Manu?la atjaunin??ana

Ievads

Ja j?su datoram ir iestat?ta autom?tisk? atjaunin??ana, lai vienm?r tiktu instal?ti jaun?kie dro??bas atjaunin?jumi, da?reiz var gad?ties, ka atjaunin?jumus instal?t neizdodas. Tam var b?t vair?ki iemesli. Izmantojot ?aj? lap? aprakst?to pal?dz?bu, daudzas no ??m probl?m?m j?s viegli varat nov?rst pats.

Bie??k sastopamie iemesli, k?p?c atjaunin?jumi, iesp?jams, nav instal?ti.

 1. lietot?jam nav vajadz?go at?auju, lai lejupiel?d?tu un instal?tu no Windows atjaunin??anas
  Pierakstieties k? administrators

  Pirms varat instal?t atjaunin?jumus, jums ir vajadz?gs lietot?ja konts ar administratora ties?b?m. Lai pie??irtu sev administratora ties?bas, j?s varat pierakst?ties, izmantojot lietot?jv?rdu 'Administrators' (un paroli), vai izmantojot citu kontu, kam ir 'Administratora' at?auju iestat?jumi.

  P?rbaudiet sava lietot?ja konta pilnvaras.

  • Windows uzdevumjosl? noklik??iniet uz S?kt un atlasiet 'Vad?bas panelis'
  • Veiciet dubultklik??i uz 'Lietot?ju konti. ?eit ir redzamas j?su pa?reiz?j? konta pilnvaras.

 2. Apmekl?jiet Microsoft atjaunin??ana un m??iniet v?lreiz lejupiel?d?t un instal?t atjaunin?jumu(s) vai izpildiet darb?bas, kas nor?d?tas ciln?s. Ja ??di probl?ma netiek nov?rsta, veiciet 2. darb?bu.

 3. Programmat?ra, kas ietekm? Windows atjaunin??anu
  Iesp?jams, ka noteikta tre??s puses programmat?ra ir main?jusi j?su pa?reiz?j? konta at?auju iestat?jumus. ?slaic?gi izsl?dziet visas pretv?rusu programmat?ras un pretspiegprogrammat?ras, lejupiel?des pa?trin??anas un citas l?dz?gas programmat?ras.

  Apmekl?jiet Microsoft atjaunin??ana un m??iniet v?lreiz lejupiel?d?t un instal?t atjaunin?jumu(s). Ja ??di probl?ma netiek nov?rsta, veiciet 3. darb?bu.

 4. "Windows atjaunin??anas mape" ir boj?ta

  Apturiet autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojumus Noklik??iniet uz S?kt, atlasiet palaist un josl? ierakstiet services.msc, un p?c tam noklik??iniet uz Labi. ??di tiek atv?rts Pakalpojumu konfigur?cijas logs. Samekl?jiet Autom?tisk? atjaunin??ana vai Windows atjaunin??ana, noklik??iniet ar peles labo pogu un atlasiet aptur?t.

  Kad lietojumprogrammas darb?ba ir aptur?ta, p?rd?v?jiet mapi SoftwareDistribution
  ; Windows uzdevumjosl? ar peles labo pogu noklik??iniet uz pogas S?kt un atrodiet mapi Windows. ?aj? map? atrodiet mapi SoftwareDistribution. P?rd?v?jiet ?o mapi par SoftwareDistributionold.

  ?slaic?gi izsl?dziet programmat?ru, kas ietekm? Windows atjaunin??anu
  Iesp?jams, ka noteikta 3. puses programmat?ra ir main?jusi j?su pa?reiz?j? konta at?auju iestat?jumus. ?slaic?gi izsl?dziet visas pretv?rusu programmat?ras un pretspiegprogrammat?ras, lejupiel?des pa?trin??anas un citas l?dz?gas programmat?ras.

  Restart?jiet autom?tisko atjaunin??anu
  Kad mape ir p?rd?v?ta, dodieties atpaka? uz Pakalpojumu konfigur?cijas logu. V?lreiz samekl?jiet Autom?tisk? atjaunin??ana vai Windows atjaunin??ana, noklik??iniet ar peles labo pogu un atlasiet start?t.

  Apmekl?jiet Microsoft atjaunin??ana un m??iniet v?lreiz lejupiel?d?t un instal?t atjaunin?jumu(s).

1. darb?ba

1. darb?ba.

