Tim mt thng bao li

  1. Trong hp thoai bn di, nhp vao chinh xac thng bao li.

    Vi du: "inh dang tp tin khng phu hp. (Li=8004022F)"

  2. Chon mt muc trong danh sach khp vi thng bao li cua ban. Nu ban khng thy thng bao li c lit k, ban co th dung hp thoai Tim kim Nng cao c t u trang nay.

Tuy chon Nu ban mun tim mt thng bao li vi ngn ng khac, hay chon ngn ng trong danh sach sau.
Duy?t l?i l?n sau cng : 17 Thang Chin 2013