Outlook.com & Câu h?i thư?ng g?p v? Tài kho?n Microsoft

 • Microsoft có th? đ?t l?i m?t kh?u Tài kho?n Microsoft c?a tôi không?
 • Tôi không th? đăng nh?p Tài kho?n Email Outlook.com c?a m?nh.
 • Tôi ph?i làm g? n?u tôi không thông qua Quy tr?nh Xác th?c Tài kho?n Tr?c tuy?n?
 • Tính năng "Cho r?ng chúng tôi B?o v? quá m?c” tr? giúp tôi như th? nào?
 • Tôi có th? chuy?n l?i t? Outlook.com v? Hotmail đư?c không?

 • Câu hỏiCâu trả lời

  Microsoft có th? đ?t l?i m?t kh?u Tài kho?n Microsoft c?a tôi không?

  Xin lưu ? r?ng v? lí do b?o m?t, chúng tôi ch? có th? h? tr? b?n v?i các v?n đ? v? quên m?t kh?u ho?c đăng nh?p v?i Tài kho?n Microsoft tr?c tuy?n c?a b?n.

  Đ? đ?t l?i Tài kho?n Microsoft c?a b?n, Tr?c tuy?n, vui l?ng truy c?p trang web sau và hoàn t?t các bư?c đư?c yêu c?u; http://account.live.com/password/reset (EN)

  Tôi không th? đăng nh?p Tài kho?n Email Outlook.com c?a m?nh. Có th? tôi đ?:

  • Quên m?t kh?u c?a m?nh Ho?c
  • Tài kho?n c?a tôi đ? b? ch?n ho?c xâm ph?m

  N?u b?n không th? đăng nh?p, vui l?ng th? các bư?c sau:

  1. Xóa b? đ?m ?n Internet Explorer và cookie tr?nh duy?t c?a b?n. Truy c?p liên k?t sau đ? bi?t các bư?c;
  2. N?u b?n v?n không th? đăng nh?p sau khi xóa b? đ?m ?n và cookie, vui l?ng th? đ?t l?i m?t kh?u c?a b?n;
   http://account.live.com/password/reset (EN)
  3. N?u b?n đ? xóa b? đ?m ?n, cookie và c? g?ng đ?t l?i m?t kh?u c?a m?nh và th?y r?ng b?n v?n không th? truy c?p Tài kho?n Emails c?a m?nh, Microsoft khuyên b?n hoàn t?t và g?i Tr?c tuy?n bi?u m?u Xác th?c Tài kho?n sau;https://account.live.com/acsr (EN)
  4. Lưu ?:

   • Vui l?ng cung c?p nhi?u thông tin nh?t có th?
   • Đ?i v?i câu h?i có nhi?u l?a ch?n, vui l?ng ch?n nhi?u đáp án n?u có th? thay v? m?t đáp án
   • H?y cung c?p thông tin chính xác b?i v? thông tin càng chính xác, ngư?i dùng càng có nhi?u kh? năng thông qua xác th?c tài kho?n
   • H?y nh? r?ng nh?ng yêu c?u Tr?c tuy?n này nh?m b?o v? quy?n riêng tư và tài kho?n c?a b?n kh?i b? xâm ph?m
  5. N?u các bư?c t? tr? giúp không gi?i quy?t đư?c v?n đ? c?a b?n, vui l?ng t?m ki?m h? tr? Tr?c tuy?n t? các c?ng đ?ng sau:
   1. http://support.live.com (EN)
   2. http://answers.microsoft.com/en-us/windowslive (EN)

  Tôi ph?i làm g? n?u tôi không thông qua Quy tr?nh Xác th?c Tài kho?n Tr?c tuy?n?

  N?u b?n không th? thông qua yêu c?u xác th?c tài kho?n, chúng tôi khuy?n khích b?n g?i l?i bi?u m?u xác th?c Tr?c tuy?n v?i thông tin chính xác hơn đ? h? tr? quy tr?nh xác th?c. Ngoài ra, chúng tôi khuyên b?n nên t?o m?t Tài kho?n Microsoft m?i.

  Lưu ?:

  • Microsoft r?t coi tr?ng quy?n riêng tư và b?o m?t tài kho?n c?a b?n và b?n c?n ph?i tr? l?i chính xác các câu h?i trong bi?u m?u xác th?c b?i v? Microsoft s? d?ng chúng đ? đánh giá đúng quy?n s? h?u m?t Tài kho?n Microsoft.
  • Microsoft không th? cung c?p quy?n truy c?p vào Tài kho?n Microsoft n?u không đ? b?ng ch?ng quy?n s? h?u có th? đư?c thi?t l?p.

  Tính năng "Cho r?ng chúng tôi B?o v? quá m?c” tr? giúp tôi như th? nào?

  Tính năng này giúp b?o v? d? li?u cá nhân c?a b?n. Chúng tôi đang yêu c?u m?i ngư?i có Tài kho?n Microsoft đ?m b?o thông tin b?o m?t liên quan đ?n tài kho?n c?a h? là chính xác và c?p nh?t.

  Khi thông tin b?o m?t c?a b?n (như đ?a ch? email ho?c s? đi?n tho?i thay th?) như hi?n t?i, thông tin này đơn gi?n hóa vi?c xác minh danh tính c?a b?n khi có v?n đ?. Xác minh thông tin b?o m?t c?a b?n là b?t bu?c, chúng tôi c?n xác minh đ? gi? cho Tài kho?n Microsoft c?a b?n an toàn.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? B?o m?t Tài kho?n Microsoft, h?y truy c?p trang web sau; http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows-live/account-security-password-information


  Tôi có th? chuy?n l?i t? Outlook.com v? Hotmail đư?c không?

  Không c?n tùy ch?n chuy?n tr? l?i Hotmail. Đ?a ch? Hotmail và m?t kh?u, email đ? lưu, danh b?, l?ch, và quy t?c c?a b?n đ? đư?c t? đ?ng chuy?n vào h?p thư đ?n Outlook.com m?i c?a b?n.

  Chúng tôi cho r?ng Outlook.com đư?c xây d?ng trên công c? tuy?t v?i trong Hotmail, và chúng tôi hy v?ng là b?n s? đ?ng ?. B?n nh?n đư?c t?t c? các tính năng yêu thích trong Hotmail, ch?ng h?n như Quét và H?y đăng k? v?i m?t l?n b?m, cùng v?i nh?ng tính năng m?i ch?ng h?n như lưu tr? và thi?t k? m?i. Outlook.com giúp b?n xem và làm nhi?u vi?c hơn t? h?m thư đ?n c?a b?n m?t cách nhanh chóng. Giao di?n h?p l? hi?n th? nhi?u thông báo hơn trên trang t?ng quan và thanh công c? m?i giúp b?n hoàn thành các tác v? g?i email hàng ngày v?i ít l?n b?m chu?t hơn.


  Contact us for more help

  Contact us for more help
  Connect with Answer Desk for expert help.
  Duy?t l?i l?n sau cùng : 30 Tháng Chín 2013