Najčastejšie otázky o zásadách životného cyklu podpory Microsoft

Späť na domovskú stránku životného cyklu podpory

1. Čo sú zásady poskytovania technickej podpory?

Zásady poskytovania technickej podpory spoločnosti Microsoft štandardizujú zásady poskytovania technickej podpory spoločnosti Microsoft vzťahujúce sa na podnikové a vývojárske produkty, ako aj na spotrebné, hardvérové a multimediálne produkty. Zásady poskytovania technickej podpory boli predstavené 15. októbra 2002. K ich aktualizácii došlo 1. júna 2004. Táto aktualizácia sa týkala väčšiny podnikových a vývojárskych produktov, ktoré boli zahrnuté do hlavnej fázy technickej podpory k 1. júnu 2004, ako aj budúcich verzií produktov. Nové zásady poskytovania technickej podpory definujú:

Podnikové a vývojárske produkty

Microsoft bude pre podnikové a vývojárske produkty poskytovať technickú podporu počas doby najmenej 10 rokov. Úplná technická podpora pre podnikové a vývojárske produkty bude k dispozícii počas 5 rokov alebo počas 2 rokov od uvedenia nasledujúcej verzie produktu (N+1) na trh, podľa toho, ktoré z týchto období uplynie neskôr. Spoločnosť Microsoft bude okrem toho poskytovať aj technickú podporu v predĺženej fáze, a to počas 5 rokov od ukončenia úplnej technickej podpory produktu alebo počas 2 rokov od uvedenia druhej nasledujúcej verzie produktu (N+2) na trh, podľa toho, ktoré z týchto období uplynie neskôr. Väčšina podnikových a vývojárskych produktov navyše bude mať počas 10 rokov k dispozícii podporu online na svojpomocné riešenie problémov.

Spotrebné a multimediálne produkty

Spoločnosť Microsoft bude ponúkať technickú podporu v hlavnej fáze najmenej 5 rokov od dátumu uvedenia produktu na trh alebo počas 2 rokov od uvedenia nasledujúcej verzie produktu (N+1) na trh, podľa toho, ktoré z týchto období uplynie neskôr. Predĺžená technická podpora nie je dostupná pre spotrebné a multimediálne produkty. Pre produkty, ktorých nová verzia sa vydáva každý rok, ako je napríklad program Microsoft Streets & Trips, bude bežná technická podpora k dispozícii počas najmenej 3 rokov od dátumu uvedenia produktu na trh. Pre väčšinu produktov bude okrem toho najmenej 8 rokov k dispozícii svojpomocná technická podpora online. Na hry Microsoft Xbox sa zásady poskytovania technickej podpory v súčasnosti nevzťahujú.

Časový plán technickej podpory pre daný produkt nájdete na lokalite výberu produktu, ktorého informácie o životnom cykle sa majú zobraziť (produkty sú tu uvedené podľa skupín produktov) alebo na lokalite registra životného cyklu technickej podpory.

Spotrebné hardvérové produkty

Spoločnosť Microsoft ponúka v prípade spotrebných hardvérových produktov od 26. októbra 2012 minimálne 4-ročnú technickú podporu, a to od dátumu uvedenia príslušného produktu na trh. Spoločnosť Microsoft neposkytuje rozšírenú technickú podporu spotrebných hardvérových produktov. Na hardvérové produkty uvedené na trh pred 26. októbrom 2012 sa nevzťahujú tieto nové zásady, ale pôvodný časový harmonogram životného cyklu technickej podpory, ak nie je uvedené inak.

Služby online

Spoločnosť Microsoft bude zákazníkov upozorňovať najmenej 12 mesiacov pred termínom, kedy bude potrebné prijať zmenu, v dôsledku ktorej dôjde k prerušeniu poskytovania služby. Zákazníkov služby CRM Online bude spoločnosť Microsoft upozorňovať 6 mesiacov vopred, s výnimkou ukončenia poskytovania podpory pre požadovanú podriadenú súčasť, kedy bude spoločnosť Microsoft zákazníkov informovať štandardných 12 mesiacov vopred.

