Làm th? nào đ? khôi ph?c, chuy?n đ?i, g? r?i các thư m?c trong Windows 95/98/Me

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 119941 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này bàn v? cách Windows chuy?n đ?i hi?n có c?a s? và c?a s? cho nhóm làm vi?c nhóm thư m?c Windows 95/98 và Windows Millennium Edition (Me), làm th? nào đ? xây d?ng l?i và khôi ph?c c?p, làm th? nào [h?n ch?] ph?n t? ti?n.T?p tin này đư?c chuy?n giao cho Windows 95/98/Me, và làm th? nào đ? kh?c ph?c s? chuy?n đ?i th?t b?i.

THÔNG TIN THÊM

Lưu ?: Trong bài vi?t này, các thu?t ng? "c?a s?" dùng đ? ch? Windows phiên b?n 3.1 và 3,11 và Windows cho nhóm làm vi?c Phiên b?n 3.1 và 3,11.

Các nhóm so v?i thư m?c

Windows s? d?ng các nhóm và các m?t hàng nhóm đ?i di?n b?i bi?u tư?ng đ? cung c?p truy c?p các chương tr?nh. Nhóm m?c đ?nh cho Windows là chính, ph? ki?n, tr? chơi, và kh?i đ?ng. M?t ví d? v? m?t kho?n m?c trong nhóm chính là b?ng đi?u khi?n.

Windows 95/98/Me s? d?ng thư m?c và liên k?t đ? cung c?p ch?c năng tương t? như các nhóm và các m?t hàng trong các phiên b?n trư?c c?a Windows.

Chuy?n đ?i các nhóm thư m?c

Đ? t?o thu?n l?i cho vi?c nâng c?p t? Windows đ? Windows 95/98/Me, m?t t?p tin th?c thi tên là GRPCONV.EXE là bao g?m trong Windows 95/98/Me. T?p này cung c?p b?n d?ch c?a các nhóm và nhóm m?c đ?n thư m?c và các liên k?t.

M?i nhóm đư?c chuy?n đ?i sang m?t thư m?c, và các m?t hàng đư?c chuy?n đ?i sang tr?nh bao liên k?t, mà đư?c đ?t trong thư m?c c? th? đó.

GRPCONV.EXE s? d?ng thông tin t? s? đăng kí theo d?i nh?ng thay đ?i trong nhóm tác ph?m đó đ? x?y ra k? t? l?n cu?i cùng GRPCONV.EXE đ? đư?c ch?y. Không có kho?n m?c nào trong c? hai h? th?ng.INI ho?c WIN.T?p tin này ưu tiên qua các m?c đăng k? h? th?ng.

Cu?i cùng l?n ngày và th?i gian c?a ti?n.T?p tin này và t?t c? các nhóm t?p tin đư?c lưu trong s? đăng k? h? th?ng:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\GrpConv


GRPCONV.EXE ch?y t? đ?ng sau khi thi?t l?p đ? sao chép h?u h?t các t?p tin c?n thi?t cho m?t cài đ?t xong và kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. B?n c?ng có th? ch?y GRPCONV.EXE b?ng tay. GRPCONV.EXE h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch sau đây:
 • / S

  GRPCONV.EXE, khi ch?y v?i switch/s, xây d?ng l?i m?c đ?nh Windows 95/98/Me c?p. M?t h?p tho?i t?nh tr?ng có tiêu đ? "Start Menu phím t?t" xu?t hi?n trong quá tr?nh rebuilding. Khi nó đư?c hoàn t?t, b?n có quay tr? l?i bàn làm vi?c.
 • / M

  GRPCONV.EXE, khi ch?y v?i chuy?n /M, cho phép b?n chuy?n đ?i b?ng tay Windows nhóm hi?n có vào thư m?c Windows 95/98/Me. B?n có th? chuy?n đ?i ch? có m?t nhóm m?t lúc b?ng cách s? d?ng phương pháp này. N?u các nhóm trong thư m?c mà b?n cài đ?t Windows 95/98/Me, h? t? đ?ng chuy?n đ?i trong khi thi?t l?p.
 • -o

  C?p Nh?t ch? có thành ph?n tùy ch?n.
 • -t

  B?n C?p Nh?t thay đ?i thư m?c.
Đ? tái t?o các thư m?c m?c đ?nh r?ng tàu v?i Windows 95/98/Me:

 1. B?m nút b?t đ?u, và sau đó b?m ch?y.
 2. G? l?nh sau đây:
  GRPCONV/s

S? d?ng các bư?c sau đ? chuy?n đ?i hi?n có Windows nhóm đ? các Windows 95/98 đ?nh d?ng:

 1. B?m nút b?t đ?u, và sau đó b?m ch?y.
 2. Lo?i sau đây:
  GRPCONV/m

 3. Nh?p vào nhóm b?n mu?n chuy?n đ?i.
 4. Thực hiện một trong những việc sau:
  • Nh?p vào m?, sau đó nh?p vào có trong "chương tr?nh qu?n l? nhóm Chuy?n đ?i"h?p tho?i.

   Khi b?n b?m có, m?t h?p tho?i t?nh tr?ng có tiêu đ? "Start Menu phím t?t" xu?t hi?n trong quá tr?nh rebuilding. Khi nó đư?c hoàn t?t, b?n có quay tr? l?i bàn làm vi?c.

