Chng vi-rut cua Microsoft va H tr Bao mt Windows

Tim ttin v pmm chng vi-rut min phi - Microsoft Security Essentials, gphap bmt va tr giup v la ao va gian ln trn mang.

Bt u Tai y

Bt u Tai y

Ban co quan tm n vic PC cua minh co th gp phai vi-rut va cac e doa bao mt khac khng? Microsoft co cac cng cu min phi co th giup phat hin va loai bo vi-rut, cng vi s bao v c tao giup bao v PC cua ban khoi vi-rut va cac e doa bao mt khac. bt u, hay lam theo cac bc di y.

B?c M?tQuet vi-rut PC cua ban (EN)
Microsoft Safety Scanner la mt cng cu bao mt co th tai xung min phi cung cp quet theo nhu cu va giup loai bo vi-rut, phn mm gian ip va phn mm c hai khac.

B?c HaiThit lp cu hinh PC cua ban giup ngn cac e doa bao mt (EN)
Vic tao s bao v cua may tinh giup bao v may tinh cua ban khoi vi-rut. giup ngn cac e doa bao mt khoi ly nhim PC cua ban, Cng cu Chn oan Ngn can Phn mm c hai se hng dn ban qua qua trinh thit lp cu hinh nhng cai t h thng nay: thit lp cp nht t ng cho Windows, bt Tng la cua Windows, bt thit t quyn ring t cua Internet Explorer, bt Kim soat Tai khoan Ngi dung (UAC), xoa b nh n internet cua ban ng thi duyt lich s va hn th na.

B?c BaBao v PC cua ban bng Microsoft Security Essentials
Giup bao v PC tai nha va cua cac doanh nghip nho khoi phn mm c hai nh phn mm gian ip, vi-rut, Trojan va cac phn mm dung chim quyn kim soat may tinh bng Microsoft Security Essentials, phn mm chng vi-rut cht lng cao min phi cho khach hang s dung Windows chinh hang tai xung trc tip t Microsoft.

Thng tin về vi-rt

Thng tin v? Vi-rt

B?o v? my tnh c?a b?n b?ng ph?n m?m Microsoft Security Essentials
V?i Microsoft Security Essentials, b?n c ?c kh? nng b?o v? ch?t l?ng cao ch?ng l?i vi-rt v ph?n m?m gin i?p, k? c? Trojan, su v nh?ng ph?n m?m ?c h?i khc. V i?u t?t nh?t l khng m?t ph ho?c khng b? cc thu bao lm phi?n theo d?i.

4 B?c ? B?o v? My tnh c?a b?n (EN)
Lm theo 4 b?c sau ? lun b?o v? v c?p nh?t my tnh c?a b?n.

Ban cho r?ng my tnh c?a m?nh c vi-rt? Lm theo cc b?c sau
Bi vi?t ny th?o lu?n cch xc ?nh xem my tnh c?a b?n b? nhi?m vi-rt my tnh, su hay Trojan, cch kh?c ph?c sau khi b? ly nhi?m v cch ngn ng?a nh?ng my tnh b? nhi?m kh?i vi-rt my tnh trong tng lai.

Microsoft Consumer Online Safety (EN)
B?o v? gia ?nh, b?n thn b?n v my tnh c?a b?n b?ng cch t?m hi?u thm v? an ton my tnh. Trang web An ton Tr?c tuy?n dnh cho Khch hng cung c?p nh?ng ti nguyn v cng c? h?u ch ? gip PC c?a b?n lun an ton v b?o m?t.

Thng tin bảo mật

Thng tin B?o m?t

T? ?ng ch?n on v kh?c ph?c s? c? b?o m?t Windows (EN)
T? ?ng ch?n on v kh?c ph?c cc s? c? b?o m?t trong Windows, ch?ng h?n nh UAC (Ki?m sot Ti kho?n Ng?i dng), T?ng l?a Windows ho?c B?o v? X? l? D? li?u (DEP) ? ngn ch?n cc m?i e d?a b?o m?t.

Danh sch ki?m tra B?o m?t dnh cho Windows 7 (EN)
S? d?ng danh sch ki?m tra ny ? ch?c ch?n r?ng b?n ang s? d?ng t?t c? nh?ng cch m Windows c th? gip my tnh c?a b?n b?o m?t v an ton nh?t c th?.

Ci ?t cc B?n v B?o m?t m?i nh?t c?a Microsoft (EN)
Vo ngy th? Ba th? 2 m?i thng, Microsoft pht hnh b?n c?p nh?t b?o m?t m?i nh?t cho ph?n m?m c?a m?nh. ?m b?o my tnh c?a b?n ?c b?o v? b?ng cch ci ?t B?n tin B?o m?t m?i nh?t t? Microsoft.

Ci ?t cc B?n c?p nh?t c?a Microsoft
B?o v? PC c?a b?n kh?i cc nguy c b?o m?t v ?m b?o phin b?n Windows c?a b?n ?c c?p nh?t.

