Ru?no a?uriranje

Uvod

Kada konfiguri?ete ra?unar da se automatski a?urira, da biste se uverili da uvek imate instalirane najnovije bezbednosne ispravke, nekada se mo?e desiti da a?uriranje ne uspe. Postoji nekoliko razloga koji mogu dovesti do neuspe?ne instalacije ispravki. Pomo?u ove stranice, sami mo?ete lako re?iti veliki broj ovih problema.

Naj?e??e situacije u kojima nije mogu?e instalirati ispravke jesu slede?e:

 1. Korisnik nema odgovaraju?e dozvole za preuzimanje i instalaciju sa lokacije Windows Update
  Prijavljivanje kao administrator

  Potrebno je da imate korisni?ki nalog sa administratorskim pravima da biste mogli da instalirate ispravke. Da biste dobili administratorska prava, mo?ete da se prijavite pomo?u korisni?kog imena 'Administrator' (i lozinku) ili drugog naloga za koji znate da ima postavke 'administratorske' dozvole.

  Provera autorizacija korisni?kog naloga:

  • Na Windows traci zadataka kliknite na dugme ?Start? i izaberite stavku 'Kontrolna tabla'
  • Kliknite dvaput na stavku 'Korisni?ki nalozi. Ovde mo?ete videti autorizacije svog trenutnog naloga.

 2. Posetite lokaciju Microsoft Update i ponovo poku?ajte da preuzmete i instalirate ispravke ili sledite korake na karticama. Ako ovo ne re?i problem, pre?ite na 2. korak.

 3. Softver koji uti?e na Windows Update
  Neki softver nezavisnog proizvo?a?a mo?da je promenio postavke dozvole va?eg trenutnog naloga. Privremeno isklju?ite sav antivirusni i antispajver softver, akceleratore preuzimanja i drugi sli?an softver.

  Posetite lokaciju Microsoft Update i ponovo poku?ajte da preuzmete i instalirate ispravke. Ako ovo ne re?i problem, pre?ite na 3. korak.

 4. ?Windows fascikla za ispravke? je o?te?ena

  Zaustavljanje usluga automatskog a?uriranja Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni i na traci otkucajte services.msc, a zatim kliknite na dugme U redu. To otvara prozor ?Konfigurisanje usluga?. Potra?ite stavku Automatsko a?uriranje ili Windows Update, kliknite na nju desnim tasterom mi?a i izaberite stavku Zaustavi.

  Preimenovanje fascikle ?Distribucija softvera?
  Kada se aplikacija zaustavi, na Windows traci zadataka kliknite desnim tasterom mi?a na dugme ?Start? i prona?ite fasciklu Windows. U ovoj fascikli potra?ite fasciklu pod imenom Distribucija softvera. Preimenujte ovu fasciklu u Stara distribucija softvera.

  Privremeno isklju?ivanje softvera koji uti?e na Windows Update
  Neki softver nezavisnog proizvo?a?a mo?da je promenio postavke dozvole va?eg trenutnog naloga. Privremeno isklju?ite sav antivirusni i antispajver softver, akceleratore preuzimanja i drugi sli?an softver.

  Ponovno pokretanje automatskog a?uriranja
  Kada preimenujete fasciklu, vratite se u prozor ?Konfigurisanje usluga?. Ponovo potra?ite stavku Automatsko a?uriranje ili Windows Update, kliknite na nju desnim tasterom mi?a i izaberite stavku Pokreni.

  Posetite lokaciju Microsoft Update i ponovo poku?ajte da preuzmete i instalirate ispravke.

1. korak

1. korak:

 • Kliknite na dugme ?Start?, izaberite stavku ?Kontrolna tabla?, izaberite stavku ?Bezbednost?, a zatim i stavku ?Windows Update? (otvori?e se ekran kao na slici 1)
 • Na ovom ekranu kliknite na vezu ?Prika?i istoriju a?uriranja?
  U ovom prozoru (slika 2) bi?e prikazana ?itava lista ispravki. Ova lista obuhvata uspele i neuspele ispravke.

Slika 1

Slika 2

2. korak

2. korak:

 • Kliknite dvaput na neuspelu ispravku. Otvara se prozor sa detaljnijim informacijama o ispravci (slika 3).
 • Zapi?ite broj ?lanka baze znanja ?? i kliknite na vezu ka lokaciji http://support.microsoft.com/ 

Slika 3

3. korak

3. korak:

 • Na stranici za naprednu pretragu, u polju za pretragu otkucajte broj ?lanka baze znanja iz prethodnog koraka i zapo?nite pretragu. Ako nema rezultata, to zna?i da ne postoji prevedeni ?lanak. Mora?ete da pretra?ite sadr?aj podr?ke na engleskom jeziku kao ?to mo?ete videti ispod (slika 4).
 • Na stranici sa rezultatima pretrage prikazan je ?lanak koji tra?ite (slika 5)
 • Proverite da li je broj ?lanka koji ste zapisali isti kao broj ?lanka kojim po?inje opis ?lanka
 • Klik na vezu otvara ?lanak baze znanja

?lanak baze znanja opisuje koji problem ?lanak re?ava u odeljku ?Simptomi?

Slika 4

Slika 5

4. korak

4. korak:

 • Kada se pomerite nadole u ?lanku, vide?ete tekst ?Informacije o ispravci?. U ovom odeljku prikazane su veze ka centru za preuzimanje za primenljive proizvode (slika 6)
 • Kliknite na vezu za sistem koji koristite
 • Veza ?e vas odvesti u Microsoft centar za preuzimanje

Slika 6

5. korak

5. korak:

 • U Microsoft centru za preuzimanje (ili na verziji lokacije na engleskom jeziku) prikazuje se stranica za preuzimanje za broj ?lanka koji ste tra?ili. Ponovo proverite da li je broj ?lanka baze znanja ...... koji ste zapisali isti kao broj ?lanka baze znanja ...... na ovoj stranici
 • Izaberite opciju ?Promeni jezik? ako ?elite da preuzmete ispravku na drugom jeziku, a ne na onom koji je prikazan (slika 7). Jezi?ka verzija ispravke mora da bude u skladu sa jezikom operativnog sistema ili proizvoda.
 • Kliknite na dugme ?Nastavi? ? provera valjanosti mo?e biti deo procesa preuzimanja (slika 7)
 • Kada se proveri valjanost softvera, boja ekrana za preuzimanje se menja. Sada mo?ete da preuzmete datoteku tako ?to ?ete kliknuti na dugme ?Preuzmi? (slika 8) ? jo? jednom proverite jezik datoteke koju ?elite da preuzmete.
 • Kliknite na dugme 'Sa?uvaj' (slika 9) i sa?uvajte datoteku na lokaciji na kojoj ?ete mo?i lako da je prona?ete, na primer na radnoj povr?ini.

Slika 7

Slika 8

Slika 9

6. korak

6. korak:

 • Kada se preuzimanje dovr?i, prona?ite sa?uvanu datoteku na lokaciji na kojoj ste je sa?uvali. Kliknite dvaput na datoteku da biste zapo?eli instalaciju.
 • Kada se instalacija dovr?i, potrebno je da ponovo pokrenete ra?unar

Ako ovo ne re?i problem, besplatno se obratite stru?njaku za podr?ku (samo za probleme sa lokacijama Windows/Microsoft Update).

Poslednji pregled : 30. jul 2009.