Prona?ite identifikacioni broj proizvoda (PID) za Microsoft proizvode

Za podr?ku za Microsoft proizvode potreban je ID proizvoda. Pro?itajte gde se nalazi PID za Microsoft Windows, Office, igre i alatke za projektante.

Pronala?enje identifikacionog broja proizvoda (PID)

32-bitna verzija 64-bitna verzija Trenutna verzija operativnog sistema WindowsDodatni proizvodiPorodica proizvodaProna?ite identifikaciju proizvoda (PID) za OS u nastavku. Za dodatne proizvode odaberite jednu od dolenavedenih kategorija:Prona?ite identifikaciju proizvoda (PID) tako ?to ?ete u nastavku izabrati odgovaraju?u porodicu proizvoda:

Prona?ite identifikaciju proizvoda (PID) tako ?to ?ete u nastavku izabrati odgovaraju?u porodicu proizvoda:

Svi audio-video proizvodi

 1. Pokrenite program.
 2. Na traci sa menijima, izaberite stavku Pomo?, a zatim stavku Osnovni podaci o Microsoft ime proizvoda.
 3. ID proizvoda (PID) nalazi se u okviru Ovaj proizvod je licenciran za.

Microsoft Team Foundation Server 2010

 1. Konzola za administraciju sistema Microsoft Team Foundation Server 2010 na ra?unaru za nivo aplikacije.
 2. Na stablu za navigaciju sa leve strane kliknite na re?im na vrhu.
 3. ID proizvoda (PID) prikazuje se u okviru detalja sa donje strane.

Ve?ina drugih proizvoda alatki za projektante

 1. Pokrenite program.
 2. Na traci sa menijima, izaberite stavku Pomo?, a zatim stavku Osnovni podaci o Microsoft ime proizvoda.
 3. ID proizvoda (PID) nalazi se u okviru Ovaj proizvod je licenciran za.

Hardver

ID proizvoda (PID) za hardverski ure?aj mo?ete prona?i na jednoj od slede?ih lokacija:

 • Na donjoj strani ure?aja
 • Na nalepnici na kablu
 • Na nalepnici sa unutra?nje strane odeljka za bateriju

Internet Explorer 10

Po?etni ekran

 1. Pokrenite Internet Explorer 10.
 2. U odeljku sa dugmadi idite na stavku Postavke.
 3. Dodir: brzo prevucite sa desne ivice ekrana
  Tastatura: pritisnite kombinaciju tastera Windows + C
  Mi?: premestite kursor u gornji desni ili donji desni ugao ekrana
 4. U meniju sa postavkama izaberite stavku Osnovni podaci.
 5. ID proizvoda (PID) predstavlja 20-cifreni broj pored stavke ID proizvoda.

Prikaz radne povr?ine

 1. Pokrenite Internet Explorer 10.
 2. Idite na traku sa menijima (ako nije vidljiva, pritisnite taster Alt).
 3. Na traci sa menijima izaberite stavku Pomo?, a zatim stavku Osnovni podaci o programu Internet Explorer.
 4. ID proizvoda (PID) nalazi se pored stavke ID proizvoda.

Internet Explorer 9

 1. Pokrenite Internet Explorer 9.
 2. Idite na traku sa menijima (ako nije vidljiva, pritisnite taster Alt)
 3. Na traci sa menijima izaberite stavku Pomo?, a zatim stavku Osnovni podaci o programu Internet Explorer.
 4. ID proizvoda (PID) nalazi se pored stavke ID proizvoda.

Prethodna verzija programa Internet Explorer

 1. Pokrenite program.
 2. Na traci sa menijima, izaberite stavku Pomo?, a zatim stavku Osnovni podaci o Microsoft ime proizvoda.
 3. ID proizvoda (PID) nalazi se u okviru Ovaj proizvod je licenciran za.

Office 2013 i Office 365 proizvodi

 1. Pokrenite Office aplikaciju
 2. Na traci sa menijima izaberite stavku Datoteka
 3. Kliknite na dugme Nalog
 4. Do?ite do odeljka ?Informacije o proizvodu? i kliknite na dugme Osnovni podaci
 5. ID proizvoda od 20 cifara nalazi se na vrhu prozora Osnovni podaci

Office 2010 proizvodi

 1. Pokrenite odgovaraju?u aplikaciju.
 2. Na traci sa menijima izaberite stavku Datoteka
 3. Na listi menija izaberite stavku Pomo?
 4. PID se nalazi na desnoj strani ekrana

