NTVDM l?i: Không có không có đ?a trong ? đ?a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 102418 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n đăng nh?p vào Windows NT, m?t trong các thông báo l?i sau đây s? xu?t hi?n:

 • NTVDM - không có đ?a
  Không có không có đ?a trong ?. H?y đưa đ?a vào ? A:

  - hay -
 • NTVDM - không có đ?a
  Không có không có đ?a trong ?. H?y đưa đ?a vào ? đ?a<drive letter=""> </drive>
Windows NT 4.0 l?i:

 • <service>-Không có đ?a Không có không có đ?a trong ?. H?y đưa đ?a vào ? đ?a <drive.letter> nơi <drive letter=""> là m?t ? đ?a CD-ROM h?p l? và nơi có th? <service> là d?ch v? nên đư?c b?t đ?u t? đ?ng như SPOOLSS, và SNMP.</service></drive></drive.letter></service>

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi đư?ng d?n tuyên b? trong AUTOEXEC.DƠI t?p tin, Bi?n môi trư?ng h? th?ng Windows NT, ho?c các bi?n môi trư?ng ngư?i dùng cho <user name=""> tham chi?u đ?n m?t ? đ?a m?m ho?c đ?a CD-ROM. </user>

N?u b?n tham kh?o m?t đ?a m?m ho?c CD-ROM lái xe trong AUTOEXEC.DƠI, Windows NT 4.0 không hi?n th? l?i khi b?n đăng nh?p, nhưng s? hi?n th? l?i khi b?n ch?y các ?ng d?ng như ch?nh s?a.COM, VI?T.EXE ho?c NOTEPAD.EXE.

GI?I PHÁP

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, có m?t đ?a trong ? đ?a ho?c lo?i b? M?c t? tuyên b? đư?ng d?n.

K? t? ? đ?a có th? không đư?c nh?p trong tuyên b? con đư?ng, nhưng s? loài này có ? v? trí registry sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SETUP\WinntPath


Xóa nó ? đây và đăng nh?p tr? l?i trong.

THÔNG TIN THÊM

Khi m?t ngư?i dùng đăng nh?p vào tài kho?n c?a m?nh, Windows NT t?m ki?m cho m?t AUTOEXEC.DƠI t?p tin trong thư m?c g?c c?a ? C. N?u t?p tin đư?c t?m th?y, NTVDM.EXE n?i bi?n môi trư?ng đư?ng d?n h? th?ng đư?ng d?n bi?n môi trư?ng. Ch? đư?ng d?n VDM bi?n đó b? ?nh hư?ng.

NTVDM ki?m tra các báo cáo đư?ng d?n cho tính h?p l?. N?u ? đ?a v?t l? trang thoát, Các xét nghi?m NTVDM cho lo?i ? đ?a (phương ti?n lưu đ?ng ho?c c? đ?nh). N?u ? đ?a là đ?a m?m ho?c đ?a CD-ROM, nó các xét nghi?m cho s? hi?n di?n phương ti?n truy?n thông h?p l?. N?u không có loài này, các thông báo l?i s? đư?c hi?n th?. N?u ? đ?a không h?p l? đư?c s? d?ng trong các AUTOEXEC.BAT PATH tuyên b?, không có thông báo l?i đư?c hi?n th?, nhưng con đư?ng bi?n trong b?t k? VDMs đang m? s? không h?p l?.

Thông báo tương t? c?ng có th? đư?c hi?n th? n?u b?n c? g?ng đ? b?t đ?u m?t ?ng d?ng ch?ng h?n như NOTEPAD.EXE trong chương tr?nh qu?n l? b?ng cách ch?n ch?y t? menu T?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 102418 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbmt KB102418 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:102418

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com