Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo fail? i? tinklo tarnyb?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 119591 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje yra informacijos, kaip gauti ?Microsoft? valdikli?, programin?s ?rangos naujinim? ir kit? palaikymo fail?, atsisiun?iant juos i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro. Daugiau informacijos ?r. ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx
Pastaba Tai n?ra atsisiuntimo problem? trik?i? ?alinimo straipsnis. ?iame straipsnyje pateikiama, kaip atsisi?sti fail? i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro.

?Microsoft? atsisiuntimo centre pateikiama:
 • ?Microsoft? valdikliai, pakeitimo paketai, kar?tosios pataisos ir kiti palaikymo failai.
 • Vienas prad?ios ta?kas visiems atsisiun?iamiems failams.
 • Galimyb? ie?koti atsisiun?iam? fail? visoje ?Microsoft.com? svetain?je.
 • Suma?inti ?i? fail? radimo laik?.

Fail?, kuriuos galima atsisi?sti, tipai

?iame straipsnyje pateikiama informacija apie ?iuos fail? tipus:
 • ?Windows? failai (.exe)
 • Archyvo fail? (.zip)
 • MS-DOS failai (.exe)
 • ?Macintosh? fail? (.hqx, .bin, arba .sea)

DAUGIAU INFORMACIJOS

Pagrindin? atsisiuntimo instrukcija

Failai, kuriuos ?Microsoft? talpina ? interneto tarnybas, ?prastai yra suglaudinti, savaime i?siskleid?iantys failai.

Pastaba Ma?i failai gali b?ti nesuglaudinti. ?ie failai pateikiami su originaliais pl?tiniais ir savaime nei?siskleid?ia.

32 bit? ir 64 bit? operacin?s sistemos

Daugiau informacijos apie 32 ir 64 bit? operacines sistemas ?r. spustel?j? toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
827218 Kaip nustatyti, ar kompiuteryje veikia 32, ar 64 bit? ?Windows? operacin?s sistemos versija

?Windows? failai (.exe)

?Windows? operacin?ms sistemoms sukurti failai turi pl?tin? .exe. Jie yra suglaudinti, savaime i?siskleid?iantys failai. Nor?dami atsisi?sti ir i?skleisti .exe failus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Suraskite norim? atsisi?sti fail?. Jeigu nesate tikri, kuriuos failus atsisi?sti, kad gautum?te pagalbos failams surasti, galite apsilankyti ?Microsoft? atsisiuntimo centre:
  http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx
 2. Jei atsisiun?iate ? disk?, jis turi buti suformatuotas, tu??ias. Jei atsisiun?iate ? kiet?j? disk?, sukurkite nauj? aplank?, ? kur? laikinai galite kopijuoti fail? ir j? atidaryti.

  D?mesio Nesi?skite fail? tiesiogiai ? ?Windows? aplank?. Taip galite perra?yti failus, kurie yra reikalingi tinkamam kompiuterio veikimui.
 3. Atlikite atsisiuntimo proced?r?, kuri yra naudojama 1 ?ingsnyje nurodytiems interneto paslaug? tiek?jo failams atsisi?sti. Atsisi?skite fail? ? disk? arba ? nauj? aplank?.
 4. Aplanke raskite atsisi?st? fail? ir du kartus spustel?kite ant jo, kad prad?tum?te diegimo proces?.
Tur?kite omenyje, kad kai kurie .exe failai yra suglaudinti ?PKWare? fail? glaudinimo priemone. Nor?dami atsisi?sti ir i?skleisti .exe failus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Suraskite norim? atsisi?sti fail?. Jeigu nesate tikri, kuriuos failus atsisi?sti, kad gautum?te pagalbos failams surasti, galite apsilankyti ?Microsoft? atsisiuntimo centre:
  http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx
 2. Jei atsisiun?iate ? disk?, jis turi buti suformatuotas, tu??ias. Jei atsisiun?iate ? kiet?j? disk?, sukurkite nauj? aplank?, ? kur? laikinai galite kopijuoti fail? ir j? atidaryti.

  D?mesio Nesi?skite fail? tiesiogiai ? ?Windows? aplank?. Taip galite perra?yti failus, kurie yra reikalingi tinkamam kompiuterio veikimui.
 3. Atlikite atsisiuntimo proced?r?, kuri yra naudojama 1 ?ingsnyje nurodytiems interneto paslaug? tiek?jo failams atsisi?sti. Atsisi?skite fail? ? disk? arba ? nauj? aplank?.
 4. Nor?dami i?skleisti atsisi?sto savaime i?siskleid?ian?io .exe failo turin?, spustel?kite Prad?ti, Vykdyti ir ?veskite toki? komand?:
  <path\filename> -d
  ?ioje komandoje <path\filename> yra aplanko vieta ir atsisi?sto failo pavadinimas.

  Pavyzd?iui, jei atsisiunt?te Sample.exe ? aplank? C:\Download, ?veskite ?i? komand?:
  C:\Download\Sample.exe -d
  Pastaba Nors dukart spustel?jote savaime i?siskleid?iant? .exe fail?, kad i?skleistum?te jo turin?, ?is ?ingsnis u?tikrins, kad rekursyviai suglaudintas failas i?laikys failo strukt?r?.
Jei kyla problem? i?glaudinant atsisi?stus failus, pabandykite juos atsisi?sti dar kart?.

