Khc phuc S c Microsoft Windows Update

Tim hiu cach gi Windows lun cp nht, sa li va s c khac v Windows Update. T sa li hoc nhn tr giup t cng ng

Ti tự t?m

Khc phuc s c cho ti

Hay s dung Trinh khc phuc s c T ng danh cho Windows Update cua chung ti

Trinh khc phuc s c nay se t ng phat hin va x ly cac s c lin quan n vic cp nht Windows.

Ti t? t?m

Hoi Cng ng

Hoi Cng ng Microsoft

Nhp cu hoi cua ban vao hp tim kim bn di. Chung ti se hin thi cho ban danh sach cha cac chui bai vit lin quan ti cu hoi cua ban. Danh sach nay khng tra li cho cu hoi cua ban? Ban co th tao mt chui bai vit mi, cac ky s h tr, MVP va nhng Ngi ong gop khac cua Cng ng co mt y giup ban. Thng tin thm v Cng ng Microsoft (EN)

Nhận trợ gip trực tiếp

Nh?n tr? gip tr?c ti?p

Cac chuyn vin h tr cua Microsoft sn sang giup ban khi xay ra s c lin quan ti:

  • ni dung trang Windows Update
  • kha nng iu hng n Windows Update
  • thng bao li cua Windows Update
  • vic tai xung cac ban cp nht.

Nh?n tr? gip tr?c ti?p

Tt ca cac yu cu h tr trc tip khac, bao gm ca h tr trong qua trinh cai t may chu va kt ni may tinh vi min, u phai lin quan ti san phm va sn co thng qua H tr cua chuyn gia.

Duy?t l?i l?n sau cng : 03 Thang Mi Hai 2014