Zásady životnosti podpory Microsoft – nejčastější dotazy

Zpět na domovskou stránku životního cyklu podpory

1. Co jsou Zásady poskytování technické podpory?

Zásady poskytování technické podpory společnosti Microsoft standardizují zásady poskytování technické podpory pro podnikový a vývojářský software, pro domácí a multimediální software, hardware. Zásady poskytování technické podpory byly představeny 15. října 2002. K jejich aktualizaci došlo 1. června 2004. Tato aktualizace se týkala většiny podnikového a vývojářského softwaru, který se k 1. červnu 2004 nacházel v hlavní fázi technické podpory, a budoucích verzí. Nové Zásady poskytování technické podpory:

Podnikový a vývojářský software

Společnost Microsoft bude pro podnikové a vývojářské produkty poskytovat technickou podporu po dobu nejméně 10 let. Společnost Microsoft bude poskytovat technickou podporu ve fázi všeobecné odborné pomoci buď po dobu 5 let od data obecné dostupnosti produktu, nebo po dobu 2 let po uvedení následující verze (N+1) produktu, podle toho, které období je delší. Společnost Microsoft bude poskytovat technickou podporu v prodloužené fázi buď po dobu 5 let od ukončení hlavní fáze technické podpory produktu, nebo po dobu 2 let po uvedení druhé následující verze (N+2) produktu, podle toho, které období je delší. Pro většinu produktů bude po dobu nejméně 10 let k dispozici také technická podpora svépomocí online.

Spotřebitelské a multimediální produkty

Společnost Microsoft bude pro tyto produkty poskytovat podporu ve fázi všeobecné odborné pomoci nejméně pět let od data uvedení produktu na trh, nebo po dobu 2 let od uvedení následující (N+1) verze produktu, podle toho, které období je delší. Fáze prodloužené odborné pomoci není poskytována pro spotřební a multimediální software. U produktů, jejichž nové verze jsou vydávány každý rok, jako například Microsoft Streets & Trips, budou k dispozici nejméně 3 roky hlavní fáze technické podpory od data dostupnosti daného produktu. U většiny produktů bude rovněž k dispozici nejméně 8 let samoobslužné online podpory. Hry Microsoft Xbox nyní nejsou v zásadách životního cyklu podpory zahrnuty.

Časový plán dostupnosti technické podpory pro daný produkt naleznete na stránce Zvolte produkt pro informace o životním cyklu podpory, nebo na stránce s abecedně řazeným seznamem produktů.

Spotřebitelské hardwarové produkty

Počínaje 26. říjnem 2012 poskytuje společnost Microsoft minimálně 4 roky podpory pro spotřebitelské hardwarové produkty od data obecné dostupnosti produktů. Společnost Microsoft neposkytuje pro své spotřebitelské hardwarové produkty rozšířenou podporu. Hardwarové produkty vydané před 26. říjnem 2012 se neřídí těmito novými zásadami, ale podléhají původně oznámené časové ose životního cyklu podpory, pokud není uvedeno jinak.

Online služby

Společnost Microsoft upozorní zákazníka alespoň s 12měsíčním předstihem na nutnost přijetí změn, které jsou považovány za „rušivé“. V případě produktu CRM Online společnost Microsoft poskytne zákazníkům 6měsíční lhůtu s výjimkou případu, kdy dochází k odebrání podpory pro základový požadavek na systém. V takovém případě společnost Microsoft dodrží standardní zásady oznámení 12 měsíců předem.

2. Platí tyto zásady poskytování technické podpory pouze pro zákazníky v USA nebo na celém světě?

Tyto zásady poskytování technické podpory společnosti Microsoft platí na celém světě. Zároveň však chápeme, že místní zákony, tržní podmínky a požadavky technické podpory se liší pro různé země a oblasti podnikání. Proto společnost Microsoft nabízí možnosti individuální technické podpory přesahující rámec prodloužené technické podpory. Individuální technická podpora se může vztahovat na technickou podporu s asistencí a rychlou podporu a může být prodloužena až na 10 let od data, kdy se stal produkt obecně dostupný. Je pravděpodobné, že i strategičtí partneři společnosti Microsoft budou nabízet technickou podporu nad rámec prodloužené technické podpory. Zákazníci a partneři mohou získat další informace od svých zástupců account manager či od místního zastoupení společnosti Microsoft.