2. Platia tieto zásady poskytovania technickej podpory iba pre zákazníkov v USA alebo na celom svete?

Tieto zásady poskytovania technickej podpory spoločnosti Microsoft platia na celom svete. Zároveň však chápeme, že miestne zákony, trhové podmienky a požiadavky na technickú podporu sa líšia pre rôzne krajiny a oblasti podnikania. Preto spoločnosť Microsoft ponúka možnosti individuálnej technickej podpory presahujúce rámec predĺženej technickej podpory. Individuálna technická podpora sa môže vzťahovať na technickú podporu s asistenciou a podporu vo forme rýchlych opráv a môže byť predĺžená až na 10 rokov od dátumu, kedy sa stal produkt všeobecne dostupným. Je pravdepodobné, že i strategickí partneri spoločnosti Microsoft budú ponúkať technickú podporu presahujúcu rámec predĺženej technickej podpory. Zákazníci a partneri môžu získať ďalšie informácie od svojho account managera alebo od miestneho zástupcu spoločnosti Microsoft.

3. Aký je rozdiel medzi bežnou, rozšírenou a samoobslužnou online technickou podporou softvérových produktov?

Poskytovaná technická podpora

Fáza poskytovania úplnej technickej podpory

Fáza poskytovania predĺženej technickej podpory

Platená technická podpora (platené jednotlivé žiadosti, platená hodinovo a ďalšie)

X

X

Technická podpora vo forme aktualizácií zabezpečenia

X

X

Technická podpora vo forme rýchlych opráv, ktoré sa netýkajú zabezpečenia

X

Vyžaduje podpis zmluvy o poskytovaní technickej podpory vo forme rýchlych opráv v predĺženej fáze najneskôr do 90 dní od ukončenia hlavnej fázy.

Neplatená technická podpora jednotlivých žiadostí

X

 

Záručná technická podpora

X

 

Požiadavky na zmenu funkčnosti

X

 

Informácie o produktoch k dispozícii online v databáze Microsoft Knowledge Base

X

X

Informácie o produktoch k dispozícii na webe oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft, určené na hľadanie odpovedí na technické otázky

X

X

Poznámka: Rýchla oprava je upravený softvérový kód komerčne dostupného produktu spoločnosti Microsoft určený na riešenie špecifických vážnych problémov.

4. Bude spoločnosť Microsoft poskytovať technickú podporu aj po skončení obdobia predĺženej technickej podpory?

Spoločnosť Microsoft chápe, že miestne zákony, trhové podmienky a požiadavky na technickú podporu sa líšia pre rôzne krajiny a oblasti podnikania. Preto spoločnosť Microsoft ponúka možnosti individuálnej technickej podpory presahujúce rámec predĺženej technickej podpory. Individuálna technická podpora sa môže vzťahovať na technickú podporu s asistenciou a podporu vo forme rýchlych opráv a môže byť predĺžená až na 10 rokov od dátumu, kedy sa stal produkt všeobecne dostupným. Je pravdepodobné, že i strategickí partneri spoločnosti Microsoft budú ponúkať technickú podporu presahujúcu rámec predĺženej technickej podpory. Zákazníci a partneri môžu získať ďalšie informácie od svojho account managera alebo od miestneho zástupcu spoločnosti Microsoft.

5. Ak sa na program stále vzťahujú zásady poskytovania technickej podpory, ale na operačný systém sa už nevzťahujú, získam technickú podporu pre tento program?

Ak sa problém vzťahuje na daný program, spoločnosť Microsoft technickú podporu poskytne. Ak problém vznikol v súvislosti s kombináciou operačného systému a programu, technická podpora nebude poskytnutá.

6. Prečo boli vytvorené zásady poskytovania technickej podpory?

Zákazníci spoločnosti Microsoft požadujú konzistentnosť a predvídateľnosť. Zásady poskytovania technickej podpory boli vytvorené tak, aby zákazníkom poskytli jasné a predvídateľné zásady dostupnosti technickej podpory. Umožňujú zákazníkom a partnerom plánovať požiadavky na technickú podporu, požiadavky na produkty i plánovanie potrieb informačných technológií v organizáciách na základe znalostí dostupnosti technickej podpory pre produkty spoločnosti Microsoft.

