Podr?ka za Microsoft Outlook Express

Pomo? za Microsoft Outlook Express. Vi?e o uvozu, pode?avanju, preuzimanjima, ispravkama i bezbednosti. Outlook Express je sada Windows Live Po?ta.

Klju?ni resursi

Klju?ni resursi

Windows Vista/Windows 7: Gde je Outlook Express?

Windows po?ta
Outlook Express je zamenjen programom Windows po?ta.

Poku?avate da preuzmete Outlook Express?
Imajte vi?e naloga e-po?te u jednom programu ? Hotmail, Gmail, Yahoo! i jo? mnogo toga.

Preuzmite program Windows Live Po?ta danas!
Imajte vi?e naloga e-po?te u jednom programu ? Hotmail, Gmail, Yahoo! i jo? mnogo toga.

Pogledajte Centar za podr?ku proizvoda e-po?te
Pregledajte naj?e??e probleme, poruke o gre?kama i re?avanje problema

Outlook Express sistemski zahtevi (engl.)
Kao instalirana komponenta programa Internet Explorer, Outlook Express zadr?ava i zahteve programa Internet Explorer.

Pode?avanje programa Outlook Express
Pratite ova uputstva korak po korak da biste podesili Outlook Express nalog i po?eli sa slanjem i prijemom e-poruka.

Saznajte vi?e

Saznajte vi?e

Preuzimanje i pode?avanje programa Outlook Express

Kori??enje programa Outlook ili Outlook Express (engl.)
Otkrijte razlike izme?u programa Outlook i Outlook Express i kako da odlu?ite koji vama odgovara.

Pode?avanje programa Outlook Express
Pratite ova uputstva korak po korak da biste podesili Outlook Express nalog i po?eli sa slanjem i prijemom e-poruka.

Pode?avanje servera po?te u programu Outlook Express (engl.)
Saznajte o razli?itim vrstama servera po?te, a zatim podesite svoj u programu Outlook Express.

Kori??enje programa Outlook Express sa vi?e e-adresa, vi?e naloga i vi?e identiteta (engl.)
Saznajte kako da koristite brojne opcije koje imate za upravljanje nalozima e-po?te u programu Outlook Express.

Rad sa programom Outlook Express

Sastavljanje i slanje e-poruke u programu Outlook Express (engl.)
Saznajte kako se kreiraju e-poruke, prilo?ite datoteke porukama i po?aljite ih pomo?u programa Outlook Express.

Provera e-poruka, odgovaranje na njih i njihovo ?tampanje (engl.)
Saznajte kako da proverite da li postoje nove e-poruke, a zatim odgovorite na njih ili ih od?tampajte.

Kontrolisanje ne?eljene po?te u programu Outlook Express (engl.)
Saznajte o nekim osnovnim strategijama koje mo?ete koristiti za kontrolisanje ne?eljene po?te u programu Outlook Express.

Kreiranje bezbednijih lozinki u programu Outlook Express (engl.)
Saznajte najbolje prakse za izbor lozinke, kako da konfiguri?ete Outlook Express da zapamti lozinke i ?ta da radite ako ih Outlook Express zaboravi.

Uvoz stavki u Outlook Express (engl.)
Pomo?u programa Outlook Express mo?ete uvesti stavke kao ?to su podaci adresara, poruke i postavke naloga iz drugih programa, uklju?uju?i druge klijente po?te.

Re?avanje problema sa programom Outlook Express

Hiperveze ne funkcioni?u u programu Outlook Express ili Word (engl.)
Automatski ispravite hiperveze u programima Microsoft Outlook Express i Microsoft Word

Popravka programa Outlook Express (engl.)
Pratite ova uputstva korak po korak da biste ispravili uzroke neo?ekivanog pona?anja u programu Outlook Express.

Pregled kumulativne ispravke za Outlook Express 6.0 SP1 (engl.)
Ovaj ?lanak opisuje kako se preuzima i instalira kumulativna ispravka za Outlook Express 6.0 servisni paket 1 (SP1).

Preuzimanja i ispravke

Preuzimanja i ispravke

Preuzmite program Windows Live Po?ta danas!
Pristupite ve?em broju naloga e-po?te u jednom programu. Pogledajte ?ta je novo!