3. Čím se liší standardní podpora, rozšířená podpora a svépomocná online podpora pro softwarové produkty?

Poskytovaná technická podpora

Hlavní fáze

Prodloužená fáze

Placená technická podpora (placené jednotlivé žádosti, placená hodinově a další)

X

X

Technická podpora aktualizací zabezpečení

X

X

Technická podpora oprav hotfix, které se netýkají zabezpečení

X

Požaduje podpis smlouvy o poskytování oprav hotfix v prodloužené fázi nejpozději do 90 dnů od ukončení hlavní fáze.

Neplacená technická podpora jednotlivých žádostí

X

 

Záruční technická podpora

X

 

Požadavky na změnu funkčnosti

X

 

Informace o produktech k dispozici online ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base

X

X

Informace o produktech k dispozici na webu oddělení technické podpory společnosti Microsoft, určené k hledání odpovědí na technické dotazy

X

X

Poznámka: Oprava hotfix představuje upravený softwarový kód komerčně dostupného produktu společnosti Microsoft určený k vyřešení určitých závažných problémů.

4. Bude společnost Microsoft poskytovat technickou podporu i po skončení období prodloužené technické podpory?

Ano. Společnost Microsoft chápe, že místní zákony, tržní podmínky a požadavky technické podpory se liší pro různé země a oblasti podnikání. Proto společnost Microsoft nabízí možnosti individuální technické podpory přesahující rámec prodloužené technické podpory. Mezi nabízené možnosti patří technická podpora s asistencí a opravy hotfix a mohou být poskytovány i po dobu delší než 10 let od data obecné dostupnosti produktu. Je pravděpodobné, že i strategičtí partneři společnosti Microsoft budou nabízet technickou podporu nad rámec prodloužené technické podpory. Zákazníci a partneři mohou získat další informace od svých zástupců account manager, od místního zastoupení společnosti Microsoft či partnera společnosti Microsoft.

5. Jestliže se na program stále vztahují zásady poskytování technické podpory, ale na operační systém se již nevztahují, získám technickou podporu pro tento program?

Ano. Pokud se problém vztahuje k programu, společnost Microsoft podporu poskytne. Pokud problém vznikl v souvislosti s operačním systémem, nebude podpora poskytnuta.

6. Proč byly vytvořeny zásady poskytování technické podpory?

Zákazníci společnosti Microsoft požadovali v této oblasti konzistenci a předvídatelnost. Zásady životního cyklu odborné pomoci společnosti Microsoft vytvářejí jednoduché a předvídatelné pravidla pro termíny podpory produktů. Tyto pravidla pomáhají zákazníkům a jejich partnerům řídit jejich požadavky na podporu. Pravidla také umožňují plánování v oblasti IT na základě znalosti termínů podpory pro produkty společnosti Microsoft.

7. Jak byly vytvořeny nové zásady poskytování technické podpory?

Společnost Microsoft při vytváření jasných a konzistentních zásad úzce spolupracovala se svými vývojovými týmy jednotlivých produktů, zákazníky, partnery, nejvýznamnějšími analytiky a organizacemi zabývajícími se průzkumem trhu.

8. Na které produkty se vztahují zásady životního cyklu podpory a kdy se začaly uplatňovat?

Zásady poskytování technické podpory byly představeny 15. října 2002 a k jejich významné aktualizaci došlo 1. června 2004. Tyto aktualizace se týkají většiny produktů, které byly k dispozici v koncovém prodeji či v rámci multilicenčních programů k 1. červnu 2004, a budoucích verzí. Pro více informací o termínech konce podpory jednotlivých produktů a možnostech podpory ve Fázi prodloužené odborné pomoci*, navštivte stránku Zvolte produkt pro informace o životním cyklu podpory, nebo Životní cyklus podpory produktů Microsoft - seznam produktů. Fáze prodloužené odborné pomoci není dostupná pro spotřební software, hardware nebo multimédia.

V říjnu 2012 společnost Microsoft zavedla zásady životního cyklu podpory služeb pro uživatelský hardware a v lednu 2011 společnost Microsoft zavedla zásady životního cyklu podpory služeb Microsoft Online Services.

* Rozšířená podpora není poskytována pro spotřebitelské, spotřebitelské hardwarové a multimediální produkty a služby Microsoft Online Services.

