H tr Chuyn nghip cua Microsoft

Nhn ttin v s thoai Htr Chuyn nghip cua Microsoft. Tim hiu thm v Pham vi Dvu, Phi Htr va Dvu tvn Kthut danh cho tac.

Dich vu H tr Chuyn gia cua Microsoft c phat trin cac chuyn gia cua chung ti tr giup cac khach hang thuc khi doanh nghip khi gp cac vn truc trc vi Phn mm Microsoft.

Tng quan Dich vu

Tng quan Dich vu

Dich vu H tr Chuyn gia cho phep ban tip cn vi cac chuyn gia cua Microsoft, h tr x ly cac truc trc gp phai khi phat trin, trin khai va quan ly phn mm Microsoft trong mi trng thng mai. Dich vu nay co sn trn c s h tr theo tng s c mt, qua in thoai hoc web.

Tai Microsoft, chung ti goi mt truc trc vi phn mm la mt 's c' cn c h tr va nhiu san phm ban le cua chung ti c h tr min phi. Thanh toan cho cac s c cn H tr Chuyn gia cung ap dung cho cac yu cu h tr b sung, nh m ta bn di.


Pham vi Dich vu H tr Chuyn gia

Gia va phng thc yu cu dich vu

Gia va phng thc yu cu dich vu

H tr sau gi lam vic co mc gia 190 USD (bao gm GST) va chi cung cp cho cac yu cu h tr khn cp cua doanh nghip (Nghim trong mc A). Cac s c nghim trong mc A c inh nghia nh la cac tinh hung lin quan n h thng, mang, may chu, hoc tinh hung h hong chng trinh ln, gy anh hng nghim trong n san xut va li nhun cua khach hang. y la nhng vn co anh hng ln, trong o cac qua trinh san xut, vn hanh, hoc phat trin ang xay ra nhng co th se bi anh hng nghim trong trong vong vai ngay.

Microsoft se lin tuc h tr khc phuc s c 24 gi mi ngay. Cac can b quan ly Cp cao cua Microsoft se c thng bao.

Khach hang phai danh ra cac tai nguyn thich hp duy tri mt n lc sut 24 gi mi ngay. C?p qu?n l? pha khch hng ph?i ?c thng bo.

bit thm thng tin hoc yu cu H tr Nng cao, vui long goi s +86-21 6426-7315.


*B? ph?n D?ch v? v H? tr? Khch hng c?a Microsoft (g?i t?t l CSS) ang thay ?i m h?nh h? tr? dnh cho Chuyn gia nh?m mang t?i ki?n th?c k? thu?t chuyn su m?t cch hi?u qu? nh?t. T?i cu?i thng 3, nm 2009, Microsoft s? m? r?ng m h?nh g?i l?i c?a m?nh cho t?t c? cc t?nh hu?ng yu c?u h? tr? c?p Chuyn gia. M h?nh ny s? xa b? nh?ng kho?ng th?i gian ch? my v ch c?a khch hng v gip n?m b?t thng tin v? s? c? v d? li?u chu?n on t?t hn thng qua m?t quy tr?nh tr?c tuy?n, n gi?n v tr?c quan. Nh? v?y, cc v?n ? tr?c tr?c c?a khch hng s? nhanh chng ?c a t?i k? s c tr?nh ? nh?t, ng?i ny s? g?i i?n tr?c ti?p cho khch hng ? gi?i quy?t s? c?. Th?i gian p ?ng ?c xc ?nh theo vi?c cung c?p h? tr? v m?c ? nghim tr?ng c?a v?n ?. Khch hng c th? g?i i thng tin v? s? c? m?t cch tr?c tuy?n t?i trang web: http://support.microsoft.com/oas.

Th?i gian cung cp Dich vu va Lin h

Th?i gian cung cp Dich vu va Lin h

Thi gian cung cp dich vu H tr Chuyn gia qua in thoai: 24 gi mt ngay, 7 ngay mt tun

Hay lin h Vn Phong Microsoft tai nc s tai bit thm thng tin chi tit.

Cac cu hoi thng gp

Cac cu hoi thng gp

xem muc Cac cu hoi thng gp, vui long nhp vao y

Other Support Option

Duy?t l?i l?n sau cng : 24 Thang Ging 2013