Atrast k??das zi?ojumu

1. Zem?k redzamaj? lodzi?? ierakstiet k??das kodu vai k??das zi?ojuma tekstu (nav nepiecie?ams ierakst?t pilnu k??das koda zi?ojumu).

Piem?rs: ?Neder?gs faila form?ts. (Error=8004022F)?
2. Sarakst? atlasiet vienumu, kas atbilst j?su k??das zi?ojumam.

Piezīme. Ja rakstu, kas attiecas uz saņemto kļūdas ziņojumu, neesat atradis, lūdzu, mēģiniet veikt arī šādas darbības:


Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.

P?d?jo reizi p?rskat?ts : ceturtdiena, 2014. gada 4. decembris