KH?I Đ?NG.INI và ARC đư?ng d?n quy ư?c đ?t tên và s? d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 102873 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này gi?i thích các công ư?c trong Advanced RISC Computing (ARC) thông s? k? thu?t đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh đư?ng d?n đ?n m?t Windows NT cài đ?t trên Intel x 86 b? vi x? l? trên máy vi tính và d?a trên RISC máy vi tính. Bài vi?t này bao g?m nh?ng ph?n sau:

 • x 86-Based và d?a trên RISC ARC đư?ng d?n so sánh
 • S? khác bi?t gi?a MULTI(X) và SCSI(X) cú pháp và ?ng d?ng
 • Ví d? v? x 86 d?a trên và d?a trên RISC ARC Path

x 86-Based và d?a trên RISC ARC đư?ng d?n so sánh

Đư?ng d?n đ?n m?i cài đ?t Windows NT đư?c mô t? trong m?t d?ng ? kh?i đ?ng.T?p tin này cho x 86 d?a trên máy tính, tuy nhiên, trên d?a trên RISC máy tính m?t b? b?n d?ng đư?c s? d?ng trong các ph?n m?m máy tính kh?i đ?ng- tùy ch?n đ? tr? đ?n m?t cài đ?t Windows NT duy nh?t. N?u không có nhi?u cài đ?t c?a Windows NT trên x 86 d?a trên máy c?a b?n, các KH?I Đ?NG.NÀY có m?t ARC đư?ng d?n cho m?i cài đ?t trong nó. B?n s? đư?c nh?c v?i m?t tr?nh đơn kh?i đ?ng trong quá tr?nh kh?i đ?ng đ? ch?n cài đ?t b?n b?n mu?n kh?i đ?ng.

Có hai h?nh th?c cơ b?n, trong đó m?t đư?ng d?n ARC có th? xu?t hi?n, m?t h?nh th?c b?t đ?u v?i MULTI() và các h?nh th?c khác b?t đ?u v?i SCSI(). C? hai h?nh th?c đư?c s? d?ng trên x 86 d?a trên máy tính, tuy nhiên, ch? có d?ng SCSI() đư?c s? d?ng trên Máy vi tính RISC:

x 86 d?a trên máy tính

Sau đây là ví d? chung c?a hai có th? kh?i đ?ng.Đư?ng d?n này ARC:
Multi (X) phân vùng (Y) rdisk (Z) nào (W) đư?c vi?t b?i admin<winnt_dir> </winnt_dir>

- hay -

SCSI (X) phân vùng (Y) rdisk (Z) nào (W) đư?c vi?t b?i admin<winnt_dir> </winnt_dir>


nơi X, Y, Z và w là con s? mà xác đ?nh kho?n m?c bên trái c?a h?.

C? hai ví d? ARC-đư?ng d?n ? trên cho phép Windows NT t?m % SystemRoot % thư m?c đ? hoàn t?t quá tr?nh kh?i đ?ng b?ng cách t?i các t?p tin trong đó n?m trong thư m?c đó. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem s? khác bi?t gi?a MULTI(X) và SCSI(X) cú pháp và ?ng d?ng ph?n dư?i đây.

Máy tính d?a trên RISC

B?i v? ki?n trúc RISC d?a trên yêu c?u ph?n v?ng đi?m đ?n các khu v?c khác nhau c?a h? th?ng, ARC đư?ng d?n đ?n m?t đơn Windows NT cài đ?t này bao g?m m?t nhóm các đ?nh ngh?a b?n v?i đư?ng d?n ARC (so v?i ch? m?t m?t d?ng ARC-đư?ng d?n ngh?a trên x 86 d?a trên máy tính). M?i Đư?ng d?n ARC r?ng sau m?t trong nh?ng đ?nh ngh?a b?n b?t đ?u v?i SCSI() sau khi tên đ?nh ngh?a:

  SYSTEMPARTITION scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)
  OSLOADER scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\os\<nt_dir>\osloader.exe
  OSLOADPARTITION scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)
  OSLOADFILENAME \<winnt_dir>
				


Sau đây gi?i thích m?i d?ng c?a nhóm b?n d?ng ? trên.