7. Ako boli zásady poskytovania technickej podpory vytvorené?

Spoločnosť Microsoft pri vytváraní jasných a konzistentných zásad úzko spolupracovala s vývojovými tímami jednotlivých produktov spoločnosti Microsoft, zákazníkmi, partnermi, najvýznamnejšími analytikmi a firmami zaoberajúcimi sa prieskumom.

8. Pre ktoré produkty a od kedy platia zásady poskytovania technickej podpory?

Zásady poskytovania technickej podpory boli predstavené 15. októbra 2002 a k ich významnej aktualizácii došlo 1. júna 2004. Tieto aktualizácie sa týkajú väčšiny produktov, ktoré boli k dispozícii v maloobchodnej sieti alebo v rámci multilicenčných programov k 1. júnu 2004, ako aj väčšiny budúcich verzií. Pre všetky produkty sú informácie o možnostiach technickej podpory po skončení obdobia technickej podpory a predĺženej technickej podpory* dostupné na lokalite výberu produktu, ktorého informácie o životnom cykle sa majú zobraziť (produkty sú tu uvedené podľa skupín produktov) alebo na lokalite registra životného cyklu technickej podpory.

V októbri 2012 uviedla spoločnosť Microsoft do praxe zásady životného cyklu technickej podpory spotrebiteľských hardvérových produktov, v januári 2011 zasa zaviedla zásady životného cyklu technickej podpory služieb online.

*Rozšírená technická podpora nie je dostupná pre spotrebné, spotrebné hardvérové a multimediálne produkty ani pre služby Microsoft Online Services.

9. Ak mám niekoľko produktov spoločnosti Microsoft, platia pre všetky rovnaké podmienky poskytovania technickej podpory?

Časové plány poskytovania technickej podpory spoločnosti Microsoft sú v jednotlivých skupinách produktov konzistentné pre všetky nové a budúce verzie produktov. Pre aktuálne verzie produktov spoločnosti Microsoft však môžu platiť iné podmienky ako pre staršie verzie. Preto je pre daný produkt dôležité overiť si jeho dostupnosť technickej podpory. Tieto informácie nájdete na lokalite výberu produktu, ktorého informácie o životnom cykle sa majú zobraziť (produkty sú tu uvedené podľa skupín produktov) alebo na lokalite registra životného cyklu technickej podpory.

10. Kto má nárok na technickú podporu v predĺženom období?

Predĺžená technická podpora bude k dispozícii pre všetkých zákazníkov*. Predĺžená fáza technickej podpory zahŕňa platenú technickú podporu (platenú hodinovou sadzbou či za jednotlivé žiadosti o technickú podporu), bezplatnú technickú podporu vo forme aktualizácií zabezpečenia a platenú technickú podporu vo forme rýchlych opráv. Technická podpora vo forme rýchlych opráv vyžaduje podpis zmluvy o poskytovaní rýchlych opráv v predĺženej fáze najneskôr do 90 dní od ukončenia hlavnej fázy. (Požiadavka na dodržanie 90-dňového obdobia neplatí, ak bol k danému produktu zakúpený program Software Assurance alebo Dynamics Business Ready Enhancement Plan.) Spoločnosť Microsoft nebude v období predĺženej technickej podpory prijímať žiadosti o záručnú technickú podporu, funkčné zmeny ani nové funkcie.

*Rozšírená technická podpora nie je dostupná pre spotrebné, spotrebné hardvérové a multimediálne produkty ani pre služby Microsoft Online Services.

11. Aké možnosti získania technickej podpory sú k dispozícii po skončení obdobia platenej technickej podpory s asistenciou spoločnosti Microsoft?

Spoločnosť Microsoft vytvorila webovú lokalitu s prehľadom možností technickej podpory, ktoré sú dostupné pre produkty spoločnosti Microsoft so skončeným obdobím dostupnosti podpory s asistenciou. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite možností po skončení technickej podpory (EN).

