คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับนโยบายรอบการสนับสนุนของ Microsoft

กลับไปที่หน้าแรกของวงจรชีวิตการสนับสนุน

1. นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนคืออะไร

นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนของ Microsoft (MSL) เป็นการกำหนดมาตรฐานสำหรับนโยบายการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจและนักพัฒนา และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ฮาร์ดแวร์ และมัลติมีเดีย นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนได้รับการประกาศครั้งแรกในวันที่ 15 ตุลาคม 2002 และการปรับปรุงนโยบายระยะเวลาการสนับสนุนมีผลใช้งานในวันที่ 1 มิถุนายน 2004 การปรับปรุงนโยบายระยะเวลาการสนับสนุนมีผลกับผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจและผู้พัฒนาส่วนใหญ่ที่อยู่ในการสนับสนุนหลักในวันที่ 1มิถุนายน 2004 และกับรุ่นผลิตภัณฑ์ในอนาคต นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนใหม่มีผลดังนี้:

ผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจและผู้พัฒนา

Microsoft จะให้การสนับสนุนอย่างน้อย 10 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจและผู้พัฒนา การสนับสนุนหลักของผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจและผู้พัฒนาจะมีให้เป็นเวลา 5 ปี หรือ 2 ปีหลังจากมีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในรุ่นถัดไป (N+1) ขึ้นอยู่กับว่าข้อใดนานกว่า Microsoft จะให้การสนับสนุนเสริมเป็นเวลา 5 ปี หลังจากการสนับสนุนหลัก หรือ 2 ปี หลังจากผลิตภัณฑ์รุ่นถัดจากนั้นสองรุ่น (N+2) ขึ้นอยู่กับว่าข้อใดนานกว่า นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจและผู้พัฒนาส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนออนไลน์ที่ดำเนินการด้วยตนเองอย่างน้อย 10 ปี

ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคและมัลติมีเดีย

Microsoft จะให้การสนับสนุนหลักเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับจากวันที่ผลิตภัณฑ์มีความพร้อมให้บริการทั่วไป หรือเป็นเวลา 2 ปีหลังจากที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ตามมา (N+1) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาใดจะยาวนานกว่า การสนับสนุนแบบขยายไม่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคและมัลติมีเดีย ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายรุ่นใหม่เป็นประจำทุกปี เช่น Microsoft Streets & Trips จะได้รับการสนับสนุนหลักเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีนับจากวันที่ผลิตภัณฑ์มีความพร้อม ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือตนเองแบบออนไลน์เป็นเวลาอย่างน้อย 8 ปี ในปัจจุบันเกม Microsoft Xbox ยังไม่ได้รวมอยู่ในนโยบายวงจรชีวิตการสนับสนุน

ในการค้นหาระยะเวลาในการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ โปรดไปที่ไซต์ เลือกข้อมูลระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์) หรือ ดัชนีระยะเวลาการสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์สำหรับผู้บริโภค

นับจากวันที่ 26 ตุลาคม 2012 เป็นต้นไป Microsoft จะให้การสนับสนุนขั้นต่ำ 4 ปีสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์สำหรับผู้บริโภค นับจากวันที่ผลิตภัณฑ์พร้อมให้บริการโดยทั่วไป Microsoft ไม่มีการสนับสนุนเสริมสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์สำหรับผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่ออกก่อนวันที่ 26 ตุลาคม 2012 จะไม่ใช้นโยบายใหม่นี้ แต่จะใช้ระยะเวลาการสนับสนุนที่ระบุไว้เดิม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การบริการออนไลน์

Microsoft จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือนก่อนที่ลูกค้าจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะถือว่าเป็น "การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง" สำหรับ CRM Online ทาง Microsoft จะกำหนดระยะเวลาการแจ้งเตือน 6 เดือนแก่ลูกค้า ยกเว้นเมื่อมีการถอนการสนับสนุนสำหรับความต้องการของระบบที่สำคัญ ในกรณีนี้ Microsoft จะปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเตือนมาตรฐาน 12 เดือน