Đ?nh ngh?a 1 (SYSTEMPARTITION):
Xác đ?nh đư?ng d?n đ?n SYSTEMPARTITION, nh?, phân b? các t?p tin B?ng (FAT) phân vùng mà gi? OSLOADER.EXE và HAL.EXE:

SCSI(X)Disk(Y)rdisk(Z)Partition(W)


Đ?nh ngh?a 2 (OSLOADER):
Xác đ?nh đư?ng d?n đ?n t?p tin OSLOADER. Đi?u này là tương t? như các SYSTEMPARTITION, nhưng nó bao g?m m?t mô t? đư?ng d?n:

SCSI (X) đ?a (Y) rdisk (Z) phân vùng (W) \os\<nt_dir>\osloader.exe </nt_dir>

nơi <nt_dir> ch? ra thư m?c trong đó OSLOADER.EXE cư trú. </nt_dir>


Đ?nh ngh?a 3 (OSLOADPARTITION):
Xác đ?nh phân vùng kh?i đ?ng ch?a ph?n c?n l?i c?a Windows NT h? th?ng t?p:

SCSI(X)Disk(Y)rdisk(Z)Partition(W)


Đ?nh ngh?a 4 (OSLOADFILENAME):

Xác đ?nh tên c?a thư m?c cài đ?t Windows NT (winnt_dir) v?i không có k? t? ? đ?a:

\<winnt_dir> </winnt_dir>


S? khác bi?t gi?a MULTI(X) và SCSI(X) cú pháp và ?ng d?ng

Cú pháp Multi(X)

Cú pháp MULTI(X) c?a đư?ng d?n ARC ch? đư?c s? d?ng trên x 86 d?a trên máy tính. Trong Windows NT Phiên b?n 3.1 con đư?ng này ch? là h?p l? cho ? đ?a IDE và ESDI; trong Windows NT Phiên b?n 3,5, 3,51 và 4.0 là h?p l? cho SATA ? đ?a như t?t.

Cú pháp MULTI() ch? ra v?i Windows NT nó nên d?a vào các máy vi tính BIOS đ? t?i các t?p tin h? th?ng. Đi?u này có ngh?a là h? đi?u hành s? s? d?ng các cu?c g?i BIOS 13 ng?t (INT) đ? t?m và t?i NTOSKRNL.EXE và b?t k? t?p tin khác c?n thi?t đ? kh?i đ?ng Windows NT.

X, Y, Z và w tham s? có ? ngh?a sau đây:

 • X là s? th? t? c?a các adapter và luôn luôn nên 0 (xem các văn b?n dư?i đây v? l? do).
 • Y là luôn luôn 0 (zero) n?u đư?ng d?n ARC b?t đ?u v?i MULTI(), b?i v? Multi() invokes các cu?c g?i INT 13 như mô t? ? trên và do đó không không c?n thông tin tham s? DISK().
 • Z là th? t? cho đ?a trên b? đi?u h?p và thư?ng là m?t s? t? 0 đ?n 3.
 • W là s? hi?u phân vùng. T?t c? các phân vùng nh?n đư?c m?t s? ngo?i tr? Đ?i v?i lo?i 5 (MS-DOS Extended) và g? 0 phân vùng (không s? d?ng), v?i sơ b? phân vùng đư?c đánh s? đ?u tiên và sau đó h?p l? ? đ?a. Lưu ?: Đ?u tiên s? h?p l? cho w là 1, như trái ngư?c v?i X, Y, và z mà b?t đ?u lúc 0 (zero).
V? l? thuy?t, cú pháp này có th? đư?c s? d?ng đ? kh?i đ?ng Windows NT trên b?t k? ? đ?a trong h? th?ng. Tuy nhiên, đi?u này s? đ?i h?i r?ng t?t c? các ? đ?a m?t cách chính xác xác đ?nh thông qua giao di?n chu?n INT 13; k? t? khi h? tr? này thay đ?i t? đ?a đi?u khi?n b? đi?u khi?n đ?a và h?u h?t h? th?ng BIOS ch? xác đ?nh m?t b? đi?u khi?n đ?a duy nh?t INT 13, trong th?c t? nó ch? an toàn đ? s? d?ng cú pháp này đ? b?t đ?u Windows NT t? l?n đ?u tiên hai ? đ?a k?t n?i v?i b? đi?u khi?n đ?a chính, ho?c các ? đ?a th? tư trong các trư?ng h?p c?a m?t b? đi?u khi?n EIDE kênh.