4 B?c ? B?o v? My tnh c?a b?n (EN)
Lm theo 4 b?c sau ? lun b?o v? v c?p nh?t my tnh c?a b?n.

Microsoft Consumer Online Safety (EN)
B?o v? gia ?nh, b?n thn b?n v my tnh c?a b?n b?ng cch t?m hi?u thm v? an ton my tnh. Trang web An ton Tr?c tuy?n dnh cho Khch hng cung c?p nh?ng ti nguyn v cng c? h?u ch ? gip PC c?a b?n lun an ton v b?o m?t.

B?o v? my tnh c?a b?n b?ng ph?n m?m Microsoft Security Essentials
V?i Microsoft Security Essentials, b?n c ?c kh? nng b?o v? ch?t l?ng cao ch?ng l?i vi-rt v ph?n m?m gin i?p, k? c? Trojan, su v nh?ng ph?n m?m ?c h?i khc. V i?u t?t nh?t l khng m?t ph ho?c khng b? cc thu bao lm phi?n theo d?i.

Nh?ng nh cung c?p ph?n m?m b?o m?t khc

Microsoft mu?n gip ?m b?o PC c?a b?n ?c b?o v?. N?u Windows Live OneCare v Microsoft Security Essentials khng p ?ng ?c cc yu c?u c?a b?n, h?y t?m hi?u thm v? cc nh cung c?p ph?n m?m b?o m?t khc.

?ng d?ng ch?ng ph?n m?m ?c h?i dnh cho Windows 8 Release Preview

Nh cung c?p ph?n m?m b?o m?t cho ng?i dng Windows 7 (EN)

Nh cung c?p ph?n m?m b?o m?t cho ng?i dng Windows Vista (EN)

Nh cung c?p ph?n m?m b?o m?t cho ng?i dng Windows XP (EN)

Gian lận v lừa ảo

Gian l?n v l?a ?o

Cc trang web l?a ?o s? d?ng tn ho?c tn s?n ph?m c?a Microsoft (EN)
Cc trang web l?a ?o tr?c tuy?n th?ng bao g?m tn c?a cc cng ty n?i ti?ng ? thuy?t ph?c b?n truy c?p trang web gi? m?o ho?c b?m vo lin k?t nguy hi?m. Microsoft khng g?i e-mail khng mong mu?n yu c?u thng tin c nhn ho?c ti chnh.

Cch x? l? e-mail ng ng? (EN)
Lm theo cc h?ng d?n sau ? gip b?o v? chnh m?nh khi th ng ng? xu?t hi?n trong H?p th ?n c?a b?n.

Cc trang web l?a ?o h?a h?n v? ti?n b?c, qu t?ng ho?c gi?i th?ng (EN)
M?t s? lo?i l?a ?o tr?c tuy?n h?a h?n ti chnh tuy?t v?i ho?c cc ph?n th?ng ?i l?y ch? m?t vi i?u nh? b?n ph?i lm... trong bao g?m vi?c chuy?n thng tin c nhn c?a b?n ?n m?t tn t?i ph?m tr?m thng tin c nhn.

Cch nh?n d?ng e-mail ho?c lin k?t l?a ?o (EN)
M?t vi manh m?i c th? gip b?n pht hi?n th e-mail l?a ?o ho?c cc lin k?t bn trong th .

Cu h?i th?ng g?p v? L?a ?o (EN)
T?m cu tr? l?i cho nh?ng cu h?i ph? bi?n nh?t v? l?a ?o.

Cch Bo co L?a ?o (EN)
Nhm Ho?t ?ng Ch?ng L?a ?o l m?t t? ch?c t?nh nguy?n duy tr? kho lu tr? cc e-mail v trang web l?a ?o tr?c tuy?n. Bo co tr?ng h?p l?a ?o b? nghi ng? t?i y.

B?o v? chnh b?n kh?i l?a ?o tr?c tuy?n v t?i ph?m tr?m thng tin c nhn (EN)
Lm theo cc b?c trn trang ny ? b?o v? d? li?u c nhn c?a b?n nh s? th? tn d?ng, Windows Live ID v m?t kh?u.

Hỏi Cộng ồng

H?i C?ng ?ng

Di?n n B?o m?t & Quy?n ring t (EN) t?i C?ng ?ng Microsoft
ng cu h?i trong di?n n C?ng ?ng B?o m?t v Quy?n ring t c?a Microsoft. Cc chuyn gia s?n sng tr? gip.

Di?n n B?t ?u v?i Microsoft Security Essentials (EN) t?i C?ng ?ng Microsoft
ng cu h?i trong di?n n C?ng ?ng B?t ?u v Nng c?p v?i Microsoft Security Essentials. Cc chuyn gia s?n sng tr? gip.

Di?n n C?p nh?t ?nh ngh?a v? Vi-rt v Ph?n m?m gin i?p (EN) t?i C?ng ?ng Microsoft
ng cu h?i trong di?n n C?ng ?ng C?p nh?t ?nh ngh?a v? Vi-rt v Ph?n m?m ?c h?i c?a Microsoft Security Essentials. Cc chuyn gia s?n sng tr? gip.

