Windows 8

Opcije podr?ke, vi?e informacija i podaci o ?ivotnom ciklusu za Windows 8.

Opcije i resursi podr?ke

Za tehni?ku pomo? sa operativnim sistemom Windows 8 kliknite ovde. Za drugi sadr?aj izaberite dolenavedenu kategoriju.

Opcije samopodr?ke

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Windows 8
Posetite centar za pomo? i ?lanke ?Kako da...? da biste saznali kako da dobijete sve ?to ?elite od operativnog sistema Windows 8.

Nadogradnja na Windows 8
Pokrenite Pomo?nik za nadogradnju na Windows 8. On skenira trenutni ra?unar da bi proverio da li je spreman za Windows 8 i pru?a vam izve?taj o kompatibilnosti i opcionalne korake.

Dodavanje funkcija u Windows 8: naj?e??a pitanja
Evo odgovora na neka uobi?ajena pitanja o dodavanju funkcija u Windows 8.

Opcije samopodr?ke za rad

IT stru?njaci: Windows 8 TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Posetite Windows 8 TechCenter na lokaciji TechNet da biste dobili napredno re?avanje problema i uputstva za IT stru?njake.

Projektanti: Windows Client centar za projektante na lokaciji MSDN (engl.)
Posetite Windows Client centar za projektante na lokaciji MSDN da biste saznali vi?e o projektovanju operativnog sistema Windows.

Podr?ka za mala preduze?a (engl.)
Jednostavna pomo? i re?avanje problema za mala preduze?a.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupaju neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Resursi zajednice

Microsoft zajednica (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na forumima Windows 8 zajednice.

Microsoft zajednica (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na forumima Windows RT zajednice.

IT stru?njaci: Microsoft TechNet Windows 8 forumi (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na Microsoft TechNet Windows 8 forumima.

Projektanti: Microsoft MSDN forumi za projektovanje softvera za Windows klijent (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na MSDN forumima za projektovanje softvera za Windows klijent.

Pronala?enje netehni?ke pomo?i ili pomo?i korisni?ke slu?be
Za op?te upite u vezi sa Microsoft proizvodima i uslugama posetite na?u stranicu ?Obratite nam se?.

Opcije tehni?ke podr?ke

Mo?da imate prava na besplatnu podr?ku u okviru garancije od OEM-a (proizvo?a?a originalne opreme). Posetite na?u stranicu za kontakt OEM-a da biste saznali kako da otkrijete da li je va?a instalacija OEM i da biste potra?ili kontakt informacije mnogih OEM-a. Ako je Microsoft proizvod unapred instaliran, distribuira se uz ra?unar ili je dobijen u vidu nadogradnje direktno od proizvo?a?a ra?unara, osnovni izvor podr?ke jeste proizvo?a? originalne opreme (OEM) koji je obezbedio Microsoft proizvod.

Da biste saznali koju verziju imate, dodirnite traku za dugmad, dodirnite dugme ?Postavke? i dodirnite stavku ?Informacije o ra?unaru?. (Mo?ete i da na kontrolnoj tabli izaberete stavku ?Sistem i bezbednost? i prika?ete informacije o sistemu.)

Za tehni?ku pomo? sa operativnim sistemom Windows 8 kliknite ovde i izaberite kategoriju da biste po?eli.

Opcije tehni?ke podr?ke za rad

IT stru?njaci: Obratite se stru?njaku Microsoft podr?ke putem TechNet pretplate (engl.)
Kao TechNet Plus pretplatnik imate pravo na dva (2) besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte vi?e.

Projektanti: Obratite se stru?njaku Microsoft podr?ke putem MSDN pretplate (engl.)
Kao MSDN pretplatnik mo?ete dobiti najvi?e ?etiri (4) incidenta tehni?ke podr?ke u zavisnosti od nivoa pretplate. Ovi incidenti podr?ke mogu se koristi za re?avanje tehni?kih problema u neproizvodnom okru?enju i imaju isti status kao pla?eni incidenti profesionalne podr?ke. Incident tehni?ke podr?ke mo?ete iskoristiti za pronala?enje re?enja za proizvodni problem ako mo?ete da ponovite taj problem u neproizvodnom okru?enju. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier klijenti: Posetite Microsoft Premier Online (MPO) da biste prona?li resurse za re?avanje problema ili da biste prosledili incident na mre?i
Poslovni klijenti sa Premier nalogom mogu da posete Microsoft Premier Online (MPO) da bi dobili informacije o re?avanju problema ili da bi otvorili incident kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Pristup neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupe neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft Software Assurance (engl.)
Odlu?ite se za koli?insko licenciranje i dodatne pogodnosti pomo?u programa Microsoft Software Assurance.

Saznajte vi?e

Kori??enje operativnog sistema Windows 8

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Windows 8
Posetite stranice pomo?i i ?lanaka ?Kako da...? za Windows 8 da biste dobili vi?e informacija.

Istra?ite Windows
Pregledajte kategorije kao ?to su ?Fotografije i video zapisi?, ?E-po?ta i ?askanje?, ?Zdravlje ra?unara? i jo? mnogo toga.

Nadogradnja na Windows 8

Nadogradnja sa operativnog sistema Windows 7 na Windows 8
Preuzmite uputstva korak po korak o nadogradnji sa operativnog sistema Windows 7 na Windows 8.

Preme?tanje sadr?aja
Va?e datoteke, omiljene lokacije i postavke mogu se lako preneti na novi ra?unar.

?ivotni ciklus podr?ke

Vi?e informacija o ?ivotnom ciklusu podr?ke za Windows 8

Stranice sa smernicama za ?ivotni ciklus podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku, od dostupnosti sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Smernice ?ivotnog ciklusa za Windows 8

Da biste videli informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke za odre?enu verziju operativnog sistema Windows 8, sa dolenavedene liste izaberite proizvod i verziju koji se odnose na vas.

Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku za proizvode, od dostupnosti pa sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Prikazivanje informacija o ?ivotnom ciklusu podr?ke

List sa podacima o ?ivotnom ciklusu podr?ke za Windows
Prika?ite va?ne datume i informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke za Windows proizvode.

Podr?ka isti?e za neke verzije operativnog sistema Windows
Saznajte kako da proverite koju verziju i servisni paket koristite.

Poslednji pregled : 9. decembar 2014.