   - hay -
  • Chuy?n đ?i nhóm b?ng cách b?m đúp vào tên nhóm. Cho Ví d?, n?u b?n có m?t nhóm đư?c g?i là MYGROUP.GRP, b?n có th? b?m đúp vào MYGROUP.GRP đ? chuy?n nó sang Windows 95/98/Me d?ng th?c thư m?c.

Khác GRPCONV.Chi ti?t c? th? EXE

 • Đ?u tiên GRPCONV.EXE ch?y, các tiêu chí t?m ki?m con đư?ng cho vi?c t?m ki?m các nhóm hi?n có đư?c nghiêm ch?nh d?a trên n?i dung c?a TI?N.T?p tin này trong thư m?c Windows hi?n (n?u nó t?n t?i).
 • Tên nhóm và m?c tên không đư?c s?p x?p trư?c khi đ? chuy?n đ?i. Nhóm chuy?n đ?i b?t đ?u v?i nhóm đ?u tiên trong thư m?c, và v? links đư?c t?o ra đ?u v?i m?c đ?u tiên trong m?t nhóm.
 • B? nh? c?n thi?t cho vi?c chuy?n đ?i c?a các nhóm đư?c c?p phát cho m?i nhóm m?c như c?n thi?t và sau đó phát hành t?t c? cùng m?t lúc cu?i x? l? m?i nhóm. Không có t?p tin t?m th?i đư?c t?o ra trong th?i gian chuy?n đ?i.
 • T?t c? d? li?u trong m?t.T?p tin GRP, ngo?i tr? v? trí bi?u tư?ng (x, y t?a đ? trong m?t nhóm), đư?c s? d?ng trong th?i gian chuy?n đ?i và di chuy?n vào thư m?c trong thư m?c Windows 95/98/Me \PROGRAMS.
 • GRPCONV.EXE g?i sáng t?o liên k?t v? API tr?c ti?p, và như v?y không g?i b?t k? th?c thi trong chuy?n đ?i.
 • Giám đ?c chương tr?nh Windows đ? đư?c bi?t là t?o b? h?ng.T?p tin GRP mà có th? làm vi?c trong môi trư?ng b?n đ?a c?a h?, nhưng có ti?m năng đ? gây ra l?i trong khi chuy?n đ?i trong Windows 95/98/ME GRPCONV.EXE công nh?n b? h?ng.GRP t?p tin và đúng cách chuy?n đ?i chúng.
 • N?u m?t ho?c nhi?u nhóm không đư?c chuy?n đ?i sang thư m?c, ho?c n?u m?t ho?c nhi?u kho?n m?c trong m?t nhóm không đư?c chuy?n đ?i đ? liên k?t, h?y làm theo nh?ng phương pháp nêu trong "Gi?i đáp th?c m?c chuy?n đ?i nhóm" ph?n dư?i đây.

Nh?ng h?n ch? di cư cho nâng c?p

GRPCONV.EXE di cư ? b? ph?n [h?n ch?] ti?n.T?p tin này t? phiên b?n trư?c c?a Windows thành ph?n chính sách c?a các s? đăng k? h? th?ng.

Gi?i đáp th?c m?c nhóm chuy?n đ?i

N?u m?t nhóm không th? đư?c chuy?n đ?i, ho?c n?u m?t l?i s? đư?c hi?n th? trong th?i gian chuy?n đ?i, s? d?ng các bư?c sau đ? kh?c ph?c v?n đ?:
 1. S? d?ng GRPCONV.EXE đ? chuy?n đ?i m?t t?p tin nhóm mà trư?c đó đ? đư?c chuy?n đ?i thành công. N?u đi?u này không thành công, GRPCONV.EXE đ? b? h?ng, và b?n ph?i thay th? các t?p này v?i GRPCONV.EXE t?p tin t? ban đ?u c?a b?n Windows 95/98/Me đ?a. N?u bư?c này là thành công, ti?p t?c bư?c 2.
 2. Ch?y ti?n.EXE t?p tin mà tàu v?i Windows 95/98/Me và xem nhóm mà không chuy?n đ?i. N?u nó hi?n th? và hành đ?ng m?t cách chính xác trong chương tr?nh qu?n l?, t?o ra m?t nhóm m?i và b?n sao (không di chuy?n) các kho?n m?c kh?i nhóm g?c m?i.
 3. Đóng chương tr?nh qu?n l? và ch?y GRPCONV.EXE trong ch? đ? tương tác (grpconv /m) đ? chuy?n đ?i nhóm m?i đư?c thành l?p. N?u bư?c này không thành công, ti?p t?c v?i bư?c 4.
 4. Ch?y chương tr?nh qu?n l?, xóa các kho?n m?c trong nhóm m?i đư?c thành l?p, và sao chép m?t vài ngư?i trong s? các m?c kh?i nhóm g?c vào nhóm m?i. N?u th?t b?i này, l?p l?i bư?c này v?i m?c khác nhau cho đ?n khi b?n có xác đ?nh m?c nào gây ra s? th?t b?i.
Lưu ?: C?ng có th? cho m?t virus gây ra chuy?n đ?i th?t b?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 119941 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.1
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.11
T? khóa: 
kbhowto kbui kbmt KB119941 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:119941

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com