 • Dodieties uz: S?kt - Vad?bas panelis - Dro??ba - Windows atjaunin??ana (tiks atv?rts ekr?ns l?dz?gs tam, kas par?d?ts 1. att?l?)
 • ?aj? ekr?n? noklik??iniet uz saites "Skat?t atjaunin??anas v?sturi"
  ?aj? log? (2. att?ls) ir par?d?ts pilns atjaunin?jumu saraksts. ?aj? sarakst? ir iek?auti gan veiksm?gie, gan ar? neveiksm?gie atjaunin?jumi.

1. att?ls

2. att?ls

2. darb?ba

2. darb?ba.

 • Veiciet dubultklik??i uz neveiksm?g? atjaunin?juma. Tiek atv?rts logs, kur? ir detaliz?ta inform?cija par atjaunin?jumu (3. att?ls).
 • Pierakstiet zin??anu b?zes ?? raksta numuru un noklik??iniet uz http://support.microsoft.com/ 

3. att?ls

3. darb?ba

3. darb?ba.

 • Lauk? Detaliz?t?s mekl??anas lapa ierakstiet iepriek??j? darb?b? nor?d?to zin??anu b?zes raksta numuru un s?ciet mekl??anu. Ja mekl??ana nesniedz rezult?tus, tas noz?m?, ka raksts nav tulkots. Jums ir j?mekl? atbalsts ang?u valod?, k? tas ir par?d?ts turpm?k (4. att?ls).
 • Mekl??anas rezult?tu lap? tiek par?d?ts tas raksts, ko mekl?j?t (5. att?ls)
 • P?rbaudiet, vai j?su pierakst?tais raksta numurs atbilst tam raksta numuram, kas atrodas raksta apraksta s?kum?
 • Noklik??inot uz saites, tiek atv?rts zin??anu b?zes raksts

Zin??anu b?zes rakst? ir aprakst?ts, k?du probl?mu raksts pal?dz risin?t rindkop? "Simptomi".

4. att?ls

5. att?ls

4. darb?ba

4. darb?ba.

 • Ritinot ?aj? rakst? uz leju, j?s redz?sit tekstu "Atjaunin??anas inform?cija". ?aj? rindkop? attiec?gajiem produktiem ir par?d?tas saites uz lejupiel?des centru (6. att?ls)
 • Noklik??iniet uz saiti, kas atbilst j?su sist?mai
 • ?? saite p?radres? uz Microsoft lejupiel?des centru

6. att?ls

5. darb?ba

5. darb?ba.

 • Microsoft lejupiel?des centr? (vai t? ang?u valodas versij?) tiek par?d?ta lejupiel?des lapa, kas atbilst mekl?tajam raksta numuram. V?lreiz p?rbaudiet, vai pierakst?tais zin??anu b?zes ...... raksta numurs atbilst tam zin??anu b?zes ...... raksta numuram, kas atrodas ?aj? lap?
 • Ja v?laties lejupiel?d?t atjaunin?jumu nevis taj? valod?, kas ir par?d?ta, bet cit? valod?, atlasiet "Main?t valodu" (7. att?ls). Lejupiel?des valodas versijai ir j?atbilst oper?t?jsist?mas vai produkta valodai.
 • Noklik??iniet uz "Turpin?t". Iesp?jams, ka lejupiel?des proces? ir j?veic valid?cija (7. att?ls)
 • Kad programmat?ra ir valid?ta, lejupiel?des ekr?na kr?sa main?s. Tagad failu var lejupiel?d?t, noklik??inot uz pogas "Lejupiel?d?t" (8. att?ls). V?lreiz p?rbaudiet t? faila valodu, ko v?laties lejupiel?d?t.
 • Noklik??iniet uz pogas 'Saglab?t' (9. att?ls) un saglab?jiet failu viet?, kur to var viegli atrast, piem?ram, uz darbvirsmas.

7. att?ls

8. att?ls

9. att?ls

6. darb?ba

6. darb?ba.

 • Kad lejupiel?de ir pabeigta, atrodiet failu taj? viet?, kur esat to saglab?jis. Lai s?ktu instal??anu, veiciet dubultklik??i uz faila.
 • Kad instal??ana ir pabeigta, nepiecie?ams restart?t datoru

Ja ??di probl?ma netiek nov?rsta, sazinieties bez maksas ar atbalsta speci?listu (tikai Windows/Microsoft atjaunin??anas jaut?jumos).

P?d?jo reizi p?rskat?ts : ceturtdiena, 2009. gada 30. j?lijs