12. Ako sa vzájomne dopĺňajú zásady poskytovania technickej podpory a zmluvy o technickej podpore Premier?

Vo fáze bežnej technickej podpory budú môcť výhody podpory produktov využívať všetci zákazníci. V predĺženej fáze je poskytovaná platená technická podpora s asistenciou a technická podpora vo forme aktualizácií zabezpečenia. Pre technickú podporu vo forme rýchlych opráv je nutná zmluva o poskytovaní takejto podpory v predĺženom období. Zákazníci s existujúcimi zmluvami o technickej podpore Premier môžu v spolupráci so zástupcami Technical Account Manager (TAM) určiť možnosti dostupné pre svoju konkrétnej situáciu. Zákazníci bez priameho obchodného kontaktu v spoločnosti Microsoft (zákazníci bez zmluvy o technickej podpore) sa môžu zúčastniť programu predĺženej technickej podpory vo forme rýchlych opráv, ktorý predstavuje najľahší spôsob vyžiadania rýchlych opráv.

13. Akým spôsobom môžu zákazníci bez zmluvy Premier získať zmluvu o technickej podpore vo forme rýchlych opráv v predĺženej fáze?

Zákazníci sa môžu obrátiť na miestne obchodné zastúpenie spoločnosti Microsoft. Navštívte webovú lokalitu Microsoft Worldwide (EN), nájdite svoju krajinu a potom kliknutím na tlačidlo Go zobrazte informácie o zakúpení zmluvy o technickej podpore vo forme rýchlych opráv v predĺženej fáze. Žiadajte si rozhovor s obchodným zástupcom pre technickú podporu Premier.

14. V období predĺženej technickej podpory nepotrebujem rýchle opravy, potrebujem iba telefonickú technickú podporu. Je nutné uzavrieť zmluvu o predĺženej technickej podpore vo forme rýchlych opráv?

Nie. V priebehu obdobia predĺženej technickej podpory je možné zakúpiť si podľa potreby telefonickú technickú podporu.

15. Ako vplývajú zásady poskytovania technickej podpory na osobnú technickú podporu (telefonická technická podpora a webová technická podpora určená pre domácich používateľov a malé domáce firmy)?

V priebehu hlavnej fázy technickej podpory majú zákazníci rovnaké možnosti technickej podpory ako doposiaľ. Informácie o zásadách poskytovania technickej podpory v období predĺženej technickej podpory nájdete na lokalite výberu produktu, ktorého informácie o životnom cykle sa majú zobraziť (produkty sú tu uvedené podľa skupín produktov) alebo na lokalite registra životného cyklu technickej podpory. Ak je predĺžená technická podpora k dispozícii, zákazníci si môžu zakúpiť buď len telefonickú technickú podporu alebo predĺženú technickú podporu vo forme rýchlych opráv.

16. Aké sú zásady poskytovania aktualizácií zabezpečenia?

Podnikový a vývojársky softvér

Aktualizácie zabezpečenia budú pre väčšinu produktov k dispozícii zdarma až do konca fázy predĺženej technickej podpory (päť rokov hlavnej plus päť rokov predĺženej technickej podpory). Aktualizácie zabezpečenia budú počas hlavnej aj predĺženej fázy technickej podpory zverejňované na lokalite Microsoft Update.

Spotrebné a multimediálne produkty

Aktualizácie zabezpečenia budú k dispozícii do konca hlavnej fázy technickej podpory.

Spotrebné hardvérové produkty

Aktualizácie zabezpečenia budú k dispozícii do konca fázy bežnej technickej podpory. Sú dostupné pre softvér/firmvér a operačné systémy nainštalované v hardvéri spoločnosti Microsoft s výnimkou zariadení Surface. Na aktualizácie zabezpečenia zariadení Surface sa vzťahujú zásady životného cyklu technickej podpory pre operačný systém nainštalovaný v danom zariadení.

17. Je na získanie aktualizácií zabezpečenia nutný program technickej podpory vo forme rýchlych opráv v predĺženej fáze?

Nie. Ak sa vytvorí aktualizácia zabezpečenia, bude sprístupnená všetkým zákazníkom v rámci mesačného cyklu vydávania aktualizácií zabezpečenia. Aktualizácie zabezpečenia sa pravidelne vydávajú druhý utorok v mesiaci.

18. Aké zásady platia pre balíky Service Pack?

V rámci zásad životného cyklu technickej podpory spoločnosti Microsoft sa na ďalšie poskytovanie technickej podpory (vrátane aktualizácií zabezpečenia) vyžaduje inštalácia podporovaného balíka Service Pack pre daný produkt.

