Nov?rst Microsoft Windows Update probl?mas

Uzziniet, k? regul?ri atjaunin?t Windows, labot k??das un nov?rst citas Windows Update probl?mas. Labojiet probl?mu vai sa?emiet kopienas pal?dz?bu

Atrodiet atbildi pats

Autom?tiska labo?ana

Windows Update automatiz?tais probl?mu risin?t?js

?is probl?mu risin?t?js autom?tiski noteiks un atrisin?s Windows Update probl?mas.

Atrodiet atbildi pats

Jaut?jiet kopienai

Jaut??ana Microsoft kopienai

Ierakstiet jaut?jumu t?l?k redzamaj? mekl??anas lodzi??. Tiks par?d?ts saraksts ar pavedieniem, kas saist?ti ar j?su jaut?jumu. Vai ?? nav atbilde uz j?su jaut?jumu? Varat izveidot jaunu pavedienu. Atbalsta in?enieri, MVP un citi kopienas l?dzstr?dnieki var jums pal?dz?t. Pla??ka inform?cija par Microsoft kopienu (EN)

Sa?emiet speci?lista pal?dz?bu

Sa?emiet speci?lista pal?dz?bu

Microsoft atbalsta speci?listi ir gatavi pal?dz?t t?du probl?mu nov?r?an?, kas ir saist?tas ar:

  • Windows Update lapas saturu;
  • navig?ciju uz vietni Windows Update;
  • Windows Update k??du zi?ojumiem;
  • atjaunin?jumu lejupiel?di.

Sa?emiet speci?lista pal?dz?bu

Visi p?r?jie tie?saistes pal?dz?bas piepras?jumi, tostarp pal?dz?ba serveru instal??anas un datoru savieno?anas laik?, ir saist?ti ar konkr?tiem produktiem un ir pieejami profesion?l?s pal?dz?bas sada??.

P?d?jo reizi p?rskat?ts : tre?diena, 2014. gada 3. decembris