9. Jestliže mám několik produktů společnosti Microsoft, platí pro ně stejné podmínky poskytování technické podpory?

Tyto zásady poskytování technické podpory společnosti Microsoft jsou konzistentní pro všechny nové a budoucí vydání produktů v jednotlivých skupinách produktů. Pro aktuální verze produktů společnosti Microsoft platí jiné podmínky než pro starší verze. Proto je důležité ověřit si dostupnost technické podpory pro své produkty na webové stránce Zvolte produkt pro informace o životním cyklu podpory.

10. Kdo má nárok na technickou podporu ve fázi prodloužené odborné pomoci?

Fáze prodloužené odborné pomoci je k dispozici pro všechny zákazníky*. Prodloužená fáze technické podpory zahrnuje i placenou technickou podporu (placenou hodinovou sazbou či za jednotlivé žádosti o technickou podporu), bezplatnou technickou podporu aktualizací zabezpečení a placenou technickou podporu ve formě oprav hotfix. Technická podpora ve formě oprav hotfix požaduje podpis smlouvy o poskytování oprav hotfix v prodloužené fázi nejpozději do 90 dnů od ukončení hlavní fáze. (K požadavku 90 dnů se nepřihlíží, pokud pro daný produkt byl zakoupen program Software Assurance nebo Dynamics Business Ready Enhancement Plan.) Společnost Microsoft nebude v období prodloužené technické podpory přijímat žádosti o záruční technickou podporu, funkční změny ani nové funkce.

* Rozšířená podpora není poskytována pro spotřebitelské, spotřebitelské hardwarové a multimediální produkty a služby Microsoft Online Services.

11. Jaké možnosti získání technické podpory jsou k dispozici po skončení období placené technické podpory s asistencí společnosti Microsoft?

Společnost Microsoft vytvořila webovou stránku s přehledem dostupných možností technické podpory pro produkty společnosti Microsoft se skončeným obdobím dostupnosti podpory s asistencí. Chcete-li získat další informace, navštivte webovou stránku Možnosti po skončení technické podpory.

12. Jaký je vztah mezi zásadami životního cyklu podpory a smlouvami Premier Support?

V rámci hlavní fáze technické podpory jsou výhody podpory k dispozici pro všechny zákazníky. V prodloužené fázi jsou poskytovány placená technická podpora s asistencí a technická podpora aktualizací zabezpečení. V období prodloužené technické podpory je pro technickou podporu ve formě oprav hotfix nutná další smlouva. Zákazníci s aktivní smlouvou Premier Support mohou společně se zástupcem TAM (Technical Account Manager) vymezit možnosti, které jsou k dispozici pro jejich konkrétní situaci. Nespravovaní zákazníci (zákazníci bez smlouvy na technickou podporu) mohou podepsat smlouvu na prodlouženou technickou podporu ve formě oprav hotfix, která představuje nejjednodušší způsob vyžádání oprav hotfix.

13. Jakým způsobem mohou zákazníci, kteří nemají uzavřenu smlouvu Premier, získat smlouvu na rozšířenou podporu ve formě oprav hotfix?

Zákazníci se mohou obrátit na místní zastoupení společnosti Microsoft. Navštivte web Microsoft Worldwide, nalezněte svou zemi a poté klepnutím na tlačítko Go zobrazíte informace o zakoupení technické podpory ve formě oprav hotfix v prodloužené fázi. Žádejte o hovor se zástupcem Premier Support Sales Manager.

14. V období prodloužené technické podpory nepotřebuji opravy hotfix, potřebuji pouze telefonickou technickou podporu. Je nutné uzavřít smlouvu o prodloužené technické podpoře?

Ne. V průběhu prodloužené technické podpory je možné zakoupit podle potřeby telefonickou technickou podporu.

15. Jaký vliv mají nové zásady poskytování technické podpory na osobní technickou podporu (webová technická podpora a telefonická technická podpora určená pro domácí uživatele a malé domácí firmy)?

V průběhu úplné technické podpory mají zákazníci stejné možnosti technické podpory jako dosud. Další informace o zásadách poskytování technické podpory v období prodloužené technické podpory naleznete na webové stránce Zvolte produkt pro informace o životním cyklu podpory. Pokud je prodloužená technická podpora k dispozici, zákazníci si mohou zakoupit buď pouze telefonickou technickou podporu, nebo prodlouženou technickou podporu ve formě oprav hotfix.