Zásady životného cyklu technickej podpory pre balíky Service Pack platné od 13. apríla 2010: http://support.microsoft.com/gp/newSPlifecycle

Zásady poskytovania technickej podpory pre balíky Service Pack
 • Po vydaní nového balíka Service Pack bude spoločnosť Microsoft poskytovať po dobu 12 alebo 24 mesiacov technickú podporu pre predchádzajúcu verziu balíka Service Pack.
 • V závislosti od skupiny produktov (napríklad systém Windows, balík Office, serverové produkty alebo nástroje pre vývojárov) sa technická podpora pre predchádzajúcu verziu balíka Service Pack poskytuje po dobu 12 alebo 24 mesiacov.
 • Časový plán technickej podpory pre balíky Service Pack zostáva v rámci skupiny produktov konzistentný.
 • Časový plán technickej podpory pre predchádzajúci balík Service Pack bude spoločnosť Microsoft publikovať v čase vydania nového balíka Service Pack.
 • Po ukončení poskytovania technickej podpory pre balík Service Pack už spoločnosť Microsoft nebude poskytovať nové aktualizácie zabezpečenia, rýchle opravy ani iné aktualizácie pre tento balík Service Pack. K dispozícii bude naďalej obmedzené riešenie problémov s prerušením a opravou tak, ako sa uvádza nižšie.
 • Skončením technickej podpory pre produkt sa končí aj technická podpora pre balíky Service Pack daného produktu. Životný cyklus poskytovania technickej podpory pre produkt nahrádza životný cyklus poskytovania technickej podpory pre príslušný balík Service Pack.

Zákazníkom sa dôrazne odporúča, aby používali balík Service Pack s technickou podporou, a tak mali k dispozícii najnovšiu verziu produktu s najvyšším zabezpečením. Pre zákazníkov, ktorí používajú verzie balíkov Service Pack bez technickej podpory, poskytuje spoločnosť Microsoft technickú podporu pre obmedzené riešenie problémov nasledovne:

 1. Prostredníctvom oddelenia služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft a prostredníctvom ponúk spravovanej technickej podpory spoločnosti Microsoft (napríklad technickej podpory Premier) sa budú poskytovať obmedzené incidenty technickej podpory pre prerušenie a opravu.
 2. K dispozícii nebude možnosť využitia informačných zdrojov a prostriedkov pre vývojárov produktov spoločnosti Microsoft. Alternatívne technické riešenia môžu byť obmedzené alebo nemusia byť k dispozícii.
 3. Ak incident technickej podpory vyžaduje eskaláciu na oddelenie vývoja a ďalšie pokyny, rýchlu opravu alebo aktualizáciu zabezpečenia, zákazníci budú požiadaní, aby vykonali inováciu na balík Service Pack s technickou podporou.
 4. Nižšie je uvedená tabuľka skupín produktov spoločnosti Microsoft a doba trvania technickej podpory pre balíky Service Pack pre tieto skupiny produktov:

  Produktový rad

  12 mesiacov

  24 mesiacov

  Windows

  Áno

  Office

  Áno

  Serverové produkty

  Áno

  Nástroje vývojára

  Áno

  Dynamics

  Áno

  Spotrebné a multimediálne produkty, hry

  Áno

Informácie o technickej podpore pre produkt alebo balík Service Pack nájdete na lokalite výberu produktu, ktorého informácie o životnom cykle sa majú zobraziť (produkty sú tu uvedené podľa skupín produktov) alebo na lokalite registra životného cyklu technickej podpory.

19. Ako dlho po získaní licencie môžem legálne používať softvér spoločnosti Microsoft? Je toto obdobie ovplyvnené zásadami poskytovania technickej podpory?

Zásady poskytovania technickej podpory nemajú žiadny vplyv na dĺžku používania produktov. Určujú len dĺžku poskytovania technickej podpory pre produkty spoločnosti Microsoft.

20. Ako môžu zákazníci a partneri odhadnúť dĺžku dostupnosti technickej podpory pre produkty, ktoré ešte neboli vydané alebo sú v hlavnej fáze technickej podpory?