Suglaudinti failai (.zip)

Failai, kurie yra sukurti suglaudinti kelis failus, turi pl?tin? .zip. ?ie failai yra suglaudinti. Tokie .zip failai yra automati?kai suglaudinti ir i?pl?sti ?Windows XP? ir ?Windows Vista? operacin?se sistemose, ir tokiems failams neb?tina naudoti ?WinZip? priemon?s.

Daugiau informacijos apie ?Winzip? ?r. ?ioje ?Nico Mak Computing, Inc.?, ?iniatinklio svetain?je:
http://www.winzip.com
?Microsoft? teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums gauti technin? palaikym?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja, kad ?i tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacija yra tiksli.

Nor?dami tinkamai atsisi?sti ir i?skleisti ?iuos .zip failus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Suraskite norim? atsisi?sti fail?. Jeigu nesate tikri, kuriuos failus atsisi?sti, kad gautum?te pagalbos failams surasti, galite apsilankyti ?Microsoft? atsisiuntimo centre:
  http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx
 2. Jei atsisiun?iate ? disk?, jis turi buti suformatuotas, tu??ias. Jei atsisiun?iate ? kiet?j? disk?, sukurkite nauj? aplank?, ? kur? laikinai galite kopijuoti fail? ir j? atidaryti.

  D?mesio Nesi?skite fail? tiesiogiai ? ?Windows? aplank?. Taip galite perra?yti failus, kurie yra reikalingi tinkamam kompiuterio veikimui.
 3. Atlikite atsisiuntimo proced?r?, kuri yra naudojama 1 ?ingsnyje nurodytiems interneto paslaug? tiek?jo failams atsisi?sti. Atsisi?skite fail? ? disk? arba ? nauj? aplank?.
 4. Raskite atsisi?st? fail? aplanke ir dukart j? spustel?kite, kad atidarytum?te.

MS-DOS failai (.exe)

?ie .exe failai yra suglaudinti ?PKWare? fail? glaudinimo priemone. Nor?dami atsisi?sti ir i?skleisti .exe failus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Suraskite norim? atsisi?sti fail?. Jeigu nesate tikri, kuriuos failus atsisi?sti, kad gautum?te pagalbos failams surasti, galite apsilankyti ?Microsoft? atsisiuntimo centre:
  http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx
 2. Jei atsisiun?iate ? disk?, jis turi buti suformatuotas, tu??ias. Jei atsisiun?iate ? kiet?j? disk?, sukurkite nauj? aplank?, ? kur? laikinai galite kopijuoti fail? ir j? atidaryti.

  D?mesio Nesi?skite fail? tiesiogiai ? ?Windows? aplank?. Taip galite perra?yti failus, kurie yra reikalingi tinkamam kompiuterio veikimui.
 3. Atlikite atsisiuntimo proced?r?, kuri yra naudojama 1 ?ingsnyje nurodytiems interneto paslaug? tiek?jo failams atsisi?sti. Atsisi?skite fail? ? disk? arba ? nauj? aplank?.
 4. Nor?dami i?skleisti atsisi?sto savaime i?siskleid?ian?io .exe failo turin?, spustel?kite Prad?ti, Vykdyti ir ?veskite toki? komand?:
  <path\filename> -d
  ?ioje komandoje <path\filename> yra aplanko vieta ir atsisi?sto failo pavadinimas.

  Pavyzd?iui, jei atsisiunt?te Sample.exe ? aplank? C:\Download, ?veskite ?i? komand?:
  C:\Download\Sample.exe -d
  Pastaba Nors dukart spustel?jote savaime i?siskleid?iant? .exe fail?, kad i?skleistum?te jo turin?, ?is ?ingsnis u?tikrins, kad rekursyviai suglaudintas failas i?laikys failo strukt?r?.
Jei kyla problem? i?glaudinant atsisi?stus failus, pabandykite juos atsisi?sti dar kart?.

?Macintosh? failai (.hqx, .bin, arba .sea)

Jei tai yra ?Macintosh? failas, jis turi pl?tin? .hqx arba .bin. .hqx failas yra ?BinHex 4.0? teksto formato failas, o .bin failas ? ?MacBinary? formato failas.

Kai atsisiun?iate .hqx arba .bin fail?, turite j? dekoduoti su ?Windows? skirta ?Aladdin Systems Stuffit Expander? arba kita priemone, kuri supranta ?BinHex? arba ?MacBinary? format?, pvz., ?BinHex 4.0? arba ?CompactPro?. Dekoduojamas .hqx arba .bin failas paver?iamas diegimo failu. Kai tik failas pakei?iamas ? diegimo fail?, galite dukart j? spustel?ti ir ?diegti jo turin?.

.hqx arba .bin taip pat gali b?ti dekoduojami ? dvinario formato, suglaudint? .sea fail?. Nor?dami i?glaudinti failo turin?, dukart spustel?kite <filename>.sea piktogram?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina bendrovei ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? neteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 119591 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. bir?elio 29 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Customer Service and Support Information
Rakta?od?iai: 
kmcustomerservice kbresolve kbpubtypekc kbhowto KB119591

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com