Re?avanje Microsoft Windows Update problema

Saznajte kako da a?urirate Windows, ispravite gre?ke i probleme s uslugom Windows Update. Ispravite problem sami ili potra?ite pomo? od zajednice

Samostalno pronala?enje

Ispravi za mene

Koristite na? Windows Update automatizovani program za re?avanje problema

Ovaj program za re?avanje problema ?e automatski otkriti i re?iti probleme sa uslugom Windows Update.

Samostalno pronala?enje

Pitajte zajednicu

Pitajte Microsoft zajednicu

Otkucajte pitanje u dolenavedenom polju za pretragu. Prikaza?emo vam listu sa nitima vezanim za va?e pitanje. Ovo nije odgovor na va?e pitanje? Mo?ete kreirati novu nit, in?enjeri podr?ke, MVP-ovi i ostali davaoci doprinosa u zajednici su tu da vam pomognu. Vi?e informacija o Microsoft zajednici (engl.)

Potra?ite pomo? u?ivo

Potra?ite pomo? u?ivo

Stru?njaci za Microsoft podr?ku su spremni da vam pomognu u re?avanju problema vezanih za slede?e:

  • sadr?aj Windows Update stranice
  • navigacija do Windows Update veb lokacije
  • Windows Update poruke o gre?kama
  • preuzimanje ispravki.

Potra?ite pomo? u?ivo

Svi ostali zahtevi za podr?ku u?ivo, uklju?uju?i podr?ku tokom instalacije servera i povezivanja ra?unara sa domenom, vezani su za proizvod i dostupni putem opcije Profesionalna podr?ka.

Poslednji pregled : 18. oktobar 2013.