Làm th? nào đ? vô hi?u hóa 8.3 t?o t?p đ? đ?t tên tin trên phân vùng NTFS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 121007 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Vi?c s? d?ng 8.3 t?p đ? đ?t tên tin và m?c tin thư thoại cho t?t c? các tên dài t?p tin và m?c tin thư thoại trên phân vùng NTFS có th? làm gi?m hi?u su?t li?t kê m?c tin thư thoại.M?t tên t?p tương h?p v? sau 8.3 đ? c?p đ?n công ư?c đ?t tên t?p MS-DOS. Các công ư?c h?n ch? t?p tin tên vào tám kí t? đ?i di?n và tùy ch?n Ti?n ích m? r?ng đ? ba nhân v?t.

Bài vi?t này mô t? m?t phương pháp vô hi?u hóa 8.3 t?o t?p đ? đ?t tên tin trên t?t c? các phân vùng NTFS.

Lưu ?: m?c dù vô hi?u hóa 8.3 t?o t?p đ? đ?t tên tin tăng lên t?p tin hi?u su?t dư?i c?a s?, m?t s? ?ng d?ng (16-bit, 32-bit ho?c 64-bit) có th? không th? t?m th?y t?p tin và m?c tin thư thoại có tên t?p dài.

Thông tin thêm

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 và Windows Server 2012

Đ? vô hi?u hóa 8.3 tên sáng t?o trên t?t c? các phân vùng NTFS, g?fsutil.exe hành vi thi?t l?p disable8dot3 1lúc cao m?t l?nh nh?c, và sau đó nh?n Enter.

Thao tác này có hi?u l?c ngay l?p t?c (không có kh?i đ?ng l?i c?n thi?t).

Lưu ý

Khi m?t kh?i lư?ng không đư?c ch? đ?nh, các ho?t đ?ng C?p Nh?t giá tr? đăng k?:
 • 0 – kích ho?t tính năng 8dot3 tên sáng t?o trên t?t c? các kh?i lư?ng trên h? th?ng
 • 1 - vô hi?u hóa 8dot3 tên sáng t?o trên t?t c? các kh?i lư?ng trên h? th?ng
 • 2 - set 8dot3 tên t?o ra trên m?t cơ s? cho m?t kh?i lư?ng
 • 3 - vô hi?u hóa 8dot3 tên sáng t?o trên t?p t?t c? ngo?i tr? ph?n h? th?ng
Khi m?t kh?i lư?ng đư?c ch? đ?nh, các ho?t đ?ng C?p Nh?t c?a kh?i lư?ng cá nhân trên đ?a c?. Thao tác này có ? ngh?a ch? n?u giá tr? ki?m nh?p đư?c thi?t l?p đ? 2.
 • 0 – kích ho?t tính năng 8dot3 tên sáng t?o trên ổ đĩa này
 • 1 - vô hi?u hóa t?o ra tên 8dot3 trên ổ đĩa này

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? FSUTIL.EXE 8dot3name, xem bài vi?t TechNet sau đây:

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/ff621566.aspx

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cài đ?t chuyên bi?t ki?m nh?p đ? vô hi?u hóa 8.3 tên, h?y xem bài vi?t TechNet sau đây:

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc778996.aspx

Windows XP và Windows Server 2003

Đ? vô hi?u hóa 8.3 tên sáng t?o trên t?t c? các phân vùng NTFS, g?fsutil.exe hành vi thi?t l?p disable8dot3 1t?i d?u ki?m nh?c l?nh và sau đó nh?n Enter. Kh?i đ?ng l?i có th? không đư?c yêu c?u, nhưng nó là khuy?n khích.

Windows 2000 và Windows NT

Đ? vô hi?u hóa 8.3 tên sáng t?o trên t?t c? các phân vùng NTFS, h?y làm theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t cách s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, các s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c m?t cách c?n th?n. Đ? b?o đ?m hơn, h?y sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
 1. B?t đ?u Regedt32.exe và xác đ?nh v? trí các khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
 2. Ch?n m?c NtfsDisable8dot3NameCreation.

  Lưu ?: theo m?c đ?nh, giá tr? cho m?c này đư?c đ?t v? 0.
 3. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào DWORD. Nh?p m?t giá tr? c?a 1 vào trư?ng d? li?u .
 4. Nh?p vào OKvà sau đó thoát kh?i Regedt32.
 5. Thoát kh?i Windows NT, và sau đó t?t máy tính c?a b?n.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính và Windows NT.
Lưu ?: thay đ?i các m?c nh?p registry NtfsDisable8dot3NameCreation ?nh hư?ng đ?n ch? t?p tin, m?c tin thư thoại, và h? sơ đư?c t?o ra sau s? thay đ?i. T?p đ? t?n t?i không b? ?nh hư?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 121007 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Datacenter Server Limited Edition
 • Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
T? khóa: 
kbmt KB121007 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 121007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com