REG: CurrentControlSet m?c ph?n 2: SessionManager

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 102985 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t có m?c đăng k? cho CurrentControlSet\Control Subkeys ph?n 2 - Session Manager m?c.

Danh sách c?a các đi?u khi?n khác subkeys theo CurrentControlSet, xem các bài vi?t:

CurrentControlSet ph?n 1, có ch?a:

 • BootVerificationProgram
 • ComputerName
 • DisplayDriver
 • GroupOrderList
 • HiveList
 • KeyboardLayout
 • LSA
 • NetworkProvider
 • NLS
 • PriorityControl
 • ProductOptions
 • ServiceGroupOrder
CurrentControlSet ph?n 3, có ch?a:

 • Thi?t l?p
 • TimeZoneInformation
 • VirtualDeviceDrivers
 • Windows
 • WOW

CURRENTCONTROLSET\CONTROL SUBKEYS M?C

Phím này có ch?a các tham s? đi?u khi?n kh?i đ?ng h? th?ng, ch?ng h?n như h? th?ng con đ? t?i, kích thư?c và v? trí c?a t?p hoán trang, và do đó trên.

Lưu ?: H? th?ng ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i cho b?t k? thay đ?i nào trong ki?m soát đ? khóa có hi?u l?c.

SESSION MANAGER KI?M SOÁT ENTRIES

Session Manager subkey ch?a các bi?n toàn c?u đư?c s? d?ng b?i các Session Manager. Các giá tr? này đang đư?c lưu tr? trong đư?ng d?n đăng k? sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
		

BootExecute REG_MULTI_SZ

Default:  autocheck autochk *
		
Xác đ?nh các chương tr?nh ch?y trong khi kh?i đ?ng. Ví d?, n?u chuy?n đ?i.EXE có s? d?ng đ? chuy?n đ?i h? th?ng t?p tin trên m?t ? đ?a c?ng, giá tr? này là thêm vào BootExecute do đó chuy?n đ?i x?y ra khi h? th?ng kh?i đ?ng l?i: BootExecute = autocheck autoconv \DosDevices\x: /FS:NTFS

CriticalSectionTimeout REG_DWORD

Default:  0x278d00
		
Xác đ?nh gian ch? b? t?c cho ph?n quan tr?ng. Thông thư?ng, bán l? b?n cài đ?t c?a Windows NT s? không gian ch? và phát hi?n ra deadlocks.

GlobalFlag REG_DWORD

Default:  0x21100000
		
Ki?m soát các ho?t đ?ng bên trong Windows NT. B?n có th? thay đ?i giá tr? này đ? vô hi?u hóa các h? th?ng ph? OS/2 N?u b?n mu?n ch?y ?ng d?ng b? ràng bu?c m?t VDM, thay v? theo các h? th?ng ph? OS/2. Thi?t l?p giá tr? này đ? 20100000 đ? vô hi?u hóa các h? th?ng ph? OS/2.

ObjectDirectories REG_MULTI_SZ

Default:  \DosDevices
      \Windows
      \RPC Control
		
Danh sách các thư m?c đ?i tư?ng đ? t?o ra trong khi kh?i đ?ng. Không ch?nh s?a các m?c.

RegisteredProcessors REG_DWORD

Default:  0x4
		

ResourceTimeoutCount REG_DWORD

Default:  0x9e340
		
S? 4 giây b? ve c?n đ? transpire trư?c m?t th?i gian tài nguyên- ra x?y ra. Bán l? cài đ?t c?a Windows NT s? không bao gi? time-out.

DOS thi?t b? đi?u khi?n m?c

DosDevices subkey li?t kê các liên k?t tư?ng trưng đư?c xây d?ng trong đ? t?o t?i kh?i đ?ng. Các giá tr? đư?c lưu tr? dư?i này subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
  \Control\Session Manager\DOS Devices
		
M?c trong phím này có lo?i d? li?u REG_SZ. Danh sách sau hi?n th? các m?c đ?nh m?c dư?i phím này.
  AUX=\DosDevices\COM1
  MAILSLOT=\Device\MailSlot
  NUL=\Device\Null
  PIPE=\Device\NamedPipe
  PRN=\DosDevices\LPT1
  TELNET=\Device\Telnet
  UNC=\Device\Mup
		

Môi trư?ng đi?u khi?n m?c

Môi trư?ng subkey đ?nh ngh?a bi?n môi trư?ng mà h? th?ng t?o ra và đó đư?c s? d?ng b?i Windows NT Logon và qu?n l? chương tr?nh.

