Chng ti r?t ti?c, h? tr? c tr? gip dnh cho s?n ph?m c?a b?n ? k?t thc

V?ng ?i H? tr? c?a Microsoft b?t ?u vo th?i i?m s?n ph?m c?a Microsoft ?c cung c?p v k?t thc vo ngy do chnh sch Vong ?i H? tr? c?a Microsoft xc ?nh. ? ki?m tra khi no v?ng ?i h? tr? s?n ph?m c?a b?n k?t thc, h?y truy c?p trang web V?ng ?i H? tr? c?a Microsoft.

M?c d s?n ph?m c?a b?n ? k?t thc v?ng ?i h? tr?, b?n v?n c th? tham gia c?ng ?ng nh?m gip gi?i quy?t v?n ? c?a m?nh ho?c khm ph cc ty ch?n nng c?p.
  • Nng c?p s?n ph?m c?a b?n

    Gh thm C?a hng Microsoft ? mua phin b?n m?i nh?t c?a s?n ph?m Microsoft.

  • Hoi cng ng (EN)

    ng cu hoi hoc duyt cac giai phap trong din an C?ng ?ng.

  • Khch hng Doanh nghi?p (EN)

    Microsoft cung c?p cho cc t? ch?c l?n cc ti nguyn k? thu?t chuyn su, cng c? v h?ng d?n dnh cho chuyn gia ? d? dng tri?n khai v qu?n l? cc s?n ph?m v cng ngh? c?a Microsoft. Vui l?ng truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n ho?c lin h? v?i ?i di?n bn hng c?a Microsoft ? bi?t thm thng tin.

Duy?t l?i l?n sau cng : 07 Thang Bay 2014