for ODBC. This
           DLL is required only if your application uses Crystal
           Reports to access an ODBC data source.

<driver>.DLL     The ODBC driver(s) that the application will use
           to connect to specific Data Sources.

           SQL Server: SQLSRVR.DLL*
           Oracle 6:  SQORA.DLL*

<netlib>.DLL     The network library file(s). This file is used
           to access the Data Source when using a specific
           network protocol.

           Named Pipes: DBNMP3.DLL*
           TCP/IP (Sybase SQL Server): WDBNOVTC.DLL*
           IPX/SPX (Sybase SQL Server): WDBNOVSP.DLL*
           SQL*Net Interface: ORA6WIN.DLL*

INSTCAT.SQL*     SQL Server Catalog Stored Procedures script.

DRVSSRVR.HLP*     SQL Server ODBC Driver help file.

ORASETUP.DLL*     Oracle ODBC Driver setup functions.

DRVORACL.HLP*     Oracle ODBC Driver help file.

ORACLE.TXT*      Oracle ODBC Setup "read me" file.

ODBC.INI       Initialization file containing information
           about specific Data Sources. The DSN parameter
           in the Connect property of the data control or
           the OpenDatabase statement corresponds to an
           entry in the ODBC.INI. This file must also be
           created or modified on the client computer.

ODBCINST.INI     The Initialization file that contains
           information about installed ODBC drivers. The
           RegisterDatabase statement and ODBC Administrator
           use the information contained in this file to
           set up Data Sources. Entries in ODBCINST.INI
           are created either by running an ODBC driver
           setup or through the ODBC API. This file must
           also be either created or modified on the client
           computer.

B?n phương pháp đ? có đư?c DSN thông tin vào ODBC.INI và ODBCINST.INI

Các.T?p tin này lưu tr? thông tin v? các tr?nh đi?u khi?n ODBC và d? li?u ODBC Ngu?n. Do đó, h? đang bi?n - m?t ngư?i s? d?ng có th? đ? có h? cài đ?t trong thư m?c \WINDOWS. N?u m?t nhà phát tri?n đ? mù quáng sao chép ODBC.INI và ODBCINST.NÀY vào máy tính c?a ngư?i dùng, các t?p tin m?i có th? ghi đè lên các ngu?n d? li?u hi?n có.

Dư?i đây là b?n phương b?n có th? s? d?ng đ? có đư?c thông tin DSN vào c?a ngư?i dùng ODBC.INI và ODBCINST.T?p tin này.

ODBC Setup

Đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n ODBC và thi?t l?p m?t ngu?n d? li?u ODBC, th? giác Tài li?u tr? giúp tr?c tuy?n cơ b?n khuy?n cáo b?n sao chép toàn b? n?i dung c?a thư m?c \VB\ODBC vào m?t đ?a b? sung phân ph?i.

Như là m?t nhà phát tri?n, b?n có th? ch? ra r?ng đ?a đư?c đưa vào và thi?t l?p.EXE ch?y t? đ?a m?m. Ngoài ra, b?n có th? nh?c ngư?i dùng đ? chèn các ODBC ? đ?a, và sau đó s? d?ng l?nh tr?nh bao Visual Basic đ? bao ra đ? thi?t l?p.EXE.

Thu?t s? thi?t l?p sao, và s?a đ?i SETUP1.MAK vào SETUP1A.MAK trong các tr?nh t?o phân ph?i đ?a. Nó xây d?ng SETUP1A.MAK thành SETUP1.EXE, nén nó, và sao nó vào đ?a phân ph?i. Khi THI?T L?P.EXE đư?c th?c hi?n trên các đ?a phân ph?i, các t?p tin thi?t l?p.LST đư?c sao chép vào máy tính đích. SETUP1.EX_ là sau đó không nén và th?c hi?n đ? b?t đ?u sao chép t?p tin t? đ?a m?m đ?n đích máy tính.

Có th? sau đó s?a đ?i SETUP1A.MAK, xây d?ng l?i SETUP1.EXE, nén nó, và sao chép nó vào đ?a phân ph?i. Đ? đ?m b?o r?ng các t?p tin nén Kích thư?c s? phù h?p trên đ?a phân ph?i đ?u tiên, b?n ph?i pad d? án v?i M? trư?c khi đ?u tiên th?c hi?n thu?t s? thi?t l?p. Sau đó b?n có th? thay đ?i các m? vào ? ki?n và thêm m? m?i đ? nh?c cho đ?a thi?t l?p ODBC. Các k?t qu? EXE kích thư?c sau đó v?n s? phù h?p cho đ?a m?m phân ph?i đ?u tiên đ?a.

S?a đ?i SETUP1.FRM trong thư m?c \VB\SETUPKIT\SETUP1 đ? thêm các c?n thi?t m? đ? pad t?p tin th?c thi. T?p này đư?c sao chép vào SETUP1A.MAK trong các Thi?t l?p c?a thu?t s? th?c hi?n.

