Windows 8

Tu? ch?n h? tr?, t?m hi?u thêm và thông tin v?ng đ?i cho Windows 8.

Tuỳ chọn và tài nguyên hỗ trợ

Đ? đư?c h? tr? k? thu?t v? Windows 8, h?y b?m vào đây. Đ? xem n?i dung khác, h?y ch?n danh m?c bên dư?i.

Tuỳ chọn tự hỗ trợ

Tr? giúp & Hư?ng d?n cho Windows 8
Truy c?p trung tâm Tr? giúp & Hư?ng d?n cho Windows 8 đ? t?m hi?u thêm v? cách b?n có th? t?n d?ng t?i đa t? Windows 8.

Nâng c?p lên Windows 8
Ch?y Windows 8 Upgrade Assistant. ?ng d?ng này quét PC hi?n t?i c?a b?n đ? xem có s?n sàng cho Windows 8 không và sau đó cung c?p báo cáo tương thích và các bư?c tu? ch?n cho b?n.

Thêm tính năng vào Windows 8: Câu h?i thư?ng g?p (EN)
Đây là câu tr? l?i cho m?t s? câu h?i ph? bi?n v? Thêm tính năng vào Windows 8.

Tuỳ chọn tự hỗ trợ cho công vi?c

Chuyên viên CNTT: Windows 8 TechCenter trên TechNet (EN)
Truy c?p Windows 8 TechCenter trên TechNet đ? bi?t cách kh?c ph?c s? c? và hư?ng d?n nâng cao cho Chuyên viên CNTT.

Nhà phát tri?n: Trung tâm Nhà phát tri?n dành cho Windows Client trên MSDN (EN)
Truy c?p Trung tâm Nhà phát tri?n dành cho Windows Client trên MSDN đ? t?m hi?u thêm v? vi?c phát tri?n Windows.

H? tr? cho Doanh nghi?p Nh? (EN)
Tr? giúp và kh?c ph?c s? c? đơn gi?n cho doanh nghi?p nh?.

Đ?i tác c?a Microsoft: Truy c?p M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft (EN)
Đ?i tác c?a Microsoft có th? truy c?p h? tr? tr?c tuy?n không gi?i h?n thông qua M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft.

Tài nguyên cộng đồng

Microsoft Community (EN)
Đăng câu h?i ho?c duy?t các gi?i pháp trong di?n đàn C?ng đ?ng Windows 8.

Microsoft Community (EN)
Đăng câu h?i ho?c duy?t các gi?i pháp trong di?n đàn C?ng đ?ng Windows RT.

Chuyên viên CNTT: Di?n đàn Microsoft TechNet Windows 8 (EN)
Đăng câu h?i ho?c duy?t các gi?i pháp trong di?n đàn Microsoft TechNet Windows 8.

Nhà phát tri?n: Di?n đàn Phát tri?n Ph?n m?m c?a Microsoft MSDN cho Windows Client (EN)
Đăng câu h?i ho?c duy?t các gi?i pháp trong di?n đàn Phát tri?n Ph?n m?m c?a MSDN cho Windows Client.

Nh?n h? tr? phi k? thu?t ho?c d?ch v? khách hàng
Đ?i v?i các th?c m?c chung v? s?n ph?m và d?ch v? c?a Microsoft, h?y truy c?p trang Liên h? v?i chúng tôi.

Tu? ch?n h? tr? k? thu?t

B?n có th? đ? đi?u ki?n đ? đư?c h? tr? b?o hành mi?n phí t? OEM (nhà s?n xu?t thi?t b? g?c). Truy c?p trang liên h? OEM c?a chúng tôi đ? t?m hi?u cách nh?n bi?t xem cài đ?t c?a b?n có ph?i là OEM và cách duy?t thông tin liên h? c?a nhi?u OEM. N?u s?n ph?m Microsoft đ? đư?c cài đ?t s?n, phân ph?i cùng v?i máy tính c?a b?n ho?c có đư?c dư?i d?ng b?n c?p nh?t tr?c ti?p t? nhà s?n xu?t máy tính, th? ngu?n h? tr? chính là nhà s?n xu?t thi?t b? g?c (OEM), đây là ngư?i cung c?p s?n ph?m Microsoft.

Đ? bi?t b?n có phiên b?n nào, h?y ch?m vào thanh Charm, r?i ch?m vào Thi?t đ?t, r?i ch?m vào Thông tin PC. B?n c?ng có th? đi t?i Pa-nen Đi?u khi?n, r?i đ?n H? th?ng và B?o m?t và xem Thông tin h? th?ng).

Đ? đư?c h? tr? k? thu?t v? Windows 8, h?y b?m vào đây và ch?n danh m?c c?a b?n đ? b?t đ?u.

