Microsoft pretv?rusu aizsardz?ba un Windows dro??bas atbalsts

Uzziniet par bezmaksas pretv?rusu programmat?ru Microsoft Security Essentials, k? ar? pal?dz?bu par maldino?iem zi?ojumiem un pik??er??anas sh?m?m.

S?ciet ?eit

S?ciet ?eit

Vai jums ir ba?as, ka j?su datoru var?tu apdraud?t v?rusi un citi dro??bas apdraud?jumi? Microsoft pied?v? bezmaksas r?kus, kas var pal?dz?t atrast un no?emt v?rusus, k? ar? izveidot datora aizsardz?bu pret v?rusiem un citiem dro??bas apdraud?jumiem. Lai s?ktu darbu, veiciet tr?s t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Pirm? darb?baSken?jiet datorus, lai mekl?tu, vai tajos nav v?rusu
Microsoft Safety Scanner ir bezmaksas lejupiel?d?jams dro??bas r?ks, kas nodro?ina sken??anu p?c piepras?juma un pal?dz no?emt v?rusus, spiegprogrammat?ru un citu ?aunprogrammat?ru.

Otr? darb?baKonfigur?jiet datorus, lai pal?dz?tu nov?rst dro??bas apdraud?jumus
Datora aizsardz?bas izveide pal?dz to aizsarg?t pret v?rusiem. Lai dro??bas apdraud?jumi nevar?tu infic?t datoru, izmantojiet ?aunprogrammat?ras nov?r?anas diagnostikas r?ka sniegtos nor?d?jumus, lai konfigur?tu ??dus sist?mas iestat?jumus: Windows autom?tisk?s atjaunin??anas iestat??ana, Windows ugunsm?ra iesl?g?ana, p?rl?kprogrammas Internet Explorer konfidencialit?tes iestat?jumu iesp?jo?ana, lietot?ja konta kontroles (UAC) iesl?g?ana, interneta ke?atmi?as un p?rl?ko?anas v?stures t?r??ana utt.

Tre?? darb?baAizsarg?jiet datorus, izmantojot programmu komlektu Microsoft Security Essentials
Pal?dziet nodro?in?t m?jas un maz? uz??muma datoru aizsardz?bu pret ?aunprogrammat?ru, piem?ram, spiegprogrammat?ras, v?rusiem, Trojas zirgiem un sist?mlau??iem, izmantojot programmu komplektu Microsoft Security Essentials. T? ir augstas kvalit?tes pretv?rusu programmat?ra, ko autentisk?s oper?t?jsist?mas Windows klienti var lejupiel?d?t bez maksas tie?i no Microsoft.

Inform?cija par v?rusiem

Inform?cija par v?rusiem

Aizsarg?jiet datoru, izmantojot programmat?ru Microsoft Security Essentials
Izmantojot programmat?ru Microsoft Security Essentials, tiek nodro?in?ta augstas kvalit?tes aizsardz?ba pret v?rusiem un spiegprogrammat?ru, tostarp Trojas zirgiem, t?rpiem un citu ?aunprogrammat?ru. Ta?u visliel?k? priek?roc?ba ? nav j?kontrol? izmaksas vai j?raiz?jas par abonementa atjauno?anu.

4 darb?bas, lai aizsarg?tu datoru (EN)
Izpildiet ??s ?etras darb?bas, lai j?su dators b?tu aizsarg?ts un atjaunin?ts.

Vai jums ??iet, ka dator? ir v?russ? Veiciet ??s darb?bas
?aj? rakst? aprakst?ts, k? noteikt, vai dators ir infic?ts ar datorv?rusu, t?rpu vai trojieti, k? atkopt datoru no infekcijas un k? nov?rst turpm?kas datorv?rusu infekcijas.

Microsoft klientu dro??ba tie?saist? (EN)
Aizsarg?jiet savu ?imeni, sevi un savu datoru, ieg?stot papildinform?ciju par datoru dro??bu. Vietne klientu dro??ba tie?saist? nodro?ina noder?gus r?kus un resursus, lai sniegtu jaun?ko inform?ciju par datoru dro??bu un aizsardz?bu.

Inform?cija par dro??bu

Inform?cija par dro??bu

Autom?tiska oper?t?jsist?mas Windows dro??bas probl?mu diagnostic??ana un nov?r?ana
Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet ar dro??bu saist?t?s probl?mas oper?t?jsist?m? Windows, piem?ram, UAC (User Account Control ? Lietot?ja konta kontrole), Windows ugunsm?ri vai datu izpildes aizsardz?bu (Data Execution Protection ? DEP), lai nov?rstu dro??bas riskus.

Dro??bas kontrolsaraksts sist?mai Windows 7
Izmantojiet ?o kontrolsarakstu, lai nodro?in?tu, ka lietojat visus sist?mas Windows dro??bas l?dzek?us, kas pal?dz maksim?li aizsarg?t datoru un garant?t t? dro??bu.

Instal?jiet jaun?kos Microsoft dro??bas iel?pus (EN)
Katra m?ne?a otraj? otrdien? korpor?cija Microsoft izlai? jaun?kos dro??bas atjaunin?jumus savai programmat?rai. Nodro?iniet, ka j?su dators ir aizsarg?ts, instal?jot jaun?kos Microsoft dro??bas bi?etenus.

