L?i t?o t?p ho?c thư m?c trong thư m?c g?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 120138 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n t?o m?t t?p tin ho?c thư m?c trong các thư m?c g?c. Thông báo l?i chính xác ph? thu?c vào phương pháp đư?c s? d?ng đ? t?o ra các t?p tin ho?c thư m?c.

B?ng cách s? d?ng l?nh COPY trong m?t phiên làm vi?c MS-DOS báo cáo sau đây:
  Cannot make directory entry - <filename>
				
WordPad và Paint báo cáo sau khi lưu m?t t?p tin vào thư m?c g?c thư m?c:
  <filename>: This filename is not valid.
				
Khi b?n c? g?ng t?o ra m?t thư m?c m?i trong thư m?c g?c trong My Computer ho?c Windows Explorer, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? t?o <"new folder"="">. H?y ch?c ch?n đ?a không đ?y đ? ho?c ch?-đ?c. </"new>
Lưu ?: Thông tin này là chính xác cho m?t t?p tin tiêu chu?n phân b? b?ng 16 (FAT16) t?p tin h? th?ng, nhưng không áp d?ng cho m?t h? th?ng t?p FAT32. Đ? bi?t thêm thông tin v? FAT32, xem các bài vi?t sau đây trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
154997 Mô t? v? h? th?ng t?p FAT32

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi t?t c? 512 g?c thư m?c m?c đ? đư?c s? d?ng. V?n đ? này c?ng có th? x?y ra v?i ít hơn 512 t?p tin và thư m?c trong các g?c directory v? Windows 95 s? d?ng b? sung m?c thư m?c đ? Lưu tên t?p tin dài.

T?NH TR?NG

Đ? đ?m b?o kh? năng tương thích v?i MS-DOS, Windows 95 s? d?ng m?t t?p tin tiêu chu?n phân b? các b?ng (FAT) t?p tin h? th?ng. Thư m?c g?c cho m?t ? đ?a FAT có m?t kích thư?c c? đ?nh và đư?c lưu tr? trong m?t v? trí c? đ?nh trên đ?a. T?t c? c?ng đ?a ? đ?a s? d?ng 32 l?nh v?c 512 byte m?i đ? lưu tr? thư m?c g?c. Đi?u này gi?i h?n thư m?c g?c trên đ?a c?ng lái xe đ?n 16 K: 32 sectors x 512 byte cho m?i l?nh v?c = 16,384 byte, hay 16 K.

MS-DOS s? d?ng m?t m?c nh?p thư m?c cho m?i t?p tin và thư m?c, nhưng Windows 95 s? d?ng b? sung m?c thư m?c đ? lưu tr? các tên dài t?p tin và thư m?c tên và bi?t hi?u 8,3 liên k?t. Đi?u này có ngh?a r?ng b?n có th? ch?y ra kh?i m?c thư m?c v?i ít hơn 512 t?p tin ho?c thư m?c trong thư m?c g?c thư m?c.

Thư m?c không có m?t kích thư?c c? đ?nh, v? v?y ch? gi?i h?n v? s? lư?ng t?p ho?c c?p b?n có th? lưu tr? trong b?t k? thư m?c v?i Windows 95 là đ?a v? tr?. V? l? do này, nó là t?t nh?t đ? lưu tr? các t?p tin c?a b?n (chương tr?nh và d? li?u) trong m?t thư m?c t?t thư m?c g?c.

GI?I PHÁP

S? d?ng các bư?c sau đ? gi?i phóng g?c m?c thư m?c:
 1. Ki?m tra các ? đ?a cho tên t?p tin dài không h?p l?, và sau đó ch?ng phân m?nh các lái xe như sau:

  S? d?ng nút chu?t ph?i đ? nh?p vào bi?u tư?ng ? đ?a trong My Computer ho?c Windows Explorer và b?m vào thu?c tính vào tr?nh đơn xu?t hi?n. Nh?p vào tab công c? và sau đó nh?p vào ki?m tra bây gi?. Th?c hi?n m?c đ?nh ch?nh s?a n?u tên t?p tin dài không h?p l? đư?c t?m th?y. Sau đó ch?n Defragment Bây gi?.
 2. Đ?i tên b?t k? t?p tin ho?c thư m?c trong thư m?c g?c b?ng cách s? d?ng ch? Thư?ng- trư?ng h?p 8.3 tuân th? t?p tin ho?c thư m?c tên.