Trong m?t h? th?ng IDE tinh khi?t, cú pháp MULTI() s? làm vi?c cho đ?n b?n ? đ?a t?i đa trên các ti?u h?c và trung kênh c?a m?t kênh b? đi?u khi?n.

Trong m?t h? th?ng SCSI tinh khi?t, cú pháp MULTI() s? làm vi?c cho hai ngư?i đ?u tiên ? đ?a vào b? đi?u khi?n SCSI đ?u tiên (có ngh?a là, b? đi?u khi?n có BIOS t?i đ?u tiên).

Trong m?t h?n h?p SCSI và IDE h? th?ng, cú pháp MULTI() s? làm vi?c ch? dành cho các IDE ? đ?a trên b? đi?u khi?n đ?u tiên.

Cú pháp SCSI(X)

Cú pháp SCSI() đư?c s? d?ng trên c? RISC và x 86 d?a trên máy tính và đư?c s? d?ng trong t?t c? các phiên b?n c?a Windows NT. b?ng cách s? d?ng SCSI() k? hi?u ch? ra r?ng Windows NT s? n?p tr?nh đi?u khi?n thi?t b? kh?i đ?ng và s? d?ng mà đi?u khi?n truy c?p phân vùng kh?i đ?ng.

Trên m?t x 86 d?a trên máy tính, tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đư?c s? d?ng là NTBOOTDD.SYS, mà có th? đư?c t?m th?y trong thư m?c g?c c?a ? đ?a h? th?ng (nói chung c?a ? đ?a C) và là m?t b?n sao c?a tr?nh đi?u khi?n thi?t b? cho b? đi?u khi?n ? đ?a trong s? d?ng.

Trên m?t máy tính RISC, tr?nh đi?u khi?n đư?c xây d?ng thành ph?n v?ng theo yêu c?u c?a các tiêu chu?n RISC, v? v?y không có t?p tin đư?c yêu c?u.

Các tham s? X, Y, Z và w có ? ngh?a sau khi s? d?ng các SCSI() cú pháp:

 • X là s? th? t? c?a các b? chuy?n đ?i như đư?c xác đ?nh b?i các NTBOOTDD.SYS tr?nh đi?u khi?n.
 • Y là ID SCSI c?a đ?a đích.
 • Z là SCSI đơn v? h?p l? s? (LUN) đ?a đích. Đi?u này s? là h?u như luôn luôn 0 (zero).
 • W là s? hi?u phân vùng. T?t c? các phân vùng nh?n đư?c m?t s? ngo?i tr? Đ?i v?i lo?i 5 (MS-DOS Extended) và g? 0 phân vùng (không s? d?ng), v?i sơ b? phân vùng đư?c đánh s? đ?u tiên và sau đó h?p l? ? đ?a.

  Lưu ?: S? h?p l? này đ?u tiên cho w là 1, như trái ngư?c v?i X, Y, và z mà b?t đ?u v?i 0.
Khi s? d?ng k? hi?u SCSI() giá tr? c?a x ph? thu?c vào NTBOOTDD.SYS. M?i Đi?u khi?n SCSI dư?i Windows NT có phương pháp riêng c?a m?nh ra l?nh đi?u khi?n, M?c dù nói chung h? phù h?p v?i th? t? mà BIOS trên các b? đi?u khi?n n?p (có ngh?a là, n?u BIOS đư?c n?p).

Ngoài ra, n?u b?n có b? đi?u khi?n nhi?u s? d?ng thi?t b? khác nhau tr?nh đi?u khi?n, b?n ch? c?n đ?m nh?ng ngư?i đư?c đi?u khi?n b?i NTBOOTDD.SYS khi vi?c xác đ?nh giá tr? c?a tham s? X. Ví d?, n?u b?n có m?t Adaptec 2940 (trong đó s? d?ng tr?nh đi?u khi?n AIC78XX.SYS) và m?t Adaptec 1542 (s? d?ng AHA154X.SYS) X s? luôn là 0. Nh?ng g? s? thay đ?i là các NTBOOTDD.SYS t?p tin:

 • N?u b?n t?i Windows NT t? m?t ? đ?a trên Adaptec 2940, NTBOOTDD.SYS là m?t b?n sao c?a AIC78XX.SYS.
 • N?u b?n t?i Windows NT t? m?t ? đ?a trên Adaptec 1542, NTBOOTDD.SYS là m?t b?n sao c?a AHA154X.SYS.