Tieto zásady pomáhajú pri odhadovaní dĺžky dostupnosti technickej podpory pre produkty spoločnosti Microsoft. Pre podnikové a vývojárske produkty spoločnosť Microsoft štandardizuje trvanie technickej podpory na obdobie najmenej 10 rokov. Technická podpora predstavuje kombináciu 5 rokov technickej podpory v hlavnej fáze alebo 2 rokov od uvedenia nasledujúcej verzie produktu (N+1) na trh, podľa toho, ktoré z období uplynie neskôr, a 5 rokov predĺženej fázy technickej podpory alebo 2 rokov po uvedení druhej nasledujúcej verzie produktu (N+2) na trh, podľa toho, ktoré z období uplynie neskôr. Pre spotrebné a multimediálne produkty spoločnosť Microsoft štandardizuje trvanie hlavnej fázy technickej podpory na obdobie minimálne 5 rokov alebo na 2 roky od uvedenia nasledujúcej verzie produktu (N+1) na trh, podľa toho, ktoré z období uplynie neskôr. Pre produkty s ročnou periodicitou uvádzania nových verzií na trh bude technická podpora v hlavnej fáze k dispozícii počas 3 rokov. Predĺžená fáza technickej podpory sa neposkytuje pre spotrebné a multimediálne produkty, ani pre produkty s ročnou periodicitou uvádzania nových verzií na trh. Pre všetky produkty sú informácie o možnostiach technickej podpory po skončení obdobia technickej podpory a predĺženej technickej podpory dostupné na lokalite výberu produktu, ktorého informácie o životnom cykle sa majú zobraziť (produkty sú tu uvedené podľa skupín produktov) alebo na lokalite registra životného cyklu technickej podpory.

21. Musím mať na inštaláciu rýchlej opravy zabezpečenia alebo rýchlej opravy nesúvisiacej so zabezpečením nainštalovanú najnovšiu verziu balíka Service Pack?

Rýchlu opravu je potrebné nainštalovať do systému s balíkom Service Pack, pre ktorý bola navrhnutá. Aktualizácie zabezpečenia spoločnosť Microsoft vytvára pre podporované balíky Service Pack, kedykoľvek je to komerčne uskutočniteľné, a všetkým zákazníkom ich poskytuje na webovej lokalite Microsoft Security (EN). Môžete si vyžiadať rýchlu opravu nesúvisiacu so zabezpečením pre aktuálnu a predchádzajúcu verziu balíka Service Pack (pokiaľ sa pre danú opravu ešte poskytuje technická podpora).

22. Ako dlho budú aktualizácie zabezpečenia k dispozícii?

Spoločnosť Microsoft bude aktualizácie zabezpečenia poskytovať bezplatne pre väčšinu svojich produktov podľa nasledovných pravidiel:

 • Podnikový a vývojársky softvér

  Aktualizácie zabezpečenia sú pre väčšinu produktov bezplatne k dispozícii pre všetkých zákazníkov na webovej lokalite Windows Update až do konca obdobia predĺženej technickej podpory. Táto fáza zahŕňa päť rokov hlavnej technickej podpory plus päť rokov predĺženej technickej podpory. Aktualizácie zabezpečenia sa budú vzťahovať iba na podporované balíky Service Pack pre tieto produkty. Zákazníci nemusia podpisovať zmluvu o predĺžení technickej podpory, aby mohli získať aktualizácie zabezpečenia počas predĺženej fázy technickej podpory. Ďalšie informácie o časovom pláne technickej podpory pre konkrétny produkt nájdete na lokalite výberu produktu, ktorého informácie o životnom cykle sa majú zobraziť (produkty sú tu uvedené podľa skupín produktov) alebo na lokalite registra životného cyklu technickej podpory.

 • Spotrebné, spotrebné hardvérové a multimediálne produkty

  Aktualizácie zabezpečenia budú pre väčšinu produktov k dispozícii bezplatne pre všetkých zákazníkov až do konca hlavnej fázy technickej podpory. Aktualizácie zabezpečenia sa budú vzťahovať iba na podporované balíky Service Pack pre softvérové produkty. Ďalšie informácie o časovom pláne technickej podpory pre konkrétny produkt nájdete na lokalite výberu produktu, ktorého informácie o životnom cykle sa majú zobraziť (produkty sú tu uvedené podľa skupín produktov) alebo na lokalite registra životného cyklu technickej podpory.