Office 2007 proizvodi

 1. Otvorite odgovaraju?u aplikaciju.
 2. Izaberite stavku Pomo?
 3. Izaberite stavku Osnovni podaci o sistemu Microsoft Office
 1. Pokrenite aplikaciju
 2. Kliknite na Dugme Microsoft Office
 3. Izaberite stavku Opcije
 4. Izaberite stavku Resursi
 5. Izaberite stavku Osnovni podaci

Office XP i 2003 proizvodi

 1. Otvorite odgovaraju?u aplikaciju.
 2. Izaberite stavku Pomo?
 3. Izaberite stavku Osnovni podaci o sistemu Microsoft Office

Office Mac proizvodi

 1. Kliknite na ikonu ?Apple?
 2. Izaberite stavku Osnovni podaci o ?ime proizvoda?

Svi proizvodi u vezi sa fotografijama i objavljivanjem

 1. Pokrenite program.
 2. Na traci sa menijima, izaberite stavku Pomo?, a zatim stavku Osnovni podaci o Microsoft ime proizvoda.
 3. ID proizvoda (PID) nalazi se u okviru Ovaj proizvod je licenciran za.

Svi proizvodi u vezi sa referencama i obrazovnim sadr?ajem

 1. Pokrenite program.
 2. Na traci sa menijima, izaberite stavku Pomo?, a zatim stavku Osnovni podaci o Microsoft ime proizvoda.
 3. ID proizvoda (PID) nalazi se u okviru Ovaj proizvod je licenciran za.

Svi serverski proizvodi

 1. Pokrenite program.
 2. Na traci sa menijima, izaberite stavku Pomo?, a zatim stavku Osnovni podaci o Microsoft ime proizvoda.
 3. ID proizvoda (PID) nalazi se u okviru Ovaj proizvod je licenciran za.

Windows 8

Re?im po?etnog ekrana

 1. Istovremeno pritisnite taster Windows i taster Pauziraj.
 2. U odeljku Aktivacija operativnog sistema Windows na stranici ID proizvoda (PID) predstavlja 20-cifreni broj pored stavke ID proizvoda.

Re?im radne povr?ine

 1. Idite u prikaz radne povr?ine.
 2. U odeljku sa dugmadi idite na stavku Postavke:
  Dodir: brzo prevucite sa desne ivice ekrana
  Tastatura: pritisnite kombinaciju tastera Windows + C
  Mi?: premestite kursor u gornji desni ili donji desni ugao ekrana
 3. U meniju ?Postavke? izaberite stavku ?Informacije o ra?unaru?.
 4. U odeljku ?Aktivacija operativnog sistema Windows? na stranici ID proizvoda (PID) predstavlja 20-cifreni broj pored stavke ID proizvoda.

Windows 7

 1. Istovremeno pritisnite taster Windows i taster Pauziraj.
 2. U odeljku Aktivacija operativnog sistema Windows na stranici ID proizvoda (PID) predstavlja 20-cifreni broj pored stavke ID proizvoda.
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. U prikazu kategorija kliknite na ikonu Sistem i bezbednost i zatim na ikonu Sistem. U klasi?nom prikazu kliknite dvaput na ikonu Sistem.
 3. U odeljku Aktivacija operativnog sistema Windows na stranici ID proizvoda (PID) predstavlja 20-cifreni broj pored stavke ID proizvoda.

Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. U prikazu po kategorijama izaberite stavku Sistem i odr?avanje, a zatim stavku Sistem. U klasi?nom prikazu kliknite dvaput na ikonu Sistem.
 3. U odeljku Aktivacija operativnog sistema Windows na stranici ID proizvoda (PID) predstavlja 20-cifreni broj pored stavke ID proizvoda.

Windows XP

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. U prikazu po kategorijama, kliknite na ikonu Performanse i odr?avanje, a zatim odaberite ikonu Sistem. U klasi?nom prikazu kliknite dvaput na ikonu Sistem.
 3. Na kartici Op?ti podaci ID proizvoda (PID) se nalazi u okviru Registrovano na.

Dungeon Siege 1.0

 1. Ubacite CD sa igrom.
 2. PID broj ?e biti naveden sa leve strane ekrana. Ili, pokrenite igru, a zatim izaberite stavku About Us (Osnovni podaci o nama) u glavnom meniju.

Magic School Bus: Animals za Windows

 1. Pokrenite program.
 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+SHIFT+A da biste prikazali PID.

Magic School Bus: Dinosaurs za Windows i Magic School Bus: Earth za Windows

 1. Pokrenite program.
 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+I da biste prikazali PID.

Magic School Bus: Earth za Macintosh

 1. Pokrenite program.
 2. Pritisnite kombinaciju tastera COMMAND+SHIFT+I da biste prikazali PID.

MechCommander 2.0

 1. Ubacite CD sa igrom.
 2. Kliknite na dugme Play (Reprodukuj) da biste pokrenuli program. U glavnom meniju, kliknite na veliko dugme ?I? sa desne strane ekrana.