Di?n n Qut, Pht hi?n v Xa cc M?i e d?a (EN) t?i C?ng ?ng Microsoft
ng cu h?i trong di?n n C?ng ?ng Qut, Pht hi?n v Xa cc M?i e d?a v?i Microsoft Security Essentials. Cc chuyn gia s?n sng tr? gip.

Chuyn gia CNTT

Ti nguyn B?o m?t dnh cho Chuyn gia CNTT

Tr?nh tng t?c Gi?i php M?i: Microsoft Security Compliance Manager (EN)
S? d?ng Microsoft Security Compliance Manager ? cung c?p cc tnh nng qu?n l? ?ng c s? b?o m?t t?p trung, danh m?c ?ng c s?, kh? nng ty ch?nh v tnh linh ho?t xu?t ?ng c s? b?o m?t ? thc ?y kh? nng t? ch?c qu?n l? hi?u qu? qu tr?nh b?o m?t v tun th? cho cc s?n ph?m ?c s? d?ng r?ng r?i nh?t c?a Microsoft.

Ci ?t cc B?n v B?o m?t m?i nh?t c?a Microsoft (EN)
Vo ngy th? Ba th? 2 m?i thng, Microsoft pht hnh b?n c?p nh?t b?o m?t m?i nh?t cho ph?n m?m c?a m?nh. ?m b?o my tnh c?a b?n ?c b?o v? b?ng cch ci ?t B?n tin B?o m?t m?i nh?t t? Microsoft.

Tnh nng M?i cho B?o m?t trong Windows Server 2008 R2 (EN)
Cc ch? ? nh gi s?n ph?m ny cung c?p cho Chuyn gia CNTT t?ng quan v? tnh nng c lin quan ?n b?o m?t m?i v ? ?c thay ?i trong Windows Server 2008 R2.

Ci ?t cc B?n c?p nh?t c?a Microsoft
B?o v? PC kh?i cc nguy c b? t?n cng b?o m?t v ?m b?o phin b?n Windows c?a b?n ?c c?p nh?t.

Trung tm Ph?ng ch?ng Ph?n m?m ?c h?i c?a Microsoft (EN)
Blog Trung tm Ph?ng ch?ng Ph?n m?m ?c h?i c?a Microsoft cung c?p gi?i php trong th?i gian th?c ? Trung tm ?ng ph Ph?n m?m ?c h?i c?a Microsoft giao ti?p v?i khch hng. Ch? ? bao g?m thng tin hng ngy, "?ng sau h?u tr?ng" v? m?i e d?a ph?n m?m ?c h?i th v? v m?i c?ng nh cc ch? ? nghin c?u khc trong l?nh v?c b?o m?t my tnh.

B?o v? mi tr?ng nh?n tin Exchange c?a b?n b?ng Forefront Security for Exchange Server (EN)
Forefront Security for Exchange Server bao g?m nhi?u cng c? qut t? cc cng ty b?o m?t ?u ngnh ?c tch h?p trong m?t gi?i php nh?m gip cc doanh nghi?p b?o v? mi tr?ng nh?n tin Exchange c?a h? kh?i vi-rt, su v spam.

Danh sch ki?m tra B?o m?t dnh cho Windows 7 (EN)
S? d?ng danh sch ki?m tra ny ? ch?c ch?n r?ng b?n ang s? d?ng t?t c? nh?ng cch m Windows c th? gip gi? cho my tnh c?a b?n b?o m?t v an ton nh?t c th?.

Lun an ton: Truy c?p Security TechCenter trn TechNet (EN)
Security TechCenter cung c?p lin k?t ?n cc b?n tin k? thu?t, t v?n, cng c?, h?ng d?n d?a trn quy t?c v cc ngu?n l?c c?ng ?ng ?c thi?t k? ? gip cc chuyn gia CNTT gi? my ch? c?a Microsoft, my tnh ? bn v cc ?ng d?ng c?p nh?t v an ton.

Hỗ trợ ợc Trợ gip

H? tr? ?c Tr? gip


Lin h vi B phn H tr Bao mt cho Ngi dung (EN)
Khi tao yu cu, hay am bao rng ban cung cp tt ca thng tin c yu cu lin quan n s c ma ban ang gp phai. ? theo d?i v tham kh?o cu h?i c?a b?n, b?n s? nh?n ?c m?t s? n yu c?u h? tr?. B?n s? c?n cung c?p s? n yu c?u h? tr? ny trong m?i l?n lin h? v?i Chuyn gia H? tr?.
Gi:24 gi mt ngay, 7 ngay mt tun
TTY (S in thoai anh ch): 1-800-892-5234

H tr v cac San phm Bao mt khac cua Microsoft
Microsoft Security Essentials

Javascript b? T?t Chúng tôi phát hi?n ra r?ng Javascript b? t?t trên máy c?a b?n. ? nh?n ?c tr?i nghi?m h? tr? t?t nh?t, hy b?t Hi?n ho?t T?p l?nh (VI)

Duy?t l?i l?n sau cng : 17 Thang Mi Hai 2013