Kontakt informacije proizvo?a?a ra?unara

Naj?e??a pitanja o OEM-ovima

OEM je industrijski akronim za proizvo?a?a originalne opreme. OEM-ovi su proizvo?a?i ra?unara koji instaliraju softver na svoje ra?unarske sisteme. Najpoznatiji OEM-ovi ra?unara su Hewlett-Packard (HP), Dell, Lenovo, Acer i Toshiba.

Microsoft OEM proizvodi su Microsoft proizvodi koje je proizvo?a? ra?unara dostavio uz ra?unar ili u slu?aju softvera ? instalirao na ra?unar. Ovo mo?e da obuhvata operativni sistem (na primer Windows 7) i Office (na primer Office 2010) proizvode.

Kako ste nabavili proizvod? Da li je Microsoft proizvod unapred instaliran (u slu?aju softvera), distribuiran uz ra?unar ili nabavljen kao nadogradnja direktno od proizvo?a?a ra?unara? Ako je odgovor potvrdan, verovatno imate OEM proizvod. Primarni izvor podr?ke za klijente sa OEM proizvodom jeste proizvo?a? li?nog ra?unara koji je obezbedio Microsoft proizvod.

Niste sigurni?
Ako niste sigurni da li je va? proizvod OEM ili nije, sledite ove korake da biste saznali. Ako su slova OEM uklju?ena u identifikacioni broj proizvoda, to zna?i da ste proizvod dobili zajedno sa ra?unarom. Ako to nije slu?aj, to zna?i da ste proizvod kupili odvojeno od ra?unara.

Budu?i da je proizvo?a? ra?unara konfigurisao hardver i softver ra?unara, on ?e biti primarni resurs koji ?ete kontaktirati radi tehni?ke podr?ke koja vam mo?e biti potrebna. Mo?da imate prava na besplatnu podr?ku u okviru garancije od OEM-a. Kliknite ovde za listu proizvo?a?a ra?unara sa kontakt informacijama.

?ta ako ne ?elim da kontaktiram proizvo?a?a ra?unara ili ako mi je istekla garancija?
U zavisnosti od proizvoda za koji vam je potrebna podr?ka, mogu vam biti dostupne opcije Microsoft podr?ke. One obuhvataju slede?e:

 • Samopomo?
  Besplatne izvore samopomo?i potra?ite na listi centara za re?enja za proizvode i izaberite odgovaraju?i proizvod.

 • Besplatna podr?ka
  Korisnici unapred instaliranog Microsoft (OEM) softvera mogu da iskoriste Microsoft besplatnu podr?ku kada je problem direktno povezan sa jednom od slede?ih situacija (ili vi?e njih):

  - Problemi na ra?unaru posle instaliranja Microsoft Windows ispravke
  - Problemi sa instalacijom Windows servisnog paketa

  Ako je va? problem u vezi sa jednom od gorenavedenih situacija (ili vi?e njih), izaberite proizvod sa liste proizvoda pomo?i u podr?ci i prosledite incident.

 • Pla?ena podr?ka
  Mo?da ?ete i dalje mo?i da kupite podr?ku od korporacije Microsoft. Da biste videli opcije podr?ke koje su dostupne za va? proizvod, izaberite proizvod sa liste proizvoda pomo?i u podr?ci.

Indeks za OEM

Direktno se obratite proizvo?a?u ili prodavcu ra?unara da biste utvrdili koji nivo podr?ke je dostupan za va? proizvod.

Sledi lista kontakata za proizvo?a?e i prodavce ra?unara. Kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a navedene su kako biste lak?e prona?li tehni?ku podr?ku koja vam je potrebna. Ove kontakt informacije podlo?ne su promeni bez obave?tenja. Microsoft ni na koji na?in ne garantuje ta?nost ovih kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.

Lista kontakt informacija za proizvo?a?e i prodavce ra?unara:

OEM proizvo?a? Broj telefonaVeb lokacija podr?ke
BEL COMPUTERS+381 (0)11 354-4007Veb lokacijaVeb lokacija podr?ke
Comtrade Shop011/3120-866Veb lokacijaVeb lokacija podr?ke
Desk011 32 92 140Veb lokacijaVeb lokacija podr?ke
Pakom Computers+381 (0)18 521-116Veb lokacijaVeb lokacija podr?ke
SAMPRO +381 (0)11 307-5128Veb lokacijaVeb lokacija podr?ke
WinWin +381 (0)32 340 140Veb lokacijaVeb lokacija podr?ke
Poslednji pregled : 2. oktobar 2013.