LƯU ?: H? tr? k? thu?t Microsoft không h? tr? các s?a đ?i c?a các Quá tr?nh thi?t l?p ho?c b?t k? t?p tin thi?t l?p. H? tr? đư?c cung c?p đ? thi?t l?p Thu?t s? và các t?p tin nó t?o ra trên cơ s? "như là" ch?.

Dư?i đây là các bư?c đ? làm theo:

 1. B?t đ?u Visual Basic và t? tr?nh đơn t?p, ch?n m? d? án. M? SETUP1.MAK trong thư m?c \VB\SETUPKIT\SETUP.
 2. Ch?n SETUP1.FRM t? c?a s? d? án. Báo chí F7 đ? xem m?.
 3. ? ph?n cu?i c?a Form_Load th? t?c thêm m? sau trong các ExitSub: nh?n ph?n, sau khi RestoreProgMan và trư?c khi b?n tuyên b? cu?i cùng:
     Dim tmpK As String
     Dim tmpS As String
     Dim I As Long
     tmpK = "dummy"
     For I = 1 To 1000
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     Next I
 4. Lưu d? án (ALT, F, V).
 5. Ch?y thu?t s? thi?t l?p, và t?o đ?a phân ph?i.
M?t khi các đ?a đ? đư?c t?o ra, b?n c?n ph?i tr? l?i vào tr?c quan Cơ b?n, ch?nh s?a SETUP1A.MAK, và thêm m? thích h?p đ? nh?c nh? cho các ODBC Setup và cài đ?t đ?a. Làm theo các bư?c sau:

 1. B?t đ?u Visual Basic.
 2. M? SETUP1A.MAK d? án t?i \VB\SETUPKIT\SETUP1 (ALT, F, O).
 3. Ch?n SETUP1A.FRM và báo chí F7 đ? xem m?.
 4. Trong th? t?c Form_Load, đ?t m?t apostrophe ? phía trư?c c?a m?i d?ng m? gi? trư?c đó đ? đư?c n?p như m?t gi? ch?:
     'Dim tmpK As String
     'Dim tmpS As String
     'Dim I As Long
     'tmpK = "dummy"
     'For I = 1 To 1000
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     'Next I
 5. Thêm m? sau trong th? t?c Form_Load ngay l?p t?c sau M? nh?n xét:
     x% = MsgBox("Do you want to install the ODBC Drivers?", 36,
       App.title)
     If x% = 6 Then
       If Not PromptForNextDisk(2, SourcePath$ + "ODBCADM.EX_") Then
        GoTo ErrorSetup
       End If
       x% = Shell(SourcePath$ &amp; "setup.exe")
     End If
 6. Thay đ?i s? đ?a 1 l?n hơn t?ng s? phân ph?i đ?a t?o. S? lư?ng đ?a là tham s? đ?u tiên đ? th? t?c PromptForNextDisk. Trong ví d? này, đ?a k? ti?p đ? nhanh chóng cho 2.
 7. Lưu SETUP1A.MAK d? án và t?o t?p tin th?c thi như SETUP1.EXE trong thư m?c \VB\SETUPKIT\SETUP1 (ALT, F, K).
 8. Bao ra cho m?t d?u nh?c l?nh MS-DOS và thay đ?i thư m?c vào \VB\SETUPKIT\SETUP1. Th?c thi l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  \VB\SETUPKIT\KITFILES\COMPRESS - r SETUP1.EXE
 9. Đ?t đ?u tiên phân ph?i đ?a m?m trong ? đ?a thích h?p và sao SETUP1.EX_ đ? đ?a m?m:
  sao SETUP1.EX_ A:\SETUP1.EX_
Bây gi?, khi đ?a phân ph?i c?a b?n đang ch?y, bư?c cu?i cùng s? mu?n nh?c nh? cho ODBC Setup và cài đ?t đ?a. THI?T L?P.EXE s? đư?c th?c thi t? đ?a này và ngư?i dùng có th? sau đó cài đ?t tr?nh đi?u khi?n ODBC thích h?p và t?o ra các ngu?n d? li?u c?n thi?t. B?n nên bao g?m các hư?ng d?n này quá tr?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s?a đ?i SETUP1.EXE ha?y tham khaûo Chương 25, "Phân ph?i ?ng d?ng c?a b?n" trong l?p tr?nh Microsoft Visual Basic Hư?ng d?n.

RegisterDatabase

Visual Basic cung c?p các báo cáo RegisterDatabase đ? giúp đ? trong cài đ?t ODBC ngu?n d? li?u, không ph?i tr?nh đi?u khi?n. Tuyên b? RegisterDatabase gi? đ?nh r?ng ODBCINST.INI và ODBCINST.DLL đ? t?n t?i trên máy tính. Có ngh?a là, các tr?nh đi?u khi?n ph?i đư?c cài đ?t trư?c khi ch?y RegisterDatabase. N?u v?y, các nhà phát tri?n có th? s? d?ng RegisterDatabase đ? thêm ho?c c?p nh?t các m?c nh?p trong các ODBC.ĐI?U NÀY.

V?n đ? v?i phương pháp này là n?u máy tính khách hàng không có ODBC đư?c cài đ?t trên máy tính, ODBCINST.INI và DLL s? không t?n t?i. Ngoài ra, n?u tr?nh đi?u khi?n ODBC m?i vào máy tính, s? không có m?t m?c nh?p cho nó trong ODBCINST.NÀY, r?t RegisterDatabase s? không thành công sau đó là t?t.