16. Jaké jsou zásady poskytování oprav zabezpečení?

Podnikový a vývojářský software

Aktualizace zabezpečení budou k dispozici až do konce prodloužené fáze technické podpory (pět let fáze všeobecné odborné pomoci a pět let prodloužené fáze technické podpory) pro většinu produktů bezplatně. Aktualizace zabezpečení budou jak ve Fázi všebecné odborné pomoci tak ve Fázi prodloužené odborné pomoci k dispozici na webu Microsoft Update.

Spotřebitelské a multimediální produkty

Opravy zabezpečení budou pro většinu produktů k dispozici do konce období všeobecné odborné pomoci.

Spotřebitelské hardwarové produkty

Aktualizace zabezpečení budou k dispozici na konci fáze Standardní podpora. Jsou k dispozici pro software/firmware a operační systém jako součást hardwaru společnosti Microsoft s výjimkou zařízení „Surface“. Aktualizace zabezpečení pro zařízení „Surface“ jsou pokryté zásadami životního cyklu podpory pro operační systém v zařízení.

17. Je na získání oprav zabezpečení nutná smlouva na prodlouženou technickou podporu?

Ne. Je-li vytvořena aktualizace zabezpečení, bude zpřístupněna všem zákazníkům prostřednictvím měsíčního cyklu vydávání oprav zabezpečení. Tyto pravidelné opravy zabezpečení jsou vydávány každé druhé úterý v měsíci.

18. Jaké jsou zásady pro aktualizace Service Pack?

K průběžnému získávání podpory (včetně aktualizací zabezpečení) je u zásad životního cyklu podpory společnosti Microsoft vyžadováno, aby byla nainstalována podporovaná aktualizace Service Pack daného produktu.

Upozorňujeme na nové zásady podpory pro dobu životního cyklu aktualizací Service Pack, které jsou platné od 13. dubna 2010: http://support.microsoft.com/gp/newSPlifecycle

Podpora pro aktualizace Service Pack
 • Po vydání nové aktualizace Service Pack poskytuje společnost Microsoft podporu po dobu 12 nebo 24 měsíců pro předchozí aktualizaci Service Pack.
 • Podpora pro předchozí aktualizaci Service Pack je 12 nebo 24 měsíců, v závislosti na rodině produktů (např. Windows, Office, Servers, nebo vývojářské nástroje)
 • Data podpory pro jednotlivé aktualizace Service Pack jsou stejné pro všechny produkty v rámci konkrétní rodiny produktů
 • Společnost Microsoft ohlásí data podpory pro předchozí aktualizaci Service Pack při vydání nové aktualizace Service Pack
 • Jakmile skončí podpora aktualizace Service Pack, společnost Microsoft již nebude poskytovat nové aktualizace zabezpečení, opravy hotfix ani jiné aktualizace pro takovou aktualizaci Service Pack. K dispozici bude omezené řešení potíží, jak je popsáno dále.
 • Po ukončení podpory pro produkt bude ukončena rovněž podpora pro aktualizaci Service Pack pro tento produkt. Životní cyklus produktu je vždy nadřazen životnímu cyklu podpory pro aktualizace Service Pack

Zákazníkům důrazně doporučujeme, aby používali podporované aktualizace Service Pack, a zajistili si tak, že pracují s poslední a nejbezpečnější verzí produktů. Zákazníkům s nepodporovanými verzemi aktualizací Service Pack společnost Microsoft nabízí následující omezené řešení potíží:

 1. Omezené možnosti řešení bude poskytovat podpora zákazníků společnosti Microsoft. Budou dostupné i prostřednictvím nabídek podpory spravovaných společností Microsoft (např. program Premier Support).
 2. Nebude možné nijak využívat prostředky společnosti Microsoft pro vývoj produktů a technická řešení mohou být omezená nebo nedostupná.
 3. Pokud případ podpory bude vyžadovat předání vývojovému oddělení k dalšímu zkoumání nebo bude vyžadovat opravu hotfix či aktualizaci zabezpečení, budou zákazníci požádáni, aby aktualizaci Service Pack upgradovali na podporovanou verzi.
 4. Tabulka rodin produktů společnosti a trvání podpory pro aktualizaci Service Pack pro každou z nich je následující:

  Produktová řada

  12 měsíců

  24 měsíců

  Windows

  Ano

  Office

  Ano

  Servery

  Ano

  Nástroje pro vývojáře

  Ano

  Dynamics

  Ano

  Spotřebitelské produkty, multimediální produkty, hry

  Ano

Chcete-li získat informace o podpoře k produktu nebo k aktualizaci Service Pack, navštivte web pro výběr produktu k získání informací o životním cyklu (produkty jsou zobrazeny podle produktových řad) nebo web Životní cyklus podpory produktů Microsoft – seznam produktů.