2. นโยบายนี้มีผลกับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น หรือมีผลกับลูกค้าทั่วโลก

นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนของ Microsoft (MSL) เป็นนโยบายที่ใช้ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม Microsoft ตระหนักว่ากฎหมายท้องถิ่น เงื่อนไขของตลาด และความต้องการการสนับสนุนจะแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง และต่างกันสำหรับแต่ละภาคธุรกิจ ดังนั้น Microsoft จึงเสนอความสัมพันธ์ในการสนับสนุนที่เกินจากระยะเวลาการสนับสนุนเสริม ความสัมพันธ์ในการสนับสนุนที่กำหนดเฉพาะนี้อาจประกอบด้วยการสนับสนุนที่ให้ความช่วยเหลือ และฮอตฟิกซ์ และอาจมีระยะเวลาเกินกว่า 10 ปีนับจากวันที่เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ บริษัทคู่ค้าทางยุทธศาสตร์ของ Microsoft อาจมีการสนับสนุนที่นอกเหนือจากระยะการสนับสนุนเสริม ลูกค้าและบริษัทคู่ค้าสามารถติดต่อทีมผู้ดูแลลูกค้าหรือตัวแทนของ Microsoft ในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

3. การสนับสนุนหลัก การสนับสนุนเสริม และการสนับสนุนออนไลน์ที่ดำเนินการด้วยตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่างกันอย่างไร

การสนับสนุนที่มีให้

ระยะการสนับสนุนหลัก

ระยะการสนับสนุนเสริม

การสนับสนุนที่เสียค่าใช้จ่าย (ต่อครั้ง ต่อชั่วโมง และอื่นๆ)

X

X

การสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงด้านความปลอดภัย

X

X

การสนับสนุนฮอตฟิกซ์ที่ไม่ใช่การรักษาความปลอดภัย

X

ต้องมีข้อตกลงฮอตฟิกซ์เพิ่มเติม ซึ่งซื้อภายใน 90 วันนับจากสิ้นสุดการสนับสนุนหลัก

การสนับสนุนเมื่อเกิดปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

X

 

การเรียกร้องตามการรับประกัน

X

 

การเปลี่ยนแปลงด้านการออกแบบและคำขอด้านคุณสมบัติ

X

 

ข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่มีให้โดยใช้ฐานข้อมูลความรู้ของ Microsoft

X

X

ข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่มีให้โดยใช้ไซต์การสนับสนุนที่ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนของ Microsoft เพื่อค้นหาคำตอบด้านเทคนิค

X

X

หมายเหตุ ฮอตฟิกซ์คือการแก้ไขรหัสซอฟท์แวร์ของ Microsoft ที่มีการเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง

4. Microsoft จะให้การสนับสนุนนอกเหนือจากระยะการสนับสนุนเสริมหรือไม่

Microsoft ตระหนักว่ากฎหมายท้องถิ่น เงื่อนไขของตลาด และความต้องการการสนับสนุนจะแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง และต่างกันสำหรับแต่ละภาคธุรกิจ ดังนั้น Microsoft จึงเสนอความสัมพันธ์ในการสนับสนุนที่เกินจากระยะเวลาการสนับสนุนเสริม ความสัมพันธ์ในการสนับสนุนที่กำหนดเฉพาะนี้อาจประกอบด้วยการสนับสนุนที่ให้ความช่วยเหลือ และฮอตฟิกซ์ และอาจมีระยะเวลาเกินกว่า 10 ปีนับจากวันที่เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ บริษัทคู่ค้าทางยุทธศาสตร์ของ Microsoft อาจมีการสนับสนุนที่นอกเหนือจากระยะการสนับสนุนเสริม ลูกค้าและบริษัทคู่ค้าสามารถติดต่อทีมผู้ดูแลลูกค้าหรือตัวแทนของ Microsoft ในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

