วิธีการใช้ WINMSDP.EXE

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 102468 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

WINMSDP.EXE คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์เขียนไปยัง spawned โดยแอพลิเคชัน WINMSD.EXE GUI สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการรายงาน โปรแกรม WINMSD.EXE spawns อรรถประโยชน์ WINMSDP.EXE ด้วยสวิตช์ /A (พิมพ์ตั้งค่าทั้งหมด)

นอกจากนี้คุณสามารถใช้โปรแกรม WINMSDP.EXE จากบรรทัดคำสั่ง หากคุณเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ เมนูต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
C:\winnt\system32>winmsdp.exe

/A พิมพ์การตั้งค่าทั้งหมด
OsVer /O
ไดรฟ์ /d
/s บริการ
โปรแกรมควบคุม /r
หน่วยความจำ /m
/i ทรัพยากรการขัดจังหวะ
ทรัพยากรหน่วยความจำ /Y
ทรัพยากรพอร์ต /p
ทรัพยากร DMA /U
/w ฮาร์ดแวร์
สภาพแวดล้อม /e
เครือข่าย /N
สวิตช์ (ยกเว้น /A และ /N) แต่ละสอดคล้องกับส่วนเฉพาะของไฟล์ MSDRPT.TXT

ในครั้งแรกที่มีรัน WINMSDP.EXE ข้อความต่อไปนี้จะแสดง:
C:\winnt\system32>winmsdp /n สร้าง WinMSD รายงานของระบบของคุณ... WinMSD ได้บันทึกรายงานของคุณระบบ msdrpt.TXT
ในครั้งถัดไปที่มีรัน WINMSDP.EXE นั้นบันทึกแฟ้ม MSDRPT.TXT ก่อนหน้านี้เป็นแฟ้มที่ชื่อ MSDRPT00.TXT (และอื่น ๆ บน) ตัวอย่าง::
C:\winnt\system32>winmsdp /n
กำลังสร้างรายงาน WinMSD ของระบบของคุณ...

สำรองข้อมูลของคุณแฟ้ม MSDRPT.TXT ก่อนหน้านี้ไปยัง: MSDRPT00.TXT

WinMSD ได้รับการบันทึกรายงานของคุณระบบปัจจุบันใน MSDRPT.TXT
พารามิเตอร์ /N สร้างรายงานของพารามิเตอร์เครือข่ายที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลรีจิสทรีของ Windows NT รายงานนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่มีค่าสำหรับ PSS เมื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย

หมายเหตุ: การสลับ /N ไม่ได้ถูกใช้ถ้าคุณใช้สวิตช์ /A สวิตช์เหล่านี้ต้องใช้แยกต่างหาก

รายงานปรากฏเป็นดังนี้:
OS NETWORK Environment
=================================================================

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\parameters
=================================================================
             Size 3
          Lmannounce 0
           comment "Windows NT"
          srvcomment "Windows NT"
            users -1
             disc 15
        autodisconnect 15
            hidden 0
           announce 720
           anndelta 3000
           userpath "c:\"
          sessopens 2048
           sessvcs 1
          opensearch 2048
         maxworkitems 256
         maxrawbuflen 65535
          sessusers 2048
          sessconns 2048
     maxpagedmemoryusage -1
    maxnonpagedmemoryusage -1
       enablesoftcompat 1
      enableforcedlogoff 1
          timesource 0

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\parameters
=================================================================
         OtherDomains { }
           CharWait 3600
      MaxCollectionCount 16
        CollectionTime 250
           KeepConn 600
           MaxCmds 50
         SessTimeout 45
          SizCharBuf 512
          MaxThreads 17
          LockQuota 6144
        LockIncrement 10
         LockMaximum 500
        PipeIncrement 10
         PipeMaximum 500
       CacheFileTimeout 10
       DormantFileLimit 45
     ReadAheadThroughput -1
       MailslotBuffers 20
    ServerAnnounceBuffers 20
   NumIllegalDatagramEvents 5
   IllegalDatagramResetTime 60
      LogElectionPackets 0
   UseOpportunisticLocking 1
       UseUnlockBehind 1
        UseCloseBehind 1
        BufNamedPipes 1
      UseLockReadUnlock 1
       UtilizeNtCaching 1
          UseRawRead 1
         UseRawWrite 1
       UseWriteRawData 1
        UseEncryption 1
      BufFilesDenyWrite 1
       BufReadOnlyFiles 1
     ForceCoreCreateMode 1
    Use512ByteMaxTransfer 0