Instal?jiet Microsoft atjaunin?jumus
Aizsarg?jiet datoru pret dro??bas riskiem un nodro?iniet, ka j?su sist?mas Windows versija ir atjaunin?ta.

4 darb?bas, lai aizsarg?tu datoru (EN)
Izpildiet ??s ?etras darb?bas, lai j?su dators b?tu aizsarg?ts un atjaunin?ts.

Microsoft klientu dro??ba tie?saist? (EN)
Aizsarg?jiet savu ?imeni, sevi un savu datoru, ieg?stot papildinform?ciju par datoru dro??bu. Vietne klientu dro??ba tie?saist? nodro?ina noder?gus r?kus un resursus, lai sniegtu jaun?ko inform?ciju par datoru dro??bu un aizsardz?bu.

Aizsarg?jiet datoru, izmantojot programmat?ru Microsoft Security Essentials
Izmantojot programmat?ru Microsoft Security Essentials, tiek nodro?in?ta augstas kvalit?tes aizsardz?ba pret v?rusiem un spiegprogrammat?ru, tostarp Trojas zirgiem, t?rpiem un citu ?aunprogrammat?ru. Ta?u visliel?k? priek?roc?ba ? nav j?kontrol? izmaksas vai j?raiz?jas par abonementa atjauno?anu.

Citi dro??bas programmat?ras nodro?in?t?ji

Korpor?cija Microsoft v?las pal?dz?t pan?kt j?su datora dro??bu. Ja Windows Live OneCare un Microsoft dro??bas pamati neatbilst j?su vajadz?b?m, ieg?stiet papildinform?ciju par citiem dro??bas programmat?ras nodro?in?t?jiem.

Windows 8 Release Preview paredz?t?s ?aunprogrammat?ras nov?r?anas lietojumprogrammas

Windows 7 klientu dro??bas programmat?ras nodro?in?t?ji (EN)

Windows Vista klientu dro??bas programmat?ras nodro?in?t?ji (EN)

Windows XP klientu dro??bas programmat?ras nodro?in?t?ji (EN)

Kr?p?anas m??in?jumi un pik??er??anas sh?mas

Kr?p?anas m??in?jumi un pik??er??anas sh?mas

Pik??er??anas sh?mas, kas izmanto korpor?cijas Microsoft nosaukumu vai produktu nosaukumus (EN)
Pik??er??anas sh?mas bie?i ietver labi zin?mu uz??mumu nosaukumus, lai p?rliecin?tu j?s apmekl?t viltot?s vietnes vai noklik??in?t uz b?stam?m sait?m. Korpor?cija Microsoft nes?ta nel?gtus e-pasta zi?ojumus, pieprasot personas vai finan?u inform?ciju.

K? r?koties ar aizdom?gu e-pastu (EN)
Iev?rojiet ?os nor?d?jumus, lai pasarg?tu sevi gad?jumos, kad j?su ies?tn? par?d?s aizdom?gi pasta zi?ojumi.

Pik??er??anas sh?mas, kur?s sol?ta nauda, d?vanas vai balvas (EN)
Vair?ku tipu pik??er??anas sh?m?s sol?tas fantastiskas naudas vai cita veida balvas ? j?veic tikai da?as nelielas darb?bas, tostarp personas inform?cijas snieg?anu identit?tes zaglim.

K? atpaz?t pik??er??anas e-pasta zi?ojumus vai saites (EN)
Da?as nor?des var pal?dz?t atpaz?t kr?pnieciskus e-pasta zi?ojumus vai tajos ietvert?s saites.

Bie?i uzdotie jaut?jumi par pik??er??anu (EN)
Atrodiet atbildes uz bie??k uzdotajiem jaut?jumiem par pik??er??anu.

K? pazi?ot par pik??er??anas gad?jumiem (EN)
Pretpik??er??anas darba grupa ir br?vpr?t?ga organiz?cija, kas uztur pik??er??anas sh?mu e-pastu un viet?u repozitoriju. Pazi?ojiet par pik??er??anas gad?jumiem ?eit.

Aizsarg?jiet sevi pret pik??er??anas sh?m?m un identit?tes z?dz?bu (EN)
Veiciet ?aj? lap? nor?d?t?s darb?bas, lai aizsarg?tu personas datus, piem?ram, kred?tkar?u numurus, Windows Live ID un paroles.

Jaut?jiet kopienas dal?bniekiem

Jaut?jiet kopienas dal?bniekiem

Forums Dro??ba un konfidencialit?te (EN) Microsoft kopien?
Izlieciet jaut?jumus Microsoft kopienas forum? Dro??ba un konfidencialit?te. Eksperti ir gatavi jums pal?dz?t.

Forums Darba s?k?ana ar programmat?ru Microsoft Security Essentials (EN) Microsoft kopien?
Izlieciet jaut?jumus kopienas forum? Darba s?k?ana ar programmat?ru Microsoft Security Essentials un t?s jaunin??ana. Eksperti ir gatavi jums pal?dz?t.