5. หากในปัจจุบันโปรแกรมของฉันได้รับการสนับสนุนภายใต้นโยบายวงจรชีวิตการสนับสนุน แต่ระบบปฏิบัติการของฉันไม่ได้รับการสนับสนุนต่อแล้ว ฉันจะยังคงได้รับการสนับสนุนสำหรับโปรแกรมหรือไม่

หากปัญหาเกิดขึ้นกับโปรแกรมโดยเฉพาะ Microsoft จะให้การสนับสนุน หากปัญหานั้นเกิดจากระบบปฏิบัติการและโปรแกรมร่วมกัน จะไม่มีการสนับสนุนสำหรับปัญหานั้น

6. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกำหนดนโยบายระยะเวลาการสนับสนุน

ลูกค้าหลายรายต้องการให้ Microsoft มีความสม่ำเสมอและแสดงถึงระบบการดำเนินงานที่คาดหมายได้ นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนจะกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและคาดหมายได้สำหรับระยะเวลาการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ นโยบายนี้จะช่วยให้ลูกค้าและพันธมิตรสามารถจัดการความต้องการด้านการสนับสนุนของตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถวางแผนผลิตภัณฑ์และวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศได้จากความรู้เกี่ยวกับระยะเวลาสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft

7. นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนได้รับการพัฒนาอย่างไร

Microsoft ทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์ Microsoft ลูกค้า บริษัทคู่ค้า นักวิเคราะห์ และบริษัทวิจัย เพื่อกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและมีความคงที่

8. มีผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่นโยบายวงจรชีวิตการสนับสนุนครอบคลุม และจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด

นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2002 โดยมีการแก้ไขครั้งสำคัญในวันที่ 1 มิถุนายน 2004 การแก้ไขนโยบายครั้งนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกหรือการให้ใบอนุญาตจำนวนมาก ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2004 และผลิตภัณฑ์ในรุ่นอื่นๆ ในอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาสิ้นสุดการสนับสนุนและตัวเลือกในการขยายการสนับสนุน* สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โปรดไปที่ไซต์ เลือกข้อมูลระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์) หรือ ดัชนีระยะเวลาการสนับสนุน

ในเดือนตุลาคม 2012 Microsoft ก่อตั้งนโยบายวงจรชีวิตการสนับสนุนฮาร์ดแวร์สำหรับผู้บริโภคขึ้นมา จากนั้นในเดือนมกราคม 2011 Microsoft ก็จัดทำนโยบายวงจรชีวิตการสนับสนุนบริการออนไลน์

* ไม่มีการสนับสนุนเสริมสำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ฮาร์ดแวร์สำหรับผู้บริโภค มัลติมีเดีย หรือบริการออนไลน์ของ Microsoft

9. หากมีผลิตภัณฑ์ของ Microsoft หลายอย่าง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะใช้ระยะเวลาการสนับสนุนเหมือนกันหรือไม่

ระยะเวลาการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft จะตรงกันตามกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่และรุ่นที่จะมีในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ในรุ่นเก่าอาจมีระยะเวลาที่ต่างออกไป ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะตรวจสอบวันที่สนับสนุนของผลิตภัณฑ์ให้แน่นอน โดยไปที่ไซต์ เลือกข้อมูลระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์) หรือ ดัชนีระยะเวลาการสนับสนุน