Th?n tr?ng: S? d?ng chăm sóc c?c trong vi?c thay đ?i các giá tr? này nh?p c?nh. N?u các ho?t đ?ng h? th?ng không th? t?m th?y t?p đư?c ch? ra cho m?t h? th?ng ph?, b?n s? không có th? ch?y các ?ng d?ng không Windows NT.

Đư?ng d?n đăng k? cho các giá tr? này là:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
  \Control\Session Manager\Environment
		

ComSpec REG_EXPAND_SZ tên t?p tin

Default: %systemRoot%\SYSTEM32\CMD.EXE
		
Xác đ?nh đư?ng d?n và tên t?p cho các Windows NT thông d?ch l?nh viên (các tương đương c?a MS-DOS l?nh.COM).

Os2LibPath REG_EXPAND_SZ tên t?p tin

Default: %systemRoot%\SYSTEM32\os2\dll
		
Xác đ?nh đư?ng d?n cho Microsoft OS/2 Phiên b?n 1.x thư vi?n.

Đư?ng d?n REG_EXPAND_SZ tên t?p tin

Default: %systemRoot%\SYSTEM32; %SystemRoot%
		
Đ?nh ngh?a bi?n đư?ng d?n cho đăng nh?p Windows NT và qu?n l? chương tr?nh.

Windir REG_EXPAND_SZ tên t?p tin

Default: %systemRoot%\SYSTEM32\CMD.EXE
		
Xác đ?nh đư?ng d?n cho t?p tin th?c thi cho WOW, như đư?c s? d?ng b?i Windows NT đăng nh?p và giám đ?c chương tr?nh.

FileRenameOperations m?c

M?c cho FileRenameOperation h? tr? đ?i MoveFileEx ch?m tr?-tên và kh? năng xoá b? tr? ho?n. M?c đang đư?c lưu tr? trong Registry này đư?ng d?n:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
  \Control\Session Manager\FileRenameOperations
		
Nh?ng kho?n m?c nên đư?c duy tr? b?i h? th?ng.

M?c KnownDLLs đi?u khi?n

Đi?u quan tr?ng KnownDlls đ?nh ngh?a t?p DLLs l?n đ?u tiên đư?c t?m ki?m trong th?i gian kh?i đ?ng h? th?ng. Nói chung đây là h? th?ng DLLs đư?c n?p t? đ?a vào m?t ph?n c?a b? nh? và đư?c ki?m tra cho tính toàn v?n. Các DLL tiêu th? m?t s? tài nguyên, ngay c? khi không có ?ng d?ng t?i chúng. Chúng xu?t hi?n như riêng bi?t m?c theo con đư?ng này đăng k?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
  \Control\Session Manager\KnownDLLs
		

driverName REG_SZ tên t?p tin DLL

Đi?u này lo?t các m?c xác đ?nh tên tr?nh đi?u khi?n và DLL tương ?ng tên t?p tin. Sau đây cho th?y các m?c m?c đ?nh:
  advapi32=advapi32.dll        olecli32=olecli32.dll
  comdlg32=comdlg32.dll        olesvr32=olesvr32.dll
  crtdll=crtdll.dll          rpcrt4=rpcrt4.dll
  DllDirectory=%SystemRoot%\system32  shell32=shell32.dll
  gdi32=gdi32.dll           user32=user32.dll
  kernel32=kernel32.dll        version=version.dll
  lz32=lz32.dll
		

M?c đi?u khi?n qu?n l? b? nh?

Qu?n l? b? nh? subkey đ?nh ngh?a phân trang tùy ch?n dư?i đây Đăng k? đư?ng d?n:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
  \Control\Session Manager\Memory Management
		
Các tham s? t?p hoán trang nên đư?c xác đ?nh b?ng cách s? d?ng bi?u tư?ng h? th?ng Ki?m soát Panel và ch?n nút b? nh? ?o.