Ví d? v? x 86 d?a trên và d?a trên RISC ARC Path

Sau đây là ví d? c?a ARC đư?ng d?n h?p l?. L?n đ?u tiên hai ví d? là ARC đư?ng d?n trên x 86 d?a trên máy tính. Ví d? ba đư?c l?y t? m?t đ?a đơn kh?i đ?ng nh?p vào m?t DEC Alpha AXP 150 RISC d?a trên máy tính, nhưng nên chính xác cho t?t c? máy tính RISC d?a trên c?u h?nh tương t? ? đ?a.

Lưu ?: N?u b?n có nhi?u đư?ng d?n ARC trong kh?i đ?ng.T?p tin này và m?t s? k?t h?p c?a các khác nhau SCSI Adapter trong máy tính c?a b?n như đư?c hi?n th? trong Ví d? 1 và 2 bên dư?i, b?n ph?i sao tr?nh đi?u khi?n SCSI thích h?p đ? các NTBOOTDD.SYS tên t?p tin trong thư m?c g?c c?a phân vùng h? th?ng (thư?ng lái xe C), trư?c khi b?n t?t đ? kh?i đ?ng t? m?t Windows NT cài đ?t n?m trên m?t ? đ?a k?t n?i v?i SATA khác b? đi?u khi?n. Đi?u này là b?i v? b?t k? vào đó drive Windows NT khác cài đ?t cư trú, NTBOOTDD.SYS luôn n?m trên phân vùng h? th?ng.

Ví d? 1: B? đi?u khi?n SCSI nhi?u

Đây là m?t ví d? v? m?t x 86 d?a trên máy tính v?i các ? đ?a sau và b? đi?u khi?n đư?c cài đ?t:

 • Hai đi?u khi?n SCSI Adaptec 2940, m?i v?i hai 1 gigabyte (GB) c?ng ? đ?a lúc ID 0 và 1.
 • M?t ki?u SCSI Adaptec 1542 đ?a đi?u khi?n, v?i hai 1 GB ? đ?a c?ng t?i ID 0 và 4.
M?i ? đ?a c?ng có m?t phân vùng chính duy nh?t, 1 GB. M?c đích gi?i thích ví d? này, các phân vùng đư?c đánh s? t? 1 đ?n 6, v?i phân vùng 1 và 2 xác đ?nh các đ?a m?t và hai g?n li?n v?i các Adaptec 2940 đi?u khi?n, phân vùng 3 và 4 xác đ?nh nh?ng đ?a g?n li?n Th? hai Adaptec 2940 đi?u khi?n, và phân vùng 5 và 6 trên các đ?a ngày Adaptec 1542. M?t trong nh?ng đư?ng d?n ARC sau đây s? xu?t hi?n trong kh?i đ?ng.INI tùy thu?c vào nh?ng g? phân vùng b?n đ? cài đ?t Windows NT. Ví d? này gi? đ?nh đó NT Windows đư?c cài đ?t trong m?t thư m?c tên là WINNT35:

Windows NT đư?c cài đ?t trên tương ?ng ARC Path

Partition1(on 1st Adaptec 2940) multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
Partition2(on 1st Adaptec 2940) multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT35
Partition3(on 2nd Adaptec 2940) scsi(1)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
Partition4(on 2nd Adaptec 2940) scsi(1)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
Partition5(on Adaptec 1542)   scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
Partition6(on Adaptec 1542)   scsi(0)disk(4)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
				


Ghi chú: đ?i v?i phân vùng 3 và 4, NTBOOTDD.SYS là m?t b?n sao c?a AIC78XX.SYS, cho phân vùng 5 và 6 NTBOOTDD.SYS là m?t b?n sao c?a AHA154X.SYS. Là m?t thay th? đ? các đư?ng d?n ARC c?a phân vùng 1 và 2, b?n có th? thay th? sau đây đư?ng d?n cung c?p r?ng b?n có m?t NTBOOTDD.SYS t?p tin đó là m?t b?n sao c?a các AIC78XX.SYS tr?nh đi?u khi?n:

Windows NT đư?c cài đ?t trên tương ?ng ARC Path

Partition1(on 1st Adaptec 2940) scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
Partition2(on 1st Adaptec 2940) scsi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
				


Tuy nhiên, Windows NT thi?t l?p luôn luôn s? d?ng cú pháp MULTI() cho c? hai đ?u tiên ? đ?a.