MS05-030: Ranjivost u programu Outlook Express bi mogla da dozvoli daljinsko izvr?avanje koda (engl.)
Obezbe?uje veze ka bezbednosnom biltenu koji diskutuje o problemu u kom napada? mo?e da preuzme kontrolu nad ra?unarom i instalira programe, pristupi podacima ili kreira nove naloge koji imaju puna prava korisnika. Ispravka re?ava ovu ranjivost.

Potvrda identiteta otkazuje kada koristite Outlook ili Outlook Express za prijavljivanje na server po?te zasnovan na HTTP protokolu ako koristite Internet Explorer
Opisuje hitnu ispravku koja re?ava problem u kom potvrda identiteta otkazuje kada poku?ate da se prijavite na HTTP server u programu Outlook ili Outlook Express tokom kori??enja programa Internet Explorer 7 ili Internet Explorer 8.

Opis kumulativne ispravke za Outlook Express (engl.)
Korporacija Microsoft je objavila ispravku koja re?ava nekoliko problema u programu Outlook Express.

Poruka o gre?ci ?c0000005 (naru?avanje pristupa)? kada proveravate pravopis u Outlook Express e-poruci na portugalskom (Brazil) jeziku (engl.)
Re?ava problem koji mo?e dovesti do poruke o gre?ci ?c0000005 (naru?avanje pristupa)? kada proveravate pravopis u Outlook Express e-poruci na portugalskom (Brazil) jeziku. Mo?ete se obratiti slu?bama koje pru?aju usluge podr?ke za Microsoft proizvode da biste nabavili ovu hitnu ispravku.

Outlook Express 6.0 prestaje da se odaziva kada poku?ate da se prijavite u svoj nalog e-po?te (engl.)
Opisuje problem u kom Outlook Express 6.0 prestaje da se odaziva kada poku?ate da se prijavite u svoj nalog e-po?te.

U programu Outlook Express 6.0 podrazumevano ime naloga servera se pojavljuje u zaglavlju odgovora u niti e-poruke (engl.)
Opisuje problem do kog dolazi kada odgovorite na nit e-poruke u programu Microsoft Outlook Express 6.0. Obezbe?uje informacije o softverskoj ispravci koja re?ava ovaj problem.

E-adresa ili ime za prikaz nisu ta?ni kada odgovorite na POP3 e-poruku u programu Outlook Express 6.0 ili Outlook 2003 (engl.)
Opisuje problem u kom ne mo?ete odgovoriti na e-poruku kada kliknete na dugme ?Odgovori? u programu Outlook Express 6.0 ili Outlook 2003.

Bezbednost i privatnost

Bezbednost i privatnost

Centar za re?enja za viruse i bezbednost
Posetite Centar za re?enja za viruse i bezbednost da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Kori??enje novih bezbednosnih pobolj?anja u programu Outlook Express
Saznajte o novim postavkama koje vam poma?u da izbegnete prikazivanje uvredljivog sadr?aja u e-poruci, smanjite koli?inu ne?eljene po?te koju primate i umanjite rizik od prijema opasnog sadr?aja putem e-po?te.

Microsoft bezbednosni centar (engl.)
Inovacije na polju bezbednosti ra?unara.

Opcije podr?ke

Opcije podr?ke

Samopodr?ka

Pronala?enje pomo?i na lokaciji Answers (engl.)
Pove?ite se sa drugim korisnicima programa Outlook Express.

Pretra?ivanje baze znanja

Outlook Express na lokaciji TechNet (engl.)
Prona?ite vi?e detalja o programu Outlook Express.

Pla?ena podr?ka za incidente
Da biste se obratili slu?bi Microsoft Support Professional putem e-po?te, prosle?ivanjem na mre?i ili telefonom, u nastavku kliknite na proizvod i verziju koji se odnose na vas.

Outlook Express 6.0

?ivotni ciklus podr?ke

?ivotni ciklus podr?ke

Pogledajte informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke

Stranica ?Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke za Microsoft proizvode?
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke? da biste videli uputstva korporacije Microsoft za podr?ku za proizvode, od dostupnosti sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke za Outlook Express

Outlook Express 6.0

Poslednji pregled : 25. januar 2013.