Mô t? sau đây, cú pháp, nh?n xét, và ví d? v? các RegisterDatabase tuyên b? đ?n t? tr? giúp tr?c tuy?n Visual Basic:

Mô tả:
Làm cho k?t n?i thông tin cho m?t ODBC d? li?u ngu?n tên có s?n cho s? d?ng b?i các ch?c năng OpenDatabase.
Cú pháp:
RegisterDatabase dsn, tr?nh đi?u khi?n, im l?ng, thu?c tính
Nh?n xét: Tuyên b? RegisterDatabase có nh?ng ph?n sau đây:

 • DSN: M?t bi?u th?c chu?i đó là m?t tên đư?c s? d?ng trong OpenDatabase ch?c năng và đ? c?p m?t kh?i lư?ng thông tin mô t? v? các ngu?n d? li?u. Ví d?, n?u các ngu?n d? li?u là m?t ODBC t? xa cơ s? d? li?u, nó s? là tên c?a h? ph?c v?.
 • TR?NH ĐI?U KHI?N: M?t bi?u th?c chu?i đó là tên tr?nh đi?u khi?n ODBC. Đi?u này không ph?i là tên c?a t?p tin DLL đi?u khi?n ODBC. Ví d?, "sql Server" ho?c "Oracle" là tên tr?nh đi?u khi?n nhưng "SQLSRVR.DLL"là các tên c?a m?t t?p tin DLL. B?n ph?i có ODBC và tr?nh đi?u khi?n thích h?p đ? đư?c cài đ?t.
 • IM L?NG: M?t bi?u th?c s? là đúng n?u b?n không mu?n hi?n th? h?p tho?i tr?nh đi?u khi?n ODBC mà nh?c cho đ?c trưng cho tr?nh đi?u khi?n thông tin, ho?c gi? n?u b?n mu?n hi?n th? tr?nh đi?u khi?n ODBC h?p tho?i. N?u im l?ng là đúng, sau đó thu?c tính ph?i ch?a t?t c? các thông tin đ?c trưng cho tr?nh đi?u khi?n c?n thi?t ho?c h?p tho?i s? xu?t hi?n Dù sao.
 • THU?C TÍNH: Bi?u hi?n chu?i đó là m?t danh sách các t? khóa đ? đư?c thêm đ? ODBC.T?p tin này. Các t? khóa trong m?t tr? v? v?n chuy?n delimited chu?i.
Ví d?:
   Sub Command1_Click ()
     Dim att As String
     Dim mydb As Database

     att = "Description = SQL Server on server Texas" & Chr$(13)
     att = att & "OemToAnsi=No" & Chr$(13)  ' Build keywords string.
     att = att & "Server=TEXAS" & Chr$(13)
     att = att & "Network=DBNMP3" & Chr$(13)
     att = att & "Address=\\TEXAS\PIPE\SQL\QUERY" & Chr$(13)
     att = att & "Database=Pubs" & Chr$(13)
     att = att & "LastUser=Stimpy"

     ' Update ODBC.INI.
     RegisterDatabase "Texas", "SQL Server", True, att

     Set mydb = OpenDatabase("Texas", False, False, "ODBC;")
     mydb.Close

   End Sub
N?u cơ s? d? li?u đ? đư?c đăng k? trong ODBC.T?p tin này, m?c là C?p Nh?t. N?u RegisterDatabase th?t b?i v? l? do nào, không có thay đ?i đư?c th?c hi?n đ? ODBC.T?p tin này và m?t l?i x?y ra.

ODBC API

Đi?u này có l? nh?t linh ho?t và hi?u qu? nh?t phương pháp, nhưng h?u h?t các nhà phát tri?n không quen thu?c v?i nó và không có ODBC SDK mà tài li?u API. Các nhà phát tri?n nên phát tri?n ph?n m?m Microsoft Kit (SDK) và có đư?c nh?ng "Microsoft ODBC 2.0 Programmer's tham kh?o và SDK Hư?ng d?n"t? Microsoft Press.

B?n sao này

N?u các nhà phát tri?n là ch?c ch?n r?ng m?t ODBC.INI và ODBCINST.NÀY không t?n t?i trên máy tính cài đ?t, h? ch? đơn gi?n là có th? sao chép các t?p tin. Tuy nhiên, các nhà phát tri?n ph?i đ?m b?o r?ng các đư?ng d?n đ?n các tr?nh đi?u khi?n chính xác; đư?ng d?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n trong v?ng các.T?p tin này. Ví d?, ODBC.T?p tin này s? ch? đ?nh C:\WINDOWS\SYSTEM\SQLSRVR.DLL như tr?nh đi?u khi?n cho SQL Server, v? v?y n?u thi?t l?p Windows c?a ngư?i s? d?ng là trong \WIN31, đư?ng d?n s? không làm vi?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 123008 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition
T? khóa: 
kbdatabase kbhowto kbmt KB123008 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:123008
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com