T?p văn b?n l?n hơn 65,536 hàng không th? đư?c chuy?n nh?p vào Excel 97, Excel 2000, Excel 2002 và Excel 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 120596 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Trong Microsoft Excel 97 cho Windows, Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel 2002, và Microsoft Office Excel 2003, t?p văn b?n có ch?a hơn 65,536 hàng không th? m? trong c?a h? toàn b?. B?n không th? m? các t?p này b?i v? các phiên b?n c?a Microsoft Excel đư?c gi?i h?n 65,536 hàng. N?u b?n m? m?t t?p tin mà có ch?a nhi?u d? li?u hơn này, các t?p tin văn b?n c?t ng?n ? hàng 65,536, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
T?p không đư?c n?p hoàn toàn.
Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng m?t v? mô đ? m? t?p tin và t? đ?ng phá v? các văn b?n thành nhi?u b?ng

Chú ý

Phiên b?n Excel trư?c đó hơn Excel 97 có m?t gi?i h?n c?a các hàng 16,384.

Các phiên b?n c?a Excel sau hơn Excel 2003 có m?t gi?i h?n c?a các hàng 1.048.576.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?. Tuy nhiên, h? s? s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n. V? mô m?u sau s? nh?c b?n cho m?t tên t?p tin văn b?n, và sau đó s? m? ra các t?p tin vào b? nh?. N?u s? hàng là l?n hơn Excel b?ng tính gi?i h?n c?a 65,536, v? mô phá v? các t?p tin vào nhi?u b?ng. V? mô này ch? áp d?ng cho t?p tin b?n lưu dư?i d?ng t?p tin văn b?n và không áp d?ng cho b?t k? đ?nh d?ng t?p tin khác. V? mô không làm vi?c v?i cơ s? d? li?u đ?nh d?ng t?p tin.

Lưu ? r?ng b?i v? đây là m?t v? mô, b?ng cách s? d?ng nó có th? đáng k? ch?m hơn so v?i cách nh?n vào M? trên các Tệp tr?nh đơn.
  'All lines that begin with an apostrophe (') are remarks and are not
  'required for the macro to run.
				
  Sub LargeFileImport()

   'Dimension Variables
   Dim ResultStr As String
   Dim FileName As String
   Dim FileNum As Integer
   Dim Counter As Double
   'Ask User for File's Name
   FileName = InputBox("Please enter the Text File's name, e.g. test.txt")
   'Check for no entry
   If FileName = "" Then End
   'Get Next Available File Handle Number
   FileNum = FreeFile()
   'Open Text File For Input
   Open FileName For Input As #FileNum
   'Turn Screen Updating Off
   Application.ScreenUpdating = False
   'Create A New WorkBook With One Worksheet In It
   Workbooks.Add template:=xlWorksheet
   'Set The Counter to 1
   Counter = 1
   'Loop Until the End Of File Is Reached
   Do While Seek(FileNum) <= LOF(FileNum)
     'Display Importing Row Number On Status Bar
     Application.StatusBar = "Importing Row " & _
       Counter & " of text file " & FileName
     'Store One Line Of Text From File To Variable
     Line Input #FileNum, ResultStr
     'Store Variable Data Into Active Cell
     If Left(ResultStr, 1) = "=" Then
       ActiveCell.Value = "'" & ResultStr
     Else
       ActiveCell.Value = ResultStr
     End If
     
     'For Excel versions before Excel 97, change 65536 to 16384
     If ActiveCell.Row = 65536 Then
       'If On The Last Row Then Add A New Sheet
       ActiveWorkbook.Sheets.Add
     Else
       'If Not The Last Row Then Go One Cell Down
       ActiveCell.Offset(1, 0).Select
     End If
     'Increment the Counter By 1
     Counter = Counter + 1
   'Start Again At Top Of 'Do While' Statement
   Loop
   'Close The Open Text File
   Close
   'Remove Message From Status Bar
   Application.StatusBar = False

  End Sub
				
Chú ý V? mô không phân tích các d? li?u vào c?t. Sau khi s? d?ng các v? mô, b?n c?ng c?n ph?i s? d?ng các Văn b?n đ? c?t l?nh trên cácD? li?u Menu đ? phân tích các d? li?u khi c?n thi?t.Khi b?n ch?y này v? mô trên máy Macintosh, và b?n đang c? g?ng m? m?t t?p tin có ngh?a là trên bàn làm vi?c, b?n ph?i đ?ng trư?c tên t?p tin v?i các sau
Đ?a c?ng: Thư m?c máy tính đ? bàn:
nơi Đ?a c?ng là tên c?a đ?a c?ng c?a b?n. Lưu ? r?ng có m?t không gian gi?a các t? máy tính đ? bàn và thư m?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 120596 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
T? khóa: 
kbimport kbhowto kbcode kbmt KB120596 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:120596

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com