MechWarrior Black Knight, MechWarrior 4 Vengeance, MechWarrior 4 'Mech Pak

 1. Ubacite CD sa igrom.
 2. PID broj ?e biti naveden pri dnu glavnog prikaza.

Midtown Madness

 1. Pokrenite program.
 2. U meniju Options (Opcije) izaberite stavku About Midtown Madness (Osnovni podaci o igri Midtown Madness).

Train Simulator 1.0

 1. Kliknite na dugme Start na traci zadataka na ra?unaru.
 2. Postavite pokaziva? na Svi programi, zatim na Igre, a zatim izaberite stavku Train Simulator.
 3. Izaberite Train Simulator Troubleshooter (Re?avanje problema u vezi sa igrom Train Simulator).
 4. U okviru funkcije za re?avanje problema kliknite na dugme Troubleshooting (Re?avanje problema).
 5. ID proizvoda ?e biti prikazan pri dnu prozora ?Troubleshooting? (Re?avanje problema).

Pandora's Box

 1. Pokrenite program.
 2. Na glavnom ekranu kliknite na strelicu u gornjem desnom uglu.
 3. Izaberite stavku Options (Opcije), a zatim About (Osnovni podaci).

Svi ostali proizvodi iz oblasti igara

 1. Pokrenite program.
 2. Na traci sa menijima, izaberite stavku ?Help? (Pomo?), a zatim About Microsoft (Osnovni podaci o Microsoft)ime proizvoda.
 3. ID proizvoda (PID) nalazi se u okviru Ovaj proizvod je licenciran za.

Identifikovanje OEM proizvoda

Identifikovanje OEM proizvoda

Ako su slova OEM uklju?ena u identifikacioni broj proizvoda, to zna?i da ste proizvod dobili zajedno sa ra?unarom. Ako to nije slu?aj, to zna?i da ste proizvod kupili odvojeno od ra?unara. Ako ste proizvod dobili uz ra?unar, to zna?i da je proizvo?a? ra?unara konfigurisao hardver i softver ra?unara i da on predstavlja primarni resurs kojem se treba obratiti u slu?aju potrebe za tehni?kom podr?kom.

OEM proizvo?a?Broj telefona 
BEL COMPUTERS
Po?e?ka 67a
11000 Beograd
Tel.: +381 (0)11 354-4007
Faks: +381 (0)11 354-4007
E-po?ta: nada@belcomputers.rs
Nada Ili?
Comtrade Shop
Savski nasip 7
11070 Beograd
Phone: +381 (0)11 20-15-686
Fax: +381 (0)11 20-15-557
E-po?ta: boban.nikolic@comtrade.rs
Boban Nikoli?
Desk
29. Novembra 110
11000 Beograd
Tel.: +381 (0)11 329-2140
Faks: +381 (0)11 329-2140
E-po?ta: sale@desk.rs
Aleksandar Luki?
Pakom Computers
Raji?eva 12
18000 Ni?
Tel.: +381 (0)18 521-116
Faks: +381 (0)18 521-116
E-po?ta: cale@pakom.com
Aleksandar ?or?evi?
SAMPRO
Njego?eva 19
11080 Zemun
Tel.: +381 (0)11 307-5128
Faks: +381 (0)11 316-1574
E-pošta: almi@sampro.co.rs
Mi?el Go?i?
WinWin
Vladike Nikolaja Velimirovi?a 46
32000 ?a?ak
Tel.: +381 (0)32 340 140
Faks: +381 (0)32 340 140
E-po?ta: ivan.selovic@alti.rs
Ivan ?elovi?

PID-ovi i ?ifre proizvoda

PID-ovi i ?ifre proizvoda

PID se kreira kad se proizvod uspe?no instalira. Microsoft korisni?ka usluga koristi PID-ove da bi identifikovala proizvod kad se korisnici obrate korporaciji Microsoft za podr?ku. ?ifra proizvoda predstavlja jedinstvenu kombinaciju brojeva i slova koja se koristi tokom instalacije Microsoft softvera za ?otklju?avanje? ili otvaranje proizvoda. Ako ne unesete ?ifru proizvoda kad vam to bude zatra?eno tokom instalacije, proizvod se mo?da ne?e otvoriti dok ne unesete ?ifru proizvoda.
Vi?e informacija o identifikovanju, pronala?enju i zameni ?ifre proizvoda.

Poslednji pregled : 17. oktobar 2013.