10. ใครสามารถรับการสนับสนุนในระยะการสนับสนุนเสริม

การสนับสนุนแบบขยายจะมอบให้แก่ลูกค้าทุกคน* การสนับสนุนแบบขยายประกอบด้วยการสนับสนุนแบบมีค่าใช้จ่าย (การสนับสนุนที่มีค่าใช้จ่ายเป็นรายชั่วโมงหรือต่อครั้ง) การสนับสนุนการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และการสนับสนุนโปรแกรมแก้ไขด่วนแบบมีค่าใช้จ่าย เมื่อต้องการรับการสนับสนุนโปรแกรมแก้ไขด่วน จะต้องซื้อสัญญาการสนับสนุนโปรแกรมแก้ไขด่วนแบบขยายภายใน 90 วันหลังจากที่สิ้นสุดระยะการสนับสนุนหลัก (ข้อกำหนด 90 วันจะถูกยกเว้นถ้าการรับประกันซอฟต์แวร์ หรือมีการซื้อแผนการเสริมความพร้อมทางธุรกิจแบบไดนามิกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สอบถาม) Microsoft จะไม่ยอมรับการร้องขอให้มีการสนับสนุนการรับประกัน การเปลี่ยนแปลงด้านการออกแบบ หรือคุณสมบัติใหม่ในช่วงระยะการสนับสนุนแบบขยาย

* ไม่มีการสนับสนุนเสริมสำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ฮาร์ดแวร์สำหรับผู้บริโภค มัลติมีเดีย หรือบริการออนไลน์ของ Microsoft

11. หลังจากข้อเสนอการสนับสนุนที่มีความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่เสียค่าใช้จ่ายสิ้นสุดลง เรามีตัวเลือกอะไรบ้าง หากต้องการรับการสนับสนุนต่อไป

Microsoft ได้สร้างเว็บไซต์ที่ชี้แจงตัวเลือกการสนับสนุนที่มีให้สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนที่มีความช่วยเหลืออีก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ตัวเลือกการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่พ้นจากระยะสนับสนุน

12. นโยบายวงจรชีวิตการสนับสนุนมีการดำเนินการอย่างไรกับข้อตกลงการสนับสนุนแบบพรีเมียร์

ในระยะการสนับสนุนหลัก ลูกค้าทั้งหมดจะได้รับสิทธิประโยชน์การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ในระยะการสนับสนุนแบบขยาย จะมีการสนับสนุนช่วยเหลือแบบมีค่าใช้จ่ายและการสนับสนุนการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัย จะต้องมีสัญญาการสนับสนุนโปรแกรมแก้ไขด่วนแบบขยายเพื่อให้สามารถขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ในการสนับสนุนแบบขยาย การสนับสนุนแบบพรีเมียร์เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการลงทะเบียนสนับสนุนโปรแกรมแก้ไขด่วนแบบขยาย ลูกค้าที่มีสัญญาการสนับสนุนแบบพรีเมียร์อยู่แล้วสามารถประสานงานกับ Technical Account Manager (TAM) ของตน เพื่อตรวจสอบตัวเลือกที่สามารถใช้ได้สำหรับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขา

13. ลูกค้าที่ไม่มีข้อตกลงแบบพรีเมียร์จะใช้วิธีใดเพื่อให้ได้รับสัญญาการสนับสนุนโปรแกรมแก้ไขด่วนแบบขยายสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

ลูกค้าสามารถติดต่อสำนักงานขายของ Microsoft ในพื้นที่ โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ Microsoft Worldwide ค้นหาประเทศของคุณ และคลิกที่ Go เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสัญญาสนับสนุนเสริมสำหรับฮอตฟิกซ์ โดยติดต่อกับผู้จัดการฝ่ายขาย Premier Support ในพื้นที่

14. ฉันไม่ต้องการการสนับสนุนฮอตฟิกซ์ แต่ต้องการการสนับสนุนทางโทรศัพท์ในระยะการสนับสนุนเสริม ฉันจะต้องมีสัญญาการสนับสนุนเสริมสำหรับฮอตฟิกซ์หรือไม่

ไม่ คุณสามารถซื้อการสนับสนุนทางโทรศัพท์ในระยะการสนับสนุนเสริม เพื่อให้เหมาะกับความต้องการ

15. นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนจะมีผลกับ Personal Support อย่างไร (Personal Support คือตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพท์และทางเว็บที่กำหนดให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ตามบ้านและสำนักงานในบ้าน)