IoPageLockLimit REG_DWORD s? byte

Default: 512K
		
Xác đ?nh gi?i h?n s? lư?ng byte có th? đư?c khóa cho I/O ho?t đ?ng kinh doanh. Khi giá tr? này là 0, h? th?ng s? d?ng m?c đ?nh (512 K). Các giá tr? l?n nh?t là v? tương đương v?i b? nh? v?t l? tr? pad, mà 7 MB cho m?t h? th?ng nh? và phát tri?n theo s? lư?ng b? nh? phát tri?n. Cho m?t H? th?ng 64 MB, pad là kho?ng 16 MB; Đ?i v?i m?t h? th?ng 512 MB, pad là kho?ng 64 MB.

LargeSystemCache REG_DWORD s?

Default: 0
		
Xác đ?nh, cho m?t giá tr? nonzero, h? th?ng ưu tiên b? đ?m ?n h? th?ng thi?t l?p làm vi?c ch? không ph?i là quy tr?nh làm vi?c thi?t l?p. Thi?t l?p giá tr? này b?i ch?n cài đ?t Windows NT Advanced Server cơ s?.

NonPagedPoolSize REG_DWORD s? byte

Default: 0
		
Ch? đ?nh kích thư?c c?a h? bơi nonpaged trong byte. Khi giá tr? này là 0, các h? th?ng s? d?ng kích thư?c m?c đ?nh (d?a trên b? nh? v?t l?). S? ti?n t?i đa là kho?ng 80 ph?n trăm c?a b? nh? v?t l?.

PagedPoolSize REG_DWORD 0 đ?n 128 MB

Default:  0x3000000 (32 MB)
		
Ch? đ?nh kích thư?c c?a h? bơi paged trong byte. Khi giá tr? này là 0, h? th?ng s? d?ng kích thư?c m?c đ?nh (32 MB). Xem thêm các m?c nh?p cho RegistrySizeLimit lúc s? kh?i đ?u c?a ph?n này.

PagingFiles REG_MULTI_SZ System_Paging_Files

Default: C:\pagefile.sys 27
		
Ch? đ?nh trang t?p thông tin thi?t l?p c?a vi?c l?a ch?n bi?u tư?ng h? th?ng ki?m soát B?ng đi?u khi?n.

H? th?ng con Startup Control Entries

Đây là đư?ng d?n đăng k? cho các thi?t l?p h? th?ng con thành l?p lúc kh?i đ?ng:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
  \Control\Session Manager\SubSystems
		
Các giá tr? này ch? nên đư?c duy tr? b?i h? th?ng. B?n không c?n đ? t? xác đ?nh các thi?t đ?t này.

G? l?i REG_EXPAND_SZ tên

Default: (no value)
		

Tùy ch?n h? th?ng con REG_MULTI_SZ tên

Default: Os2 Posix
		
Xác đ?nh h? th?ng con ch? đư?c n?p khi ngư?i dùng b?t đ?u m?t ?ng d?ng mà yêu c?u h? th?ng ph? này.

Os2 REG_EXPAND_SZ đư?ng d?n và tên t?p

Default: %SystemRoot%\system32\os2ss.exe
		
Xác đ?nh đư?ng d?n đ?n t?p tin th?c thi đư?c s? d?ng đ? b?t đ?u Microsoft OS/2 Phiên b?n 1.x h? th?ng ph?.

POSIX REG_EXPAND_SZ đư?ng d?n và tên t?p

Default: %SystemRoot%\system32\psxss.exe
		
Xác đ?nh đư?ng d?n đ?n t?p tin th?c thi đư?c s? d?ng đ? b?t đ?u h? th?ng con POSIX. (Không có b? sung POSIX m?c nào trong s? đăng k?.)

Yêu c?u REG_MULTI_SZ tên

Default: Debug Windows
		

Windows REG_EXPAND_SZ đư?ng d?n và tên t?p

Default: %SystemRoot%\system32\csrss.exe
ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,3072
Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1
ServerDll=winsrv:GdiServerDllInitialization,4
ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3
ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2
ServerDll=mmsndsrv,5 ProfileControl=Off
MaxRequestThreads=16
		
Xác đ?nh đư?ng d?n đ?n t?p tin th?c thi đư?c s? d?ng đ? b?t đ?u h? th?ng ph? Win32.

Tham kh?o: "Windows NT Resource Kit cho h? đi?u hành phiên b?n 3.1".
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Thu?c tính

ID c?a bài: 102985 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
T? khóa: 
kbother kbmt KB102985 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:102985

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com