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NWLinkIPX\NetConfig\Driver01
=================================================================
         AdapterName "UB01"
        NetworkNumber 0
           PktType 1
           BindSap 33079
        SourceRouting 1
        SourceRouteDef 0
       SourceRouteBcast 0
       SourceRouteMcast 0
        EnableFuncaddr 1
          MaxPktSize 0

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NWNBLink\parameters
=================================================================
          NbProvider "_ipx"
           EndPoint 1
       KeepaliveTimeout 60
        KeepaliveCount 8
      ConnectionTimeout 2
       ConnectionCount 5
       BroadcastTimeout 1
        BroadcastCount 3
           Internet 1

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NWLinkIPX\parameters
=================================================================
          WindowSize 4
       KeepaliveTimeout 12
        KeepaliveCount 8
      ConnectionTimeout 2
       ConnectionCount 10
          RipTimeout 1
           RipCount 5

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\parameters
=================================================================
     AuthenticateRetries 2
       AuthenticateTime 120
         EnableAudit 1
         CallbackTime 2
    NetBiosGatewayEnabled 1

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\parameters\NetbiosGateway
=================================================================
        Autodisconnect 1200
       EnableBroadcast 0
EnableNetbiosSessionsAuditing 0
          MaxDynMem 655350
           MaxNames 255
         MaxSessions 255
     MulticastForwardRate 5
          SizWorkbuf 4500
         RemoteListen 1
        NameUpdateTime 120
  MaxDgBufferedPerGroupName 10
  RcvDgSubmittedPerGroupName 3
DisableMcastFwdWhenSessionTraffic 1
      MaxBcastDgBuffered 32
   NumRecvQueryIndications 3

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AsyncMacn\parameters
=================================================================

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasHub\parameters
=================================================================
          EndPoints { "1" }
             Bind { "\Device\AsyncMac02" }

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\parameters
=================================================================
        DNSLookupOrder 4
         DataBasePath "%SystemRoot%\System32\drivers\etc"
           Hostname "scott"
        DefaultGateway "125.20.0.1"
            Domain ""
          SearchList ""
          NameServer ""

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NBT\parameters
=================================================================
          NbProvider "_tcp"
           EndPoint 1
           ScopeID ""
        PermanentName "125.20.7.71"

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Streams\parameters
=================================================================

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\parameters
=================================================================
        DNSLookupOrder 4
         DataBasePath "%SystemRoot%\System32\drivers\etc"
           Hostname "scottsu86"
        DefaultGateway "125.20.0.1"
            Domain ""
          SearchList ""
          NameServer ""

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NBF\parameters
=================================================================
          NbProvider "_nb"
             Size 2
         MaxRequests 0
           MaxLinks 0
        MaxConnections 0
       MaxAddressFiles 0
         MaxAddresses 0
       DefaultT1Timeout 6000000
       DefaultT2Timeout 1500000
       DefaultTiTimeout 300000000
          LlcRetries 8
       LlcMaxWindowSize 10
    MaximumIncomingFrames 2
       NameQueryRetries 3
       NameQueryTimeout 5000000
     AddNameQueryRetries 3
     AddNameQueryTimeout 5000000
        GeneralRetries 3
        GeneralTimeout 5000000
     WanNameQueryRetries 5
      UseDixOverEthernet 0
  QueryWithoutSourceRouting 0

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DLC\parameters
=================================================================

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\parameters
=================================================================
      MaintainServerList "Yes"
        IsDomainMaster "FALSE"

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Messenger\parameters
=================================================================

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\parameters
=================================================================
       LanmanDirectory "%SystemRoot%"
            Update "no"
           Scripts "%SystemRoot%\system32\repl\import\scripts"
            DBFlag "0"

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETBIOSInformation\parameters
=================================================================
           LanaNum1 0
         EnumExport1 1
            Route { ""Nbf" "UB" "UB01"" "" "UB01"" }
           MaxLana 4
           LanaNum2 1
         EnumExport2 1
           LanaNum3 2
         EnumExport3 1
           LanaNum4 3
         EnumExport4 0
           LanaNum5 4
         EnumExport5 1

=================================================================
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Replicator\parameters
=================================================================
          Replicate 3
          ImportPath "%SystemRoot%\System32\Repl\Import"
          ExportPath "%SystemRoot%\System32\Repl\Export"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 102468 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
Keywords: 
kbenv kbmt KB102468 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:102468

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com