19. Jak dlouho po získaní licence mohu legálně používat software společnosti Microsoft? Je toto období ovlivněno zásadami poskytování technické podpory?

Tyto zásady poskytování technické podpory nemají žádný vliv na délku používání produktů, pouze určují délku poskytování technické podpory na produkty společnosti Microsoft.

20. Jak mohou zákazníci odhadnout délku dostupnosti technické podpory, které ještě nebyly vydány nebo jsou ve Fázi všeobecné odborné podpory?

Tyto zásady napomáhají při odhadu délky dostupnosti technické podpory pro produkty společnosti Microsoft. Pro podnikové a vývojářské produkty společnost Microsoft standardizuje technickou podporu na období minimálně 10 let. Tato podpora zahrnuje 5 let ve fázi všeobecné odborné pomoci, nebo 2 roky podpory po vydání nové (N+1) verze produktu, podle toho, která z nich je delší. Fáze prodloužené podpory pro tyto produkty trvá 5 let, nebo 2 roky po uvedení druhé nové verze produktu (N+2), podle toho, která z nich je delší. Pro domácí a multimediální software společnost Microsoft definuje minimum 5 let Fáze všeobecné odborné pomoci nebo 2 roky všeobecné odborné pomoci po vydání následujícího (N+1) produktu, podle toho, která z nich je delší. Produkty, jejichž verze jsou vydány každoročně, jsou podporovány 3 roky od data všeobecné dostupnosti. Fáze prodloužené odborné podpory není nabízena pro domácí a multimediální software produkty, které jsou vydávány každoročně. Další informace o ukončení období poskytování technické podpory a možnostech prodloužené technické podpory pro všechny produkty (pokud je dostupná) najdete online na webové stránce Zvolte produkt pro informace o životním cyklu podpory, nebo na stránce s abecedně řazeným seznamem produktů.

21. Musím mít pro instalaci opravy hotfix zabezpečení nebo opravy hotfix nesouvisející se zabezpečením nainstalovanou nejnovější verzi aktualizace Service Pack?

Oprava hotfix by vždy měla být instalována do systému s aktualizací Service Pack, pro kterou byla navržena. Opravy zabezpečení bude společnost Microsoft vytvářet pro aktuální a bezprostředně předcházející verzi aktualizace Service Pack, kdykoli to bude ekonomicky přijatelné, a bude je zákazníkům poskytovat na webové stránce Microsoft Security. Zákazníci si mohou vyžádat opravu hotfix nesouvisející se zabezpečením pro aktuální a bezprostředně předcházející verzi aktualizace Service Pack (pokud je pro opravu ještě poskytována technická podpora).

22. Jak dlouho budou k dispozici opravy zabezpečení?

Společnost Microsoft bude opravy zabezpečení poskytovat bezplatně pro většinu svých produktů podle následujících pravidel:

 • Podnikový a vývojářský software

  Aktualizace zabezpečení budou k dispozici pro všechny zákazníky na webu Windows Update do konce Fáze prodloužené odborné pomoci v prvních dvou letech prodloužené fáze (pět let hlavní fáze plus dva roky prodloužené fáze technické podpory) pro většinu produktů bezplatně. Tyto aktualizace zabezpečení jsou pouze aplikovatelné na podporované aktualizace Service Pack pro odpovídající produkty. Zákazníci nemusí k získání oprav zabezpečení v období prodloužené technické podpory podepisovat žádnou smlouvu. Časový plán dostupnosti technické podpory pro daný produkt najdete na webové stránce Zvolte produkt pro informace o životním cyklu podpory (produkty jsou řazeny podle rodiny produktu) nebo na stránce Životní cyklus podpory produktů Microsoft - seznam produktů.

