ไม่สามารถนำเข้าแฟ้มข้อความที่มีขนาดใหญ่กว่าแถว 65,536 กับ Excel 97, Excel 2000, Excel 2002 และ Excel 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 120596 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ใน Microsoft Excel 97 สำหรับ Windows, Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel 2002 และ Microsoft Office Excel 2003 แฟ้มข้อความที่ประกอบด้วยแถวมากกว่า 65,536 ไม่สามารถเปิดได้ใน entirety ของตนเอง คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มเหล่านี้ได้เนื่องจาก Microsoft Excel รุ่นเหล่านี้ถูกจำกัดไปยังแถว 65,536 ถ้าคุณเปิดแฟ้ม ที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้ ไฟล์ข้อความถูกตัดทอนในแถว 65,536 และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
File not loaded completely.
However, you can use a macro to open the file and automatically break the text into multiple worksheets

หมายเหตุ

Versions of Excel earlier than Excel 97 have a limit of 16,384 rows.

Versions of Excel later than Excel 2003 have a limit of 1,048,576 rows.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ Microsoft support engineers can help explain the functionality of a particular procedure. However, they will not modify these examples to provide added functionality or construct procedures to meet your specific requirements.The following sample macro prompts you for a text file name, and then opens the file into memory. If the number of rows is larger than the Excel worksheet limit of 65,536, the macro breaks the file into multiple worksheets. This macro applies only to files you saved as text files and does not apply to any other file formats. The macro does not work with database file formats.

Note that because this is a macro, using it may be significantly slower than clickingOPENในการแฟ้ม:เมนู
  'All lines that begin with an apostrophe (') are remarks and are not
  'required for the macro to run.
				
  Sub LargeFileImport()

   'Dimension Variables
   Dim ResultStr As String
   Dim FileName As String
   Dim FileNum As Integer
   Dim Counter As Double
   'Ask User for File's Name
   FileName = InputBox("Please enter the Text File's name, e.g. test.txt")
   'Check for no entry
   If FileName = "" Then End
   'Get Next Available File Handle Number
   FileNum = FreeFile()
   'Open Text File For Input
   Open FileName For Input As #FileNum
   'Turn Screen Updating Off
   Application.ScreenUpdating = False
   'Create A New WorkBook With One Worksheet In It
   Workbooks.Add template:=xlWorksheet
   'Set The Counter to 1
   Counter = 1
   'Loop Until the End Of File Is Reached
   Do While Seek(FileNum) <= LOF(FileNum)
     'Display Importing Row Number On Status Bar
     Application.StatusBar = "Importing Row " & _
       Counter & " of text file " & FileName
     'Store One Line Of Text From File To Variable
     Line Input #FileNum, ResultStr
     'Store Variable Data Into Active Cell
     If Left(ResultStr, 1) = "=" Then
       ActiveCell.Value = "'" & ResultStr
     Else
       ActiveCell.Value = ResultStr
     End If
     
     'For Excel versions before Excel 97, change 65536 to 16384
     If ActiveCell.Row = 65536 Then
       'If On The Last Row Then Add A New Sheet
       ActiveWorkbook.Sheets.Add
     Else
       'If Not The Last Row Then Go One Cell Down
       ActiveCell.Offset(1, 0).Select
     End If
     'Increment the Counter By 1
     Counter = Counter + 1
   'Start Again At Top Of 'Do While' Statement
   Loop
   'Close The Open Text File
   Close
   'Remove Message From Status Bar
   Application.StatusBar = False

  End Sub
				
หมายเหตุ:The macro does not parse the data into columns. After using the macro, you may also need to use theText To Columnsคำสั่งในการข้อมูลmenu to parse the data as needed.When you run this macro on a Macintosh, and you are attempting to open a file that is on the desktop, you must precede the file name with the following
ฮาร์ดดิสก์:Desktop Folder:
โดย:ฮาร์ดดิสก์is the name of your hard disk. Note that there is a space between the words Desktop and Folder.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 120596 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
Keywords: 
kbimport kbhowto kbcode kbmt KB120596 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:120596

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com