Tuỳ chọn hỗ trợ k? thu?t cho công vi?c

Chuyên viên CNTT: Liên h? v?i chuyên viên h? tr? c?a Microsoft b?ng Đăng k? TechNet c?a b?n (EN)
V?i tư cách là ngư?i đăng k? TechNet Plus, b?n đ? đi?u ki?n nh?n hai (2) h? tr? s? c? mi?n phí và gi?m giá 20% đ?i v?i b?t k? h? tr? s? c? b? sung qua đi?n tho?i nào mà b?n mua. T?m hi?u thêm.

Nhà phát tri?n: Liên h? v?i chuyên viên h? tr? c?a Microsoft b?ng Đăng k? MSDN c?a b?n (EN)
V?i tư cách là Ngư?i đăng k? MSDN, b?n có th? đ? tư cách đ? nh?n t?i đa b?n (4) h? tr? s? c? k? thu?t tu? theo c?p đ? đăng k? c?a b?n. Nh?ng h? tr? s? c? này có th? đư?c s? d?ng đ? gi?i quy?t các v?n đ? gián đo?n d?ch v? do l?i k? thu?t trong môi trư?ng phi s?n xu?t và tương đương v?i h? tr? s? c? H? tr? Chuyên nghi?p có tính phí. B?n có th? s? d?ng h? tr? s? c? k? thu?t đ? t?m gi?i pháp cho v?n đ? s?n xu?t n?u b?n có th? tái t?o v?n đ? đó trong môi trư?ng phi s?n xu?t. T?m hi?u thêm.

Khách hàng Microsoft Premier: Truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) đ? bi?t các tài nguyên kh?c ph?c s? c? ho?c g?i s? c? tr?c tuy?n
Các khách hàng là doanh nghi?p có tài kho?n Premier có th? truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) đ? bi?t thông tin kh?c ph?c s? c? ho?c m? m?t s? c? h? tr? v?i chuyên gia h? tr? c?a Microsoft.

Đ?i tác c?a Microsoft: Truy c?p h? tr? tr?c tuy?n không gi?i h?n qua M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft (EN)
Đ?i tác c?a Microsoft có th? truy c?p h? tr? tr?c tuy?n không gi?i h?n thông qua M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft.

Bảo hiểm Phần mềm của Microsoft (EN)
Nh?n c?p phép s? lư?ng l?n và các l?i ích khác v?i chương tr?nh B?o hi?m Ph?n m?m c?a Microsoft.

T?m hiểu thêm

S? d?ng Windows 8

Tr? giúp & Hư?ng d?n cho Windows 8
Truy c?p trang Tr? giúp & Hư?ng d?n cho Windows 8 đ? bi?t thêm thông tin.

Khám phá Windows
Duy?t các danh m?c như ?nh & video, Email & tr? chuy?n, t?nh tr?ng PC và các m?c khác.

Nâng c?p lên Windows 8

Nâng c?p t? Windows 7 lên Windows 8
Nh?n hư?ng d?n t?ng bư?c v? cách nâng c?p t? Windows 7 lên Windows 8.

Di chuy?n m?i th? c?a b?n
T?p, m?c ưa thích và thi?t đ?t c?a b?n có th? đư?c chuy?n d? dàng sang PC m?i.

V?ng đời hỗ trợ

T?m hi?u thêm v? v?ng đ?i h? tr? Windows 8

Trang chính sách v?ng đ?i h? tr?
Truy c?p trang chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft đ? xem các hư?ng d?n c?a Microsoft cho h? tr? s?n ph?m t? khi kh? d?ng t?i khi k?t thúc v?ng đ?i h? tr? c?a s?n ph?m.

Chính sách v?ng đ?i c?a Windows 8

Để xem thông tin Vòng đời Hỗ trợ cho một phiên bản Windows 8 cụ thể, hãy chọn sản phẩm và phiên bản bên dưới phù hợp với bạn.

Chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft
Ghé thăm trang Chính sách Vòng đời Hỗ trợ để xem các nguyên tắc hỗ trợ sản phẩm của Microsoft từ khi phát hành cho đến lúc kết thúc vòng đời của sản phẩm.

Xem thông tin v?ng đ?i h? tr?

B?ng d? li?u v? v?ng đ?i h? tr? Windows (EN)
Xem các ngày và thông tin quan tr?ng v? v?ng đ?i h? tr? cho các s?n ph?m Windows.

H? tr? s?p k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows (EN)
T?m hi?u cách ki?m tra xem b?n đang ch?y phiên b?n và gói d?ch v? nào.

Duy?t l?i l?n sau cùng : 09 Tháng Mười Hai 2014