Forums V?rusu un spiegprogrammat?ras defin?ciju atjaunin??ana (EN) Microsoft kopien?
Izlieciet jaut?jumus Microsoft Security Essentials kopienas forum? V?rusu un spiegprogrammat?ras defin?ciju atjaunin??ana. Eksperti ir gatavi jums pal?dz?t.

Forums Apdraud?jumu sken??ana, noteik?ana un no?em?ana (EN) Microsoft kopien?
Izlieciet jaut?jumus Microsoft Security Essentials kopienas forum? Apdraud?jumu sken??ana, noteik?ana un no?em?ana. Eksperti ir gatavi jums pal?dz?t.

IT speci?listi

IT speci?listu dro??bas resursi

Jauns risin?jumu pa?trin?t?js: Microsoft dro??bas atbilst?bas p?rvaldnieks (EN)
Izmantojiet r?ku Microsoft dro??bas atbilst?bas p?rvaldnieks, lai nodro?in?tu centraliz?tus dro??bas b?zl?nijas p?rvald?bas l?dzek?us, b?zl?nijas portfeli, piel?go?anas un elast?gas dro??bas b?zl?nijas eksport??anas iesp?jas, t?d?j?di veicinot sava uz??muma iesp?jas efekt?vi p?rvald?t dro??bas un atbilst?bas procesu attiec?b? uz visbie??k izmantotajiem Microsoft produktiem.

Instal?jiet jaun?kos Microsoft dro??bas iel?pus (EN)
Katra m?ne?a otraj? otrdien? korpor?cija Microsoft izlai? jaun?kos dro??bas atjaunin?jumus savai programmat?rai. Nodro?iniet, ka j?su dators ir aizsarg?ts, instal?jot jaun?kos Microsoft dro??bas bi?etenus.

K?di dro??bas jaunumi iek?auti sist?m? Windows Server 2008 R2 (EN)
??s produktu nov?rt??anas t?mas sniedz IT speci?listiem p?rskatu par jauniem un main?tiem ar dro??bu saist?tiem l?dzek?iem sist?m? Windows Server 2008 R2.

Instal?jiet Microsoft atjaunin?jumus
Aizsarg?jiet datoru pret dro??bas riskiem un nodro?iniet, ka j?su sist?mas Windows versija ir atjaunin?ta.

Microsoft centrs aizsardz?bai pret ?aunprogrammat?ru (EN)
Microsoft centra aizsardz?bai pret ?aunprogrammat?ru emu?rs nodro?ina re?llaika sazi?as metodi starp Microsoft centru aizsardz?bai pret ?aunprogrammat?ru un klientiem. Ikdienas t?m?s tiek iek?auta jaun?k? inform?cija par jauniem, topo?iem un interesi izraiso?iem ?aunpr?t?gas programmat?ras rad?tajiem apdraud?jumiem, k? ar? inform?cija par cit?m izp?tes t?m?m datoru dro??bas jom?.

Aizsarg?jiet Exchange zi?ojumapmai?as vidi, izmantojot programmu Forefront Security for Exchange Server (EN)
Programma Forefront Security for Exchange Server ir vienots risin?jums, kur vienuviet ir ietvertas vair?kas vado?o dro??bas uz??mumu sken??anas programmas. Programma ir pal?dz?ta tam, lai pal?dz?tu uz??mumiem aizsarg?t Exchange zi?ojumapmai?as vides pret v?rusiem, t?rpiem un surog?tpastu.

Dro??bas kontrolsaraksts sist?mai Windows 7
Izmantojiet ?o kontrolsarakstu, lai nodro?in?tu, ka lietojat visus sist?mas Windows dro??bas l?dzek?us, kas pal?dz maksim?li aizsarg?t datoru un garant?t t? dro??bu.

Saglab?jiet dro??bu: apmekl?jiet dro??bas TechCenter TechNet vietn? (EN)
Dro??bas TechCenter iek?autas saites uz tehniskiem bi?eteniem, konsult?cij?m, r?kiem, preskript?v?m nor?d?m un kopienas resursiem, kas paredz?ti IT speci?listiem, lai uztur?tu Microsoft serverus, datorus un lietojumprogrammas atjaunin?tas un garant?tu to dro??bu.

Atbalsta pal?dz?ba

Atbalsta pal?dz?ba


Sazinieties ar klientu atbalsta centru
Izveidojot atbalsta piepras?jumu, p?rliecinieties, vai sniedzat visu nepiecie?amo inform?ciju saist?b? ar radu?os probl?mu. Lai var?tu izsekot savu piepras?jumu un sniegt atsauci, sa?emsit atbalsta piepras?juma numuru. ?is atbalsta piepras?juma numurs b?s nepiecie?ams, lai sazin?tos ar atbalsta speci?listu.
Darba laiks: Pirmdiena ? piektdiena 8:00 ? 20:00
T?lrunis: +371 67852152

Atbalsts citiem Microsoft dro??bas produktiem
Microsoft Security Essentials

P?d?jo reizi p?rskat?ts : ceturtdiena, 2014. gada 28. augusts