Ví d? 2: H?n h?p IDE và SCSI môi trư?ng

Đây là m?t ví d? v? m?t x 86 d?a trên máy tính v?i các ? đ?a sau và b? đi?u khi?n đư?c cài đ?t:

 • M?t b? đi?u khi?n EIDE kênh v?i ba 1 GB ?, hai ngày các chính kênh và là m?t trong trên kênh trung h?c.
 • M?t b? đi?u khi?n SCSI Adaptec 2940 v?i m?t đơn 4 GB khó lái xe lúc ID 3.
Các ? đ?a EIDE ba có m?t 1 GB phân m?i, ? đ?a SCSI có b?n 1 GB phân vùng. Cho m?c đích c?a ví d? này, gi?i thích các phân vùng đư?c đánh s? t? 1 đ?n 7, v?i phân vùng 1 và 2 xác đ?nh các đ?a m?t và hai trên kênh chính c?a EIDE b? đi?u khi?n, phân vùng 3 trên các kênh trung h?c và phân vùng 4, 5, 6, và 7 trên ? đ?a SCSI. M?t trong nh?ng đư?ng d?n ARC sau đây s? xu?t hi?n trong KH?I Đ?NG.NÀY ph? thu?c vào nh?ng g? phân vùng b?n đ? cài đ?t Windows NT. Đi?u này Ví d? gi? đ?nh r?ng Windows NT đư?c cài đ?t trong m?t thư m?c tên là WINNT35:

Windows NT đư?c cài đ?t trên tương ?ng ARC Path

Partition1 (pri. EIDE channel) Multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
Partition2 (pri. EIDE channel) multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT35
Partition3 (sec. EIDE channel) multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINNT35
Partition4 (on Adaptec 2940)  scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
Partition5 (on Adaptec 2940)  scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(2)\WINNT35
Partition6 (on Adaptec 2940)  scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(3)\WINNT35
Partition7 (on Adaptec 2940)  scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(4)\WINNT35
				


Ghi chú: T?i Windows NT t? phân vùng 4 đ?n 7 đ?i h?i m?t NTBOOTDD.SYS t?p tin đó là m?t b?n sao c?a AIC78XX.SYS.

Ví d? 3: Kh?i đ?ng bi?n trên m?t DEC Alpha AXP 150

Trên m?t máy tính RISC, t?t c? các đư?ng d?n kh?i đ?ng đư?c xác đ?nh thông qua ph?n v?ng. Khi t?o m?t m?c nh?p kh?i đ?ng m?i cho m?t máy tính RISC ph?n v?ng bư?c b?n thông qua m?t lo?t các l?i nh?c đó h? tr? b?n trong vi?c xác đ?nh đư?ng d?n m?t cách chính xác; V? v?y, tr? khi b?n đang ch?nh s?a m?t m?c nh?p kh?i đ?ng mà không ph?i làm vi?c b?t k? hơn n?a, b?n không bao gi? c?n ph?i tr?c ti?p ch?nh s?a đư?ng d?n ARC trên m?t RISC máy tính.

Ví d? sau là m?t m?c nh?p kh?i đ?ng vào m?t DEC Alpha AXP 150, v?i m?t ? c?ng duy nh?t t?i ID 0 phân vùng như sau:

 • M?t trong nh?ng phân vùng h? th?ng 4 MB.
 • M?t trong nh?ng phân vùng kh?i đ?ng 396 MB.
Windows NT đư?c cài đ?t trên phân vùng kh?i đ?ng trong m?t thư m?c tên là WINNT35 và thư m?c OSLOADER c?ng đư?c đ?t theo tên OS\WINNT35, tuy nhiên, nó là trên các h? th?ng phân vùng. Các m?c kh?i đ?ng có giá tr? sau:

  SYSTEMPARTITION scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
  OSLOADER scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\os\winnt35\osloader.exe
  OSLOADPARTITION scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)
  OSLOADFILENAME \WINNT35
				

Thu?c tính

ID c?a bài: 102873 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
T? khóa: 
kbhowto kbusage kbmt KB102873 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:102873

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com