Danh sách các tên đăng k? v?i d?ch v? th?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 119495 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 314104.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Tên đăng k? b?i h? ph?c v? WINS có th? đư?c chia thành ba nhóm:

 • Tên máy tính
 • Tên mi?n
 • Tên g?i khác/đ?c bi?t
M?i khách hàng th?ng th?c s? đăng k? tên c?a nó v?i h? ph?c v? WINS ba ho?c b?n l?n.

LƯU ?: Khách MS-DOS hàng r?ng tàu v?i Windows NT Phiên b?n 3,5 (LAN Qu?n l? máy khách Phiên b?n 2.2 c cho MS-DOS và máy s? d?ng m?ng Microsoft Phiên b?n 3,0) cung c?p h? tr? cho ngh? quy?t th?ng, nhưng không đăng k?.

M?t s? đ?c bi?t NetBIOS tên c?ng đư?c đăng k? đ? duy tr? và l?y duy?t danh sách. Tên đư?c li?t kê ? đây đư?c ng? ? b?ng tên "Name(xx)" theo sau b?i giá tr? hex (xx) và đ?n v?i không gian đ? 16 byte.

THÔNG TIN THÊM

Đăng k? tên c?a máy tính:
\\<computer_name>[00h]</computer_name>
Tên này đư?c đăng k? cho tên máy tr?m khách hàng th?ng.

\\<computer_name>[03h]</computer_name>
Tên này đư?c đăng k? cho các d?ch v? Messenger trên nh?ng th?ng.

Khách hàng:

\\<computer_name>[BFh]</computer_name>
M?ng lư?i giám sát ti?n ích (tên nhóm, đăng k? khi ch?y netmon) Tên này đư?c đăng k? cho các d?ch v? m?ng lư?i giám sát đ?i l? và s? ch? xu?t hi?n n?u d?ch v? đư?c kh?i đ?ng trên h? th?ng. Nếu tên máy tính là không ph?i là m?t nhân v?t đ?y đ? 15, tên s? đư?c đ?n v?i c?ng v?i (+) các bi?u tư?ng.

\\<computer_name>[BEh]</computer_name>
Đ?i l? giám sát m?ng (tên duy nh?t, đăng k? khi đ?i l? t? xa b?t đ?u)

\\<computer_name>[1Fh]</computer_name>
Tên này đư?c đăng k? cho m?ng Dynamic Data Exchange (NetDDE) d?ch v? và s? ch? xu?t hi?n n?u d?ch v? NetDDE đang b?t đ?u trên các h? th?ng. Theo m?c đ?nh, dư?i Windows NT 3.5, phiên b?n d?ch v? NetDDE đang không t? đ?ng kh?i đ?ng.

\\<computer_name>[20h]</computer_name>
Tên này đư?c đăng k? cho các d?ch v? máy ch? trên máy khách th?ng.

\\<computer_name>[21h]</computer_name>
RAS khách hàng.

\\<computer_name>[06h]</computer_name>
D?ch v? h? ph?c v? RAS.

Đăng k? tên mi?n:

\\<domain_name>[00h]</domain_name>
Trư?ng h?p này tên mi?n đư?c đăng k? b?i các máy tr?m v? v?y là nó có th? nh?n đư?c chương tr?nh phát thanh tr?nh duy?t t? m?ng LAN qu?n l? d?a trên h? th?ng. Đây là tên mà máy ch? thông báo phát sóng trong Microsoft LAN Manager máy tính Microsoft LAN Manager v? v?y nh?ng g? khác có th? theo d?i các máy ch? trên m?ng. Máy tính Windows không làm cho nh?ng bu?i phát sóng tr? khi tùy ch?n LMAnnounce đ? đư?c kích ho?t b?i c?u h?nh d?ch v? Server trong Control Panel/m?ng ?ng d?ng.

\\<domain_name>[1Bh]</domain_name>
Trư?ng h?p này tên mi?n đư?c đăng k? b?i các máy ch? Windows NT h? th?ng mà ch?y theo tr?nh duy?t mi?n Master và đư?c s? d?ng đ? cho phép duy?t web t? xa cho các tên mi?n. Khi m?t h? ph?c v? WINS truy v?n cho b?n tên này, m?t h? ph?c v? WINS tr? v? đ?a ch? IP c?a h? th?ng đăng k? đây Tên.

\\<domain_name>[1Ch]</domain_name>
Tên này đư?c đăng k? đ? s? d?ng b?i các b? đi?u khi?n tên mi?n trong các tên mi?n và có th? ch?a đ?a ch? IP lên đ?n 25. M?t đ?a ch? IP s? r?ng chính Domain Controller (PDC) và 24 khác s? các đ?a ch? IP c?a đi?u khi?n vùng sao lưu (BDCs). Tên mi?n [1Ch] tên đư?c s? d?ng b?i các BDCs đ? xác đ?nh v? trí PDC và s? d?ng khi vư?t qua - thông qua xác th?c c?n thi?t đ? xác nh?n m?t yêu c?u đăng nh?p.

\\<domain_name>[1Dh]</domain_name>
Trư?ng h?p này tên mi?n đư?c đăng k? ch? b?i Master Tr?nh duy?t, trong đó có th? ch? có m?t tên mi?n. Tên này là đư?c s? d?ng b?i tr?nh duy?t sao lưu đ? giao ti?p v?i các tr?nh duy?t Master trong Th? t? đ? truy xu?t danh sách các máy ch? có s?n t? Master Tr?nh duy?t.

\\<domain_name>[1Eh]</domain_name>
Tên này đư?c đăng k? b?i t?t c? các máy ch? tr?nh duy?t và tr?nh duy?t ti?m năng các máy ch? trong m?t tên mi?n ho?c nhóm làm vi?c. Nó đư?c s? d?ng đ? yêu c?u thông báo mà đư?c g?i b?i Master tr?nh duy?t đ? l?p đ?y lên danh sách tr?nh duy?t c?a m?nh, và cho b?u c? yêu c?u các gói d? li?u đ? bu?c m?t cu?c b?u c?.

Tên g?i khác/đ?c bi?t:

Thêm vào tên c?a máy tính và tên mi?n, sau tên c?ng xu?t hi?n trong cơ s? d? li?u th?ng.

\\--__MSBROWSE__[01h]
Tên này đư?c đăng k? b?i tr?nh duy?t Master và đư?c s? d?ng đ? phát sóng và nh?n đư?c tên mi?n thông báo trên m?ng con đ?a phương. Nó là thông qua tên này Master tr?nh duy?t cho các tên mi?n khác nhau h?c tên c?a khác nhau tên mi?n và tên c?a các tr?nh duy?t Master trên nh?ng tên mi?n. Khi m?t h? ph?c v? WINS s? nh?n đư?c m?t truy v?n tên cho tên này, các H? ph?c v? WINS s? luôn quay tr? l?i m?ng con đ?a ch? qu?ng bá cho các yêu c?u c?a khách hàng đ?a phương m?ng con.

\\<username>[03h]</username>
Khi xem th?ng cơ s? d? li?u, tên ngư?i dùng cho hi?n đang đăng nh?p ngư?i dùng s? c?ng đư?c đăng k? trong cơ s? d? li?u th?ng. Tên ngư?i dùng là đăng k? c?a các thành ph?n máy ch? do đó ngư?i dùng có th? nh?n đư?c b?t k? 'net g?i' l?nh g?i đ?n tên ngư?i dùng c?a h?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 119495 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbnetwork kbmt KB119495 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:119495

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com