ในระยะการสนับสนุนหลัก ตัวเลือกการสนับสนุนของลูกค้าจะเหมือนกับที่มีในปัจจุบัน ลูกค้าสามารถดูข้อมูลระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ได้ที่ เลือกข้อมูลระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์) หรือ ดัชนีระยะเวลาการสนับสนุน สำหรับตัวเลือกการสนับสนุนเสริมสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด หากมีการสนับสนุนเสริม ลูกค้าสามารถซื้อการสนับสนุนเฉพาะทางโทรศัพท์หรือสัญญาการสนับสนุนเสริมสำหรับฮอตฟิกซ์

16. นโยบายการปรับปรุงด้านความปลอดภัยคืออะไร

ซอฟท์แวร์สำหรับธุรกิจและการพัฒนา

โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยจะมีให้จนสิ้นสุดระยะการสนับสนุนเสริม (ห้าปีสำหรับการสนับสนุนหลักบวกห้าปีสำหรับระยะการสนับสนุนเสริม) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยจะมีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ Micrososft Update ระหว่างระยะเวลาการสนับสนุนหลักและการสนับสนุนเสริม

ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคและมัลติมีเดีย

การปรับปรุงด้านความปลอดภัยจะมีให้ตลอดระยะเวลาการสนับสนุนหลัก

ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์สำหรับผู้บริโภค

การปรับปรุงด้านความปลอดภัยจะมีให้ตลอดระยะเวลาการสนับสนุนหลัก โดยจะมีให้สำหรับซอฟต์แวร์/เฟิร์มแวร์และระบบปฏิบัติการที่รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ Microsoft ยกเว้นอุปกรณ์ Surface การปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ Surface จะมีการครอบคลุมตามนโยบายระยะเวลาการสนับสนุนสำหรับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์

17. ในการรับการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ลูกค้าต้องมีสัญญาการสนับสนุนเสริมหรือไม่

ไม่ หากมีการสร้างโปรแกรมปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัย โปรแกรมดังกล่าวก็จะพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าทุกคนผ่านรอบการนำออกใช้ประจำเดือนสำหรับการรักษาความปลอดภัย การนำออกใช้ตามปกติสำหรับโปรแกรมปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยคือวันอังคารที่สองของเดือน

18. นโยบายสำหรับเซอร์วิสแพ็คเป็นอย่างไร

นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft กำหนดให้ต้องมีการติดตั้ง Service Pack ที่สนับสนุนของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะรับการสนับสนุนต่อไป (รวมถึงโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัย)

หมายเหตุ นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนใหม่ของ Service Pack มีผลตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2010: http://support.microsoft.com/gp/newSPlifecycle

นโยบายการสนับสนุนเซอร์วิสแพ็ค
 • เมื่อมีการเผยแพร่เซอร์วิสแพ็คใหม่ Microsoft จะให้การสนับสนุนระยะเวลา 12 หรือ 24 เดือนสำหรับเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้า
 • การสนับสนุนเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้าจะเท่ากับ 12 หรือ 24 เดือน โดยขึ้นอยู่กับตระกูลผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่างเช่น Windows, Office, Servers หรือเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา)
 • ระยะเวลาการสนับสนุนสำหรับเซอร์วิสแพ็คจะสอดคล้องกันภายในตระกูลผลิตภัณฑ์
 • Microsoft จะเผยแพร่ระยะเวลาการสนับสนุนสำหรับเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้า เมื่อมีการเผยแพร่เซอร์วิสแพ็คใหม่
 • เมื่อการสนับสนุนของ Service Pack สิ้นสุดลง Microsoft จะไม่ให้การปรับปรุงด้านความปลอดภัย การแก้ไขด่วน และการปรับปรุงอื่นๆ สำหรับ Service Pack นั้น การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง/การแก้ไขแบบจำกัดจะยังคงมีให้บริการตามที่อธิบายด้านล่างนี้
 • เมื่อการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สิ้นสุดลง การสนับสนุนของเซอร์วิสแพ็คสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นจะสิ้นสุดลงด้วย ระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์จะมีผลเหนือกว่านโยบายการสนับสนุนของเซอร์วิสแพ็ค

ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้ Service Pack ที่สนับสนุน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรุ่นล่าสุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับลูกค้าที่ใช้ Service Pack รุ่นที่ไม่สนับสนุน Microsoft มีการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาแบบไม่จำกัด ดังนี้:

 1. กรณีการสนับสนุนข้อบกพร่อง/การแก้ไขแบบจำกัดจะมีให้ผ่านฝ่ายบริการลูกค้าและการสนับสนุนของ Microsoft และผ่านข้อเสนอการสนับสนุนที่มีการจัดการของ Microsoft (เช่น Premier Support)
 2. จะไม่มีตัวเลือกในการใช้ทรัพยากรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ตลอดจนการหลีกเลี่ยงปัญหาด้านเทคนิคอาจจำกัดหรือไม่มีให้
 3. ถ้ากรณีการสนับสนุนต้องมีการยกระดับเป็นการพัฒนา เพื่อให้มีการดำเนินการเพิ่มเติม ต้องมีการแก้ไขด่วน หรือต้องมีการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ลูกค้าจะถูกขอให้ปรับรุ่นเป็น Service Pack ที่สนับสนุน
 4. หลักเกณฑ์สำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และระยะเวลาของเซอร์วิสแพ็คสำหรับแต่ละตระกูลผลิตภัณฑ์เป็นดังนี้:

  ตระกูลผลิตภัณฑ์

  12 เดือน

  24 เดือน

  Windows

  ใช่ 

  Office

  ใช่ 

  เซิร์ฟเวอร์

  ใช่ 

  เครื่องมือของนักพัฒนา

  ใช่ 

  Dynamics

  ใช่ 

  ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค, มัลติมีเดีย, เกม

  ใช่ 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์หรือเซอร์วิสแพ็ค โปรดไปที่ไซต์ เลือกข้อมูลระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์) หรือ ดัชนีระยะเวลาการสนับสนุน

19. เราสามารถใช้ซอฟท์แวร์ของ Microsoft โดยถูกต้องตามกฎหมายได้นานเท่าใดหลังจากที่ได้รับอนุญาต ระยะเวลาในการอนุญาตใช้ซอฟท์แวร์ได้รับผลกระทบจากนโยบายระยะเวลาการสนับสนุนผลิตภัณฑ์

นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนจะไม่มีผลกับระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนจะกำหนดระยะเวลาที่ Microsoft จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์

20. ลูกค้าและพันธมิตรจะสามารถประมาณระยะเวลาการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ออกหรือยังอยู่ในระยะการสนับสนุนหลักได้อย่างไร

นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องคาดเดาระยะเวลาที่ Microsoft จะให้การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจและผู้พัฒนา Microsoft ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ 10 ปีสำหรับการสนับสนุน ระยะเวลาดังกล่าวประกอบด้วยการสนับสนุนหลัก 5 ปี หรือ 2 ปีหลังจากที่มีการออกผลิตภัณฑ์รุ่นถัดไป (N+1) ขึ้นอยู่กับว่าข้อใดนานกว่า และการสนับสนุนเสริม 5 ปี หรือ 2 ปีหลังจากที่มีการออกผลิตภัณฑ์รุ่นถัดจากนั้นสองรุ่น (N+2) ขึ้นอยู่กับว่าข้อใดนานกว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคและมัลติมีเดีย Microsoft กำหนดมาตรฐานการสนับสนุนหลักเป็นเวลา 5 ปี หรือ 2 ปีหลังจากมีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในรุ่นถัดไป (N+1) ขึ้นอยู่กับว่าข้อใดนานกว่า ผลิตภัณฑ์ที่ที่ออกรุ่นใหม่ทุกปีจะได้รับการสนับสนุนหลัก 3 ปี ไม่มีการสนับสนุนเสริมสำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค และมัลติมีเดียและสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งออกรุ่นใหม่ทุกปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่สิ้นสุดการสนับสนุนและตัวเลือกในการขยายการสนับสนุน (ถ้ามี) สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โปรดไปที่ไซต์ เลือกข้อมูลระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์) หรือ ดัชนีระยะเวลาการสนับสนุน