23. Aké sú zásady poskytovania technickej podpory pre doplnky programov?

Ak nebola uzatvorená zvláštna zmluva o technickej podpore, v prípade žiadostí o technickú podporu týkajúcu sa doplnkov produktov po skončení obdobia poskytovania technickej podpory sa vo všeobecnosti neposkytuje technická podpora. Preto je dôležité overiť si dostupnosť technickej podpory pre dané produkty na lokalite výberu produkt, ktorého informácie o životnom cykle sa majú zobraziť (produkty sú tu uvedené podľa skupín produktov) alebo na lokalite registra životného cyklu technickej podpory.

24. Akým spôsobom spravuje spoločnosť Microsoft náhradné súčasti, ako sú napríklad disky CD a príručky, v rámci podpory zásad životného cyklu?

Spoločnosť Microsoft spravuje súčasti, ako sú napríklad disky CD a príručky, podľa verzie produktu. Náhradné súčasti budú k dispozícii pre aktuálnu verziu produktu a jednu predchádzajúcu verziu produktu (N-1).

25. Aké sú životné cykly poskytovania technickej podpory pre produkty alebo spoločnosti, ktoré prevzala spoločnosť Microsoft?

Na produkty, ktoré boli vydané pred dátumom prevzatia, sa nevzťahujú zásady poskytovania technickej podpory a neposkytuje sa pre ne technická podpora. V takýchto prípadoch sa technická podpora riadi individuálnymi podmienkami prevzatia daných produktov. V prípade potreby spoločnosť Microsoft publikuje dátumy ukončenia poskytovania technickej podpory pre každý prevzatý produkt na webovej lokalite životných cyklov poskytovania technickej podpory. V týchto zoznamoch predstavuje označenie „Dátum začatia životného cyklu“ počiatočný dátum získavania technickej podpory a označenie „Ukončenie úplnej technickej podpory“ dátum ukončenia technickej podpory pre získaný produkt. Vo všeobecnosti platí, že zásady životných cyklov poskytovania technickej podpory spoločnosti Microsoft sa vzťahujú na nové vydania softvéru, ktoré boli po prevzatí vydané pod značkou spoločnosti Microsoft.

26. Aké sú životné cykly poskytovania technickej podpory pre produkty FAST?

Zásady poskytovania technickej podpory pre produkty FAST obsahujú pokyny pre zákazníkov FAST týkajúce sa dostupnosti technickej podpory produktov. Bežná a rozšírená podpora produktov FAST sú navrhnuté podľa zásad poskytovania technickej podpory produktov spoločnosti Microsoft, ale boli špeciálne upravené tak, aby lepšie vyhoveli zákazníkom FAST. Bežná a rozšírená podpora sú k dispozícií zákazníkom s aktuálnou zmluvou na údržbu a podporu produktov FAST.

Bežná podpora zahŕňa technickú podporu počas pracovných hodín telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, prístup k nepretržitej podpore pre prémiových zákazníkov, prístup k svojpomocnému portálu s vedomostnou databázou, produktovou dokumentáciou a sledovaním problémov, preberanie hlavných verzií a aktualizácie softvéru vrátane opráv zabezpečenia, opráv a balíkov Service Pack.

Rozšírená podpora poskytuje tie isté možnosti ako bežná podpora, avšak aktualizácie softvéru zahŕňajú len opravy zabezpečenia. K produktom s rozšírenou podporou nebudú vychádzať žiadne aktualizácie softvéru vo forme opráv alebo balíkov Service Pack. FAST nebude v období rozšírenej podpory prijímať žiadosti o zmenu dizajnu ani o nové funkcie.

27. Aký je životný cyklus technickej podpory vedľajších vydaní hlavných produktov?

Na vedľajšie vydania sa vzťahuje ten istý životný cyklus technickej podpory ako na hlavné produkty.

Príkladom je systém Windows Server 2012 R2, ktorý má to isté obdobie bežnej podpory a rozšírenej podpory ako nadradený produkt Windows Server 2012. Rovnako systém Dynamics AX 2012 R3 má to isté obdobie životného cyklu technickej podpory ako počiatočné vydanie systému Dynamics AX 2012.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás
Spojte sa s pracovníkom služby Answer Desk a získajte odbornú pomoc.
Posledné hodnotenie : 27. mája 2014