 • Spotřebitelské, spotřebitelské hardwarové a multimediální produkty

  Opravy zabezpečení budou pro většinu produktů k dispozici bezplatně pro všechny zákazníky až do konce období úplné technické podpory pro většinu produktů. Aktualizace zabezpečení se budou týkat pouze podporovaných aktualizací Service Pack pro softwarové produkty. Časový plán dostupnosti technické podpory pro daný produkt najdete na webové stránce Zvolte produkt pro informace o životním cyklu podpory (produkty jsou řazeny podle rodiny produktu) nebo na stránce Životní cyklus podpory produktů Microsoft - seznam produktů.

23. Jaké jsou zásady poskytování technické podpory pro doplňky aplikací?

Pokud vyžaduje podporu pro doplňky k produktům, které dosáhly konce životního cyklu, nebude tato podpora obecně k dispozici s výjimkou případů, kdy máte uzavřenou vlastní smlouvu podpory. Proto si ověřte dostupnost technické podpory svých produktů na webové stránce Zvolte produkt pro informace o životním cyklu podpory.

24. Jak společnost Microsoft řídí zásady poskytování technické podpory pro vyměnitelné části, jako např. CD média a manuály?

Microsoft podporuje vyměnitelné části, jako např. CD média a manuály, podle verze produktu. Vyměnitelné části budou dostupné pro současnou verzi produktu a jeho předchozí verzi (N-1).

25. Jaké jsou pravidla podpory pro produkty, které společnost Microsoft získá akvizicí jiné společnosti?

Produkty, které byly vydány před akvizicí nejsou zahrnuty pod Zásadami podpory platící pro produkty společnosti Microsoft a nemusí k nim být poskytována podpora. V tomto případě, dostupná podpora je otázkou za jakých podmínek byl produkt zakoupen. Společnost Microsoft bude v některých případech zveřejňovat data konce podpory produktů získaných akvizicí na stránkách Pomoci a podpory. Pro tyto produkty je termínem "Datum Životního cyklu produktu" rozuměno datum, kdy došlo k akvizici a začala být pro produkt nebo službu dostupná podpora a termínem "Všeobecná odborná pomoc vypršela" je rozuměno datum, kdy končí podpora pro takový produkt. Pro produkty, které byly vydány po akvizici pod získanou značkou, již platí stejné podmínky podpory jako pro produkty společnosti Microsoft.

26. Jaké jsou životní cykly poskytnutí technické podpory pro produkty FAST?

Zásady poskytování technické podpory pro produkty FAST obsahují pokyny pro zákazníky FAST týkající se dostupnosti technické podpory pro tyto produkty. Běžná a Prodloužená podpora produktů FAST jsou navrhnuty podle zásad o poskytování technické podpory produktů společnosti Microsoft, ale byly specielně upravené tak, aby lépe vyhověli zákazníkům FAST. Běžná a Prodloužená podpora jsou k dispozici zákazníkům s aktuální smlouvou na údržbu a podporu produktů FAST.

Běžná podpora zahrnuje technickou podporu v čase pracovních hodin telefonicky anebo prostřednictvím e-mailu, přístup k nepřetržité podpoře 24x7 pro Prémiové zákazníky, přístup k portálu se znalostní databází pro nalezení řešení svépomocí, produktovou dokumentaci a sledování zadaných problémů, hlavní verze ke stažení, aktualizace softwaru včetně bezpečnostních oprav a záplat a balíků Service Pack.

Prodloužená podpora nabízí stejné možnosti jako běžná podpora, avšak aktualizace softwaru zahrnují pouze opravy zabezpečení. Pro produkty ve fázi prodloužené podpory nebudou vycházet žádné aktualizace softwaru ve formě oprav nebo aktulizací Service Pack. FAST ve fázi Prodloužené podpory již nebude přijímat žádosti na změnu designu nebo o nové funkce.

27. Jaký je životní cyklus technické podpory pro vedlejší vydání hlavních produktů?

Vedlejší vydání produktů sledují stejné zásady životního cyklu podpory jako hlavní produkty.

Příkladem je systém Windows Server 2012 R2, který má stejná data hlavní fáze technické podpory a fáze rozšířené podpory jako nadřazený produkt, Windows Server 2012. Podobně má i aktualizace Dynamics AX 2012 R3 stejná data životního cyklu podpory jako původní vydání produktu Dynamics AX 2012.

Kontaktujte nás pro další pomoc

Kontaktujte nás pro další pomoc
Získejte pomoc od odborníků na Answer Desku.
Poslední kontrola : 27. května 2014