21. เราต้องมีเซอร์วิสแพ็คล่าสุดติดตั้งหรือไม่ เพื่อที่จะใช้ฮอตฟิกซ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย หรือที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

คุณต้องติดตั้งฮอตฟิกซ์ในเซอร์วิสแพ็คที่ฮอตฟิกซ์นั้นได้รับการออกแบบให้ทำงานได้ Microsoft สร้างการปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับเซอร์วิสแพ็คที่ไม่มีการสนับสนุนเมื่อสามารถดำเนินการได้ในเชิงพาณิชย์ และมีให้กับลูกค้าทุกรายผ่านทางเว็บไซต์ Microsoft Security ลูกค้าสามารถขอฮอตฟิกซ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สำหรับเซอร์วิสแพ็คปัจจุบันหรือเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้า (ถ้ายังมีการสนับสนุนอยู่)

22. การปรับปรุงด้านความปลอดภัยจะมีให้เป็นระยะเวลาเท่าใด

Microsoft จะจัดให้มีการปรับปรุงด้านความปลอดภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ดังนี้:

 • ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจและการพัฒนา

  มีการปรับปรุงด้านความปลอดภัยให้ที่เว็บไซต์ Windows Update สำหรับลูกค้าทุกรายจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนเสริม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ระยะเวลานั้นประกอบด้วยการสนับสนุนหลักห้าปี และการสนับสนุนเสริมห้าปี การปรับปรุงด้านความปลอดภัยจะใช้กับระดับเซอร์วิสแพ็คที่สนับสนุนของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เท่านั้น ลูกค้าไม่ต้องทำสัญญาการสนับสนุนเสริมเพื่อที่จะรับการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ในระยะการสนับสนุนเสริม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดไปที่ไซต์ เลือกข้อมูลระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์) หรือ ดัชนีระยะเวลาการสนับสนุน

 • ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ฮาร์ดแวร์สำหรับผู้บริโภค และมัลติมีเดีย

  การปรับปรุงด้านความปลอดภัยจะมีให้แก่ลูกค้าตลอดระยะเวลาการสนับสนุนหลัก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ การปรับปรุงด้านความปลอดภัยจะใช้กับระดับเซอร์วิสแพ็คที่สนับสนุนของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โปรดไปที่ไซต์ เลือกข้อมูลระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์) หรือ ดัชนีระยะเวลาการสนับสนุน

23. นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนสำหรับ "Add-on ของโปรแกรม" เป็นอย่างไร

เมื่อมีการร้องขอการสนับสนุน Add-on ของผลิตภัณฑ์ที่ถึงจุดสิ้นสุดของวงจรชีวิตแล้ว โดยทั่วไปแล้วการสนับสนุน Add-on จะไม่พร้อมใช้งานจนกว่าคุณจะมีการจัดทำข้อตกลงการสนับสนุนแบบกำหนดเอง ดังนั้นจึงต้องแน่ใจว่าได้ยืนยันแล้วว่าวันที่ของการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตรงตามที่ประกาศในไซต์ เลือกผลิตภัณฑ์สำหรับข้อมูลวงจรชีวิต (ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในตระกูลผลิตภัณฑ์) หรือไซต์ ดัชนีวงจรชีวิตการสนับสนุน

24. Microsoft จัดการกับอะไหล่ทดแทน เช่น แผ่นซีดีและคู่มืออย่างไร ในการสนับสนุนนโยบายระยะเวลาการสนับสนุนผลิตภัณฑ์

Microsoft จัดการอะไหล่ทดแทน เช่น ซีดีและคู่มือตามรุ่นของผลิตภัณฑ์ อะไหล่ทดแทนจะมีให้สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นปัจจุบัน และรุ่นก่อนหน้านั้นหนึ่งรุ่น (N-1)

25. ระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทที่ Microsoft ควบรวมกิจการเป็นอย่างไร

ผลิตภัณฑ์ที่ออกก่อนวันที่ควบรวมกิจการอาจไม่อยู่ภายใต้นโยบายระยะเวลาการสนับสนุน และอาจไม่มีการสนับสนุน ในกรณีเช่นนี้ การสนับสนุนจะเป็นไปตามข้อกำหนดของการควบรวมแต่ละราย Microsoft จะเผยแพร่วันที่สิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ควบรวมแต่ละรายการในเว็บไซต์ระยะเวลาการสนับสนุน ตามที่เป็นไปได้ สำหรับรายการเหล่านี้ "วันที่เริ่มต้นของระยะเวลาการสนับสนุน" คือวันที่เริ่มต้นรับการสนับสนุน และ "หมดเวลาการสนับสนุนหลัก" คือวันที่สิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ โดยทั่วไป นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนของ Microsoft จะมีผลกับการออกซอฟต์แวร์ที่ออกภายใต้ชื่อ Microsoft หลังจากการควบรวม

26. นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ FAST เป็นอย่างไร

นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนของ FAST จะให้หลักเกณฑ์สำหรับการให้บริการสนับสนุนสำหรับลูกค้า FAST การสนับสนุนหลักและการสนับสนุนเสริมสำหรับผลิตภัณฑ์ FAST จะเป็นไปตาม นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนของ Microsoft แต่มีการแก้ไขเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า FAST ได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะ การสนับสนุนหลักและการสนับสนุนเสริมมีให้แก่ลูกค้าที่มีสัญญาการบำรุงรักษาและการสนับสนุนของ FAST ในปัจจุบัน

การสนับสนุนหลักประกอบด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิคในชั่วโมงทำการทางโทรศัพท์หรืออีเมล สามารถเข้าถึงการสนับสนุน 24x7 สำหรับลูกค้า Premium การเข้าถึงพอร์ทัลบริการตนเองพร้อมกับฐานความรู้ เอกสารผลิตภัณฑ์และการติดตามทิคเก็ต ดาวน์โหลดสำหรับเวอร์ชันสำคัญ และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ รวมถึงการแก้ไขด้านความปลอดภัย โปรแกรมแก้ไข และ Service Pack

การสนับสนุนเสริมมีตัวเลือกเช่นเดียวกับการสนับสนุนหลัก แต่การปรับปรุงซอฟต์แวร์จะมีเฉพาะการแก้ไขด้านความปลอดภัยเท่านั้น ไม่มีการออกโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ในรูปของโปรแกรมแก้ไขหรือ Service Pack สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการสนับสนุนเสริม FAST จะไม่รับคำขอสำหรับการสนับสนุนตามการรับประกัน การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ หรือคุณสมบัติใหม่ในระยะการสนับสนุนเสริม

27. นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนสำหรับการออกผลิตภัณฑ์ย่อยเป็นอย่างไร

การออกผลิตภัณฑ์ย่อยจะใช้ระยะเวลาการสนับสนุนเดียวกับการออกผลิตภัณฑ์หลัก

ตัวอย่างได้แก่ Windows Server 2012 R2 ซึ่งมีระยะการสนับสนุนหลักและวันที่ของระยะการสนับสนุนแบบขยายตรงกับ Windows Server 2012 ซึ่งผลิตภัณฑ์แม่ ในทำนองเดียวกัน Dynamics AX 2012 R3 ก็มีวันที่ของวงจรชีวิตการสนับสนุนเดียวกันกับรุ่นแรกของ Dynamics AX 2012

ติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ติดต่อกับ Answer Desk เพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจทานล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2557