  Các nhân v?t h?p l? cho tên t?p ho?c c?p 8.3 tuân th? bao g?m b?t k? s? k?t h?p c?a ch? cái (AZ) và/ho?c s? (0-9), c?ng v?i các sau khi k? t? đ?c bi?t:
     $  Dollar sign
     %  Percent sign
     '  Apostrophe
     `  Opening single quotation mark
     -  Hyphen
     @  At sign
     {  Left brace
     }  Right brace
     ~  Tilde
     !  Exclamation point
     #  Number sign
     (  Opening parenthesis
     )  Closing parenthesis
     &  Ampersand
     _  Underscore
     ^  Caret
  						
 3. Di chuy?n m?t s? t?p tin ho?c thư m?c trong thư m?c g?c.

THÔNG TIN THÊM

M?t thư m?c g?c MS-DOS FAT ch?a m?t m?c riêng bi?t cho m?i t?p tin và thư m?c đó ch?a. Các m?c thư m?c ch?a thông tin như tên t?p, m? r?ng, thu?c tính, và gi? t?p tin đ? cu?i cùng l?n, b?t đ?u t? các nhóm s?, và kích thư?c t?p tin. M?i thư m?c nh?p c?nh s? d?ng 32 byte đ? lưu tr? thông tin này. B?i v? thư m?c g?c 16 k trong kích thư?c, nó có th? ch?a t?i đa 512 m?c thư m?c, mà có 32 m?i byte.

Khi b?n đ?t tên t?p ho?c thư m?c trong Windows, h? th?ng s? t?o m?t ti?u h?c tên t?p tin, có th? m?t tên t?p tin dài, và m?t 8.3 MS-MS-DOS-tuân th? bí danh. N?u tên t?p ho?c c?p đ? 8.3 tương thích, ch? có m?t m?c nh?p thư m?c đư?c s? d?ng.

Lưu ?: Đ?i v?i m?t tên t?p ho?c c?p đư?c tuân th? 8.3, nó ph?i ch?a ch? nh?ng nhân v?t có hi?u l?c trong m?t tên 8,3 bí danh, và nó ph?i bao g?m t?t c? các k? t? ch? hoa.

Windows 95/98 cho phép tên t?p tin và thư m?c có ch?a lên đ?n 250 k? t?. Nhân v?t h?p l? cho tên t?p Windows 95 bao g?m t?t c? các h?p l? MS-DOS t?p tin tên k? t?, k? t? v? tr? và sau đây k? t? b? sung:
  +  Plus sign
  ,  Comma
  .  Period
  =  Equal sign
  [  Opening bracket
  ]  Closing bracket
				
Windows 95 tên t?p tin không ph?i là trư?ng h?p nh?y c?m, nhưng trư?ng h?p đư?c b?o t?n. Tên t?p tin chính có th? bao g?m Thư?ng, th?p hơn ho?c trư?ng h?p h?n h?p nhân v?t. Ví d?, b?n có th? đ?t tên m?t t?p tin "MyText.txt" và h? th?ng t?p tin b?o t?n các trư?ng h?p đ?nh d?ng.

N?u tên t?p tin không ph?i là 8,3 tuân th?, Windows 95 t? đ?ng t?o ra m?t 8.3 bí danh cho tên t?p tin. M?t m?c nh?p thư m?c b? sung là đư?c s? d?ng đ? lưu tr? bí danh 8,3. N?u tên t?p tin chính ch?a nhi?u hơn 13 k? t?, m?t b? sung m?c nh?p thư m?c đư?c s? d?ng.

B?ng dư?i đây cho th?y m?t s? tên t?p tin chính, bí danh 8,3 c?a h?, và s? d?ng m?c nh?p thư m?c trong Windows 95:
  Primary        Possible    Directory
  file name       8.3 alias   entries used
  -------------------------------------------------
  EXAMPLE.TXT      EXAMP~1.TXT     1
  Example.txt      EXAMP~1.TXT     2
  !@#$%&().{^}     !@#$%&~1.{^}    1
  !@#$%&().{+}     !@#$%&~1.{}     2
  LFN TEST.TXT     LFNTES~1.TXT    2
  This is a LFN.TEST  THISIS~1.TES    3
  This is a very long
  file name.test    THISIS~2.TES    4
				
Lưu ?: B?t k? t?p tin có tên ch?a các k? t? hơn 13 đ?i h?i 3 ho?c thêm m?c thư m?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 120138 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbdiskmemory kbmt KB120138 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:120138

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com